- VII - Voetbalverslag CastonrayI: Cast enrr.y on Mors oio hebben do pun ten broederlijk gedoeld (2-2) een resultaat waar ^^g clubs tevreden nee ïoinnen zijn, Direkt na do aftrap ontwikkelde zxch een gelijkopgaando strijd. Castonray Iiad hot eerste succes. Al na 3 minuten na het beginsignaal rondde Kenk Classens oen goed oucezotto aanval pra.ch.tig af: 1-0. Toon greep Morselo het initiatief, aanval op aanval golfde op het dool van S»V. Castenray af naar de afwerking was echter de ze middag bizonder slecht. Castenray wist zich echter los to werken en in do twintigste minuut leek Merselo zelfs eon neder laag tegemoet te gaan. Piet v0d» Kerkhof ha.d, nadat hij eerst enkele spelers van Morselo ontvluchtte mot oen prachtig scho welk voor keeper Muyzors kansloos was, opnieuw shecos2-0. Nop- p-een minuut later kon Morselo iets terugdoen. Bij oen scherp voor get rolde en bal welke door Jan Rnmbags vorkoord beoordeeld werd, trapte Jeu Kunon op de doollijn in eigen doel. Na rust was hot ongeveer hetzelfde speltype als voor rust, al leen de strijd word harder, herhaaldelijk word er nagetrapt en aan do shirts getrokken. lion kon zien, dat Merselo wilde winnen hoe dan ook. Castonray had de overwinning in de wacht leunnon slepen naar helaas, door oen misverstand in do achterhoodc van Castenray plaatste Jeu Kunon do bal terug buiten bereik van keeper Jan Raribags, waar door Merselo voor het eindsignaal nog langs Castenray kon Iconen. Hopelijk mogen do spelers van het eerste elftal do volgende wed strijd neer geluk hebben. GEMEENSCHAPSHUIS 1) Alle verenigingen in Castenray hebben in oktober j.l. enkele "enqubte-formulieron" ontvangen. Do bedoeling hiervan is, dat ze ingevuld worden en daarna terug gezonden worden na.ar do afzonder» We hebben op het ogenblik ongovoor 10 van 25 formulieren inge vuld terugontvangen. Degenen, die do formulieren nog niet inge-- vuld hebben, verzoeken wij dringend on deze zo snoedipr mopreJrX/lk terug te sturen. 2) Ook do vrije jeugd, die zich vorenigd hoeft in "Clubs" on "Bars" hebben deze papieren ontvangen. Er bestaat bij dezo clubs blijkbaar nogal wat afweer hier tegen, De kroot 11 Ma.ar noot onze bar dan weg?werd meerdere malen ge hoord, Ons antwoord: "Natuurlijk niet". Do bedoeling van deze enqubto is de volgende: Er moet vanwege Rijk, Provincie en Gemeente een schema opgesteld worden on aan te tonen, dat or behoefte is a.an een opgelcna.pt gemeenschc.psh.uis en tevens hoe groot de behoefte wel is. Daarvoor zijn bovengenoemde formulieren, Van allo formulieren wordt 6ón schema samengesteld, gesplitst per vereniging of instelling. Da-rbij staat ook do post "Vrije Jeugd Castonray" on hieronder vallen dan de eerder genoemde clubs. Hun naau wordt in da.t sche ma niet genoemd» De formulieren hob;, on voor deze clubs verder geen gevolgen; Om oen gemeenschapshuis zo goed mogelijk te kunnen exploiteren is *t van zoor groot belang (subsidie e.d.) dat do toekomstige bezetting zo hoog mogelijk wordt. Als de clubs op hun formulie ren enkele a.ctivitoitcn invullen, die in 't gemeenschapsnuis go houden zouden kunnen worden, dan voldoen ze al aan onze wonseii. Een eventuele huur zaJL in ovorlog met do VSGC geregeld worden. Wc hopen dat hiermee do nisverstanden uit de weg geruimd zijn dat we een grote medewerking ondervinden. Zijn er vragen, wondt TJ zich dan tot oen van de loden van de VSGC (Voorlopige Stich ting GomoenschapshuiCastenray - - vin - c

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 15