- II - - Zo doen dit not oen grote ijver, ondanks dat zo niet betaald wor den; wol krijgen ze af en too een aardigheidje aangeboden, on hot toch oon bootje leuk te houden» Vooral in do wintertijd zal het voor deze' kinderen niet altijd noo- vailen on de krantjos op tijd to bezorgen. U noot hot' ze dan 'ook niot al te kwalijk nonen, wanneer TJ Uw krantje te laat krijgt. Van <5<5n ding noot U echter zeker zijn; zo konen! not zo goed 'als Sinter klaas, -' v Wat er ook nocht gebeuren, U woot dat de bezorgers hun bost doen, en dat is geweldig. Do bozorgors zijn voor Castenrayi 1, Truus Cox, 2. Honn'io Crencrs, 3. 'Nellie' Duykers, 4, Mart' Geer ets 5. Annenie Jacobss, 6, Margriet Janssen, 7. Karjo Mennen, 8. Win v.d, Miinnickhof, 9, Nellie Seegors, 10, Marjan Strijbos, en 11, Sjaak Seykens» Mensen, volhouden zo t li Het bovenataandc geldt uiteraard niet voor onze postabonnecsdie hun krantje via de. (onpersoonlijke) post ontvangen; janmer voor de ze nonson. De Rodaktie. VERB N I G I H G E IT Katholieke Meisjes Gilde: Donderdag, 11 novenbor a,s, veer cluba vond voor de junioron van 19.00 uur tot 21,00 uur. Een dezer dagen zullen de meisjes van onze vereni ging weer bij U aankloppen on net zoals verleden jaar U een poppen- naan to laten radon. Hot kont ten goede voor do invalide nensen van Venray. 0,25 por naai. Op onze vorige clubavond is oen van onze meisjes IQ,00 verloren op weg naar het clubhuis. Wil de eerlijke vinder dit terug bezorgen bij de leidster? Nelly Crencrs, Molenhoeksoweg 1, Castonray, Limburgso Vrouwen Beweging SportDe gyri-les is in hot vervolg van half negen tot half tien, dtts een half uur later als Voorheen» Dit in verband not do beschikbare tijd van de sportleider. CursusWoensdag, 10 november a.s. is de 5de les van do cursus blo eins chlkkon» Aanvang 13 ,30 uur ton huizo van MoVr» Tacken - Jormeskens. Moobrongon materiaal voor droogboe- ketten. KienenWoensdag, 10 novobber a'.s, is een Icienavond voor do loden. Aanvang 20.00 uur in zahl v. Rhoo, Wie nog oon prijsje heeft kan dit op do avond meebrengen, Excursie net d er.10 ns t r at i enid d a a In ver band net de feestdagen in do winter organiseren wij in samenwerking net de pluinvoevakschob 1 te Horst op dinsdagmiddag 23 november a.s.3 een domonstratieniddag. - III -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 2