L< l uw. - IX Ui KOMT TOCH OOK FEESTEN MORGENAVOND kou; UIT TE KOOP GEVRAAGD W"»* I v - v- EEN KLEINE BUTA-GAS- K A CHE L Jan Vissers Klein Oirlosoweg 7» Cas.tenray tol.608. PATRONAAT HEROPEND!i£ 1J J DAT WIL ZEGGEN: FEEST VOOR IEDEREEN. Van 1900 tot 24.00 uur. Jan Vissers,, Klein-Oirloseweg 7» Castonray.. tel. 60S» Wist U. dat do riolering in Castonray gedeeltelijk verbeterd' is? U zult zeggen: "riJt weej feebbe toch ga gen rie8lering! I1M Beste nensen, dat hebben we wel degelijk» Het nag U dan nisschien niet opgevallen zijn, naar langs de Kloin-Oirlos'ewog ligt oen riolering in de vorn van oen net stenen beklede gleuf. Het is inderddad spijtig, dat we hot net een dergelijke riolerinG moe ten stelleno De nensen van die straat zijn dan ook. zo netjes, on die gleuf niet te gebruiken als riolering". Er wordt alleen overtollig ho ne lwater afgevoerd. De bedoelde gleuf was echter enigszins uitgezakt» (dat kan). Hot gevolg was dan ook, dat er "plotseling" enkele waarnemers van Ge meentewerken verschenen, die de toestand in ogenschouw kwamen nonen. Diezelfde waarhenors funktioneerden enige tijd later zelfs als re parateurs. We mogen gerust aeggen, dat we uitermate blij kunnen zijn net een Ge meente—Overheid, die zo attent is, al is het dan ook n ar een schrale troost. U. VERGEET.......... MORGENAVOND, K A R N A V A L S P A K J E

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 9