Toon en Jeans Peelproject voor basisscholen <k Klassiek pianoconcert Kunstenares Liesbeth Rutten Slotconcert Euterpe Venray Uit de geschiedenis van Euterpe (12) Circus Mök in Venray Op leven en dood m Expositie houtkunst m. m PEEL EN MAAS Donderdag 23 december 2010 - Pagina 19 Programma Schouwburg Venray Schouwburg Venray sluit het jaar 2010 af met twee voorstel lingen: Toon, de Musical en de twintigste Jeansshow met als titel Let's Celebrate Op donderdag 23 decem ber kunnen belangstellenden in Schouwburg Venray Toon, de Musical bezoeken. In april 2010 is het tien jaar geleden dat Toon Hermans overleed, maar zijn werk leeft meer dan ooit tevoren. Liedjes als Een ballon, een bal lon een ballonnetje, Appels op de tafelsprei, Jo met de banjo en 24 rozen worden door jong en oud meegezongen. Het is geen makke lijke opgave Toon Hermans op het toneel te zetten. Alex Klaasen gaat de uitdaging aan. Toon, de Musical wordt een voorstelling met een lach en een traan. Aanvang 20.00 uur.De twintigste Jeansshow met de titel Let's Celebrate wordt één groot feest op maandag 27 decem ber in de schouwburg van Venray. Acht jonge talenten, van wie een aantal al succes oogstten in eerde re Jeansshows, zorgen samen met de Jeansband in een uitbundig lichtdecor en een weelde aan ori ginele kostuums voor een groot feest der herkenning. Uiteraard ontbreken ook de nieuwe en ver rassende elementen, waar Jeans het patent op heeft, niet. Aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.schouwburgvenray.nl. Basisscholen in de regio die hun leerlingen willen laten ervaren hoe mensen vroeger leefden, woonden en werkten in De Peel, maar ook meer willen weten hoezeer het Peellandschap de afgelopen honderd jaar is veranderd, worden door het Peelmuseum in America op hun wenken bediend met een hierop toege spitst schoolproject. Het project is ontwikkeld door Joke Steeghs en Jan Nielen, vrij willigers van het in 2008 geopen de Peelmuseum. Het tweetal heeft de opdrachten in het project laten toetsen door een 'proefklas' en onderwijskrachten van het basis onderwijs. In eerste instantie is het toegespitst tot leerlingen van groep 8 van de basisschool. "We mikken natuurlijk op scholen in het Peelgebied, maar ook voor scholen daarbuiten is dit een leuk project", vertelt Joke Steeghs. Met het schoolproject haakt het Peelmuseum in op het historisch belang dat er wordt gehecht aan het zoeken naar de roots. Spe lenderwijs krijgen de kinderen Peelhistorie voorgeschoteld, die aansluit bij het lesprogramma van de basisscholen. "Bij ons is de nodige deskundigheid aanwezig op het gebied van natuureducatie en onderwijsontwikkeling", zegt Joke Steeghs. De vroegere docen te aan de HAS Den Bosch is een echte kenner van de Peel, evenals de ervaren Peelgids Jan Nielen. Ze hechten belang aan een nauwe samenwerking met andere orga nisaties die actief zijn in de Peel, zoals Staatsbosbeheer en Werk groep Behoud de Peel. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Koninklijke Nederlandse Hei demaatschappij. Het is de bedoe ling dat de kinderen in groepjes van vier of vijf man het museum verkennen. Daarbij krijgen ze een handzaam werkboek uitgereikt, met op hun leeftijd toegeschre ven informatie met foto's en kaar ten. Het boek bevat ook zeven doe-opdrachten die de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren. Zo mogen ze zelf uitzoeken wat veen is, hoe en met welke gereedschap pen turf werd gestoken en hoe de mensen leefden in een plaggen hut. Handige vrijwilligers van het museum hebben hiervoor mate rialen bij elkaar gezocht en een aantal opstellingen gebouwd. In totaal zijn de kinderen 2,5 uur bezig, waarbij er wel vanuit wordt gegaan dat de kinderen vooraf op school worden voorbereid. Het leesproject Weg uit de Peel noemt Steeghs hierbij een aanrader. "Via ons project kunnen de kinderen 'aan den lijve' ervaren hoe het vroeger was in de Peel." Uiteraard zijn vrijwilligers van het museum tijdens de uitvoering van het pro ject aanwezig om als vraagbaak voor de kinderen op te treden. Voor aanmelding of informa tie kan men contact opnemen met Joke Steeghs via telefoon (0493)529266 of via e-mail jokesteeghs@home.nl. Zie ook www.stichtingpeelmuseum.nl. Een