- XV - Limburgso Vrouwon Beweging» B estuursvergadoringi Maandagmiddag ft, 0 om I3.3O uur is vergadoring vo^r do bestuursleden ten huizo van Mevr. Raaijmakers Hendriks. Zijn er lodon die suggestie*s, wensen of klachten hebben» geef het dan oven door. Wij kunnen hot dan oven doorpraten. 2SSSS5tratioavond1 Woensdag 17 novon- bor a.s. is een dor.ionstraticav©nd van Indische gerechten, to geven door Mevr. Arts - Tacken van IJsselstoyn. Aanvang 8 uur in zaal van Rlioe, Excureie 1,111Voor de denonstratior.iiddag op 23 november a.s» in Holrst kunnen de loden zich opgeven tot en met zondag, 1^ november a.s. on niet tot 21 november a.s. zoals eerder gezegd. Wij moeten begin volgende woolc het aantal perso nen in Horst doorgeven. Patronaatt Eindelijk is hot dan zover dat we daadwerkelijk kunnen meewerken om ons patronaat weer in een bruikbare staat to brengen. Hot is do bedoeling om met z*n allen de handen uit de mouwen te steken, en ook de L.V.B. hoeft toege zegd daaraan moe te werken. De rommel is al terdoge opgeruimd en de gaten in do muren dichtgosmeord. Volgende weok moet er getext en geverfd worden. Daarvoor vragen wij ïm vrijwilligstersDames naak U hiervoor eens een paar uren vrij. Foom maar een tijd die TI zelf het boste uitkomt, naar kamlUII vele handen maken licht werk. We beginnen dinsdagmorgen 16 novenbor om 9 uur. Als U het hebt, wilt IJ dan meebrengen een emmertje, en een witter, voor al het andere wordt gezorgd. Wij vertrouwen op een grote deelname aan dit opknapwork. UW BESTUUR Landeli.iko Ri/ivoreniging "Do Eendracht": Op zondag, 14 novenbor a.s. is weer de jaar lijkse "geluksrit" net als inzet de wisselbeker wellce destijds door M. Houwen geschonken werd. Deze beker is thans in het bezit vap Peter Arts uit Blittorswijck, die hier lid is geweest van de pony club. Do deolnamo staat open voor loden van de' ruiter— of pony club, mits non gezeten is op een paard of pony. Diogerfn die ook actief aan do paardosport willen beginnen, mogen natuurlijk ook meedoen en worden dan ook verwacht» Do start is on 1 uur bij cnf£ "•t Jagershuis V or gad erin/* s Op dinsda.g 16 november a.s. is er in *t jeugdcentrum "Do Vlies" in Horst een algemene kringvergadering waarop oen uiteenzetting za.l worden gegoven over do centralisatie van de N.K.B. on de W.A.-verzekering voor ruiters en ponyruiters. Verder is hot mogelijk om voorstellen te doen voor de bondsverga dering. Deze vergadering begint om half acht. Wij nodigen hierbij alle belangstellenden uit, deze vergadering te bezoeken, HET BESTUUR. - V -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 4