..DE SCHANS jargon g Oy nummer 9, 5 étctmber 19/f ÜOPPSBLAD voor Cssterrrètj Redakt±eadr©s>KI» Oirloseweg 7» tel» 608. Kopij binnen v<5<Sr woensdag, 17 «00 uur. REDAKTXONEEL: 1.) Enkele post—abonnees hebben ons gevraagd, of het moge lijk. is, dat ze "De Schans" zaterdags in plaats van s maandags of dins dags. ontvangen. Dit o.a. in varband met voetbalwedstrijden, festivitei t en enz Wij vinden ook, dat, als het enigzins kan, de krant op zaterdag ont vangen moet worden. Wij zullen daarom voortaan "De Schans" niet op vrijdag, maar op don derdag op de bus doen, zodat hij waarschijnlijk zaterdags aankomt. Het kan echter wel eens voorkomen, dat dit niet mogelijk is, omdat het krantje donderdags.1 avonds, gestencild wordt', tl kunt er echter van op aan: WIJ DOEN ONS BESTlI 2) Wij verzoeken U nogmaals om kopij in te leveren voor 17*00 uur ls woensdags en niet later. 17®O0 uur is echt de uiterste grens. De Redaktie'. PAROCHIE-NIEUWS Week van 4 tot 11 december; Misdienaars! Mart Ge or ets en Antoon Tielen, Jac Wismans en Peter S.trijbos. Zondag: Tweede zondag van de advent. Eerste zondag van de maand. Onder de diensten speciale collecte, voor onze eigen kerk. zlg. Antoon Roelof». De zang wordt ver zorgd door het Dameskoor» zlg. Richard Vorheggen, uit dankbaarheid voor de bevrijding overl. fam. Duykers - Rambags'. overl. fam. Peters - Arts. Feest van Onbevlekte Ontvangenis van Maria» gezinsmis (int. offeraars), tot bijz. int* {G-) Zaterdag 19*00 uur Zondag 8,00 uur 1000 uur Maandag: 8.00 uur Dinsdag 8.00 uur Woensdag 8U00 uur Donderdag 8.00 uur Vrijdag 8.00 uur Zaterdag 8;, 00 uur 19.00 uur B B_R_A_V_0_. Gaarne wil ik door middel van deze "Schans" hulde brengen en mijn (verwondering) uitspreken aan onze vereniging "Do Batavieren". En dan denk ik niet zo zeer aan het eerste, maar vooral aan het tweede zestal, want het is geweldigj zoals deze schutters wat hun prestaties betreft omhoog schieten (letterlijk natuurlijk). Xn het eerste zestaX vliegen er ook woX eons pijlen hoog, maar dan fi guurlijk, (en dat moet nietHet aantal punten wat dit zestal op het ogenblik bij elkaar (kan) schieten is iets waar zelfs het eerste zes tal vooar een halfjaar terug (niet de mond) maar wel de handen meer dan vol aan had. IJ-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1