- IX - 7) Son conton-kwcstiq. IX begrijpt natruurli jlc, dat ons krantje niet zond or "gelde lijke middolon" kan bestaan. Daarvoor kobben wij oen abonnomontsprijs ingesteld en do mo gelijkheid tot kct plaatsen van advertenties geopend; wij lio-' pon dat U van do laatste gologonhoid voel gebruikt zult naken. En niot alleen on geld binnen te krijgen» IX ziet, dat de eerste advertentie s, binnen vzijny. Binnen een woolc zit die man beslist zonder bloemkool. Wij kobben echter eon verzoek aan IX: Om veel adninistratiovo rompslomp to vermijden en om zo nin mogelijk kosten te krijgen, zien wij or van af, on elke adver teerder, die niet kontant betaalt, een (duro) rekening te sturon, IX wordt dan ook beleefd, doch zeer dringend, verzocht om, als IX een advertentie niot kontant betaal® dat kan vóórkomen dezo per bank te betalen en welop rekeningnummer 1387-93166 t.n.v. Dorpsraad Castonray (Dhr. G. RaaijmakersBoerenleen bank, Qirlo, Het liefste hebben wij natuurlijk, als IX bij do opgave van de advertentie motoon betaalt. Wij hopen van harte, dat U hiermee rekening wilt houden. PAROCHIE-NIEUWS Week van 9 tot 16 ok'Eobor: MisdienaarsMart Goorots on Antoon Tielen. Jac Wismans on Pot.er Strijbos. Negentiende zondag na PinIc3teron. Zaterdag; 19.00 uur; voor bijzondere intentie. Zondag; 8,00 uur; voor do Parochie. 10,00 uur; maanddienst zlg. Martin Wismans, Maandag: 8.00 uur: li. kis. Dinsdag: 8.00 uur: voor overleden fan. Vorhoeven-Houbcn» Woens.dag: 8.00 uur; gezinsmis (int. offeraars). Donderdag: Geen_vro cgnis 19.30'uur:Plechtige II» Mis ter oro van hot Moedorschap van Maria (L.V.B,Hot Damoskoor verzorgt de zang. Vrijdag; Ge £ï3 2 SiiS i 14.00 uur: Plechtig Huwelijk van Bruidspaar Jans-Swinlcels 15.00 uur: Bochtigo H, Mis bij gelegenheid van het 25- jarig huwelijk Dinghs-Vullings Zaterdag; 8.00 uur: ter ore van O.L. Vrouw (int. offeraars), L9.00 uur; maanddienst zlg. Jos Jonniskens. De zang in dezo dienst wordt verzorgd door het gemengd kerkkoor van do parochio IJssol- steyn. N.B., t Zondag a.s. 10 oktober, is or een lcorkdeurcollocto om het werk van do E.H.B.O, te steunen. Deze collecte zal verzorgd worden door do Jonge Gardo. SCHOOL. Do onderwijskrachten van do Lagere School hobbon ons verzocht IX hot volgondo mode to dolen; Sinds kort hooft de School telefoon gokregön; Nummer 619» f' Wanneer IJ do school wilt opbollen, wordt het zoor wensolijk geacht, dat IX zich oen bootje houdt aan do onderstaande tijden; U leunt bollen: - voor half negen 1s-morgons - tussen kwart ovor tien on hal^T^lf f. t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 4