- VXTt'1 Wij, de redaktio, naken or IT nogmaals op attent, dat do verantwoordoli jkheid voor de inhoud van ingezonden s tuide en geheel bij de inzender ligt. Natuurlijk is olie stukje not naan en adres van de In zend or welkom. De Redalctie. Herhaalde malen hebben huisvrouwen aa.n do Korsterweg nooite ge had on htm was buiten rookvrij droog to krijg on. Dit word in de hand gewerkt, doordat non koerdorc na.Ion in de buurt oude spul Ion (kranten, struiken otc.) aan hot'verbranden was, zonder aan dacht te schenken aan de huisvrouwen, Mogen wij deze mensen erop attenderen, dat het toch al' moeilijk is net deze weersomstandigheden de was droog te krijgen, Voor do toekomstige medewerking alvast onze dank. Namens enkele huisvrouwen van' do Korsterweg:P.J.V. Swxnkels. Op woensdag, 10 november a.s. zal er in Klein—Oirlo een groot St. Maartensvuur worden ontstoken, nabij do spoorweg overgang. De brandstapel,, waar de jongens uit die' buurt maanden aan een stule hard voor gewelkt heb!;en, zal om 19.00 uur (zeven uur) in'do fik gezet worden. Hot spreekt vanzelf, dat iedereen van harte welkom is. Kom allen vroegtijdig, zodat Tl niet alleen van de na— hlussingwerkzaamheden getuige kunt zijn. Verandering van Telefoonnummer Hot telefoonnummer van de h.L.T.B. afd. Castenray Oirlb voor de nederzetting in Oirlo {is veranderd int 6k 1 0 *17 874 Wist dat U voortaan niet «Het Castenray*s Dorpsblad" zult lezen, maar "De Schans", net als 'ondertiteling! dorpsblad voor Castenray? Natuurlijk wist U d&t. TT krijgt dus elke. week voortaan hot nie.uws van Castenray «als oen gobundold'o schans" in do bus. Maar weet TT ook, dat hot woord "Schans" niet alleen de betekenis hoeft van' "samengebundelde knuppels"maar ook nog andere? Er kleeft n.l. ook nog do betekenis van "voidsterkste" of to wol "verdedigings werk" aan vast. Het schijnt (dat zegt men) dat er in do voltooid verleden tijd in Castenray oen of' andere versterking gestaan te hebben in de vorm van oen kasteel» TT' zou dus het woord "schans" ook in verband hiermee kunnen bezien. Wellicht zijn er onder TT enkelen, die hier neer van wetenj wij zouden' dit hc-ol graag horen. TI kunt terecht op het" bekende redalctie—adres Als we dan verder nadenken in do dorpspolitiek en de naan "Schan- seknuppels"tegenkomen, dan zouden we ons kunnen voorstellen, dat ook dit woord is afgeleid van hot kasteel in Ca.stenray, De 3chan— seknuppels zouden dan oen onderdeel van de veldvorsterking kunnen hebben gevormd, ter versteviging, Als TT meer weej;, kom er mee voor de dag'. WELKOM.'

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 8