Studenten aan de slag 'Beperkt aantal wijzigingen in plan' Servaasterrein wint eerste architectuurprijs Partners Veltum Meimaand Fietsmaand, ook in Venray Meertalige folders voor verbetering PEEL EN MAAS Donderdag 29 april 2010 - Pagina 9 Afronding inspraak voor Gebiedsplan Ooijen-Wanssum De stuurgroep Ooijen-Wans sum heeft de inspraak voor het gelijknamige gebiedsplan afgerond. Het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum kan volgens de stuurgroep op relatief veel draagvlak rekenen en is dan ook met een beperkt aan tal wijzigingen vastgesteld. Een belangrijk deel van de inspraakreacties ging over de rondweg, de aanleg van de dijken en de hoogwatergeul Wanssum. Op een aantal pun ten is het definitieve gebieds- plan aangepast. Een aantal onderwerpen krijgen in het vervolg van de gebiedsontwik- keling alle aandacht. Met de vaststelling van het gebiedsplan door de stuurgroep is de inspraakronde" van het gebiedsplan afgerond. Tijdens de inspraakavonden in Wanssum en Ooijen kwamen in totaal 310 bezoekers. Daarnaast ontving het projectbureau 67 inspraakreacties per post en email. De schriftelijke inspraakreacties zijn beantwoord in een persoonlijke brief. De mon delinge en schriftelijke inspraakre acties zijn samen met de antwoor den in een reactienota gebundeld. Deze reactienota is evenals de verslagen van de inspraakavon den te vinden op de website van de Gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum (www.ooijen-wanssum. nl). De gevolgen van de inspraak voor het gebiedsplan zijn beperkt gebleven. Belangrijke onderwer pen waren de rondweg, nieuwe dijken en de hoogwatergeul Wans- sum. Met een aantal wijzigingen in het ontwerptracé van de rondweg kon tegemoet gekomen worden aan bezwaren over bereikbaar heid en hinder als gevolg van het nieuwe tracé. De diverse reacties over de toekomstige bescherming en de aanleg van nieuwe dijken konden in deze fase alleen nog maar in grote lijnen worden beant woord. Besloten is volgens de stuurgroep om in het definitieve gebiedsplan de verantwoordelijk heid voor gecompliceerde beveili gingsvraagstukken nadrukkelijker bij de overheden te leggen. De zorgen van burgers over hinder, verlies aan uitzicht en functies als gevolg van de toekomstige hogere dijken worden in een volgende fase in een dijkverbeteringsplan meegenomen. De hoogwatergeul Wanssum leidde tot inspraakreac ties van eigenaren van vakantie- en woonhuizen, horeca en grond in dit gebied. In reactie daarop wor den de mogelijkheden onderzocht voor een alternatief ontwerp voor de hoogwatergeul. Daarom heeft de stuurgroep besloten om de grenzen van het plangebied bij de hoogwatergeul Wanssum te vergroten zodat er in ieder geval ruimte is voor een alternatief ont werp. Hierbij is afgesproken dat een eventueel alternatief per saldo geen groter verlies aan landbouw grond mag opleveren. De stuurgroep heeft daar naast besloten tot een aantal ver volgstappen. Zo wordt de verdere planologische uitwerking van het gebiedsplan voorbereid. Nage gaan wordt in welke volgorde en met welke mogelijke fasering het gebiedsplan het meest kostenef fectief kan worden uitgevoerd. Ook wordt de interesse van markt partijen voor uitvoering van (delen van) het project verkend. Tijdens de inspraak aangekaarte onderzoe ken, waaronder een cultuurhisto rische studie, zullen de komende tijd worden uitgevoerd. Reportage op www.peelenmaastv.nl Donderdag 29 april 19.00 uur t/m vrijdag 17.00 uur (herhaling om de twee uur) Kunstproject Mieke and Friends Zaterdag 1 mei 19.00 uur t/m zondag 23.00 uur (herhaling om het uur) Koninginnedag in Venray Dinsdag 4 mei 19.00 uur Dodenherdenking in Grote Kerk (live) Dinsdag 4 mei 20.00 uur t/m woensdag 18.00 uur (herhaling om het uur) Koningsschieten in Venray Vooruitblik galabal Raayland College Donderdag 6 mei 19.00 uur t/m vrijdag 23.00 uur (herhaling om het uur) SV Venray TV Uitzending gemist? Kijk op