m- >mk* WOLFF creatieve iedereen g Gemeente moet inkrimpen SB Bel vddr gnze gratis Paasfglder r h q n q p Manlief doet boodschappen! Vershuy scom tomo seoo r mister KOOL's Bandoetere ,xt*5iïs> JslfcLUfr Waals doneert Manon Bax in voorleesfinale Oostrum klopt taai TOP'27 En verder: ho ve niers sandwich Kunst Cultuur 10-11 Gemeentelijke mededelingen 16-17 Sport 19-24 Kerkelijke diensten 26 Eigenaar pleit opnieuw voor schrappen monumentale status De familie Jeuken onder neemt een nieuwe poging om de vervallen witte huizen aan de Hoenderstraat in Venray van de gemeentelijke monu mentenlijst af te halen. Zolang de monumentale status blijft gehandhaafd - zoals het col lege wil - zal er ook de komen de jaren niets gebeuren. Met als gevolg dat de panden nog verder verloederen en op den duur vanzelf instorten. Dinsdag verschenen de broers Jeuken en hun adviseur Carel Fijen voor de commissie bezwaar schriften. "Er moet een oplossing komen waarmee beide partijen tevreden zijn", schetst Fijen, die in gesprek is met de gemeente over de herbouw. De opzet is de oude sfeer uit de jaren dertig op de hoek Bontekoestraat-Hoender straat terug te brengen. Er staat al een schets op papier. Fijen noemt als voorbeeld het hoekpand op het Henseniusplein dat enkele jaren geleden in oude stijl is her bouwd. MONUMENT De plannen voor de oudste hui zen van Venray worden gedwars boomd door de monumentale status. Daardoor moeten de pan den exact herbouwd worden met gebruik van historische materialen en het terugbrengen van zoveel mogelijk oorspronkelijke bouw delen. De familie Jeuken meent dat herbouw op deze wijze onmo gelijk en onbetaalbaar is. Door de verloedering is van het bestaande bouwwerk weinig meer fatsoen lijk te hergebruiken. Als de witte huizen van de monumentenlijst worden afgevoerd, kan sloop en nieuwbouw plaatsvinden. De gemeente is hier huiverig voor. Omdat het dan de grip verliest en er 'ongewenste ontwikkelin gen' zouden kunnen gebeuren. De monumentale status biedt de nodige bescherming. Het college hecht eraan het historische karak ter op deze plek te behouden. De witte huizen zijn kenmerkend voor de oude stedenbouwkundige opzet en de latere groei van het Venrayse centrum. Dinsdag in commissie Stede lijke Ontwikkeling vroeg Ton Teeuwen (CDA) aan wethouder Van der Broeck om binnen drie maanden met een voorstel te komen. Van der Broeck zegde toe in de komende commissieverga dering van april al met een plan te komen. Dan is ook het advies van de commissie bezwaarschriften bekend. De wethouder liet door schemeren de monumentale sta tus te willen laten vervallen. "Want alles is beter dan wat er nu staat." Tot 1974 waren de panden zelfs een rijksmonument. Door de komst van de omstreden noord tangent - de verbindingweg dwars door de noordkant van het centrum - zouden de huizen in de jaren zeventig moeten verdwij nen. In 1973 vroeg de gemeente daarom aan het ministerie van CRM de panden Hoenderstraat 6 en 8 af te voeren van de Rijksmo numentenlijst. Dat verzoek werd ingewilligd. Frappant is dat toen al - ruim 35 jaar geleden - de zeer slechte staat van de gebouwen als reden werd aangevoerd. POLITIEKE DRUK Onder grote politiek druk ging de aanleg van de noordtangent uit eindelijk niet door. Dat had vooral de maken met de muren van het Kerkpad, die daardoor grotendeels zouden moeten verdwijnen. Tien jaar lang waren de witte huizen geen monument. Totdat in 1984 de gemeente besloot de pan den op de gemeentelijke monu mentenlijst te zetten. Dat werd aan de toenmalige bewoners en eigenaren Cor en Jo Jeuken - beiden zijn inmiddels overleden - slechts medegedeeld. Zij heb ben daarop toen niet gereageerd. Wellicht omdat ze de gevolgen ervan niet inzagen, denkt broer Piet Jeuken nu. Volgens hem zijn de witte huizen al bijna veertig jaar het slachtoffer van hun histo rische waarde. Voorzitter De Vries van de commissie bezwaarschrif ten merkte op dat in de huidige staat de panden nooit meer in aanmerking zouden komen voor plaatsing op de monumentenlijst. De Vries wees op recente juris prudentie, uit februari 2010. "Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de monumentenlijst. Het zou er dus niet meer opkomen, en dat is tevens een reden het af te voeren." De