Venrayse Jurytraject 2011 Paarse asperges uit Ysselsteyn 'Wij bieden Limburgse gastvrijheid' Specialist in bestrijden van ongedierte VOP gaan in 2011 voor compleet ondernemerschap 'Als ondernemer loop ik altijd voorop' Organisatie Venrayse Ondernemers Prijzen De winnaars uit het verleden. PEEL EN MAAS Donderdag 30 december 2010 - Pagina 8 Voordat het programma in de schouwburg van start gaat, is er al een lang jurytraject achter de rug. Een kijkje in de regie van de jury... De jury verricht zijn werkzaam heden op verzoek en onder ver antwoordelijkheid van het orga nisatiecomité. De jury bespreekt in overleg met de vertegenwoor digers van het comité de crite ria waaraan de genomineerden getoetst worden. Het comité zorgt vervolgens voor een puntensy steem waarmee de scores van de individuele beoordelingen van de juryleden worden vastgelegd. De jurering bestaat uit een beoorde ling van de schriftelijke presen- tatie van de genomineerden; een beoordeling van de ondernemers op basis van een bezoek aan het bedrijf en een beoordeling van de ondernemers op basis van een presentatie voor de voltallige jury. De juryleden geven een punten- score voor de vragen i.c. de criteria die zij zelf hebben opgesteld. De winnaar van de Loek Nelissenprijs is de kandidaat met de beste pun- tenscore. De juryleden maken een schriftelijke rapportage van hun bevindingen ten behoeve van het juryrapport voor de genomineer den en ten behoeve van de mon delinge presentatie van de jurybe oordeling tijdens de prijsuitreiking op donderdag 6 januari 2011. De jury bestaat dit jaar uit vijf leden die met elkaar de nodige expertise en vaardigheid hebben om genomineerden op alle aspec ten van het ondernemerschap en het toegevoegde thema deskun dig, objectief en gemotiveerd te kunnen beoordelen. In de jury dient verankerd te zijn voldoende kennis van en betrokkenheid bij plaatselijke en regionale sociaal- economische en maatschappelij ke ontwikkelingen; kennis van en ervaring met ondernemen; kennis en ervaring om plaatselijke en regionale economische ontwikke lingen in een breder perspectief te plaatsen en kennis en ervaring om genomineerden op basis van de beoordeling op construc- tieve wijze van advies te dienen. De juryleden voor 2011 zijn bur gemeester Hans Gilissen, Harry Loozen, Harry Clevis, Jan Thomas sen en Wilma Manders. Hans Gilis- sen, zelf weinig ervaring in het bedrijfsleven, is dit jaar voor de eerste keer jurylid van deze prij zen. Gelukkig laat hij zich goed informeren over de bedrijven in de gemeente Venray door, indien mogelijk, wekelijks een bedrijfsbe zoek af te leggen met zijn college. Recentelijk hebben de juryleden de acht genomineerden bedrijven bezocht. Peel en Maas TV maakte hier een korte registratie bij Intra- tuin van. Jurylid Hans Gilissen was daar ook bij. U kunt dit terugkij ken op www.peelenmaas.tv. Genomineerd: Aspergekwekerij Frank Swinkels Ze hadden een gemengd vee- en tuinbouwbedrijf maar Frank en Lisette Swin- kels leiden nu een moderne aspergekwekerij in Yssel steyn, Sevenum en Heide. Met een noviteit: paarse asperges. Wat is jullie specialiteit? "Naast de traditionele asperge teelt in de vollegrond telen wij ook asperges in verwarmde bak ken in tunnels en kas. Doordat de aspergegrond continu wordt ver warmd, groeit de asperge zonder groeistagnatie waardoor je gega randeerd malse asperges oogst. Bovendien is de kasasperge al in maart verkrijgbaar. En komend voorjaar hebben we voor het eerst paarse