-J I VU ll*.- DORPS BLAD VOOR CASTENRAV jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur I973 Redaktieadres s Horsterweg 43c, Bankrek.nr.s RaBo-Bank Oirlo. 13 87 93 86 7. Nr. 24. 15 juni 1973, PAROCHIE-NIEUWSs 9de Zondag na Passn. Feest van de H. Dricëenheid. Zaterdags 19.00 uurs Fam, Thielen - Dans en. Zondags 8,00 uurs Petr. Philipson, 10.00 uurs Petr, Classens - Rongen. Vrijdags 13.30 uurs Gez. H, lYlis bij gelegenhoid van het 25-jarig Huwelijk van de fam. H. Crcmers - Wisrnans. Vrijdagavond GEEN repetitie Kerkelijk Zangkoor. VERENIGINGEN; HANDBOOGSCHUTTERID "DE BATAVIEREN"s Eerste Pinksterdag heeft weer het jaarlijkse koningschieten plaatsgevonden, lïlaar liefst 26 schutters hebben eraan deelgenomen. Ik wil U eerst de stand bekendmaken van de 6 hoogste schutters. Deze schoten in to taal 62 pijlen waarvan de uitslag was als volgts G, Weys met 545 punten. 'v- H. Kleven met 532 punten. C J P. Weys met 526 punten. Fr. Weys met 515 punten. Al. Kuijpers met 513 punten. G. de Rijk met 510 punten. \^J andere schutters schoten 50 pijlen waarvan de uitslag was als volgts 1. 2) 3) 4) 5) 6) De 7) IYI. Smulders met 413 punten. 8) W. Brouwers met 407 punten, 9) G. Kunen met 400 punten, 10) H, v. Kuyck met 386 punten. 11) G. Cremers met 384 punten - 36. 12) Dan Dacobs met 384 punten - 28. 13) P, Reinders met 377 punten - 40, 14) Dan Peeters met 377 punten - 36. 15) Fr. Kuypers met 372 punten. 16) A. Kuypers met 367 punten. 17) P. Emonts-R. met 363 punten. 18) lïlaria Cremers met 361 punten. 19) Dos Weys met 339 punten. 20) G, v. Kuyck met 283 punten. 21) Carolien Cremers met 273 punten. 22) lïïartha Cremers met 255 punten. 23) H. Cremers met 240 punten. 24) A. Drabbels met 184 punten. 25_)_ P, Emonts met 182 punten. 26) Ans Cremers met 180 punten.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1