Mussen&Zwanen en Romance Rocks Uit de geschiedenis Fotoclub Venray bestaat 50 jaar Open podium in Venray Venrayse artiesten in De Uitmarkt Feesten in De Koets 'w Doe mee met het literair café Jubileumjaar Muziekpodium Geschiedenis van Limburg PEEL EN MAAS Donderdag 30 december 2010 - Pagina 17 Programma Schouwburg Venray Schouwburg Venray opent het nieuwe jaar 2011 met twee voorstellingen: theater gezelschap Mussen&Zwanen en het theaterconcert van Guido's Orchestra, Romance Rocks. Theatergezelschap Mussen& Zwanen brengt dit seizoen, na het succes van Flat van Jet en Bedge heimen, de muzikale happening Lichtjes in je Ogen op woensdag 5 januari in de schouwburg van Venray. De komedie zit boorde vol Hollandse smartlappen van onder andere Frans Bauer, Mari anne Weber, Tante Leen, Johnny Jordaan, Corry Konings en Manke Nelis. Lichtjes in je Ogen is geba seerd op de komedie De Woon boot van begin jaren negentig en is volgens de beproefde Mus sen Zwanenmethode omge werkt tot een muzikaal feest. Lichtjes in je Ogen vertelt het hilarische verhaal van de man die genoeg heeft van de geëman cipeerde westerse vrouw en in Thailand iemand gaat halen die nog ouderwets lief voor hem wil zijn. Met onder andere uit Cystine Carreon en Koert Jan de Bruijn. Aanvang 20.00 uur. Op vrijdag 7 januari kan men in Schouwburg Venray het theater concert Guido's Orchestra/Roman ce Rocks bezoeken. Na het spran kelende debuut in Amerika komt Guido's Orchestra dit seizoen met een hele nieuwe productie naar het theater. Romance Rocks is een show waarbij het publiek wordt meegenomen op een reis langs vele muzikale stijlen. Het orkest steekt popmuziek in een klassiek jasje en maakt van klassieke songs bruisende popmuziek. Guido, zan- Guido en zangeres Wendy. geres Wendy en het internationale orkest weten te ontroeren en op te zwepen. Samen bezorgen zij zowel kippenvel als feestvreugde. Wie in aanraking komt met de magie van dit poporkest wordt bevangen door de energie en passie die ze uitstralen. De bezoe kers kunnen genieten van de vele nieuwe composities en laten de romantiek zegevieren in Romance Rocks. Aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie kan men kijken op www.schouwburgvenray.nl. In een serie artikelen over de Koninklijke Harmonie Euterpe een kennismaking met bijzondere muziek, perso nen, foto's en gebeurtenissen uit het 150-jarig bestaan. De onderwerpen waarover wordt geschreven, vindt u terug op de tentoonstelling Van Toeten en Blazen in het Venrays Muse um (www.museumvenray.nl). In de dertiende en laatste bij drage: Een muziekzaal Venray waardig. De foto van de Schoolstraat dateert van omstreeks 1900. Op de achtergrond hotel De Gou den Leeuw. Links vooraan hotel Schaeffers. Op de plaats van de muur werd in 1929 Zaal Wilhel- mina gebouwd. In 1969 gingen het hotel en de zaal in vlammen op. Thans staat hier apotheek St. Oda en op de plek waar de Wilhelminazaal stond, is nu een <B O makelaarskantoor gevestigd. Het gebouw rechts is de muziekzaal die in 1895 door fanfare Euterpe was gebouwd. Het muziekgezel schap richtte een verzoek aan de gemeente om een paar aren grond aan de Janseniuskuil voor het bou wen van een muziekzaal Venray waardig, aldus de rekwestanten. De gemeente stemde toe. Het ver werven van een stukje grond mid den in het dorp was toen nog niet zo'n probleem. De architect was PR. Lutters en de aannemer Victor Maes. De bouwkosten bedroegen 4800 gulden en het benodigde geld kreeg men bij elkaar door het uitschrijven van 480 renteloze obligaties van 10 gulden. Jaarlijks werd 300 gulden van de schuld afgelost waarbij door middel van loting werd bepaald, wie van de geldschieters dat jaar aan de beurt was. Maar de exploitatie van de zaal ging de financiële draag kracht van Euterpe te boven en de gemeente moest bijspringen. In 1898, nog geen drie jaar na de ingebruikname, nam de gemeente de zaal over van de fan fare. De muziekzaal stond waar nu een schoenenzaak is gevestigd, op de hoek van De Bleek, en is in feite de voorloper van de huidige schouwburg die hier jaren later werd gebouwd. In 1944 werd het gebied zwaar gebombardeerd en bij het ruimen van de puinhopen vond men de oorkonde terug die de initiatiefnemers in 1895 had den laten inmetselen. Meer over de historie van de muziek en het