asperges." Paarse asperges.? "Deze asperges zijn van nature paars, ze worden dus niet paars door weersinvloeden. Paars is de eigen kleur. Wij zijn de eerste in de regio met deze asperge. De paarse asperge is heerlijk in salades en ook rauw eetbaar. De smaak is iets zoeter dan de witte en groene asperge." Waar zijn jullie trots op? "Wij zijn er trots op dat wij met ons ultramodern bedrijf kwaliteit en versheid op de markt kunnen zetten. Rechtstreeks van het teelt- bedrijf via onze verkoopwagen en versautomaat naar de klanten. Ook het bezoek van de deelnemers aan het International Asparagus Sym posium 2005 en Euroasper 2O08 was voor ons een eer." Genomineerd: Hostellerie De Hamert Hostellerie De Hamert in Wellerlooi is het enige bedrijf 'aan de overkant van de Maas' dat dit jaar is genomineerd voor de Venrayse Onderne mersprijzen. Het echtpaar Monique en Roger Smits zwaait sinds zes jaar de scep ter over dit familiebedrijf. De nominatie was een grote ver rassing voor ze. De opa van Roger Smits startte in 1948 een hotel-restaurant. Zijn overgrootmoeder stond achter de kachel te koken. De plek werd strategisch gekozen: naast een tramhalte en met prachtig uitzicht over de Maas. Door de jaren heen veranderde er veel. Er kwamen geen trams meer en na de komst van de A73 werd het passanten- verkeer aan de rijksweg van Ven- ray naar Venlo een stuk minder. Maar nog steeds mag Hostellerie De Hamert zich verheugen in een grote klantenkring. "Wij bieden Limburgse gastvrij heid," vertelt Roger Smits. "Voor stijlvol dineren ben je bij ons aan het goede adres. Drie maanden per jaar is het asperges wat hier de klok slaat. Decennia lang staan wij al te boek als hét aspergeres taurant. Wij doen ook aan catering buitenshuis. Dat is voor elke klant weer maatwerk." Behalve een hostellerie runnen Monique en Roger Smits ook het pannenkoekenhuis Jachthut op den Hamer in Wellerlooi. Dit is samen met stichting Het Limburg Landschap gerealiseerd. "In De Jachthut staat naast lekker eten de beleving van de natuur centraal. De Jachthut is dé startplek voor veel wandelroutes in Nationaal Park de Maasduinen." Genomineerd: Vink Bedrijfshygiëne V.o.f. De nominatie voor de Ven- rayse Ondernemers Prijzen heeft Vink Bedrijfshygiëne een goed inzicht in het eigen bedrijf gegeven. Het onge- diertebestrijdingsbedrijf blijkt namelijk een grotere speler in Nederland te zijn dan gedacht. "Wij hebben lang een beschei den idee van ons bedrijf gehad," vertellen Berry en Annemie Vink. "We zien nu in hoe bijzonder ons bedrijf is. Wij zijn gespecialiseerd in ongediertebestrijding en ook in stal- en kasontsmetting. We heb ben veel kennis en ervaring met de bestrijding van alle soorten van ongedierte, ook wel plaagdie- ren genoemd. In principe kan elk plaagdier worden bestreden. De een wat makkelijker dan de ander en hier komt dan ons vakman schap om de hoek kijken. Onze werkzaamheden doen we bij een diversiteit van klanten en daar door is elke dag weer bijzonder." Een belangrijke taak van Vink Bedrijfshygiëne is voorlichting. "Mensen kunnen ons bellen voor gratis advies over wering, onge- diertebestrijding of -beheersing. Veel problemen kunnen namelijk al voorkomen worden door een goede wering. Dit geldt zowel voor particulieren, maar vooral voor de zakelijke en agrarische markt. Denk bijvoorbeeld aan con structiemaatregelen bij het bou wen van een stal. Hierover zijn we met een aantal aannemers in gesprek." Vaak denken mensen bij bedrijfshygiëne aan een