DE SCHANS" Verenigingen Horns blad voor Castenrsu RedaktieadresKI» Oirloseweg 7, r J tel»608» in r Kopij binnen voohodr-gj vóór ,17.00 Jaargang Unurr.mer o. uur, 12 november 19/1 RBDAKT10NEEL Beste post-abonnees Verderop in dit blad ziet U een schema van de nieuwe post-ta- rieven. Als U dat goed-bekijktzult U zien, dat het verzenden vein een "Schgais" ook ddurder is geworden» U zult nu misschien denken, dat Uw abonnement ook duurder gaat worclenj naar dat is niet zoJIJ U heeft betaald tot en net 1972 en dat bedrag veran dert niet» Ook wij hadden die tarievenverhoging al lang voorzien (i), naaar we heb' en besloten, on een abonnement 'p«r post tóch niet al te duur te naken. Het verzenden van "De Schans" per post beschouwen we enigszins als "propaganda" voor Castenrayj het is dus niet al te erg, wanneer we hier een paar dubbeltjes bij nooten leggen» We hopen, dat de adverteerders dit ruimschoots goed naken» "De Schans" is tenslotte niet een blad om winst te maken; het heeft een voornamelijk informatief karakter» Ontrent de kosten van een abonnement over 1973 kunnen we natuur lijk nog helemaal niets zeggen» Maar als U 50»00 opzij legt hiervoor, dan kont U waarschijnlijk niot al te veel tekort» Redaktie» PAROCHIE-NIEUWS Week 13 - 20 november Misdienaars: Fons Din.chs en Jos Enonts, Willie Duykers en Jos v. Kuyck. Zondag: Vierentwintigste zondag na Pinksteren. Marnddienst zlg» Martin Wishans Ovorl. fan» Donders - Hoodcnakors» Maanddienst zlg. Jos Jennislcens. Zlg. Josephina Seykens - Collin» Overl» fax.:» Arts - v. Woerkun. Gezinsnis (int. offeraars)» Jaardienst Mart. Philipson» Geen vroegmis0 Huwelijksmis tot int» Bruidspaar Koenen-Ktinmio Ter ere van O.L. Vrouw int. offeraars). Overl. fan» Vullings - Dinghs. Biljartclub "De Ketsers": Uitslagen America C Castenray C h 6. Castenray C Kruispunt CII 2-8» Zaterdag Zondag Maandag: Dinsdag: ¥oonsdag: Donderdag V ri jcla.g Zaterdag 19oOO uur: 800 uur 10»00 uur: 8 00 uur 8.00 uur 8.00 uur: 8.00 uur: 15o00 uur: 8 o 00 uur 19.00 uur: - II - II v

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 9