DORPS BLAD VOOR CASTENRAY - 1973 jvargang nr£ kopij h ;mnen voor woensdag 17.00 uur RedaktieadresHorsterweg 43c. Bankrek.nr.: 13.87.93 86 7. Nr. 42. 9 nqvgmber 1973. WEEKBLAD. PAROCHIE-NIEUWS; Week van 10 - 17 november 1973. lYlisdienaars; Jos Enonts en Sac. Classens. Sac en Bennie Wismans. Hoogmis: Oac en Willie Vollenberg. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). 19.QD uur: jrd. Dos Willemssen. Zondag: Willibrord-zondag- 8.00 uur: Francisca Roelofs - Keysers. 10.00 uur: Peter Joh, Strijbos-Baltussen. lYIaandag: 7.30 uur: bijz. int. Dinsdag: 8.00 uur: ter ere v.d. H.Gerardus. Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int, offer-aars). Donderdag: 7.30 uur: fam, Emonts - Geurts. - Vrijdag: 8,00 uur: Pierre Janssen. Zaterdag: 8.00 uur; ter ere van 0.-L. Vrouw (int. offeraars). lïïededelinq: Donderdag 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor, LAGERE SCHOOL: Uit Spanje zijn de eerste berichten gekomen datS.N-. -ui-t-zij-n z-omer- slaap is ontmaakt. Daarom heeft hij zijn helpers in Castenray proberen te aktiveren. Zij zullen in de komende tijden bij U verschijnen, om het mogelijk te maken hem op maardige wijfe in de scholen te ontvangen. Helpt U ook een handje mee? STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS CASTENRAY: Het bestuur van de Stichtingbedankt iedereen die meegeholpen heeft aan het welslagen van de avond van 3 november j.l. mede door de goede opkorrjst op deze avond als door het kopen van entreekaarten mogen uie zeggen dat alles tot tevredenheid verlopen is. Bijzonder willen we ook nog de dames bedanken die onder leiding van de L.V.B. het patronaat vorige week een grondige poetsbeurt hebben gegeven. Werkelijk keuri'gj Bestuur Stichting. Heeft iemand misschiea nog een 2- of 3 pits gasstel over, voor in 't keukentje van het patronaat? Gaarne bellen bij A. Veldhuizen. tel.: 2 13. £«M [ie smuis i fl'.'U' III 4 1. -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1