schoon maakbedrijf. Maar dat heeft niets te maken met de werkzaamhe den van Vink Bedrijfshygiëne. Het bedrijf maakt een enorme groei door. "We worden steeds beken der in de regio en worden daar door ook gevraagd voor tenders. Tevens zitten we in de stuurgroep ter bestrijding van de zwarte rat in Noord- en Midden-Limburg. Onze kracht is ons team van vak- gediplomeerde en KAD- en VCA- gecertificeerde vakmensen. Onze mensen blijven zich ontwikkelen. Wij komen bij grote spelers op de markt, zoals voedingsmiddelen- en diergeneesmiddelenbedrijven. Het werk dat we leveren, is ons visite kaartje. We zijn goed op weg. Ver dere uitbreiding zal niet lang op zich laten wachten." De gezamenlijke Venrayse Ondernemersverenigingen, verenigd in het Venrayse Ondernemers Platform (vOp) reiken sinds 2002 jaarlijks de Loek Nelissenprijs uit voor de ondernemer van het jaar en de Rabobank Publieksprijs voor de ondernemer met de beste persoonlijke presentatie. De prijzen zijn bedoeld ter stimu lering van het ondernemer schap in de gemeente Venray en omgeving. De naam van de Venrayse Ondernemersprijs is ontleend aan Loek Nelissen. Deze Haarlem mer vestigde zich na de Tweede Wereldoorlog in Venray om de wederopbouw van het dorp mede ter hand te nemen. Hij zag echter al snel dat behalve bouwen ook arbeid en scholing in belangrijke mate bijdragen aan (de verbe tering van) het welzijn van de bevolking. Net als cultuur, sport en gezondheidszorg. In 1997 werd door Business Vision Venray de eerste nieuw jaarsbijeenkomst voor onderne mers georganiseerd. De organi satie werd later opgepakt door de ondernemersverenigingen. In 1998 werd de eerste onderne mersprijs van Venray uitgereikt, in het leven geroepen door Stichting Venray Initiatief met de bedoeling om ondernemers te stimuleren een positieve bijdrage te leveren aan het imago van Venray. Een paar jaar later werden de twee huidige prijzen in het leven geroe pen; de Loek Nelissenprijs en de Rabobank Publieksprijs. De Loek Nelissenprijs bestaat uit drie trajecten. Ten eerste wordt jaarlijks door de diverse onderne mersverenigingen in de gemeente Venray een ondernemer voordra gen voor de Loek Nelissenprijs en de Rabobank Publieksprijs. Vervol gens moeten de genomineerden een bedrijfspresentatie voorberei den die door de jury beoordeeld wordt, waarna in het najaar een bezoek van de jury aan de geno mineerden in hun bedrijf plaats vindt. In december is de jurydag waarop elke genomineerde de tijd heeft om zichzelf nogmaals te bewijzen voor de vakkundige jury. Op basis van deze drie beoorde lingen wordt de prijs begin janu ari in de schouwburg van Venray uitgereikt. Op deze avond zal er ook nog de Rabobank Publieks- prijs worden uitgereikt op basis van een vier minuten durende presentatie die elke genomineer de mag geven voor ruim 700 men sen publiek. Het comité Venrayse Onder nemersprijzen bepaalt ieder jaar het thema van de verkiezing en begeleidt de genomineerden uit voerig bij hun voorbereiding op de presentatie in de Schouwburg. Denk daarbij aan het coachen en adviseren van de kandidaten, hoe kunnen ze zich het presenteren, vaak is het de eerste keer dat ze op een podium en voor zo'n volle zaal staan. Ze moeten zich name lijk in maximaal vier minuten 'ver kopen' aan het publiek. Een span nende, maar leerzame ervaring. De genomineerden worden eigen lijk gedwongen hun eigen bedrijf eens kritisch tegen het licht te houden. Voor de 10e editie van dit fees telijk evenement staat alleen het