C ASTENRAYS DORPSBLAD J aargang nr. 0 nr. h. 29 oktober 1971. kepi binnen v6'6r woensdag, 17«00 uur, RodaktxeadrosKl. Oirloscwog 7, Tol.608. PAROCHIE - NIEUWS Week 30'oktober tot 6 november; Misdienaars J Pons Dinahs en Jos Bnonts, Willie Duykors on Jos v. Kuyck. Zondag: Foost_v an_Al 1 crhei11gen Zaterdag j 19.00 uur: zlg. Loi Iieldons. Do voornis van dozo dienst wordt gedaan als boeteviering. 8.00 uur: jaard. Matthias Dingks - Arts. 10.00 uur: ovcrl, frn, Nooyen - Arts. IJ.30 uur: Al1erziolenherdenking en nrocossie naar het Kerkhof. 8.00 uur: ovorl. fan. Soykons- Collin. 9i£lÈ2£Ï!!È£ïï'*"s van allo overledenen». 8.00 uur: gez. jaar dienst zlg. Jos Will erase. 8,00 uur: Gezinsnis (int. offeraars). 8.00 uur: Jaard. ovorl. fan. v. Eindt - v'.d. Pas. Eerste vrijdag van do r.iaand, bijzonder o. toegewijd aan hot H. Hart» 8.00 uur: li'. Mis ter ere van hot K.. Hart. 15.00 uur: Plechtige Mis bij gel. van zilveren Hu welijk Jacobs - Cainps. 19.00 uur: Plechtige Huwelijkss listing Bruidspaar Marino - Tacken, 8.00 uur: Ter ore van 0,L. Vrouw (int. Offeraars) 19.00 uur: Jaard. zlg. Piet Philipson. 1: De collecte op Woroldnissiedag bracht het nooio bedrag op van 625,00. Man ens do missionarissen hartelijke' 2:'net feest van Allerheiligen is dit jaar een dar ver vroegden wordt zondag a.s. goviord. s-Middags on half drio zal er een gebedsdienst ziin en processie naar het Kerkhof. Mogèn we vragen on do graven van Uw dierbaren te wil len verzorgen. Zondag Maandag Dine'dag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag N.B N.B' VERENIGING® I-J CarnavalsverenigingOp riaandag, 8 november a.s. on 20,00 uur houdt do Carnavalsvereniging een algemene vergadering in cafd Kuypers Agenda Bestuursverkiezing. Verkiezing nieuwo loden van do raad van 11, DEGEITBIT die lid willen worden van de carna valsvereniging kunnen zich opgeven bij het Bestuur of worden verzocht op deze avond aan wezig te zijn. - II - Cl QJlIC

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1