- Vil - GRAFSCHENNIS*I Zeer tot onze spijt moeten wij tl mededelen dat zoiets ook in Ca.stonray is voorgokonon, 's Zaterdags voor Allerheiligen word geconsta teerd dat or eon grafzerk zodanig not modder besmeurd wasdat het er niet geheel af te krij- gen was. Ook zondagmiddag, bij de plechtigheid op hot Kerkhof, was dit nog niet geheel vordwe- 1 non. Do betreffende familieleden (iedereen trouwens) vinden dit een walgelijke daad. De opmerking kwam dan ookï "'fel geld betalen voor onderhoud, maar resultaat.Ook kwam er do klacht dat het Kerkhof niet als vuilnisstbr'tplaats gebruikt moest worden, voor wie dan ookllï 'J Wannoer dit kinderen gedaan hebben, zou het misschien goed zijn er op te wijzen, dat het Kerkhof geen speelplaats is'.- Als dit groten zijn geweest..'.schande. Deze klacht is bij da' Dorpsraad binnen gekomen. Ook zij betreuren dit. Den nieuwe naam HU Zoals XI ai wist, zijn or 64 nieuwe voorstellen voor eon naam van dit blad uit (bf beter: ih) de bus gekomen. Het was de taak van de Dorpsraad en"do Rodaktio om er 66n uit te kiezen, Dat is gebeurd door middel van een stemming aan' de hand van de op gave van namen in do uitgave van de vorige week. Sik jurylid gaf 3 nummers op, waarvan hij/zij dacht, dat dit het boste zou zijn. Do Stommen waren als volgt verdeeld": 38 (Do Schans): 4 stemmen'. 42 (ut Cado)4 stemmen» 6l(Roerdomp)3 stommen, j Dorps journaal) 2 stemmen'. Casseis Bietje): 2 stemmen." (Klankbord)2 stemmen. (Het C as seis KlSkslce) 2 stemmen» nummers 2, 9, 10, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 49, 50, 55, 58, 59: elk 1 stom. totaal—33 stemmens U ziet, dat "De Schans» en "Ut Cado" gelijk eindigden. Er werd daarom weer eon st'emning gehouden over do drie namen met het hoogste aantal stommen. Hiervoor wordon 5 stemmen uitgebracht en de uitslag was "Roerdomp" 1 sten; "Ut Cado" 1 stem. "Do Schans" t 3 stömmon. Als uiteindelijke overwinnaar Icwm dus uit dc bus DE SCHANS'! y* "j Daarna is er op do strookjes van de inzenders gekeken on de inzender met hot nummer 11 bleek do winnaar van het uitgeloofde tientje te zijn. Do inzender van "Do Schans" isJ. Vollenborg, KI. Oirlo 11, Winnaargefeliciteerdft Hot tientje dat U verdiend heeft, zal U zo spoedig mogelijk thuisgebracht^^en. Veel plezier ermee en bedankt. De rodaktie, oftewel

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 7