www.peelenmaastv.nl Ongeveer tweehonderd stu denten van Gilde Opleidingen uit Venray hebben samen met een aantal onderwijsgevenden voor Natuurmonumenten afval 'geplukt' langs de Maasoever. Maar liefst vijftien kubieke meter afval verwijderden ze uit de bosjes langs de oever. Natuurmo numenten is erg blij met de bijdra ge van de studenten. De studenten van de opleidingen Welzijn waren onder de indruk van de giganti sche hoeveelheid afval. Het gebied waar de Maas stroomt tussen Maastricht en Vissersweert wordt tussen 2007 en 2021 flink onder handen genomen. De omgeving wordt zo aangepast dat er ruimte voor de rivier komt. Op die manier zijn we beter beschermd tegen overstromingen. Daarnaast wordt het rivierlandschap teruggebracht in zijn oorspronkelijke, natuurlijke staat. Zo ontstaat weer een aan eengesloten natuurgebied langs de Maas. Eén van die gebieden waar er al aan het ontstaan van dit natuurgebied wordt gewerkt, is bij Meers in Zuid-Limburg. Het water In heel Nederland kun nen fietsers vanaf 1 mei mee doen aan de vijfde editie van Meimaand Fietsmaand. Het grootste fietsevenement van ons land trok vorig jaar een recordaantal van 585.000 deel nemers. Het officiële startsig naal klinkt op zaterdag 1 mei in Renesse. Fietsvierdaagse Venray zet op 24 mei Tweede Pinksterdag) in het kader van Meimaand Fietsmaand een gezinsfietstocht van 30 kilo meter op touw. De fietstocht start op het totaal vernieuwde Schouwburgplein in hartje Venray. Vervolgens fiets ten de deelnemers in de richting van Merselo, waar ze een bezoek kunnen brengen aan molen Nooit Gedacht. De molenstichting organiseert op 24 mei namelijk de zogeheten Dag van de Wind. Dit jaarlijks terugkerend evene ment groeit inmiddels uit naar een evenement van betekenis in de regio. Tijdens deze dag vindt bij de karakteristieke molen een windmolenfair plaats, waar van alles te koop is. Daarnaast zijn er tal van activiteiten op het gebied van wind, duurzaamheid, kunst en cultuur. Denk bijvoorbeeld aan een vliegershow, verschil lende creatieve workshops, voor lezen voor kinderen en enkele lezingen over windenergie. Ook stroomt hier bij hoog tij tussen de bosjes op de lage oevers. Helaas komt er met deze stroom ook heel veel afval mee. De bosjes 'filteren' dit uit het water. Als het waterpeil vervolgens zakt, blijft dit afval ach ter in de begroeiing. Soms tot wel op meer dan twee meter hoogte. Gilde Opleidingen Welzijn in Ven ray werkt met competentiegericht leren. Leren, Loopbaan en Burger schap is één van de onderdelen hiervan. In het kader van 'deelnemen aan sociale verbanden en bijdragen aan de leefbaarheid van de omge ving' heeft Gilde Opleidingen con tact opgenomen met Natuurmo numenten. "De vraag was of wij met studenten iets kunnen bete kenen voor hen en voor de natuur in onze omgeving. Daarbij stimu leren we met dit project goed burgerschap van onze studenten," vertelt docent Bert Keulen. "Het hoort bij de competenties die ze moeten verwerven. Door dit werk leren ze verder te kijken dan stu die en carrière en dat ze samen veel voor elkaar kunnen krijgen." Molen Nooit Gedacht. wordt informatie gegeven door weeramateurs en verschillende organisaties op het gebied van historisch erfgoed. Er zijn doorlo pend rondleidingen in de molen en op de zonnige terrasjes zijn drankjes en hapjes te nuttigen onder het genot van muziek. De windmolenfair start om 11.00 uur. Andere bezienswaardigheden tij dens deze tocht zijn onder meer het Loobeekdal, de Weverlose berg, kinderspeeltuin Vlakwater en de Leunse Paes. De deelna mekosten bedragen voor volwas sen 3 euro per persoon. Kinderen onder begeleiding van volwassen kunnen gratis deelnemen aan de tocht en ontvangen bij de start een attentie. Inschrijven op 24 mei kan van 09.00 uur tot 14.00 uur op het Schouwburgplein. Reserve ren is niet nodig. Meer informatie over de tocht is te vinden op de sites www.fietsvierdaagse-venray. nl en