11 SBUFlflS- y 1973 DORPS BLAD VOOR jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY Redaktieadress Horstermeg 43c. Bankreknr.s 13 87 93 86 7. RaBo Bank Oirlo. Nr. l4>". 13 april 1973. PAROCHIENIEUWS! J IX 15 april - 21 april 1973. 3ac en Bennie UJismans. 3an Vollonberg en Peter Philipsen. Hoogmiss Honk en Peter Strijbos. Geen vroegmis. 19.00 uur: Wilhelmina UJillemssen-Linders vaniuege enkele inmonenden. Palmzondag. 8.00 uurs zlg. Piorre Danssen. 10.00 uurs Hoogmis met palminmijding. Oaardienst overl. fam. A, Geurts - Zanders. 8.00 uurs zlg. Hub Frederiks. 20.00 uurs Boeteviering als voorbereiding op Pasen. 8.00 uur: zlg. Petronella Classens-Rongon. 20.00 uurs Boeteviering als voorbereiding op Pasen. 8.00 uurs gezinsmis (int. offeraars). Witte Donderdag. 15.00 uurs Plechtigheid voor de schooljeugd. 20.00 uurs Plechtige avondviering overl. fam, Houben. Goede vrijdag. Geboden Vasten- on Onthouding. 15.00 uurs Viering voor de schooljeugd. 20,00 uurs Viering van het Lijden en de Dood van de Heer, Paaszaterdag. 20.00 uurs Paasnachtviering. mnd. zlg. Hendrik Philipsen. Goede meek misdienaars: Zaterdags Zondags maandags Dinsdags Woensdags Donderdags Vrijdags Zaterdags mededelingons 1) Vrijdagavond 20.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. 2) Donderdag 10 mei a.s. is oen avond gepland bij Rongen in Oirlo om 20.3 u voor de ouders van de kinderen die het H. Vormsel gaan ontvangen. Dit zal samen gedaan morden door de Parochies van Oirlo, Oostrum en Castunray. Willen de oudors deze avond alvast reserveren? 3) Zondag, Palmzondag, en op Paaszondag is or achter in de kerk gelegenheid om Uuj offer voor do Vastenactie tc vermezenlijkon. Noord-Limburg heeft enkele projokton op zich gonomen. Laten me ons in deze tijd iets ontzeggen om anderen oen bootjo te heipen. Graag heel bijzonder aanbevolen. VerhoQUon -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 3