- IV - Kort vorslag van do vo.otjalwedstri.icl Hogelson XIX - Castenray II8 Zondag j.l. ging hot' tweedo elftal naar Hegelson XII lijstaanvoerder van doze klasse. Dirclct na hot fluitsignaal werd Kogels on op eigen helft teruggedrongen, hetgeen resulteerde in een onverwachte tref-' fer, gescoord door onze linkshalf» Het deze stand brak do rust aan» Direkt na de hervatting, eenzelfde spolbeold net Castenray als do- ninerende ploeg» In de 50ste ninuut viel oen tweede treffer voor Castenray te b'ejubelon, goscoord door oen spitsspoler vanuit een do olwors toling. Hioriia een gevaarlijke uitval van Kegels on,'het geen 2-1 betekende. Hot spel ging daarna gel ijlewaar dig op» 10 minuten voor tijd wist onze linkshalf, een voorzet van rechts net oen magnifiek© kopbal af te ronden. 3 minuten voor tijd nan Hogelsom oen hoekschop? hieruit wist 64n van do Hegelsonse aan vallers te "doelpunten". Castenray gaf in de resterende ninuten do winst niet neer uit handen, Voorwaar, een prachtig resultaat van oen hard werlcond 'elftal. Ga zo door on er zal menige overwinning geboekt worden!tI Verslag voetba.lwodatri.id SW.» Castenray 2de elftal», Afgelopen zondag hoeft het tweedo elftal van S.V, Castenray tegen koploper Kogolsom (velko not 3—2 word gewonnen) weer eens bewezen toch neer in Ixun aars te hebben dan men in hot begin van de competitie' hoeft laten zien. Vanaf het begin was S.V. Castenray in de aanval, hetgeen in de tiende ninuut al resulteerde mot een ietwat "soft - goal", ge scoord door J» Jacobs» Door do bizondcr grote inzet en goed voetbal welk gestimuleerd werden door een handjevol Castonrayse toeschouwers wist Castenray de voorsprong to handhaven tot de rust. Na rust werd dezelfde inzet getoond door Castenray, zodat, nen na een kwartier door oen doelpunt van P. Hagons op 2—0 voorsprong kwam. Daarna werd Kogolson wakker on kon iets terugdoon: 2-1. Direkt daarna bracht S.V. Castenray do stand op 3 - li door een prachtige aanval en 'oen goede voorzot van J.' Kouwen, welke weder om op de lijn door P. Hagens werd "ingekopt". Toen was Hogelsom een verslagen ploeg en kwam alloon nog in do tiende ninuut voor hot eindsignaal door een kleine onnauwkeurig heid in de achterhoede van Castenray op 3-2. *n speler van het 2do elftal. Op de vraag aan de Dorpsraad "Kat doet de Dorpsraad zoal?" ont* vingen wij het volgende antwoord DOELSTELLINGDe Dorpsraad stelt zich ten doel to ijveren voor de verhoging* van do leefbaarheid van Castenray op zowel kerkelijk als 3oeiaal-culturecl gebied. Do raad houdt zich vorder bezig net het koSrdineren en samen' werken met al de verenigingen en geldt als spreekbuis voor het dorp. Do Dorpsraad, lean omschreven word .va (en ziet haar taaie ook zo) als oen ondersteuning of organisatie van aktiviteiten» oen centraal punt van vragen, klachten en wensen cn vorder behartigt zo de ge meens chapsbelangen bij bijvoorbeeld do gemeente, samen met het gemeenteraadslid» Do Dorpsraad probeert op twee manieren te werken: le: Zelf bepaalde taken op zich nomen (bijv. organisereh woning zoekenden) 2e: Bij bepaalde akties mensen betrekken en het werk verder aan hen overlaten.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 4