Jaargang nr. O nr. 5« 5 novenber 1971. ReöaktieadresKI, Oirloso- weg 7» tol. 608. Kopij binnen vSSr woensdag, 17.00 uur. PAROCIIIETTIEtH/S Week van 6 tot 13 novenber. Misdienaars: Mart Georets en Antoon Tielen.' Jac, ¥isnans en Peter Strijbos, Zondag: 23e Zondag na Pinlcsteren. Peest van St. ¥illxbrord, patroon van onze Kerkprovincie. Eerste zondag van do maand net een bijzondere collecte voor onze, eigen kerk. ïn oktober was deze collecte 304,00, Zaterdag: 19.00 uur: Jaardienst zlg. Piet Philips on".' De zang tijdons deze dienst zal verzorgd wor- den door bet Danoskoor, Zondag: 8.00 uur: ovcrl» fan. Strijbos - Cloven. 10.00 uurJaardienst zlg» Antoon Steoglis en ouders. Maandag: 8.00 uur: Jaardienst' ovcrl. fan. Strijbos - Baltussen. Dinsdag: 6.0C uur: overló fat. Arts - v. ffoerkun. kensdag: 8.00 uur: Gezinsnis (int, offeraars). Donderdag: 8.00 uur: ovorl. fati. Verhoeven - Hcüben.' Vrijdag: 8.00 uur: int, familie Kuypors - v.d. Pas. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere van 0,L.' Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: maanddienst zlg. Martin Wisnans. N.3» de bijdrage voor hot onderhoud der graven 3cah bij Pastoor afgedragen wordenvoor dubbel-graf: 3,50. voor enkel—graf 2,50. voor kinder-graf1,50. ¥ilt U zo goed zijn hier aan te denken? REDAKTIOIJEEL Beste lozers, i vorige week heeft U allemaal iemand van do Dorps- raaa op bezoek gehad,' 01:1 te. vragen, of U een jaarabonnement wilde heoben op dit krantje. Wij hadden natuurlijk een grote deelname ver wacht on dat is nog uitgekomen ook J{ Elk gezin in C&'stenray heeft zxch geabonneerd op dit blad: een zeer mooi resultaat. Een aantal mensen, dat vroeger in Castenray gewoond hoeft, stelt het Igolukkxg) op prijs 01:1 alios van Castenray to weten en bij to houden want er zijn oen 10-tal abonnementen buiten Castenray opgenomen. Deze laatston ontvangen hot krantjo per post. Al met al blijkt wol, dat er oen grote belangstelling is voor ons Dxaxu en d.a*fc naalcfc h.e*fc wcrl-c ervoor pr,e-fc"fci:^# (Hot is natuurlijk steeds mogelijk on nog abonnementen op te geven oij CiO rodantxe of do Dorpsraad, Do Rodaktio, ONZE BEZORGERS - S T E R S Elke week wordt U trouw bezocht door oen van onze be zorgers of bezorgstors, Aan hun is het te danken, dat IJ elke week voor die lage prijs dit blad in de brievenbus vindt. Castenray is verdeeld in 11' "buurten" en elke bezorger noemt zo*n gedeelte voor zijn rekening. CASTENRAY*S DORPS3LAD -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1