cultuurleven in Venray in vroegere tijden kunt u lezen in het jubileumboek van Euterpe dat in september 2010 is verschenen, met de titel Van Toe ten en Blazen (27,50 euro). Fotoclub Venray bestaat vijftig jaar en begint dit jubi leumjaar met een exposi tie in Odapark Venray. De fotoclub werd opgericht in 1961 door een aantal fana tieke (amateur) fotografen, onder wie Peter Swenker, een leerling van de bekende Brabantse fotograaf Martien Coppens. De club telt nu 35 leden en is op verschillende manieren actief in Venray bij projecten van alge meen en maatschappelijk belang. Zo heeft de club foto's geleverd voor bijvoorbeeld de foyer van de Schouwburg, de vitrines in het centrum van Venray en het foto project Brukske Mooi Anders. In het jubileumjaar 2011 zal de foto club nog meer speciale activitei ten ondernemen in Venray. Zo zal zij een fotowedstrijd voor Venray- naren organiseren. Verder wil zij een aantal gratis fotografieworkshops verzorgen met de onderwerpen nachtfo tografie, portretfotografie en natuurfotografie. De fotoclub wil in de expositie haar fotowerk aan een breed publiek laten zien. Het thema van de expositie is 'Tijd'. De kijker krijgt speciaal voor deze gelegenheid gemaakt fotowerk te zien. Allerlei facetten van 'Tijd' worden belicht: de tijd die stil heeft gestaan of juist voorbij vliegt; - de spanning tussen tijd en ruimte; concrete en abstracte visies van tijd. De opening van de expositie in Odapark Venray is op vrijdag 14 januari om 20.00. Patrick van der Broeck, wethouder cultuur van de Gemeente Venray zal de expositie openen. Brendan van de Beuken, fotograaf en docent aan Kunstencentrum Venray, zal de expositie inhoudelijk bespreken. De expositie is te bezichtigen tot en met 30 januari 2011. De ope ningstijden zijn woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. In het kader van de expositie zal op zondag 23 januari om 11.00 uur de bekende Nederlandse foto graaf Hans van der Meer in Oda park Venray een lezing geven over zijn werk. Voor meer info:www.odapark.nl www.fotoclubvenray.nl. Winterwandeltocht De Kammeraöj van carnavals vereniging De Vöskes in Meerlo houden op zondag 2 januari voor de achtste maal een winterwandel tocht. Start- en opwarmplek is café Oud Meerlo bij de kerk. Inschrij ven kan tussen 10.00 en 13.30 uur. Er is een wandeling van 5, 10 en 15 kilometer. In de route is een pauze opgenomen aan de rand van een oude Maasarm bij het oud-clublok aal van Doema aan de Bergsboslaan in Meerlo. Onderweg kan de wan delaar genieten van de afwisselen de landschappen en monumentale gebouwen in en rond Meerlo. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jan Poels via telefoon (0478)691900. New Years Eve Funk The System houdt op vrij dag 31 december in de nieuwe evenementenhal van sportcom plex De Wetteling voor de tweede maal FTS New Years Eve, dé syl- vesterparty van Venray en omstre ken. De nieuwe hal is speciaal ontworpen voor dit soort eve nementen. Het wordt een show met de grootste top 40-hits, afge wisseld met de beste dance- en feestmuziek. De bezoekers kun nen genieten van optredens van onder meer dj Izzy, Gert Janssen, Dj Geerd, Mickey C en Appie Hein. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Sport 2000 Venray, Miez-D Horst en via funkthesystem.nl. Countrydans In café-zaal D'n Oldtimer aan de Henseniusstraat in Venray wordt op zondag 2 januari van 14.00 tot 18.00 uur een nieuwjaars- coun- trydansmiddag gehouden. Op ver zoek draait dj On The Road Again linedancenummers. Kunstbende en PopSport houdt op zondag 30 januari een open podium voor jon geren tussen de dertien en achttien jaar in Poppodium Venray. Kunstbende en Pop- sport willen jongeren tussen de 13 en 18 jaar dit podium aanbieden om hen de kans te geven op te treden in een pro fessionele omgeving, met echt publiek. Op die manier bieden ze jongeren een creatieve uit laatklep. Het open podium is niet alleen voor Kunstbende- en Popsport- deelnemers, maar voor alle Lim burgse jongeren die willen optre den. PopSport wil zo veel mogelijk jongeren wegwijs maken in de popwereld. Met een duidelijke focus op de zakelijke, muzikale en sociale ontwikkeling van jongeren leert de stichting jongeren hoe het is om in deze specifieke cultuur industrie actief te zijn. Dat doet ze door in projectvorm