www.molenmerselo.nl/ nieuws.html. Voor eventuele vra gen kunt u één van de volgende nummers bellen: 06-57670220 of 06-40543574. Pr-man Michel Thomassen van Stichting Fietsvierdaagse Venray kwam afgelopen weekend in de uitzending van Peel en Maas TV aan het woord over de tocht. Deze reportage is te bekijken op de website www.peelenmaastv.nl. Het Servaasterrein is vrijdag uitgeroepen tot de winnaar van de eerste architectuur prijs van Venray. Bert Statema, voorzitter van het Adviesbu reau Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) reikte de prijs uit aan initiatiefnemer GGZ Noord- en Midden-Limburg. Het Servaasterrein was geno mineerd voor de nieuwbouw én renovatie op het terrein. Het winnende project is ontworpen is door Greiner Van Goor Huijten Architecten BV uit Amsterdam. Bert Statema heeft niets dan lof voor dit project: "Deze locatie is een prachtig voorbeeld van het samengaan van heldere steden- bouw en zuivere architectuur. De zorggebouwen zijn prachtig gesitueerd in het groen. Privacy en eigen ruimte zijn goed afgeba kend en geven de cliënten van de ggz-instelling een passend woon- en leefklimaat. Het toepassen van natuurlijke materialen verzacht de grootschalige gebouwen. Het is een voorbeeld van behoud van waardevolle historische gebou wen in samenspel met nieuwe architectuur." Voor deze eerste Venrayse archi tectuurprijs heeft het ARK projec ten geselecteerd die de afgelopen jaren in het oog sprongen. De architectuurprijs wordt vanaf nu jaarlijks uitgereikt. Voor volgend jaar kunnen alle inwoners van Venray projecten aanmelden die in 2010 gerealiseerd zijn. Uit die genen die het winnende project aangemeld hebben, wordt volgend jaar één persoon geselecteerd die zelf ook een aardige prijs krijgt. Wethouder Patrick van der Broeck hoopt dat de architectuurprijs een begrip wordt in de gemeente Ven ray. "We willen hiermee mensen inspireren om met hun woonom geving aan de slag te gaan. Ga de genomineerde projecten zelf eens bekijken. Laat je inspireren en stimuleren! Dat zeg ik tegen alle inwoners van de gemeente Venray, tegen mensen die zelf willen gaan bouwen én tegen projectontwik kelaars." In totaal waren vijftien projecten voor de architectuur prijs genomineerd; deze hebben de afgelopen jaren in hoge mate bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. De gemeente heeft alle genomineer de projecten gebundeld in een boekje dat kosteloos verkrijgbaar is bij de gemeente. U kunt het ook downloaden van www.venray.nl Direct naar Welstandsadviezen. Ook kunt u hier projecten aan melden voor de Venrayse architec tuurprijs van 2011. Peel en Maas TV besteedde afge lopen weekend aandacht aan de uitreiking van de architectuurprijs. Deze reportage is te bekijken op de website www.peelenmaastv.nl. Peel en Maas en Bevrijdingsdag Dit jaar is Bevrijdingsdag weer een nationale feestdag. 5 mei valt op een woensdag en om die reden vervroegen we in die week de aanlevertijden van kerk-, sport en verenigingsberichten én van advertenties. Kerk-, sport- en verenigingsbe- richten dienen reeds op maan dag 3 mei voor 10.00 uur in ons bezit te zijn. Advertenties kunnen worden aangeleverd tot maandag 3 mei 18.00 uur. In verband met Hemelvaartsdag, op donderdag 13 mei, verschijnt Peel en Maas reeds op woensdag 12 mei. Ook voor die week geldt dat kopij op maandag 10 mei voor 10.00 uur aangeleverd moet zijn. Adverten ties kunnen die week worden aangeleverd tot maandag 10 mei 18.00 uur. Brandend voorwerp Dinsdagmiddag rond half drie werd tegen een verenigingsge bouw aan de Langeweg vermoe delijk een brandend voorwerp gegooid. Hierdoor ontstond een brand, die kort daarna geblust kon worden. De politie heeft een 20-jarige man uit Venray aange houden op verdenking van het aanrichten van deze brand. Het onderzoek loopt nog. Getuigen kunnen zich bij de politie melden via telefoonnummer 0900-8844. Tijdens een informatieavond konden de