f ontalner 9 enbamer or DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 RedaktieadresHorsteraieg 43c, Bankrek.nr.s RaBo-Bank Oirlo, 13 87 93 86 7. Nr. 22. 1 juni 19 73, el) vaarw (ujederom welkom, (zie ook blad 7). Heel Castenray zal wel verbaasd opgekeken hebben toen in Peel en lïlaas te lezen stonds na 1 juni geen container meer. Dit droevige bericht was niet doorgegeven aan iemand uit Castenray, Niet aan ons raadslid Dhr, Steeghs, noch aan de redaktie van "De Schans". Deze beslissing valt als een slag bij heldero hemel. Door Dhr. Steegha en de redaktie navraag gedaan bij Dhr. lïlandors, hoofd publieke merken, kreeg men als antwoord; "Nu da stortplaats in Oirlo gereed gekomen is, vervalt de noodzaak voor een container, bovendien a/as de opbrengst aan belastinggelden via do vuilniszakken teruggelopen. De container tuerd te duur." Duidelijk u/il Dhr. Steeghs (en de red.) stellen, dath!l/an het vervallen van onze container, als er een stortplaats in Oirlo kuiam, niet op de hoogte is geu/eest. Bij het vooroverleg met B UJ samen met de toenmalige dorpsraad, is ons medegedeeld, dat de eerste 6 containers voor proef was. De proef slaagde, dus de con tainer bleef komen. Kort gezegd komt het hierop neer, - dat deze beslissing, in de tijd van medezeggingsschap, inspraak, vrij autoritair is genomen. - dat de publikatie hierover zeer gebrekkig is» - dat de redaktie van "De Schans" belofte heeft gekregen van de geaeente door Dhr. Schütte, voorlichtingsambtenaar der gemeente dat de dorpsbladen (Dus ook "De Schans") moegingen spelen in de informatie en voorlichting door de gemeente, - dat deze belofte aan de laars gelapt is. - dat er voor het verschijnen van dit nummer alsnog een brief zou komen, waarin deze beslissing uitGoerig behandeld zou worden. - dat die brief niet gekomen isl - dat er dus geen overleg heeft plaats gehad met Castenray om hot een en ander te re gelen. - dat Oirlo en Oostrum gestreden hebben voor een stortplaats en dat Castenray hierbij geduwd is. - dat al de vele plannen om in Castenray een stortplaats to creëren steeds mislukt waren en dat daarom Castenray een container kree» - dat de gemeente hun klachten over de container (teveel huisvuil) eerder bekend had kunnen maken, dan hadden wij hier iets eon kunnen doen ten behoeve van het behoud van de container. - dat Castenray toch wel wat te lichtzinnig met de container is omgesprongengeen huisvuil dan was de 2de container niet nodig geweest en dan hadden wij toch via de .vuilniszakken meebetaald aan do dure voorziening wat vuil ophalen per slot van re- zie blad 7«..«.zie blad 7.»..zie blad 7,«zie blad 7....,,. vïiiir.-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1