een edu catief programma te combineren met een realistisch praktijktraject. Daarin worden de jongeren aan gespoord om daadwerkelijk mee te draaien in hun eigen culturele omgeving en te participeren in de totstandkoming van een eigen levendige popscene. Deelnemers van PopSport kunnen zich bij de open podia nog eenmaal bewij zen aan de jury van PopSport voor de regiofinale. Per avond treden vier bands op. Dit zijn Pavarana, Brew, Skyway Avenue, The Apoca lypse, Flashbag, Revolution, Milou. Het Popsport traject 2010-2011 is van start gegaan in oktober. Pop- sportbands zijn druk bezig met het inplannen van workshops van bandcoaching tot podiumpresen tatie. In januari gaan ze allemaal de studio in om twee nummers op te nemen. En op zondag 27 februari vindt de halve finale plaats in Muziekcentrum de Bos uil te Weert. Kunstbende is een project dat zich richt op talent ontwikkeling en jongeren. Jonge ren tussen de 13 en 18 jaar kun nen meedoen in de categorieën Muziek, DJ, Fashion, Theater Per formance, Film Animatie, Dans, Taal en Expo. Ieder jaar wordt een thema voor de wedstrijd geko zen. In 2011 is het thema Illusie. Kunstbende biedt ook workshops aan en verzorgt coachingstrajec- ten voor jongeren. De regiofinale van Kunstbende Limburg vindt plaats op zondag 13 maart in de Stadsschouwburg te Sittard. Deel nemers van Kunstbende krijgen bij de open podia de kans hun talenten al eens te testen op echt publiek, een goede oefening voor de daadwerkelijke wedstrijd. Verder houdt kunstbende workshops tijdens de open podia die ten goede komen aan de performance van de acts. Dus wie goed is in muziek maken, dj-en, dansen, theater en perfor mance of iets anders creatiefs, kan zich laten inschrijven via www.kunstbendelimburg.nl. Nieuwjaarsdag wordt traditio neel groots gevierd in Venray. Alle kroegen puilen uit, recepties wor den druk bezocht en menig Ven- raynaar vindt dit de dag van het jaar. Café De Uitmarkt brengt deze dag een keur aan Venrayse arties ten. Kroegbaas Geert Pelzer is de rode draad in dit marathonspekta kel dat rond 16.00 uur start. Naast Geert natuurlijk Gert Janssen, de enige Venrayse schlagerzanger en altijd ruim toegezongen in Venray vanwege zijn inzet en enthousi asme. Don Mulders zingt later op Gert Janssen is een van de artiesten op nieuwjaarsdag in De Uitmarkt. de avond met zijn onvervalste rockstem With or without you en natuurlijk wil iedereen hierbij zijn. Weinigen kennen Olaf Hoog- enboom die op deze avond zijn debuut maakt. Tussen de bedrijven door draait dj Ruud iedereen de vloer op met swingende muziek uit de jaren '70, '80 en '90. Café De Uitmarkt is op nieuwjaarsdag vanaf 15.00 uur open. In feestcafé De Koets in Venray wordt vrijdag 31 december voor iedereen vanaf 18 jaar een feest gehouden met dj Twan. Het oude jaar 2010 wordt uitgezwaaid en het nieuwe jaar wordt met een knalfeest begonnen. De deuren gaan om middernacht open, de entree is gratis. Zaterdagmid- dag 1 januari gaat het dak eraf bij De Koets tijdens een nieuw jaarsfeest. Deze middag is er een optreden door Willi Aus Keve- laer. Hij zingt zijn allergrootste hits, zoals Ich wil ein kind von dir. Dj Jerome maakt het feest compleet. De deuren gaan om 15.30 uur open. Weer sluit het Literair Café een jaargang af. Het onderstaande gedicht is het laatste van de 18e jaargang. Ook volgend jaar kunnen de poëzieliefhebbers weer genieten van bekende en onbekender gedichten. Hulde aan de deelnemers van dit jaar. Soms was het niet gemakkelijk het juiste gedicht te vinden en moest er veel gelezen worden om het juiste gedicht en de juiste auteur te vinden. Het gedicht van de maand november was van de hand van Bertus Aafjes en droeg de titel Verliefde Duiven. In dit sonnet vergelijkt de ik-figuur zichzelf en zijn geliefde met een koppel duiven. De inhoud spreekt voor zich. Verliefde duiven Verliefde duiven koeren in de bloemen: "Broeders en zusters, wie is nu de bruid, Die als Jehovah met geen naam te noemen, Slechts in vertedering wordt aangeduid?" En in het hoog gewirwar van de palmen Vlechten zij haastig en bedeesd het bed, Uit een gevonden keur van zachte halmen En gouden spijlen in elkaar gezet. Waar zijt gij nu, mijn hartje, mijn kleinood, Die licht te vangen waart en te ontroeren, En die ik als een duif kon laten