ocrorus 71 - Ill - a.s« Zondag staat ons do belangrijke thuiswedstrijd tegen Koerlo te wachten en we willen langs deze weg oen oproep doen p.an jong en oud in Castonray. Kon on half 3 allemaal narx hot vootbaltorrcin en moedig onze spelers aan, Breng gerust deksels, ratels, toeters en spandoeken nee. Zweep do voetballers op, zet hen aan tot nog grotere ijver (sommigen hebben hot nodig), dan zal resultaat zeer ze,eer niet uit- Blijf°echter steeds sportief, ook tegenover de scheidsrechter, do grensrechters en do bezoekende club. 4-^ Do speler v?n hun leent wil bewijzop, dat zo ook echt m do eerste klas s o r.ie ekunnen TOT ZON DAG UI Varkensstudieclub0 Op vrijdag, 18 november a.s. houdt de Varkens- studioclub oon bijeenkomst in Cafd Kuypersdie om 19-30 (half acht E Op dezo vergadering zal do hoer H. Reyntjes oen spreekbeurt konen houdon voor hot aanwezige gezelschap; het onder werp daarvan is: "'Do Fokkorij-problemen Doze problemen hebt on dan eetrekking op do Starn- b o clc-v ark ons, TOT DAN1lJ Foley or oni.ving Oirlo Castenre.y: Loden Veehouders, a0 s o dinsdag, 16 november 's-avonds on 8 uur in café H. v. Rlxoe te Castenray algemene vergadering. Agenda,: - Liquidatie plaatselijke fokv er omging» Voordracht verkiezing bestuursleden Fokcentraio o 3) Besteding financiën» Op deze vergadering zal de voorzitter en do secre taris vPn de Fokcentralo aanwezig zijn» Gezien do belangrijke agenda hopen wij dat mxc leden present zijn» 2) HET BESTUUR, "Niet alleen do naam van dit blad is veranderd, naar ook de na.ari van onze vereniging» OT) We zijn nu geheel zelfstandig geworden en gaan voortaan werken on, dor een andere na.am» i Die naam is naar voren gekomen dWo.v» rondvraag onder de loden. We heten voortaan: Het bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter: Piet Enontso Ondervoorzitster: Riot van Kuyck. Secretaris: Piot Roelofs. Penningmeester: Antoon Vullings. *»-.,««« Loden: Agnos v. Houdt, Nelly Koijzers, Frans Kuypers. - IV - Ko r J0L0

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 11