V GD Peter Nellen BASISCURSUS afe -èv WOLFF creatieve iedereen 3 intratuin de graaf OLIEBOLLENKRAAM vfae>nc<e>n'lrvi h an 9 r If DlNNERSHOW B ff Bandoetere HET MOOISTE VUURWERK VAN NEDERLAND! ho ve niers KERSTBOOM ERUIT KAMERPLANT ERIN www.eetcafedegpaaf.nl - Tel.: 511330 DRIVE INN 30 EN 31 DECEMBER Wie wordt Venraynaar En verder: Kalender voor inwoners Brukske Rongen dé specialist: Voor tegels, sanitair en JiULLUT (D Harde aanpak relschoppers oudejaarsnacht Relschoppers kunnen oude jaarsnacht in Venray rekenen op een harde aanpak. Zeker bij agressie tegen hulpverleners zal de politie meteen ingrij pen. De politie in Venray voert weer een zerotolerancebe- leid tegen vandalen. Jongeren worden meteen doorgestuurd naar Bureau Halt, volwasse nen gaan direct op de bon. Bij zwaardere vergrijpen worden vandalen meteen opgepakt en wordt er snelrecht toege past. "Het Openbaar Ministe rie heeft aangekondigd flink hogere straffen te zullen eisen bij ongeregeldheden", weet politiechef John Geraedts. "Burgers worden gevraagd om foto's van incidenten te maken. Dit kan de opsporing vergemakkelijken." "De echte Venraynaar weet hoe er gezellig kan worden gefeest en is wars van gewelddadigheden en vernielingen", stelt John Geraedts. "Natuurlijk zijn er tijdens de jaar wisseling altijd wel wat inciden ten, maar over het algemeen geen grote problemen. De incidenten die er zijn, zijn doorgaans het gevolg van alcoholmisbruik, vaak bij jeugdigen. Zij zorgen ervoor dat anderen met een ellendig gevoel aan het nieuwe jaar begin nen. Daar gaan we weer hard tegenop treden. Zero tolerance noemen we dat. Iedereen kent de regels. Hou je je daaraan, geen probleem. Stap je over die regels heen, dan krijg je met de politie te maken. We accepteren geen vandalisme, geen vechtpartijen, geen openbare dronkenschap, we treden zonder pardon op tegen mensen die vuurwerk afsteken op tijden dat het niet mag. Laten we er samen een gezellige en veilige jaarwisseling van maken." De focus qua toezicht ligt dit jaar op de uitgaansgelegenheden. Daarnaast zullen alle wijken in Venray goed in de gaten worden gehouden. "We gaan met name streng optreden tegen agressie tegen hulpverleners. Denk daarbij aan ambulance- en brandweerper soneel, maar ook aan politiemen sen. Het komt regelmatig voor dat ook politiemensen agressief wor den bejegend, geïntimideerd en beledigd. Dat is absoluut ontoe laatbaar. Bedenk dat hulpverleners in de weer zijn om hulp te ver lenen aan mensen die dat nodig hebben." Volgens John Geraedts wordt er steeds minder illegaal, vaak zeer gevaarlijk, vuurwerk aangetrof fen. "De politie zal extra controles houden met betrekking tot het buiten de toegestane tijdstippen afsteken van vuurwerk. Dit jaar zullen we het biketeam daarbij inzetten. Overtreders krijgen een proces-verbaal of een doorver wijzing naar Bureau Halt als ze minderjarig zijn. Het afsteken van vuurwerk is alleen geoorloofd op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Overigens is er vorige maand een inbraak bij een (legale) vuurwerkhandelaar opgelost. Er werden naar aanlei ding van deze zaak diverse aan houdingen verricht. Het nog aan wezige vuurwerk ging retour naar de handelaar." John Geraedts: "Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd flink hogere straffen te zullen eisen bij ongeregeldheden. Daar naast heeft de overheid de lande lijke campagne onder de naam 'Ik grijp in bij agressie tijdens oud nieuw' gelanceerd. Burgers wordt gevraagd de daders aan te spre ken op hun gedrag, 112 te bel len, eventuele slachtoffers bij te staan en foto's van incidenten te maken." Paffer Ik ga echt lijnen. In het nieuwe jaar wil ik vaker sporten, meer tijd besteden aan mijn gezin, mijn vrienden en mijn familie. De zak ken chips moeten in 2011 min der op tafel komen en de kratten bier en chocoladerepen neem ik niet meer zo vaak mee uit de supermarkt. En de sigaret? Die bevriende zuigstok, die wil ik na 1 januari toch echt kwijt! Paffen is niet goed voor mijn gezond heid, maar dat vind ik