koeren, Als ik u vaster in mijn armen sloot? Ik mis haar daaglijks, meer dan spijs en drank, Die zoete stroom van onverstaanbre klank. Bertus Aafjes De stand na de voorlaatste ronde is als volgt: de heer P Weerts heeft nu 100 punten. De heer J. van Kempen heeft 50 punten en mevrouw T. Smits behaalde 35 punten. De dames H. Craghs en T. Verschuren en de heren J. Schobben en T. Arts hebben ieder 10 punten. Mevrouw T. Verschuren werd door het lot aangewezen voor de toekenning van de aanmoedigingsprijs, die beschikbaar gesteld wordt voor deelnemers die incidenteel meedoen. De winnaars worden op zondag 23 januari, tijdens de uitreiking van de Raadselige Rozen voor proza en poëzie, geëerd. Het nieuwe jaar brengt weer vele activiteiten. De Raadselige rozen voor proza en poëzie worden op zondag 23 januari uitgereikt. Op 20 februari geven Marlène Lunter en Annemie Jans in de openba re bibliotheek van Venray een lezing over Nobelprijswinnares Herta Müller. Verder komen in het voorjaar Arthur Japin (20 maart) en Yas- mine Allas (15 mei) naar Venray. Wie ook donateur wil worden van het Literair Café Venray-regio kan contact opnemen met het secretariaat. Daarmee steunt men de activiteiten van het Venrayse Literair Café. Men krijgt het programma thuisgestuurd en bovendien ontvangt men reductie op de entreekosten van de bijeenkomsten. Informatie over het bovengenoemde of over het werk van het Literair Café is te ver krijgen bij het secretariaat aan de Rochusstraat 1, 5801 RR in Venray, telefoon (0478)582948. nieuwe jaar wordt geopend door Iain Matthews. Op bluesgebied staan enkele grootheden als de Spaanse Javier Vargas Band en de Canadese JW Jones Band en Cee Cee James vermeld. De Ameri kaan Joseph Parsons zorgde des tijds voor een muzikaal hoogte punt en is voor een tweede keer in Horst. Uit een geheel andere hoek komt Joris Linssen en zijn band Caramba. Bekend als tele visieprogrammamaker blijkt hij een gedegen vertolker van de Mexicaanse mariachimuziek. In thuisland Canada is Danny Michel een zeer populair podiumdier, bij wie elke seconde doordrenkt lijkt van muziek. Het eerste half jaar wordt begin juli afgesloten met een driedaags festival waarin de straat en de buren van Cambri- nus een prominente rol spelen. Kijk voor meer informatie op www.cambrinusconcerten.nl. Het Horster Muziekpodium Cambrinus viert in 2011 een lus trum. Al sinds 12 jaar program meert Cambrinus onafgebroken livemuziek en sinds tien jaar doet het muziekpodium dat als Stichting Cambrinus Concerten. Sinds het eerste optreden in 1998 neemt Cambrinus een vaste plaats in in de rij van serieuze Neder landse kleine muziekpodia. "Ik durf te zeggen dat Cambri nus een uniek podium is, met een zorgvuldig opgebouwde cultuur waarin het publiek écht luistert en waardering opbrengt voor een performer in een kleine set ting', zegt Bertus Borgers, behalve beroemd saxofonist ook directeur van de Fontys Rockacademie in Tilburg. In 2011 komen, naast veel nieuwe namen en gezichten, een aantal muzikanten terug die de afgelopen jaren voor memo rabele concerten zorgden. Het Boekrecensie in Peel en Maas 'Limburg is voor de Neder landse geschiedschrijving de meest onhandelbare provin cie van alle elf. De historische kaart van Limburg voor 1800 is bij machte om de onderne- mendste vorser tot vertwijfe ling te brengen.' Zo schreef historicus Rogier in 1967. Maar laat u door deze woorden niet afschrikken. De geschiedenis van Limburg is namelijk even rijk als complex. De Geschiedenis van Limburg brengt die rijke historie op een sprankelende wijze onder de aandacht, beginnend bij het 'geo logisch fundament' en de prehis torie en eindigend met de dyna mische ontwikkelingen van de prille 21ste eeuw. De auteurs van Geschiedenis van Limburg zijn verbonden aan het Regionaal His torisch Centrum Limburg, diverse gemeentelijke archiefinstellingen, het Centre Céramique, en verschil lende musea en regionale histori sche verenigingen. Deze instellin- gen en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap hebben ook hun beeldmateriaal ter beschikking gesteld, waardoor de Geschiedenis van Limburg tevens een bijzonder beeldverhaal geworden is. Dit boek is te koop bij boekhandel Van den Munckhof in Venray. Prijs 29,95 euro. w//i'j3 |lj

Peel en Maas | 2010 | | pagina 17