DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woehsdag 17.OO uur 1973 Redaktieadres: Horsterweg 43c, Bankrek.nr.: 13 87 93 86 7. Nr. 25. 22 september 1973, PAROCHIE-NIEUWS Week van 23 lïlisdienaars Zaterdag: Zondag: maandag Dinsdag: Woensdag Donderdag! Vrijdag: Zaterdag: - 30 juni 1973, Dac en Bennie Wismans. Dos Emonts en Dos Duykers. Hoogmis: Willie en Dos Duykers, 9.00 uur: ter ere van 0,L» Vrouw, 19,00 uur: zlg. martin Emonts, Sacramentszondag, 8,00 uur: zlg. Pierre Danssen. 10,00 uur: zlg. Hendrik Philipsen, 7,30 uur: Hendrikus en Elisabeth Strijbos, 7.30 uur: int, fam, Tielen - Danssen, 7,30 uur: gezinsmis (int. offeraars). 7.30 uur: fam. Weys - Friezen. Feest van het H, Hart, 7,30 uur: fam, Keijzers - Heiligers. Geen vroegmis. 14,00 uur: Huwelijksdienst bruidspaar Lintzen - Vullings, 19,00 uur: mnd, Wilhelmina Willemssen - Linders, VERENIGINGEN: HANDBOOGSCHUTTER ID "DE BATAVIEREN".: Afgelopen zaterdag en zondag werd de vierde en laatste Bondswedstrijd van het sei zoen 1973 gehouden bij de vereniging "De Batavieren" Castenray. De uitslag was als E°Klasse 1ste zestal 7de prijs met 1.237 punten - HS. A. Kuypers - 229 punten. A Klasse 2de zestal 2de prijs met 1.184 punten - HS. D. Daoobs - 20punten. B Klasse 3de zestal 5de prijs met 1.068 punten - HS. Doost Weys - 197 punten. C KÏIZ zestal art/prU- „rt 917 punten - HS. G. de Rijk - 182 punten. 5de zestal 1 schutter - 122 punten. Personele prijzen behaalde H. v. Kuyck 3x4. Geachte sportvrienden naar ik meen is het concour in alle 0P^°Jten goed 9^*^. Dank wil ik brengen aan onze doelhouder die ons in de gelegenheid heeft gesteld de organisatie van heï gehele concour aan ons over te laten. Wij hebben dit met ons al len van harte toegejuicht Nogmaals hartelijk dank.Ook wil ik hartelijk danken het aannemersbedrijf Gebr. Dings die ons gratis alle materialen ter beschikking heeft qesteld. Ook breng ik dank aan de plaatselijke voetbalclub die ons het terrein en alles wat erbij hoort gratis heeft aangeboden. Ook de inwoners van Castenray wil i hartelijk dankzeggen want velen hebben aan ons concour een bezoek gebracht voor die steun onze hartelijke dank. Dank ook vooral aan de leden van onze vereniging voor de goede opkomst en de medewerking. Steeds waren allen op zijn plaats waar hun medewer- _ii sum-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1