hoofdthema centraal: ondernemer schap. Net zoals dit in de eerste editie ook het geval was. De titel voor 2011 luidt dan ook "Op zoek naar de meest complete onderne mer". Wie is degene die alle aspec ten van het ondernemerschap op Kandidaten VOP 2011 b: v.l.n.r. Harry Maessen, Ruud Welbers, Yvonne Welbers, Roger Smits, Jos Hovens, Julien Hendriks, Berry Vink, Annemarie Vink, Lisette Swinkels en Frank Swinkels. Op deze foto ontbreken Ine Poels en Geert Jan en Piet Verstraaten. Foto van Delene van den Munckhof. de beste manier aandacht geeft en in samenhang weet te hanteren en tot goed een resultaat te brengen? Bij de beoordeling worden dit jaar dus geen punten toegekend aan een specifiek toegevoegd thema. De thema's van de afgelopen jaren kunnen echter wel een rol spelen; ze kunnen illustreren hoe compleet de ondernemer zijn ondernemerschap invult en hoe een ondernemer alle aspecten van het ondernemerschap hanteert en beheerst, zoals: Customer Relation Management, maatschappelijk ver antwoord ondernemen, innovatie, samenwerking, durf, verandering, cradle to cradle en vakmanschap. De Venrayse Ondernemers Prij zen worden uitgereikt tijdens het feestelijke nieuwjaarstreffen in de schouwburg van Venray op donderdag 6 januari 2011. Organisatie v.l.n.r.: Gé Peterink. Munckhof, Bernadette Verhoeven, j zame ervaring. De genomineerden worden eigenlijk gedwongen hun eigen bedrijf eens kritisch tegen het licht te houden. Het onder nemersevenement in de schouw burg elk jaar, is het slotstuk van een lang traject voor de organisa tie. Elk voorjaar wordt gestart met brainstormsessies om het thema te bepalen. Vervolgens wordt het thema uitvoering besproken met de jury om hen goed te voe- Peter Teeuwen, Delene van den •u de Wit en Hanneke Marsman. den met informatie en houvast te geven. Vervolgens wordt het thema gepresenteerd aan de voor zitters van de ondernemersvereni gingen in Venray. De voorzitters gaan vervolgens de boer op om in hun achterban kandidaten te zoe ken, passend bij het thema en in september presenteren de voor zitters hun kandidaten. Vanaf dat moment gaat de organisatie een intensief traject met de genomi- Genomineerd: Maessen Bedrijven In 1976 begon het met één laadschop. Inmiddels telt Maessen Bedrijven diverse ondernemingen voor onder meer recycling, projectont wikkeling en een vakantiepark (De Witte Vennen in Oostrum). Ondernemer Harry Maessen heeft in ruim 40 jaar met suc ces een grote groep bedrijven opgezet. Wat zijn de belangrijkste acti viteiten van Maessen Bedrij ven? "Projectontwikkeling is één van onze belangrijkste disciplines. Opdrachten kunnen uiteenlopen van het aankopen van landbouw grond tot het bouwen van een pand. Een mooi project dat we onlangs hebben gerealiseerd, is het VECC: het Venrayse Evene menten en Congres Centrum. In december wordt daar de eerste beurs georganiseerd. Een tuin- bouwbeurs. Ik denk dat dit beurs complex een grote spin-off gaat krijgen voor Venrayse onderne mers en veel bedrijvigheid naar Venray zal trekken." Waar bent u trots op? "Ik vind het mooi om te zien dat een eenmanszaak is uitgegroeid tot een groep prachtige bedrij ven. En waar ik bijzonder trots op ben, is dat projectontwikkeling een brede basis binnen al onze bedrijfstakken is geworden." Wat is de kracht van Maessen Bedrijven? "Met 55 medewerkers werken we iedere dag opnieuw gemotiveerd voor onze klanten. Als onderne mer loop ik altijd voorop. Ik ben er als eerste en vertrek als laatste. Ik probeer