REDAKTIONBBL "Dg Schans" hooft oen eigen bankrekening gekregen; het nunncr daarvan is 1387 - 93267 t.n.v. II.M»JVissers, Boerenleenbank Oirlo» Ingezonden Eldershouo, 11 - 11 - 1971» Allereerst mijn hartelijko felicitaties bij de geboorte van "De S chans Ec hoop, dat do krant oen lang leven beschoren is. Ook bedank ik do rodaktio voor de opname uit de brief van Caston- rays eerste priester en missionarispator Jan 'Jeys» De courant is eon mooie gelegenheid om af en toe eens wat op te ne men over hot loven on stroven van pator Jan, daar in hot vorre en nog weinig ontwil-deelde Flores, en ook van mijn zus. Mogelijk denken do nonsen in Castonray: "We zien en horen zo weinig van lien"# Focm het hen niet kwalijk; ze zitten daar zo druk in al lerlei beslommeringen, zodat de goede wil alleen niet genoeg is cn er ook veel overschiet» Zoals uit c.e brief van enkele weken geleden blijkt, kan Castonray tevreden zijn over, zijn missionarissen» Zo bijvoorbeeld worden zijn prestaties daar ook op prijs gestold, al is hot dan ook met protest van hemzelf. Hetzelfde geldt ook voor mijn zus Cato (Zustor Torisilla)dio daar do taaie toebedeeld is, de jeugdige nieuwe zustors en novicen op te leidon, ^otdat zo geschikt zijn om kle.ar te staan en on de leiding over te nemen, ais hot eens nodig zou zijn. Br zijn daar gelukkig nog vele roepingen» Tevens met deze: nog vele groeten aan Castonray»en ozook van iedere Castenrayor is nog steeds wolkon; ik interesseer mij voor al les, wat er in Castenray gebeurt» Nogmaals voel succes mot "Do Schans" en hartelijko groeten van ft» Weys Bid ers hom oWell» Iïokeng, 27 oktober 1971» Beste allemaal, Vandaag zal ik naar weer eens aan oen briefje beginnen» Mijn gedachten zijn tegenwoordig veel in WgII en norgon vaders ver jaardag» Graag zou ik een mooie bloenenruikcr van hier oversturen» We hebben op het ogenblik zo'n prachtige lelie*s» Als de brief aan komt i3 TTw feest weer voorbij vader, maar norgen vier ik hier in ge dachten nee Kier gaat alles goed, zijn gewone gang cn toch ook weer niet helemaal. Hot is tegenwoordig ook nieuwe wegen zoeken voor

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1