- V - dik alios is vaag, dat kont ondat wo ge on vereniging zijn net vaste workzannhoclen. Een duidelijk beold van wat oen Dorpsraad (Wijkraad enz.) is kan pas gegeven worden warme'er allo contacten gelegd zijn, zowel in eigen dorp als naar buitten. De weg naar de Dorpsraadvanuit Castenrayse nonsen on do weg van de Dorpsraad naar do nonsen' noot op sonnige punten nog gelogd worden, op andere punten verbroed» De Dorpsraad noot een proces zijn, een ge beuren, geen vaststaand feit} plooibaar ten dienste van do hele ge ne ens chap. Voor de gemeens chap als leerkgenoons chap is de Dorpsraad oen orgaan xvat dicixst kan doen als bemiddelaar die zowel door de kerkelijke over heid (E,xï. Pastoor on kerkmeesters) als door de inwoners van Castenray gebruikt kan worden, Dezo taak is, zoals blijkt uit de opsomming van tak'en, aktïesdaden enz» hieronder, helaas nog een braakliggend terrein. Kier zou toch verbetering in mogelijk moeten zijn, ■Aktivitoiton Dorpsraad Castonrav: In het jaarverslag 1970 - 1971 leunt U vindon wat or in die periode gebeurd* isDeze lijst begint dus waar het jaarvorslag oindigtmaart 1971, Is "V orgadorinrron Dorpsraad 8 x is de Dorpsraad bijeen gox^oest om over oopaalde punten van gedachte- te wissolen met o.a, punten als formeren toekomstige Stichting voor het Patronaat} woningzoekenden} rayonconnissieafspraken hearing 3 subsidieaanvrage} bibliobus} vergadering mot verenigingen} centraio vergadering Dorps- en Wijkraden; oprichten Dorpsblad; Bego1eidingscomitd Kerkdorpenfractie enz, 2V-Q^Viadoringen buiten .de Dorpsraad met de Dorpsraad? a) Bijeenkomst Dorpsraad net woningzookon- con, Hioroij lew am als voornaamste pünt naar v'or'en': - 1; de wens om inlichtingen van St. Oda 'en A.M~»A»K» -2; de aanvraag schriftelijk bij St. Oda. yr b) Korte vergadering vborlopig Stichting P. tronc.nt mot Kerkbestuur en voorzitter Dorpsraad, Dc voorlopige Stichting kreeg haar fiat. Centrale vergadering Dorps- en Wijkraden Ervaringen wercren uitgewisseld,- wensen kenbaar genaakt, vooral ovér de subsicie, wensen ontrent de contactbijecnlconsten mot B d) Vergadering verenigingen met de dorps raad ...ij cafe Kuypers. Gedachtewisseling- over Patronaat, Sportveld, n^r"r c'c DorP'si,o.adJeugd- en Sportzaken, Dorpsblad, Stortplaats» Straatnaamgeving. Vergadering voorlopige Stichting Patro naat net do hoor Janssen van Gemeente on do hoor Dinghsvoorzitter Kerkbestuur, voorzitter Dorpsraad. f) Vergadering Carnavalsvereniging, net hun helpence Verenigingen, tookonstigc Stichting Patronaat en voorzitter Dorpsraad. Deeerste tekeningetjes opknapping worden bekeken. Do too konstigc Stichung kreog zijn vaste vorm, net als toegevoegde leden de heer Dinghs voor bouw-problemen en de hoor Raaijnakors als voorzitter Dorpsraad, met algemeen adviserende n -on. o T.r Vergahoming Dorps- oh Wijkraden samen B 1 Voornamelijk do wensen ontrent de contactbijeenkomsten ven 3< '*at| hob:-Gn VQ °P c!it nonent onder handep on wat in do naaste toekomst G) Aandacht voor do jeugd, misschien een sooo, wat zijn hun. wensen, vergadering plannen Dorpsraad met do jcu.-rd b) Reorganisatie St. Hücolaasfocst. c; Woningzoekenden. d) Onderzoek muziokb oho ofte.' - VI - r GHZ t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 5