ocrorus 71 - Ill - a.s« Zondag staat ons do belangrijke thuiswedstrijd tegen Koerlo te wachten en we willen langs deze weg oen oproep doen p.an jong en oud in Castonray. Kon on half 3 allemaal narx hot vootbaltorrcin en moedig onze spelers aan, Breng gerust deksels, ratels, toeters en spandoeken nee. Zweep do voetballers op, zet hen aan tot nog grotere ijver (sommigen hébben hot nodig), dan zal resultaat zeer zeker niet uit- Blijf°echter steeds sportief, ook tegenover do scheidsrechter, de grensrechters en do bezoekende club. Do speler v?n hun leent wil bewijzop, dat zo ook echt m do eerste klas s o r.ie ckunnen TOT ZON DAG UI Varkens studie club 0 Op vrijdag, 18 november a.s. houdt de Varkens- studioclub oen bijeenkomst in Café" Kuypersdie om 19-30 (half acht) E Op deze vergadering zp.1 do hoor H« Reyntjes oen spreekbeurt konen houdon voor hot aanwezige gezelschap; het onder werp daarvan is: "De Foklcerij-problenen"» et Doze problemen hebben dan oetroklcxng op do Starx- b o clc-v ark ons, TOT DAN1lJ Folcvercni.ving Oirlo Ca.stenra.v Loden Veehouders» a0 s o dinsdag, 16 november 's-avonds om 8 uur in café H. v» Rlxee te Castenray algemene vergadering. Agenda.: - Liquidatie plaatselijke fokv er omging» Voordracht verkiezing bestuursleden Fokcentraio o 3) Besteding financiën» Op deze vergadering zal de voorzitter en do secre taris vPn de Fokcentralo aanwezig zijn» Gezien do belangrijke agenda hopen wij dat mie leden present zijn» 2) HET BESTUUR, "Niet alleen do naam van dit blad is veranderd, naar ook de naam van onze vereniging» OT) ¥0 zijn nu geheel zelfstandig geworden en gaan voortaan werken on, dor een andere na.am» Die naam is naar voren gekomen d.m.Vo rondvraag onder de loden. We heten voortaan Het bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitters Piet Enonts Ondervoorzitster: Riot van Kuyck. Secretaris: Piot Roelofs. Penningmeester: Antoon Vullings. *»-.,««« Loden: Agnos v. Houdt, Nelly Koijzers, Frans Kuypers» - IV - Ko r J0L0

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3