uitdelen, Dopon on huwelijken 3luitcn. Do jongere Florinoso zuster, die not haar noegogaan is, eigenlijk voor parochiewerk, hebben zo in do school gozot, ondat or zo'n gebrek is aan onderijzers. Dan is er nog een, niet neer zo'n jonge nöderlandso zuster, die vrooger lang hoofd van do huishoudschool was. Zij hoeft hot druk not do meisjes* Zo is bogonnon mot naai- en andore lossen. Alles zeer eenvoudig, bui ten op do steep, omdat er geen lokalen zijn. Do toeloop was zo groot en onmogelijk op te vangen, dat ze zei: "eerst do Congregatiemeisjes" Toon wildon ze allemaal in de Mariacongrogatie on naar do los te kun nen komen® Por slot van zake hooft do zustor hot zo opgelosthen in groepen verdoold on iodoro dag een andere groep, zodat zo allemaal een beurt krijgen, al is hot dan niet zo dikwijls. Kot is mooi work. Graag was ik moogogaan, naar non wilde mij hier nog niet loslaten. Ik hoop wel naderhand nog eens zo*n missiewerk to krijgen. Vorige zondag, nissiozondag, zijn onze jonge zustors in actio geweest Naar do twoo kerken hior in do buurt on eon mooie meerstemmige toe passelijke Mis te zingen, en een zuster hooft gepreekt. De mensen wa ren onder de indruk. Dc zustor had hun zo mooi uitgelogd, hoe ze hot Rijk Gods kondon uitbreiden in hun eigen gezin, praktisch iedere dag. Kier in do parochie Kokong hadden ze die zondag voorbereid mot een Woorddienst, Zaterdagavond in de parochiekerk gevolgd door lichtbeel den. De mensen waren zo blij en vroogon of zo zondagnidcLag naar het klooster mochten komen on net do zusters tc praton. Natuurlijk mocht da„t. Zo proberen wo hior om in de geest van het Concilie to missio- de weg. Vooral in deze tijd kunnen we oen offertje gebruiken. Problemen do wasdom geven# Daarom roken ik, voor- is U, vader en moedor, missionaris sa neren, Ma.nr het is zooicon na.ar org goed gebod on hier en daar zijn hier ook, on de Heer noot al op Uw gebod Moeder. Daarnoo men net ons. Christus' Rijk voel kost, is iets of voel» Met do hartelijke groeten en liefde van do H» Goost. Uw liefhebbend en dankbaar kind verbreiden, kost wat. Wat- iets kost, of tot de volgende koer, vorlolijf ik in do en zus Sr. Torisilla. PAROCHIENIEUWS Week van 20 - 27 november 1971. MisdienaarsMart Gcerets en Antoon Tielen Jac Wisuans en Poter Strij" os. Laatste zondag na. Pinksteren. Foest van Christus, Koning van het heelal. 19.00 uur: Zaterda.g: Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijda.g: 7o torrl np- 8.00 uur: 10.00 uur: 800 uur ovorl, fan Vullings - Dinghs. Do zang wordt verzorgd door het Dameskoor ovorl. fan» Donders - Vcrlindcn» jaard. overl. fain. Held ons-Dries son. ovorl. fan. Verhoeven Koubcn. 8.00 uur: overl. fan, Dinghs - v.d. Beukon. 8.00 uur: Gezinsmis (int. offera.ars 8.00 uur: tot bijz. int. (G, 8.00 uur: ovorl. fan. Roelofs - Koijzors on kinderen, B.OO uur: tor oro van O.L. Vróuw fint. offeraars^.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 2