jaarabonnement kost u slechts 21,95 euro* Favorieten bij BiblioNu Bij BiblioNu Venray worden tot 12 januari 2011 de favoriete titels van de medewerkers van BiblioNu tentoongesteld onder het motto De keuze van het per soneel. Dit levert een gevarieerd scala aan titels op van lievelings boeken. Bij elke titel staat de moti vatie waarom de medewerkers tot deze keuze zijn gekomen. Natuur lijk kunnen de meeste boeken gewoon geleend worden, zodat ook anderen kunnen genieten van de leestips tijdens de donkere dagen voor kerst. Op de vrijdagen 24 en 31 december sluit de biblio theek in Venray om 16.00 uur haar deuren. De bibliotheek is ook op zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari gesloten. Koperpoets in Blitterswijck Ensemble Koperpoets geeft op 8 januari vanaf 19.30 uur een optreden tijdens het nieuwjaar concert van muziekvereniging Moed en IJver in het gemeen schaphuis in Blitterswijck. Koper poets onderscheidt zich van gewone koperensembles door de combinatie van beeld en geluid. het ensemble kijkt het publiek aan en vertelt een verhaal. Het is een vorm van muziektheater. Het ensemble gebruikt het gehele podium, beweegt van rechts naar links, en speelt daarbij gewoon doorspelen. Het repertoire loopt van Oostenrijkse blaasmuziek tot bekende kinderliedjes en van solo voor bastuba tot signaalmuziek uit de tijd van de ridders. Koper poets maakt muzikale grappen en entertaint het publiek, terwijl de muziek herkenbaar is. Kaas, klassiek en bluesrock Speciaal voor de komende kerstvakantie is Cambrinus in Horst het toneel van drie uit eenlopende thema-avonden: kaas, bluesrock en klassiek. Op dinsdag 28 december kan de gast bij een warm haardvuur een keuze maken uit een eenmalig en divers kaasmenu, begeleid door een passend glas speciaal bier of wijn. Op woensdag 28 december is het bluesrock dat de (kerst)klok luidt. Op een groot scherm wordt een voorbeschouwing gepresen teerd van enkele bluestoppers die in 2011 in Cambrinus gaan aan treden. Naast video's van onder andere de prominente Spaanse bluesman Javier Vargas is er ook livemuziek. De nieuwe Horster formatie Herriot presenteert zich tijdens een eerste publieke try-out met haar eerste elf nummers. Op donderdag 30 december gaat in Cambrinus de lamp uit onder de noemer Candlelight Klassiek en baadt het café zich in uitslui tend kaarslicht en is het klassieke muziek de uit de speakers gaat klinken. Al deze thema-avonden in Cambrinus zijn gratis toegan kelijk. Meer informatie staat op www.cambrinusconcerten.nl. Dansmiddag Er wordt een countrydans- middag gehouden op zondag 26 december van 14.00 tot 18.00 uur in Plein 27 aan de Mgr. Geurt- sstraat in Maashees. De muziek is in handen van dj On The Road Again. Op tweede kerstdag kunnen belangstellenden het laatste con cert van 2010 in Cambrinus in Horst bezoeken. Op het podium neemt pianist Loek Kleeven plaats achter de vleugel om zijn publiek te dienen met werken van Chopin. Als jong pianist beleefde Kleeven in de 80'er jaren in Horst een peri ode als gekend 'local classic hero' en wist met zijn interpretatie van Chopin enkele keren 't Gasthols, destijds dé culturele tempel van Horst, gemakkelijk vol te spelen. In de jaren die volgden zocht Kleeven de luwte op, soms twij felend maar steeds zoekend naar nieuwe aspiraties. Uiteindelijk, heel veel jaren na dato, verscheen hij in 2006 weer op het podium en weer waren de reacties uiter mate positief. Sindsdien wordt in Cambrinus jaarlijks een concert vrijgehouden voor deze pianist. Dit concert begint om 16.00 uur en reserveren is gewenst. Meer informatie is te vinden op www.cambrinusconcerten.nl. Beeldend kunstenares Lies- beth Rutten uit Leunen heeft op uitnodiging deelgenomen aan een grote internationale kunsttentoonstelling in Fer- rara, een cultuurhistorische plaats nabij Venetië in Italië. Ruim 40 kunstenaars uit de hele wereld werden geselecteerd om aan deze expositie deel te nemen, waaronder een aantal uit Neder land. Veel schilders, terwijl Lies- beth als enige gevraagd was om met een aantal van haar karakte ristieke bronzen beelden te expo seren. De expositie vond plaats in de voormalige munitieopslag plaatsen van een prachtig geres taureerd Kasteel in