5 I- - XI j- - Tot onze spijt Iiobbon wij in cc uitgave van voriro wook vergeten om bij de rubriek van do CARKAVALSVEREITEGXITG te vermelden, dat er op vrijdag februari 1972 hot jaarlijkse ALDEI7ISVERSAL plaats heefta Onze welgemeende cxcusoa hiervoor. Biljartclub "Do Kets or a Uitslagen vorige wedstrijden: Brookhuizonvorst A - Castenrr.y A: 10 - 0» Oastenray C - Uaassun C 6-4. Ledon van do Biljartclub: Denk aan de F E B S T A V 0 N D X Vrijdag 29 oktober a.s. C af <5-Dancing v» Is sun te Horst. Op dinsdag 26 olctobor a.s. zal or eon vriendschappelijke wedstrijd plaatshebben tusson "Do Kotsers" on do "Young Boys" uit Horst, waaraan onzo C-afdeling zal deelnemen. Hot Bostuur. Gosprekasroop Liefhebbers voor do gespreksgroep 1971 - 1972 kun nen zich opgeven bij oen van de loden, van de Dorpsraad." nij voldoende deelname zal or weer oen groep geformeerd worden. Ook jongeren kunnen zich opgeven; er zijn speciale, gesoroksstof .ton voor jongeron. uaarne Uw opgave véér 1 november van dit jaar» 3EJAARDBI7V BRBIlIGXiJGr: f-*s* wo ons dag, 27 oktober komen, alö afwisseling tussen hotkante, do Nachtegaaltjes een kleine uitvoering geven. Ter verduidelijking"Do Nachtegaaltjesis oen blokfluitgroop' van schoolkinderen uit Castonray. Om 15.00 uur zijn zo present. Kapdbnngschuttori.i "Do Botavieron» Zaterdag, 23 oktober a.s. concours bij St. Kubortus Hersolo. /ertrok om 15.30 uur» i,n -o Zaterdag, 3° oktober a.s. krijger, wij do vereniging «Do Batavieren"' uit Hoort op bezoek. Alle schutters worden beleefd verzocht om aan deze wedstrijdon dool to nonen, Aanvang dar wedstrijden om 17.O0 uur. Patronaat in trek, IIot Castonrayso patronaat mag or dan nog zo slecht dij liggon toer, zijn or mens on, die hot gebouw aant rekke li ik vin don. Er is n.l, in do nacht Van 14 op 15 oktober j.l. nachtelijk bezoek geweest mot het dool..om or to slaoen. scbï?Jri?f°L0;f ±1?d:rin5GrS hobbon zicK toogatxg* tot hot gobouw vcr- scliait via do zijcour aan do oostelijke kant. Er werd een grote deurruit vernield, waarna de deur aan de binnenkant ontgrendeld kon woraen» wcr^o^r,o?°ïo VerdGr Gegaan naar het kleedhok jo achter do buno; o: gospreid van gordijnen o.d, Ka een oerstG onderzoo] nï i niets vermist to worden; hot is alleen jammer van do ruit. Do uonoontopolxtie van Vonray hooft hot goval in onderzoek. - IV -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3