- 6 - moeilijk om in een zo'n gemeenschap goed te u/orden opgenomen. Daar meet on dergetekende nog van moe te spreken van in die ruim 35 jaren die- ik- hier- nu woonachtig bon. Ik zou niot graag tuillon beweren:dat allo vroede vaderen dit boloid met opzet zo hebben gevoerd. Zij zullen' het porsoonlijk wel goed bu- doold hebben, maar do vordoro~vooruitgang is in Verhouding tot do andore ho ren die eon andore mening waren toegedaan een aanmorkolijk verschil van vooruitgang b. woningen en voorzieningen en dat is nog steeds gebloven. Over dit alios zouden wij togonwoordig hot woord discriminatie gebruiken en zoer torocht, maar dot woord kende men toon" nauwelijks*" Na enkele jaren gingen de tijdon veranderen, vele boerenjongons en moisjos gingen er anders over donkon en gingen studeren of in de opkomende industrie werken om oen wat rus tiger leven to leiden als iets over te nemen of te ondornomen waar ze nooit meer uit de schuld kwamen dat is wol gopanrd gegaan in vele gezinnen met ru zie want U kunt. zich indenken do- ouders w - nnó-;dat hun kinderen het voor beeld zouden volgenUlat i« uit dia ftoost-jp'j ai terecht gekomon? Voio jongens wil cU»n gaan trouwon en ze wildun zo graag in hun dorp wat hun dierbaar was een woning hebbon. Hier zou het toon voel gezongen Casels liedje van toepassing kunnen zijn wat bij mij altijd zo diep hooft getroffen: Och Cessie, misn Casele wor ik zo voul van hal, geej zult meej dierbaar bliove, al war ik- nog zo alt. Dat hebben de Jongeren van toen der tijd ook gedacht én meegezongen maar voor hen was er geen plaats in onze c^omeenschap, want de menige woningen die er ge bouwd werden waren maar een druppel op een gloeiende plaat. En als men dan ging kijken naar de dorpen die altijd een ander beleid gevoerd hebben dan heb- bBn deze altijd en nu nog oen grote voorsprong gehad en nog steeds behouden, Onzo togenwoordige.gëmeenscfcrap.is verkeerd,.daar-hebben wij niet om gevraagd en ook niet gewild. Daarom zou ik een beroep op.alle instanties willen doen die hierin hun zegje hebben om juist voor die kleine gemeenschappen te plei ten voor meer woningen en voorzieningen en wat de voorzieningen aangaat te vens riolering. Maak ons dorp schoon op milieu en hygiënisch .g'Obied, UJat'.we kunnen verwachten is dit: or is goon gold - dat is tegenwoordig hot eerste wat ze zoggen - daarentegen z-ég ik altijd: wat wordt er in Vonray aan grote wer ken uitgegeven en bijgepast? Laat daar eens iets wat langer wachten en toont metterdaad eens de goede'wil tegenover'deze'kleine gemeenschappen. Tevens zullen die ook'graag hun financiële- bijdragen in -die voorzieningen willen bijdragen. Nogmaals ik overdrijf niet dat er nog vele zijn die graag oen wo ning in Castenray willen hebbon en ook nog wel van buiten Castenray - en zo danige woningen dat ze betaalbaar zijn. Persoonlijk betreur ik dat do dorps raad zich teruggetrokken hoeft, daarom goachtte"inwoners laat Uw protest horen bij^ verschillende instanties, en blijf steeds protesteren. Ik zou willen eindigen mot het spreekwoord: De aanhouder wint. Moge dit voor onze gemeenschap van toepassing zijn, P, Poels, Horsterwog 28-, Castenray. PUZZELH0EK3È: Oplossing puzzeinr. 2 - Beroepen: :- l) Postbode - 2) Ambtenaar - 3) Stratenmaker - 4.) Minister, (Deze puzzel werd ingezonden door Annemie Oacobs). - Puzzeinr. 4: - RAADSELS: l) Drie negers werden in een wasmachine gestopt, na de wasbeurt kwamen er twee wit en een nog zwart uit, hoe kon dat?? 2) UJat is het verschil tussen een onderwijzér;en een tandarts???

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 11