het centrum van Ferrara. De opening vond, onder grote belangstelling, met tromgeroffel en vendelzwaaiers plaats. Veel deelnemende kunste naars, uit de hele wereld, waren evenals Liesbeth bij de opening aanwezig. De expositie, met dit jaar als thema Creative Energy, heeft veel bezoekers getrokken waaronder traditioneel veel inter nationale galeriehouders. Voor meer info zie www.trevisan-inter- national-art.com Inmiddels heeft het voor Liesbeth geleid tot een uitnodiging van een Galeriehou der uit Bologna, De Marchi Gallery, waar haar beelden vanaf nu tot 10 januari te bezichtigen zijn. Het is voor het eerst dat Liesbeth Rutten met haar werk buiten Nederland exposeert en gezien de positieve reacties zal het hier waarschijnlijk niet bij blijven. Meer werk van Liesbeth is te zien op haar website www.liesbe- thrutten.nl a c j 1/1 - Ter afsluiting van het jubile umjaar houdt Euterpe op zon dag 2 januari een slotconcert om vrienden en begunstigers te bedanken voor hun steun en de Venrayse gemeenschap een muzikale nieuwjaarsgroet brengen. Het jaar 2010 stond in het teken van het 150-jarig bestaan van Euterpe. Er werden vele acti viteiten en concerten gehouden. Om het jaar waardig af te sluiten, wordt dit slotconcert gehouden en wordt tevens het jaar 2011 op een muzikaal uitbundige wijze ingeluid. Aan dit concert worden bijdragen geleverd door zowel het opleidingsorkest als het groot orkest, beide onder leiding van dirigent Marc Koninkx. Verder worden de highlights van het afge lopen jaar ten gehore gebracht. Het concert vindt plaats in de theaterzaal van de Venrayse schouwburg en begint om 11.30 uur. Bij aanvang van de voorstel ling zijn gratis plaatsbewijzen te verkrijgen bij de ingang. Winterwandeltocht Meerlo De Kammeraöj van carnavals vereniging De Vöskes in Meerlo houden op zondag 2 januari voor de achtste maal een winter- wandeltocht. Deze tocht wordt traditioneel gehouden op de eer ste zondag na nieuwjaarsdag. De organisatie staat garant voor een sportieve wandeling door de natuur in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. De start is bij café Oud Meerlo bij de kerk. Inschrijven kan van 10.00 tot 13.30 uur. Er zijn wandelingen van 5, 10 en 15 kilometer uitge zet. In de route is een pauze opge nomen aan de rand van een oude Maasarm bij het oud- clublokaal van Doema aan de Bergsboslaan in Meerlo. Meer informatie is ver krijgbaar bij Jan Poels via telefoon (0478)691900. Op natuurbegraafplaats Wever- slo in Heide kunnen belangstel lenden van zondag 26 tot en met donderdag 30 december een expositie over houtkunst bezoe ken. De vijf houtkunstenaars die exposeren zijn Will Schropp uit Duiven, Johanna Nijlunsing uit Groningen, Jan Carel Koster uit Nijkerkerveen, Marja Snoek uit Maartensdijk en Piet Siebers uit Oirlo. Zij presenteren vrij werk, sculp turen en graftekens. Door de pre sentatie op plekken waar natuur- graven komen, wordt duidelijk hoe houtsculpturen als grafmonu ment tot hun recht komen in de vrije natuur. De expositie is dage lijks te bezoeken van 11.00 tot 16.00 uur. Zie www.weverslo.nl voor meer informatie. In een serie artikelen over de Koninklijke Harmonie Euterpe een kennismaking met bijzondere muziek, perso nen, fotoös en gebeurtenissen uit het 150-jarig bestaan. De onderwerpen waarover wordt geschreven, vindt u terug op de tentoonstelling Van Toe ten en Blazen in het Venrays Museum (www.museumven- ray.nl). In de twaalfde bijdra ge: het vaandel van 1911. Toen in 1911 Fanfare Euterpe en Caecilia besloten om gezamen lijk door het leven te gaan, moest er behalve een nieuwe naam ook een nieuw verenigingsvaandel komen. Fanfare Caecilia leverde haar vaandel in waarop de nieuwe naam werd geborduurd, Venrays Fanfarekorps, opgericht in 1911. Euterpe leverde de vlaggenstok met bovenop de vergulde leeuw die al vanaf 1860 de drapeau van Euterpe sierde. In 1935 moest de naam weer worden aangepast toen de fanfare omgezet werd in een harmonie. Bij de viering van het 95-jarig bestaan in december 1955 nam de harmo nie de oude naam Euterpe weer aan en de industri'le club schonk een nieuw vaandel, geheel in stijl en in de kleuren van de nieuwe uniformen waarin het gezelschap gekleed ging. Het oude vaandel uit 1911 werd onlangs teruggevon den en is dringend aan restauratie toe. Maar de prachtige vergulde leeuw, die bijna honderd jaar lang het symbool was van de Venrayse blaasmuziek, is nog steeds zoek. Wie kan ons helpen? Weet u iets, of heeft u een suggestie, laat het ons weten. 