- II - DORPSRAAD Do Ieders, van de dorpsraad wordt medegedeeld dat cr a.s. dins dag (19 oktober) oen vergadering is bij Moj. Th, Drffggen om 20.30 uur. Do agenda wordt U nog toogestuurd, W o ni ngbouw Do beaooicnis van do dorpsraad, sanon net de Kerkdorpenfractie in de geneentoraadom te konen tot de bouw van woningwetwoningen kan niet alleen staan. Bij nader onderzoek zijn er nog steeds naar 3 of 4 die zich in hebben laten -schrijvonjI11 Waar blijft de rest van do 23 dio zich opgogovon hobben??? U begrijpt dat wij niet bij de gemeente aan moeten konen net 23 woningzoekendenlI Zij zoggen direct: U hebt het mis kijk naari slechts kl l! In verband net het komend overleg net do gehele kerkdorpenfractie (samen net het bogeloidingsconitd) r.iet 3 W, eind deze maand nog,o.,,«verzoekt do dorpsraad zeer dringend alsnog U te laten inschrijven voor oen lrais in 6astenrayJ bij de Woningbouwvereni ging St. Odal Anders hebben wij geen recht van spreken* De Dorpsraad. L.V,3finrswr.0 Xn samenwerking met do L.V.B» organiseert de Volkshoge school te Valkenburg van 16 - 19 november a,s, oen cursus onder do titel "Leven op eigen verantwoordenjkheid" De thema*s van de gespreks-stof zijn o.a. Kreatief Spel, Leven of geleefd worden, Jonge mensen, Kunnen wij ons al les pormitcren?, Wonen en leven in Limburg, Wie doolt do lakens uit?Napraten, De kosten bodragon 50,00 por persoon alles inbegro- pen. Opgave tot 18 oktober bij dc voorzitstor. Cursus Sociale Schoiinfc. Hot onderwerp voor do cursus 1971 - 1972 zal zijn; "Milieuhygiëne", Evenals vorig jaa.r vindt deze cursus plaats in Venlo. Do cursus besta.at uit 5 lossen 1 ex cursie. Do eerste 2 lessen zijn in caf6 do C-'oude Tijger, Lomstraat 5 opi woensdag 3 november van 20.00 - 22.00 uur. donderdag: 2 deconbor van 14.30 - 16.30 uur. Opgave tot 18 octobor a«s. Kosten 15»00 per persoon, alles inbegrepen, Bkskursio Dinsdag, 19 oktober ekskursie naar Zuid Nederlandse beurs te Eindhoven, Vertrek bus 13«30 uur aan do Kerk, Sport Wie kan ons aan een ni ouwe sportleidster helpen? Door de deelname van MejTonny van Zwol aan do Zeskamp, zitten wij momenteel zonder leidster. Tot nader bericht is er dan ook geen sport. Biljartclub "Do Ketsors": Uitslagen van vorige wostrijdon: Brookhuizcnvorst Cl - Castonray Cl: 2 - 80 Castenray - Coppus A: 8-2. Programma Dinsdag 12 oktober: Castenray Cl - ïanssun C, Woensdagl3 oktober: Brookhuizcnvorst A - Castonray A. In de week van 17 - 24 oktober: geen biljarten. - XIX -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 2