het goede voorbeeld te geven en haal zo het beste uit mijn medewerkers. De nominatie is een mooie waardering daarvoor." De organisatie van de Ven- rayse Ondernemers Prijzen is ook voor de uitreiking van 2011 weer volop actief bezig. De organisatie van dit nieuw jaarsevenement werkt vele maanden met veel plezier en trots aan de uitwerking van dit jaarlijks terugkerend pro gramma. De organisatie bestaat ook dit jaar weer uit Gé Peterink (voor zitter), Hanneke Marsman (secre taris), Bernadette Verhoeven (jurycoördinator), Peter Teeuwen (programma), Delene van den Munckhof (PR) en namens de ondernemingsverengingen Jeu de Wit. Het comité Venrayse Onder nemersprijzen bepaalt ieder jaar het thema van de verkiezing en begeleidt de genomineerden uit voerig bij hun voorbereiding op de presentatie in de Schouwburg. Denk daarbij aan het coachen en adviseren van de kandidaten, hoe kunnen ze zich het presenteren, vaak is het de eerste keer dat ze voor zo'n volle zaal staan. Ze moe ten zich namelijk in maximaal vier minuten 'verkopen' aan het publiek. Een spannende maar leer- neerden in. Zij dienen een korte notitie over hun bedrijf in te zen den, zij krijgen de jury op bezoek, zij kunnen gebruikmaken van indi viduele coaching en advisering. Tot slot geven ze medio december een toelichting aan de jury. Dat is allemaal strak gereglementeerd en steeds professioneler geworden. En dan volgt de grote finaleavond, in de volle schouwburg. Met ook dit keer weer allerlei verrassingen in het programma. Het zijn tenslot te acht zeer verschillende en unie ke genomineerden, ieder met hun eigen presentatie om het publiek vier minuten lang te boeien. De laatste jaren hebben een aantal verschillende prestatoren de revue gepasseerd. Dit jaar is gekozen voor Rob van Lieshout, bekend als programmamaker, entertainer, presentator en "mees ter Rob" van de Petrus Banden School. De organisatie heeft er alle vertrouwen in dat Rob ook dit keer zijn eigen professionele draai geeft aan het programma. De groep FEZZ Kaarten voor het Nieuwjaars evenement zijn uitsluitend ver krijgbaar via de diverse onderne mers-verenigingen. Weverstraat 1 5801 SZ Venray Telefoon 58 32 26 Fax 510139 Uitreiking jaar: Uitreiking jaar: Uitreiking jaar: Uitreiking jaar: Uitreiking jaar: Uitreiking jaar: Uitreiking jaar: Uitreiking jaar: Uitreiking jaar: 2002 Thema: D e beste ondernemer en de beste ondernemerspraktijk met vakmanschap. Loek Nelissenprijs: Lely Center Venray Rabobank Publieksprijs: Café 't Upke Thema: Ondernemerschap en Cradle to Cradle Loek Nelissenprijs: Geelen Beton Rabobank Publieksprijs: De la Roy Isolatie Design Thema: Ondernemerschap en Verandering Loek Nelissenprijs: Nelipak Rabobank Publieksprijs: Maatschap Peeters-Bonten Thema: Loek Nelissenprijs: Rabobank Publieksprijs: Ondernemerschap en Durf Otto Workforce Sikes Champignons Thema: Ondernemerschap en Samenwerking Loek Nelissenprijs: RichArt Kappers Rabobank Publieksprijs: Van de Mortel Assurantie Advies Thema: Innovatie Loek Nelissenprijs: Vivara Rabobank Publieksprijs: BAS Beton Thema: Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Loek Nelissenprijs: NLW Groep Rabobank Publieksprijs: Toon Kateman Schildersbedrijf Thema: Loek Nelissenprijs: Rabobank Publieksprijs: Custom Relation Management Manders Industries Plus G. van Dijck Thema: Geen thema Loek Nelissenprijs: Keijsers-Manders Installatietechniek B.V Rabobank Publieksprijs: Vice Versa Reisbureau

Peel en Maas | 2010 | | pagina 8