0478-581191. En wilt u zich nog verder ver diepen in deze Venrayse muziek geschiedenis dan verwijzen wij u graag naar de publicatie Van Toeten en Blazen (u 27,50) die in september verschenen is ter gele genheid van het 150-jarig bestaan van Euterpe. In de schouwburg van Ven- ray kan men op 11, 12, 16, 18 en 19 februari Circus Mök bezoeken. De commissie is blij met het aantal aanmeldingen. Frank Claessens vertelt:"We hebben kunnen zien dat de mensen de opmerkingen van vorig jaar ter harte hebben genomen. Dit jaar komt de politiek en het Venrayse leven ruimschoots aan bod." Er doet voor het eerst een groep uit Blitterswijck mee, een van de nieuwe kerkdorpen die bij de gemeente Venray is geko men. De Kiendergarde gaat zich voor het eerst presenteren in hun nieuwe gardepakjes en Hart van Rooj gaat vanaf het podium vertellen wat er allemaal in Rooj gebeurt. Verder zijn de Wiesneu- zen en Vief terug van weggeweest. Beiden staan garant voor scherpe teksten, waarbij het Venrayse leven en de politiek op de korrel genomen worden. Naast de buut zijn Willy Voesten en Rob van Lies hout, bekend van Oewieë er ook. Zij zorgen voor een grote dosis humor. Ook op muzikaal gebied zitten er dit jaar verrassingen in de Mök voorstellingen. Wie zeker wil zijn van kaarten kan lid worden van carnavalsver eniging De Piëlhaas in Venray. Men heeft dan het recht om tijdens de ledenverkoop twee kaarten te kopen. Kijk voor meer informatie op www.pielhaas.nl. De ledenver koop wordt gehouden op zater dag 15 januari van 12.00 tot 14.30 uur in Herberg de Klomp. De vrije verkoop is op vrijdag 28 januari van 19.00 tot 21.00 uur, ook in Herberg de Klomp. Boekrecensie in Peel en Maas Het wordt de campus genoemd. Een geheime dienst, die werd opgericht ten tijde van president Jack Ryan, en die maar een doel heeft: het zoeken, vinden en elimineren van terroristen en diegenen die hen ondersteunen. Het is een dienst die aan niemand verantwoording aflegt en die geheel buiten de wet om ope reert. Jack Ryan jr. en zijn collega's van de Campus hebben in alle hoeken en gaten van de wereld hun geheime en zeer effectieve strijd gevoerd. Nu komen ze ech ter tegenover een tegenstander te staan die gevaarlijker is dan wie ook, een sadistische moorde naar die de Emir wordt genoemd. De Emir is het brein achter tal loze bloedige aanslagen. Keer op keer weet hij te ontsnappen aan de westerse troepen en opspo ringsdiensten en de Campus is vastberaden daar nu verandering in te brengen. Maar de Emir staat juist op het punt Amerika met één enkele aanslag voorgoed uit te schakelen.Jack treedt in de voetsporen van zijn beroemde vader en bindt de strijd aan met de gevaarlijkste man op aarde. Hij krijgt hulp van zijn neven Domi nic en Brian Caruso en van twee oudgedienden die al voor veel OP LEVEN EN DOOD hete vuren hebben gestaan: John Clark en 'Ding' Chavez. Het wordt een strijd op leven en dood. Tom Clancy debuteerde in 1984 met De jacht op de Red October. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de succesvolste auteurs van de laatste decennia. Vier van Clancy's boeken zijn verfilmd, met respectievelijk Alec Bald win (The Hunt for Red October), Harrison Ford (Patriot Games en Clear en Present Danger) en Ben Affleck (The Sun of all Fears) in de rol met Jack Ryan. Op leven en dood is te koop bij boekhandel Van den Munckhof in Venray. Prijs: 22,95 euro. til Ja Naam: Ik word tot wederopzegging abonnee van Peel en Maas en word zo wekelijks geïnformeerd over al het nieuws uit Venray en omgeving. Adres: Postcode Woonplaats: Tevens machtig ik de administratie van Peel en Maas om een keer per jaar het abonnementsgeld van mijn bank- of girorekening af te halen. Handtekening:Bankreknr.: Stuur deze bon op naar Antwoordnummer 13, 5800 VB Venray (postzegel NIET nodig) jr-: UT- -/ ---- -. - 7 A a t* F tAh-THRILLER Van de auteur van Ik hinde» vrtri de lijga tn Hel rode gei/oor

Peel en Maas | 2010 | | pagina 19