- rv - Pater J. ovs schroef: Onlangs heeft Pater Jan Veys weer eens iets van zich laten ho ren uit de missie, Hij schrijft in oen lange brief aan zijn familie, dat hij het goed naakt en informeert vooral, hoe het gaat net zijn moedor. Hij is erg benieuwd naar berichten uit Castcnray. /erder schrijft hij van eon bezoek aan Hokeng, waar To enkelo problemen hocxt in verband mot hot verkrijgen van vakantie voor het volgend jaar. Dat bezoek aan Hokeng is voor Jan ¥eys ook zoor belangrijke ge weest o Er waren n.l» vergaderingen van allo pators van het dio- sees, Over deze vergadering schrijft hij "Zo'n uitstapje naar Hokeng was oen prettige afwisseling, kilo pators van het diosoes waren bij mekaar en zc hadden allemaal goeie zin. Toch waren or ook vorschiilcndo vergaderingen en be sprekingen,^ zodat er eigenlijk toch weer -weinig vrije tijd was on er eens helemaal uit te zijn. Bovendien hebben zo oen hoel gemene streek met no uitgehaald. Op de vergadering van de Pries ter-raad bood pator van de Burg zijn ontslag in als Vicaris Gene raal, wegens zijn gezondheid. Dus ontstond de kwestie van een op volgero Over het algemeen vond' men het' *t beste om geen Flori- nees te nomen» Onze Bisschop heeft n«l« ook ontslag gevraagd (65 jaar oud) en als de niouwc vicaris generaal dan goen bis schop wordt en do nieuwe bisschop zou hen niet nemen als vi caris generaal, dan vcolt oen Flotineos dat aan als oen degra datie die hij uiterst moeilijk kan verwerken. Een Europeaan neemt zoiets veel lichter op. Bovendien is do benoeming van oen Europeaan uit do aard van de zaak naar tijdelijk omdat voor bisschop alleen maar oen -Indonesiër in aanmerking komt» Van do andore kant moot er een voorlopige plaatsvervanger van do oisschop zijn, omdat Monseigneur op het eind van het jaar naar Home gaat en alles to samen wol een half jaar zal weg blijven. Conclusie: dus nog geen Vicaris Generaal, marr een voorlopige plaatsvervanger, n.l. tijdens de afwezigheid van do bisschop. Op slot van zaken lcwam ik uit do bus. Eerst dacht ik dat zo" oen grap wilden uithalen, maar dat bleek zelfs niet waar to zijn. loon ik sozwaron naakte, zei men dat de hoofdzaak zou zijn: dour Z° V°r EJOSelijk open te houder, voor de eigenlijke bis schop. Zo te doen, dat iedereen blij is, dat de eigenlijke bis- scnop er weer is, m.a.w, hoe slechter hoe boter. Mot zulke men sen valt niet meer to praten. Naderhand heb ik de zaak nog be sproken mot do bisschop en do regionaal en mijn bezwaren naar vo ren gebracht, maar hot bleek al gauw dat ik practisch naar twee mogelijkheden hadhot aarmoncnn of het eenvoudig te vertikken» p slot van zaken heb ik het dan toch maar aangenomen, zij het dan mot hoel veel hartzeer. Hoe dat nu straks allemaal noot gaan weot i.£ nog niet. Enkele maanden de. tijd overbruggen dat do bis schop^ er niet is, is natuurlijk veel eenvoudiger dan werkelijk bisschop zijn, maar er kunnen toch wel degelijk moeilijke kwes ties of situaties zijn, dio ik niet op de bisschon kan afschui ven naar zelf noot beslissen, Dus zal xk straks wel voel in Larantuka moeten zijn, naar de week einden zoveel mogelijk in mijn eigen parochie. Kot wordt intus sen wel wat voel: oen parochie van 8.000 katholieken en daarbij nog voor deuon en bisschop spelen. Natuurlijk belooft men dat dat een ander wel eens zal invallen in mijn parochie, maar we hebben nog twee vacante parochies op het eiland, zodat er al genoog in tc vallen xs, In ieder geval, oen week lang heb ik niet kunnen slapen vanwege dio nieuwe benoeming, naar intussen begin ik ne er een bcetjernoo to- Mrzocnen. Mijn eigen parochie kan ik al lang niet meer voldoende verzorgen, wegens hot veel invallen in andore parocaics on hot is beslist niet prettig als jo do zaak achteruit ziet gaan". - V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 4