.£AS1UN3AYr S-IiQRBS.. )T A 11 22 olctober 1971* J aargang nr. 0 rr. 3, RedaktioadresXX. Oirloseweg 7» Tel. 608. Kopij binnen vóór woensda.g 17,00 uur. 3anlirek.nr. 1387-93166, Boerenloon'oahk Oirlo. Rodalctioneol. Zoals elke kritische lozer bemerkt zal hebben, is ons blad nog steeds aan veranderingen onderhevig. Dit is mogelijk doordat er al enkele advertentie-golden bin nen zijn gekomen, waar we dan dingen voor kunnen kopen, die dienen voor de verfraaing van het uiterlijk van dit Castcnray's weekblad. Hot kan door U steeds beter worden} er is nu al een duidelijk verschil tussen hot eerste nummer on dit (nr. 3)» We hopen, dat we in deze richting kunnen doorgaan en zodoende op den duur een blad 'samen kunnen stellen, <le.t uniek is in do hele streek. Dit kan echter alleen, als U allemaal meewerkt door het laten plaatsen van advertenties, het doorgeven van familie-borichton, en vooral in de komende tijd: het doorspelen van Karnavals-kwats II hoeft natuurlijk niet Uw auto te koop aan te bieden on onkel en alleen de krant te steunen; zó veeleisend zijn we nou ook weer niet. Binnenkort hoeft II een kans on met Uw steun to beginnen: elk gezin wordt n.l. bezocht mot do vraag of men een abonnement wil nemen of niet. NATUURLIJK noemt iedereen een abonnement vo o r o ch- Sr om S n knaak p er he ol j aar Famili ob eri cht en Zoals II reeds gezien hebt is er oolc plaats voor fanilioberichtcn aankondigingvoor geboorte, huwelijk, zilveren huwelijk enz.) in het dorpsblad. Do Dorpsraad beschouwt dit als "nieuws" wat voor ieder van belang is. Deze familiebe richten zijn dan ook gratis. PAROCHIENIEUWS Weck 23 tot 30 oktober: MisdienaarsMart Gecrets en Antoon Ticion, Jac Wismans en Peter Strijbos. Eenentwintigste zondag na Pinksteren. WERELDMISSIEDAG. Onder allo diensten collecte voor hot missiewerk. Zaterdag 19.00 uur over1fanArts-Held ens Zondag 8.00 uur int. fan» Vullinghs-Dinghs 10 00 uur overl. fan. Philipsen-Camps. Maandag: 8.00 uur 'oijz. into (g). Dinsdag 8.00 uur ovorl. fan. Verhoeven—Houben. Woonsdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars). Donderdag f 80 00 uur H. Mis. Vrijdag: 8. 00 uur Geen vroegmis. l*i-.00 uur Plechtige Huwelijksinzegening van Bruidspaar Berden-Emonts. Zaterdag 8.00 uur Ter ore van 0.L, Vrouw (int. offeraars - 19.00 uur: zlg. Lei Holdons - II -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1