- VII - Patronaat Castonrav: Voio noncon van Castenray hebben zich waarschijnlijk do laatste tijd afgevraagd, hoo hot nou net hot patronaat zit'. Gebeurt er eigenlijk iota? of gebeurt er niks? Ik kan verzekeren, dat de kwestie "patronaat?' niet stil is blij ven liggen. Ma voel gepraat en vele vergaderingen is do situatie als volgt: Er bostaat thans con voorlopige Stichting, die öe belangen van het Gemeenschapshuis gaat behartigen en hot laat opknappen. olang is echter, on te weten, dat deze Stichting oen VOORLOPIG karakter draagt. 'J Waarom voorlopig? De Stichting is samengesteld door de leden van do Dorpsraad. Beze ls zodanig sanengesteld, dat uit elke hoek van Castenray een ver— tegonwoordigor aanwezig is in de Stichting. Deze. vooilopige Stichting zal ervoor zorgen, dat het gemeenschans- huis vóór do Itarnavalsfestxviteiten in con zodanige staat ver keert,. dat dit aksoptabol is voor dergelijke feesten. Tezijnertijd (waarschi jnlijlt 27 november) zal er eon Karnavals- feest plaatsvinden, georganiseerd door do Castenrayse verenigingen en de Stichting, ten bate van de Stichting. negin volgend jaar zal er begonnen worden net hot konkrcot uit werken van de bestaande globale plannen ter verbouw!n..:, Is eenmaal 'de «Grote Verbouwing" achter de rug, dan zal or een Stichting tot stand konen, die het patronaat gaat exploiteren. Dat hioro^j de verenigingen een grote rol spelen, spreekt voor zich! De "Voorlopige Stichting Gemeenschapshuis Castenray" is als volnt sanengesteld: Voorzitter Dhr. A. Veldhuizen, secretaris: Dar. h. Vissers, penningmeesterDhr. P. KaesLeden: do Heren: ..Gampsj houwen (beheerder), G. Raaijmakers, Adviseur inzake bouw- en andere problemen: Dhr. A. Dinghs. Door middel van dit blad zult U op do hoogte worden gehouden van C&31enrayZ ln dG 'Voorlopige Stichting Gemeenschapshuis De secretaris M. Vissers. Cas tenray-j, _een^LICHTSTAD? natuurlijk sterk overdreven om te zeggen dat Castenray oen lichtstad is, want een stad is het al heel zeker Maar wat dat licht betreft, gaan we vooruit. weet waarschijnlijk, dat er de laatste jaren nogal wat verzoe- i1"? r,fljn SOkomen om op do Horcterwcg over oen bepaalde lengte Lchtpunten aan to brengen, vooral mot het oog op het snelle ver- koer tor plaatse. Welnu, Castenrayse nensenj ZE ZIJN ERJJ'J Er zijn langs de' bewusto wog over enkele honderden meters vier lam pen bijgeplaatst Een oprecht woord van dank voor diegenen, die' hior achteraan heb ben gezeten, is wol op zijn plaats. Bedankt! JH Ir=2=N=J=N=G_Z_0_E_K_E_N_D E_N Evenals vorige woek doen wij oen beroep op alle aanvragers voor woningen in Castenray. Laat U zo S?^4-rJT°r£^ J vüefst deze Week voor de 25sto) inschrijven! I I Meldt U desnoods telefonisch. II vraagt dan of ze een aanrteldings- noï sturen« Dit noot gebeuren bij het kantoor van St. Ode. Kantooruren: maandag t/n vrijdag: 8,30 uur tot 12.30 uur. -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 7