a.oo DORPS BLAD VOOR jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAV I973 Redaktieadres: Horstorweg 43c, Bankrek.nr.: 13,87,93,86.7. Nr. 41. 2 november 1973. WEEKBLAD, PAROCHIE-NIEUWS: Week van 3-10 november 1973. misdienaars: Peter en Henk Strijbos. 3an en Willie Vollenberg. Hoogmis: Dos Duykers en Peter Philipsen, Hoogfeest van Allerheiligen. Zaterdag GEEN VROEGmiS. 15.30 uur: Francisca Roelofs - Keysers. 19.00 uur: Hendrik Philipsen. Zondag: 13.00 uur: overl. fam. Wismans - Wijnhoven. maandag 7.30 uur: overl. fam. v.d. Einde - v.d. Pas. Dinsdag 8.00 uur: overl. fam. Tielen - Oanssen. Woensdag: Feest v.d. H. Willibrord patroon v.d. Kerkprovincie 3.00 uur Gezinsmis (int. offeraars). Donderdag: 7.30 uur: overl. fam. Willemssen-v.Roosmalen. Vrijdag uur: jrd. Pastoor Verheggen. Zaterdag: uur ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). IY1EDEDELING: 1. Zondag eerste zondag van de maand, bijzondeiB collecte voor onze eigen kerk. 2. Donderdagavond 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor, 3. Het gold voor het onderhoud der graven kan aan de Pastorie worden afgedragen. Voor een dubbul graf 3,50, voor een enkel graf 2,50; voor een kindergraf 1,50. Wilt U zo goed zijn om in deze novembermaand hieraan te denken? E-XTRA BERICHT. In verband met do auto-loze zondag dreigt a.s. zondag een en andor in de war te lo pen wat betreft de Allerzielenherdenking, Daarom hebben we een verandering aangebracht in de diensten. Zondagmiddag vervalt de Allerzielenherdenking en de processie naar het kerkhof In do plaats daarvan zal er ZATERDAGMIDDAG om HALF VIER een H.ttlis zijn (int. zlg. Francisca Roelofs - Keijsers). Na doze viering gaan we naar het kerkhof in processie en houden zo de Allerzielenherdenking. 's Avonds (zaterdag) is er gewoon om ZEVEN UUR avondmis. Zondagmorgen komt de H.Mis van acht uur te vervallen. Wel gaat de Hoogmis om 10 uur gewoon door. Zaterdagmorgen zal ook do vroegmis vervallen. Als het U bekend zou zijn dat er familie wilde komen zoudt U dan zo goed willen zijn om die op de hoogte te brengen van deze vorandoring. blad - 2 -ai saunas- O 0 CD

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1