wijkbewoners van Veltum kennismaken met de partners die straks samen het wijkontmoetingscentrum mogelijk gaan maken. Deze partners zijn Stichting Wijk centrum Veltum, Mensana, De Zorggroep, Dichterbij en Wonen Venray. Verder gaf Wonen Venray infor matie over het totaalplan Par- cVelt en over de afzonderlijke woonblokken. Het nieuwbouw- plan vormt het nieuwe hart van Veltum. Op de plek van het oude wijkcentrum verrijst over een tijd een heel nieuw wijkontmoetings- centrum. Wijkbewoners kunnen hier terecht voor allerlei activi teiten, of alleen voor het drinken van een kop koffie. Er zijn dus volop mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in het nieuwe wijkontmoetingscentrum. Boven het centrum realiseert Wonen Venray veertig zorgappartemen- ten die worden verhuurd aan De Zorggroep. De bouw van de 36 huurappartementen de Schout vordert gestaag. De oplevering is Mogelijk toch weer Venray on Ice De Stichting Venray Events onderzoekt momenteel de mogelijkheid om dit jaar een derde editie van het winter- festijn Venray on Ice te orga niseren. Vorig jaar lukte het, mede door de economische crisis, niet om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Nu de economische situatie aan het verbeteren is, hoopt de organisatie op steun uit het bedrijfsleven. "In de maand juni verwachten wij duidelijkheid te hebben", laat Wouter Born namens de organisa tie weten. Born is bezig met een inventarisatie onder potentiële partners van het evenement. "De eerste reacties zijn hoopgevend", aldus Born. "Veel ondernemers laten weten Venray on Ice vorig jaar gemist te hebben." In 2008 2009 trok het evenement zo'n 20.000 schaatsende kinderen en ruim 40.000 bezoekers. Als Ven- ray on Ice doorgaat, dan zal het evenement plaatsvinden van 12 december tot en met 3 januari. Geïnteresseerd? Ga dan eens naar www.venray-on-ice.nl. Cheque voor Zanskar Aan het einde van een inloop avond in basisschool Maria in Oirlo werd door Paulien Hagers de opbrengst van de onlangs gehouden actie voor de Stichting Zanskar Scholen bekendgemaakt. Een cheque ter waarde van 2804,40 euro werd overhandigd aan Paul Patist, voorzitter van deze stichting. Het geld komt geheel ten goede aan onderwij s- materialen en hulpmiddelen voor kinderen die in Zanskar scholen bezoeken. naar verwachting voorjaar 2011. Intussen zijn de woningen alle maal verhuurd. De complexen De Draaijer en De Poortier bestaan uit respectievelijk veertig en 27 koopappartementen. De koop prijzen zijn vanaf 199.000 euro en er zijn verschillende indelin gen mogelijk. Bewoners van deze woonblokken kunnen gebruik maken van de faciliteiten die het wijkontmoetingscentrum straks biedt. De werving van kopers is intussen gestart. vDe bouw van ParcVelt levert voor de wijkbewoners nogal wat overlast op, met name parkeren geeft problemen. De parkeerover last rondom de supermarkten en de sportschool is groot. Dit pro bleem blijft spelen, zolang niet alle parkeerplaatsen zijn aangelegd. Na realisatie van het plan voldoet ParcVelt aan de norm van 392 par keerplaatsen, die is opgelegd door de gemeente. Ook de bevoorra ding van de supermarkten leidt geregeld tot gevaarlijke situaties. Met de supermarkten zijn laad- en lostijden afgesproken. In inciden tele gevallen kan van deze tijden worden afgeweken. Match Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Match is op zoek naar een tuinvrijwilligers binnen de ver slavingszorg. Taakomschrijving: onder leiding van een therapeut is de vrijwilliger met groene vingers bezig om de cliënten wegwijs te maken hoe met tuinmaterialen om te gaan, verschil te duiden tussen onkruid en tuinplant en is tevens uitvoerend in deze. Eisen: kennis hebben van en vaardig zijn betreffende tuinieren. Grenzen kunnen stellen is erg belangrijk zo ook sociaal vaardig zijn. Verder van belang is ook dat er geen sprake is van een verslavingsproblematiek. Informatie: Match, Marktstraat 8, 5801 BM in Venray, telefoon (0478)516995, e-mail info@vrijwil- ligerswerkvenray.nl. Zie ook www. vrijwilligerswerkvenray.nl. Geen gordel De politie heeft donderdag avond op vier locaties controles gehouden op het gebruik van alcohol en het dragen van de auto gordel. Er werd gecontroleerd op het 14 Oktoberplein in Overloon, de Breestraat in Sint Anthonis, de rotonde Erica in Sint Hubert en de Elftweg in Grave. Er werden 320 blaastesten afgenomen. Twee bestuurder bleken te veel te heb ben gedronken en vier personen droegen geen gordel. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt. Hitlergroet De politie in Venlo heeft zon dagmiddag een 35-jarige Venray- naar op het Stationsplein aange houden omdat hij de Hitlergroet bracht. Toen hij werd aangespro ken omdat hij de vrije doorgang belemmerde, bracht hij de Hitler groet en riep daarbij Sieg Heil. De man is aangehouden en overge bracht naar het politiebureau. Hij is na verhoor in vrijheid gesteld en proces verbaal wordt opgemaakt. Reportage op www.peelenmaastv.nl ""^ÉÉfiT Het Regionaal Orgaan Ver keersveiligheid Limburg (ROVL) gaat folders in het Pools verspreiden om de Nederlandse verkeersregels beter onder de aandacht te brengen bij de Oost-Europese weggebruikers. In Limburg, maar ook in andere provincies, werken in met name de logistiek en tuinbouw veel Oost-Europese werknemers. Uit ongevalanalyses blijkt volgens het ROVL dat er regelmatig ernstige tot zeer ernstige verkeersongeval len met deze personen als wegge bruikers plaatsvinden. Ook blijkt dat zij niet altijd goed op de hoog te zijn van de in Nederland gelden de verkeersregels en het bijbeho rend gedrag op de weg. Dit leidde bij de Regionale Overleggen Ver keersveiligheid tot de vraag hoe aan deze doelgroep de noodzake lijke informatie over verkeersveilig gedrag en de handhaving op een of andere wijze bekend kon wor- den gemaakt. Zuid-Holland nam het initiatief een nieuwe brochure over verkeersveiligheid voor deze doelgroep te maken. Het Regio naal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) heeft deze bro chure overgenomen en gaat deze verspreiden via de politiekanalen. De brochure is beschikbaar in het Pools. Bovendien is deze ook in het Duits, Frans en Engels beschik baar. Een digitale versie van de brochure is te downloaden op www.rovl.nl. REGELS Ook is daar een Roemeense, Russische en Nederlandse versie te vinden. Met deze brochures worden deze specifieke wegge bruikers op de hoogte gebracht van de geldende verkeersregels en kunnen ze zich daardoor ook als verkeersveilige weggebruiker gedragen. De brochures worden verspreid naar de politiekorpsen in Limburg. Via de politie worden ze ook verspreid naar die wijken/ gebieden waar deze personen wonen/werken. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Lim burg (ROVL) is een onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de provincie Limburg werkt aan de verbetering van de ver keersveiligheid in Limburg. Eind vorig jaar heeft het ROVL het Europees Verkeersveiligheid Char ter ondertekend. Hiermee schaart Limburg zich achter de ambitie van de Europese Commissie om vanaf 2011 jaarlijks 25.000 poten tiële verkeersslachtoffers te voor komen. De ambitie in Limburg gaat echter verder. Het ROVL heeft de nuloptie geïntroduceerd. Daarbij streeft het ROVL naar een ver keerssysteem waarin nagenoeg geen slachtoffers meer vallen. Door permanente verkeersedu- catie, een begrijpelijke infrastruc tuur, handhaving en technologi sche invloeden moet deze ambitie door eendrachtige samenwerking te verwezenlijken zijn. intratuin Frequentie: 480.00 Kanaal: 22+ (analoge pakket) Intratuin Venray Langstraat 133, 0478-588585. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl LiüZ- vcwnienirKjc" Servajsnot tc Venray niouwbauv» Ba renovatie verkeersveiligheid Petunia Diverse kleuren, hoogte 15 cm, zon en halfschaduw, potmaat 9 cm.

Peel en Maas | 2010 | | pagina 32