X - VI - gOrgan!satio Do Schans (Dorpsb-Lad) f Volleybalclub - gewenst of niot? g) Gespreksgroep, planning. h) S traatnaangevingzó gauw als er concreet overleg net de Geneente plaats gevonden heeft. i) Organisatie contactbijeonkonst 3 j) bor. ber# j) Vergadering Dorps- en Wijkraden in noven- k) Vergadering net .alle verenigingen in decen- D'it was dan een greep uit do verschillende agenda's, verslagen enz, van tJw Dorpsraad, Wanneer oen bepaalde taak raakvlakken heeft net gonocntclijke instanties 'gebeurt die in sanonworking not het go- neenteraadslid, do hoer A, Stceghs Misschien is dit alles niot volledig, wacht U dan op do uitgave van het twoode Jaarverslag, wat uitkont oind dit jaar of begin volgend jaar. Hopelijk is er voor de vraagstellers (on ook voor iederoon) oon bevredigend antwoord gegeven# Dank nog aan iederoon die sanenwerlcte# G, Raaijnakers., Voorzitter Dorpsraad, WIJ SUIT AL XII 33 SIFT NICOLAASSFEER en hebben 1001 artikel on in voorraad, o#a«,J Poppenwagens-'» - Wand olwagens - ,- #Popp onkas ten- - - Wildebraspoppen-Piaspoppen.-• j 3 ouwlcranen- - —Hijskranen— - - Sio-Montago- - Plas ticant- - -Boerderijen-, - -Kas telen, Traktoron, groot en klein,#,. Auto s Siku - Gorge - Matchbox - Touto Winkels-#Servies jee#.-• Naaimachines--,-.#. Spellen.-•-.Puzzels-, - «Boeken-,-«Ra.cebanen—, ~#Mbzaïk. Gewoonweg te veel on op te noenenji Mogen wi'j W advisor on or tijdig bij te zijn, want dan hebt TJ v<?I-| op keuze, op Aanbevelond vil. Verslcyen Dricsson, CastenraysGWGG 14, H« Vorsleyen - Driossen. Oirlo, i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 6