nog niet eens zo belangrijk. Nee, dat die lekker peukjes steeds duurder worden, is veel erger. Maar of ik over enkele uren kan stoppen met roken? Ik waag het te betwij felen. Ik kan mijn saffie toch maar moeilijk missen. Ik hou van mijn rokertje, val met mijn stink stok graag mensen in mijn omge ving lastig en heb het als kalme rend middel ook echt nodig om mijn veel te levendige geest in bedwang te kunnen houden. En voor het afsteken van vuurwerk komt mijn piraatje ook goed van pas. Met mijn sjekkie durfde ik jarenlang rustig het vuur in mijn veel te korte lontje te steken, maar sinds ik vorig jaar de oer knal in mijn oren kreeg, kies ik er dit jaar toch maar voor om me aan de regels te houden. Regels zijn er immers om gekken te laten gehoorzamen en om wijzen te leiden. Ik gooi dit jaar tijdens de jaarwisseling dus geen vuur werk in de richting van andere mensen en stop mijn strijkers ook niet meer dapper bij mijn buurvrouw van tachtig lentes jong in de brievenbus. En mijn capuchon, die laat ik dit keer lek ker thuis in het droogrek hangen. Ik sta aan de vooravond van een nieuw leven, maar sluit 2010 in stijl af: met heel veel oliebollen, liters champagne, kilo's knallers en pijlen, het laatste pakje sigaret ten en een straatje staatsloten bij de hand. Dag arm 2010, hallo rijk 2011! De beste wensen! Hannes WIJ WENSEN U ALLEN EEN VOORSPOEDIG 2011 Halt pakt jongeren die regels overtreden meteen aan In Nederland belandden vorig jaar 770 slachtoffers van vuurwerk op de spoedei sende hulp. Liefst 46% van de slachtoffers viel in de leeftijds categorie van 10 tot 19 jaar. De oorzaak van letsel is vaak gevaarlijk omgaan met vuur werk of als omstander worden geraakt. Jongeren die de vuurwerkre- gels aan hun laars lappen, krijgen meteen al op het politiebureau te maken met Halt. In Limburg-Noord (Noord- en Midden-Limburg) werden vorig jaar 120 jongeren doorgestuurd naar Halt vanwege 'gerommel' met vuurwerk. Twin tig van deze 'vuurwerkklanten' kwamen uit het district Venray (Venray, Gennep en Horst aan de Maas). "Halt hanteert rond de jaar wisseling een lik-op-stukbeleid," vertelt Leo Heldens, directeur van Halt Limburg-Noord. "Jongeren die de vuurwerkregels overtreden en worden aangehouden door de politie, worden meteen aan gepakt. Wij werken nauw samen met de politie. In veel gemeenten zit een afgevaardigde van Halt op het politiebureau. Als dat niet het geval is, krijgen we het proces-ver baal direct per fax binnen. De jon gere krijgt meteen een gesprek en snel daarop wordt besloten wat de straf zal zijn. Zo kan het gebeuren dat hij of zij op nieuwjaarsdag in alle vroegte vuurwerkafval moet opruimen." Halt Limburg-Noord benadert actief basisscholen om jongeren en ouders te doordringen van de gevaren van vuurwerk. "Elke school heeft een lesbrief (om een les te verzorgen), voorlichtingsma teriaal en een brief voor de ouders gekregen. Wij vinden het heel belangrijk om ouders te betrek ken. Zij zijn tenslotte verantwoor delijk voor hun kind. Vuurwerk is heel spannend voor jongeren. En er is ook niks mis mee, als er maar 0<sWMT5 goed mee wordt omgegaan. Wij willen overlast en hinder zo veel mogelijk voorkomen. In Venray en de omringende kerkdorpen zijn negen erkende verkooppunten van vuurwerk. Bij deze verkoop punten hebben wij informatiefol ders neergelegd met daarin infor matie om veilig het nieuwe jaar in te knallen." Het aantal jongeren dat wordt gepakt met vuurwerk hangt van verschillende factoren af, legt Leo Heldens uit. "Ten eerste is de capaciteit van de politie van groot belang. Als de politie druk is met belangrijkere zaken, dan zijn er minder mensen over om op straat te controleren op vuur- werkgebruik. Maar ook het weer speelt mee. Als het hard regent of sneeuwt, zal er veel minder met vuurwerk worden gespeeld. Jonge ren die worden gepakt voor vuur werkdelicten kunnen twee keer naar Halt worden doorverwezen. De derde keer worden ze meteen overgedragen aan justitie." Halt staat bij veel mensen bekend om de werkstraffen voor