Gemeente Venray Win een kruiwagen vol marktwaar! Openbare bekendmakingen Vuurwerkresten zelf opruimen Gemeentearchief in december gesloten Verzamelplaatsen voor kerstbomen Gemeentehuis gewoon open Adverteren in Wmo-krant Deze maand Evenementen Inzamelingen PEEL EN MAAS Tijdens de feestdagen vermaakt iedereen zich met een hapje en een drankje en gezellige versiering. De gemeente Venray vraagt u om het afval dat de feestdagen met zich meebrengt netjes op te ruimen. Dus de kerstbomen graag naar de verzamelplaats, het afval in de afvalbak en het glas in de glasbak. De gemeente ruimt vuurwerkresten op 1 januari op in het centrum van Venray en ook in het centrum van alle kerkdorpen. Maar niet in de overige straten. Daar worden inwoners geacht zelf te zorgen voor het opruimen van de vuurwerkresten. De gemeente vertrouwt op uw medewerking. Gemeentehuis Openingstijden Week 52 Omdat nieuwjaarsdag in het weekend valt, is het gemeentehuis rond oud en nieuw op de gebruikelijke tijden open. Beleidsregels Verordeningen Drank- en horecavergunning Exploitatievergunning horecabedrijf Bouwplannen Ruimtelijke plannen Standplaatsvergunning Donderdag 30 december 2010 - Pagina 16 3b De markt is van alle markten thuis. Eens per maand hebben de marktkooplieden nog iets extra's in petto; de kruiwagen actie. Herkent u zichzelf op de foto? Neem dan contact op met de gemeente Venray via telefoonnummer (0478) 52 33 33. Of u meldt zich bij marktmeester Arie van Bokhoven, 06-20935863. De winnares van deze maand (zie foto) wordt uitgenodigd om naar de Fraaymarkt van maandag 3 januari te komen. Zij mag dan met een speciale kruiwagen bij alle markt kooplieden een presentje ophalen en verlaat de markt uiteindelijk met een kar vol gratis marktwaar. Zo ziet u maar dat een bezoek aan de markt in Venray meer dan de moeite waard is. Misschien wordt u binnenkort door de marktfotograaf gespot en maakt u kans op een volle kruiwagen met gratis marktwaar! Markt verplaatst Tot en met maandag 3 januari staan de marktkramen niet alleen op het Schouwburg- en het Henseniusplein, maar ook in de Schoolstraat, De Bleek en Grotestraat. De ijsbaan van Venray on Ice staat gedurende die periode namelijk op het Schouw burgplein. Voor uw afgetuigde kerstboom zijn er ook dit jaar weer ver zamelplaatsen. Van woensdag 29 december tot dinsdag 12 januari kunt u de kerstboom brengen naar zeven locaties, verspreid over de verschillende wijken in Venray. Ook komen er verzamelplaatsen in tien kerkdorpen. Op de hieronder genoemde plekken in de Venrayse wijken komen verzamelplaatsen: Brukske - grasveld tussen Kiosk en de sporthal, tussen school en sporthal Landweert - sporthal De Weert, fietspad Fluitekruid, direct na verharding Pastinaak Veltum - Weg in de Berg Antoniusveld - Antoniusveldweg, grasveld Centrum Zuid - grasveld tegenover politiebureau Centrum Noord - grasveld St. Jozefweg/Bevrijdingsweg Brabander - driehoek Broekweg/ Buizerdlaan. Inzameling in kerkdorpen In tien kerkdorpen worden ook verzamellocaties ingericht. Daar kunt u tot maandag 10 januari uw kerstboom naartoe brengen. De locaties in de dorpen zijn: Blitterswijck - op T Plein Castenray - bij de glasbak in de Pastoor Verheggenstraat Geijsteren - Dorpstraat, tegenover café T Centrum Heide - Heidseweg bij de oude loods van Jansen Leunen - tegenover de kerk Oirlo - Onder de Linde aan de Zuidzijde Smakt-Holthees - parkeerterrein tegenover de kapel Vredepeel - Kerkplein Veulen - Bouwterrein De Vlies achter de kerk Wanssum - parkeerplaats jachthaven. Vanwege de verhuizing naar het tijdelijke gemeentehuis zijn het archief en de studiezaal in december gesloten. Vanaf 4 januari 2011 kunt u terecht op twee locaties; een in Venray en een in Venlo: Studiezaal Venray Voor genealogisch onderzoek (gekopieerde bestanden, microfiches en digitale bestanden), de historische bibliotheek, de fotocollectie, RooyNet en informatie over de historie van Venray kunt u terecht in de studiezaal van het tijdelijke gemeentehuis aan Westsingel 1 in Venray. De studiezaal is op dinsdag tot en met donderdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Studiezaal Venlo Alle archieven (overheidsarchieven en particuliere archieven) van het gemeentearchief van Venray zijn tijdelijk in het gemeentearchief van Venlo ondergebracht. Het adres is Blumenkampstraat 1, Venlo. De openingstijden zijn op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. De dorpen Merselo, Ysselsteyn en Oostrum verzorgen zelf een kerstboomverbranding. Uiteraard kunt u uw kerstboom ook zelf versnipperen en afvoeren in de groene gft-container of inleveren bij het milieustation. Westsingel 1, 5801 TT Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax(0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl Publieksdiensten Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Gemeentearchief Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Informatiecentrum Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Alarm Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 Stukken die ter inzage liggen kunt u, tenzij anders vermeld, tijdens de openingstijden inzien in het informatiecentrum in de Publiekshal van het gemeentehuis in Venray. Gewijzigd Burgemeester en Wethouders hebben beleidsregels die betrekking hebben op de Wet werk en bijstand gewijzigd. Deze beleidsregels staan in de vorm van richtlijnen in het Handboek Wet werk en bijstand. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op aanpassing van de richtlijnen aan recentejurisprudentie, tekstuele aanpassingen en aangepaste werkafspraken. Het college heeft deze richtlijnen op 14 december 2010 vastgesteld. De richtlijnen treden in werking op 1 januari 2011. U kunt de desbetreffende stukken vanaf heden inzien. Vastgesteld - Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2011 - Verordening Wet inburgering Gemeente Venray 2011 - Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011 - Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011 - Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2011 (met tarieventabel) - Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2011 (met tarieventabel) - Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2011 - Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2011 - Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2011 (met tarieventabel) - Parkeerverordening 2011 Venray - Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011 - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 (met tarieventabel) - Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011 (met tarieventabel) - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2011 (met tarieventabel) - Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011 (met tarieventabel) - Verordening op de heffing en de invordering van havengeldbelasting 2011 - Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2011 (met tarieventabel). De gemeenteraad heeft deze verordeningen op 14 december 2010 vastgesteld. De verordeningen treden op 1 januari 2011 in werking. U kunt de desbetreffende stukken vanaf 31 december 2010 inzien. Verleend (art. 3 Drank- en Horecawet) - Lovinckplein 2a, Ysselsteyn - voor het uitoefenen van een horecabedrijf (verzenddatun 23 december 2010). U kunt de desbetreffende stukken van 24 december 2010 tot en met 3 februari 2011 (zes weken) inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u -binnen zes weken na de dag van verzending- een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Verleend (art. 2:28 APV) - Lovinckplein 2a, Ysselsteyn - voor het exploiteren van een horecabedrijf (verzenddatum 23 december 2010). U kunt de desbetreffende stukken van 24 december 2010 tot en met 3 februari 2011 (zes weken) inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u -binnen zes weken na de dag van verzending- een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Ontwerp Voorgenomen buitenplanse vrijstellingen Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.10 van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan de volgende bouw- en/of gebruiksprojecten: - Meerselsepeel 7a, Ysselsteyn - bouwen van een zeugenstal (nr. bal00183) - Meerselsepeel 7a, Ysselsteyn - bouwen van een vleesvarkensstal en toebehoren (nr. bal00184). U kunt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken van 31 december 2010 t/m 10 februari 2011 (zes weken) inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Op verzoek kunt uook een mondelinge zienswijze indienen, waarbij u de gelegenheid krijgt over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen. U wordt dan daartoe uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Projectbesluit Vastgesteld Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van de vastgestelde projectbesluiten: - Maasheseweg 89a Venray (NL.IMR0.098410006-va01). Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van het restaurant. Het is enigszins (tekstueel) gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. - Circusterrein Venray (NL.IMR0.0984.PRB10014-va01). Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de ligging van de parkeerplaatsen binnen het projectgebied. U kunt de vaststellingsbesluiten met bijbehorende stukken van 31 december 2010 tot en met 10 februari 2011 (zes weken) inzien. Binnen de genoemde termijn zijn de vastgestelde projectbesluiten en de hier bijbehorende stukken beschikbaar gesteld en verbeeld op www.venray.nl Wonen leven Wonen bouwen Bestemmingsplannen Project besluiten. Hier vindt u de directe links naar de bestanden. Tevens kunt u de vastgestelde projectbesluiten raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op het gemeentehuis (digitaal en op papier). Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen tegen de projectbesluiten en een eventuele aanwijzing bij de Rechtbank Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond), wanneer u: - belanghebbende bent die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht; - belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen; - belanghebbende bent en er sprake is van een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht - de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Verleend Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vergunning verleend op: - 16 december 2010, voor de verkoop van oliebollen, van maandag tot en met vrijdag, in het Brukske nabij de C1000. De standplaats zal tot en met 31 december 2010 worden ingenomen. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tot zes weken na de datum waarop vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u -als onverwijlde spoed dit vereist- de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. In maart 2011 wordt de nieuwe Wmo-krant van Venray huis-aan- huis bezorgd. De firma ETT Media uit Groningen verkoopt momenteel advertentieruimte voor deze Wmo- krant. De acquisiteurs kunnen zich legitimeren met een aan bevelingsbriefvan het college van Burgemeester en Wethouders van Venray. Durf hier gerust om te vragen. 30 december 2010 Burgemeester en Wethouders van Venray 23jan. - Zwarte Markt, VECC Venray 29 en 30jan. - Vlakwatercross, recreatiegebied Vlakwater 7jan. - Plastic afval lljan. - Grof huishoudelijk afval Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Venray. De redac tie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan niemand aan de inhoud ervan rechten ontle nen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de eindredactie. Redactie Gemeente Venray Eindredactie Team Communicatie gemeente Venray, 52 33 33 Fotografie Mijntje Wismans, Gé Hirdes Basis-ontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Accent, Venray adv week 52.indd 16 29-12-2010 16:28:24

Peel en Maas | 2010 | | pagina 16