jongeren. Toch zijn de straffen slechts één deel van de taken van Halt. En vaak bestaat de straf ook uit een leerelement. Zo leert de jongere waarom zijn of haar gedrag niet toelaatbaar is. Maar Halt steekt ook veel energie in preventie van gedrag dat niet door de beugel kan. Er worden bijvoorbeeld lessen op basisscho len en scholen voor het voortge zet onderwijs verzorgd. "Halt is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die in aanraking met de poli tie komen. Als zij het traject bij Halt netjes doorlopen, worden ze niet overgedragen aan justitie en krijgen ze dus geen strafblad. Voor waarde om door Halt geholpen te kunnen worden, is dat de jongere heeft bekend en dat de ouder(s) toestemming geven. Anders wordt hij of zij alsnog overgedragen aan justitie. Als de jeugdige ern stige achterliggende problematiek heeft, kan hij of zij worden door gestuurd naar instanties voor gees telijke gezondheidszorg of een andere instantie. Ook bij Intratuin in Venray is het op de laatste dagen van 2010 druk bij de vuurwerkbalie. Vuurwerkregels om vuurwerk te mogen kopen, moet je 16 jaar of ouder zijn; vuurwerk kopen mag alleen op de laatste drie dagen van het jaar (woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 december 2010); vuurwerk mag je alleen kopen bij erkende winkels in Nederland. Al het andere vuurwerk (bijvoor beeld uit België of Duitsland) is illegaal (en dus strafbaar); als je illegaal vuurwerk bij je hebt (zoals strijkers), dan ben je strafbaar; vuurwerk zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is verboden; afsteken van vuurwerk mag alleen op 31 december van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts. MARTIN GAUS HONDENSCHOOL VENRAY start www.martingausvenray.nl 9 januari ROY4LCKNIN kapsalon schoonheidssalon pedicure make up naqel styling pruiken 3 avonden open tel 0478 516 708 RESTAURANT AAN Onbeperkt eten en drinken voor een aantrekkelijke prijs www.i ntratui nvuurwerk.nl online verkoop yj BKii JEANS MODE CASUALS Nieuwe voorraad Shawls en Mutsen en een Fijne Jaarwisseling van loon www.intratuin.nl Claessens Bakkerij e Texaco "De Alde Smidse" "Drive Inn Oliebollenkraam" presenteren |OTg|ffigCTg|CT|gjgmi Bijna vanuit uw auto de heerlijkste oliebollen kopen! 30 EN 31 DECEMBER BIJ SNELLER KAN NIET! DE ALDE SMIDSE, ALBIONSTRAAT 5, LEUNEN TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Kunst Cultuur 17 Gemeentelijke mededelingen 15-16 Jaaroverzicht Sport 18-19 sport Kerkelijke diensten 22 I /\^SOICnMHlvfT Dit jaar bestaan wij 25 jaar. Kom langs voor speciale acties! TegelsSanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken 22 Venray (0478) 55 04 10 rongenvof.nl DINEREN VERGADEREN FEESTEN - U bent van harte welkom voor een gezellige avond met zang en dm, door een professioneel theater- gezelschap. Zij serveren U een heerlijk verrassingsdmr MAASHESEWEG BDA VENRAY TEL. D47B-5 1 1 466 WWW.ASTERIA.NL "FROM BROADWAY TO ASTERlA" DlNNERSHOW Entertainment en 4 gangen- diner incl. consumpties (exclusief buitenlands gedistilleerd) -> t- Data: 12feb., 26 mrt., 23 apr., 21 mei OK LEUK VOOR GROTE GROEPEN berden Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526 "Hoge straffen bij ongeregeldheden CAMPS OPTIEK EDWIN Si BIANCA 's maandags gesloten Grotestraat 48 Venray Tel. 582409 Droomkeukens voor een eerlijke prijs De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28 www.peternellenkeukens.nl 'Rommel' niet met vuurwerk! KENNIS EN RESPECT Meer info over onze kerst arrangementen op onze website PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! www.restaurantaantafel.nl tel: 077-3971788 Venrayseweg 93 - 5961 AE Horst www.wolffjeansvenray.nl ^^venray De Bleek 62/64 Venray Tel. 0478-582628 Begin met een goed en gratis gesprek! :<4(kGlil T (0478) 54 63 39 E info@keutenvanloon.nl W www.keutenvanloon.nl Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 Honderdeenendertigste jaargang - week 52 - donderdag 30 december 2010 EN MAAS

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1