ambtenaar van de gemeente kon er niet op reageren omdat hij de gerechtelijke uitspraak niet kende. De Vries vindt dat de gemeente te weinig rekening houdt met het belang van de eige naren, door te weigeren de monu mentale status te laten vallen. "Voor de eigenaren is het onmoge lijk nu iets constructiefs te doen. De panden verliezen op deze manier nog meer van hun monu mentale waarde." Volgens de amb tenaar is het nu ook 'best mogelijk iets constructiefs te doen door delen van de muren en de vloer te hergebruiken'. De commissie bezwaarschriften brengt binnen een paar weken een advies uit aan het college. Licht Het sportieve plan is in het diepste geheim uitgevoerd. In de donkerste spelonken van het gemeentehuis bedacht en vervol gens in de hermetisch afgesloten burgemeesterkamer verder tot in detail uitgewerkt. Slechts een aantal zeer secuur geselecteerde personen waren van het streven van SV Venray op de hoogte: de aanleg van een nieuw voetbal veld op het Schouwburgplein in Venray. Politiek noch publiek had weet van hét geheim van Venray, dat deze week plotseling in een stroomversnelling raakte. Fietsenstallingen worden in rap tempo aangelegd, vier joekels van lichtmasten arriveerden en de fontein om het kampioenschap in de hoofdklasse in te vieren, is woensdagavond al in het licht gezet. Laat ze in Venlo maar jaren steggelen over een nieuw sta dion, in Venray pakken we dat anders aan! Wat? Heb ik het mis? Zijn die reusachtige lichten in het centrum niet bedoeld voor het verlichten van de capriolen van Freek en de rest op het voetbal veld? Waarvoor zijn die joekels dan? Voor het binnenhalen van vliegtuigen van luchtmachtbasis De Peel soms? Krijgen we een Venray Airport om de economie wat op te krikken? Of is het een eerste actie van het college van B en W op weg naar een minder crimineel Venray? Zijn de schijn werpers gekocht om alle crimi neeltjes in het centrum van Ven- ray eens lekker tegen de lamp te laten lopen? Dat laatste denk ik, en waarom? Omdat ik laatst tij dens de opening van een nieuwe schoenenzaak tegen wethou der Jan Loonen vertelde dat het zo donker is op de pleinen. En, zoals ik vorige week al schreef: er wordt goed naar mij geluisterd door het college van B en W Maar zo goed? Nee, dat had ik niet gedacht. Van mij hadden die lam pen niet zo reusachtig uit hoeven te vallen. Misschien heb ik mijn taak als adviseur van B en W iets te licht opgevat!? Hannes Foto: Hoedemaekers Venray. De nieuwe fontein op het Schouwburgplein in Venray wordt op zaterdag 17 april offi cieel in werking gesteld. Die dag worden tevens de twee plei nen officieel geopend en het beeld van Henschenius onthuld. De werkzaamheden aan het Schouwburgplein en Henseni- Deze week zijn de lichtmasten usplein zijn inmiddels afgerond. geplaatst. Woensdagavond werd De pleinen zijn mooi opgeknapt, alvast een voorproefje genomen maar worden nog aangekleed. op de officiële opening en de ver- Foto: Han Siebers lichting van de fontein uitgepro beerd. Afgelopen maandag is de gemeente een publieksvrien delijke actie gestart tegen geparkeerde fietsen in het hart van het winkelcentrum. Vanaf 1 januari 2010 is het ver boden fietsen neer te zetten op onder meer de Grote Markt en in de Grotestraat. Er zijn enkele rode en groene fietsen geplaatst om aan te geven waar wel en waar niet geparkeerd mag worden. Over een paar maanden komen er har dere acties, zegt wethouder Van der Broeck. "Vanaf halverwege dit jaar gaan we de foutief parkeerde fietsen daadwerkelijk wegslepen. Tegen betaling van een boete, denk aan zo'n 50 euro, kan de eigenaar zijn fiets weer terugkrijgen." Van der Broeck hielp maandagmiddag in de Grotestraat mee om zadel hoesjes uit de delen. Eigenaren van foutief geparkeerde fietsen troffen een rood hoesje aan met de tekst 'ik sta fout'. Fietsen die wel op de juiste plek in de rekken stonden, kregen een groen hoesje met de tekst 'ik sta goed'. Daarnaast zijn er posters verspreid, die zijn opge hangen op de ruiten van de etala ges. De publieksvriendelijke acties zijn bedoeld om de bezoekers bewust te maken dat het kern winkelgebied voortaan fietsvrij moet blijven. "De meeste mensen die ik sprak, wisten het ook wel", zegt Van der Broeck. "Het is vaak een kwestie van gemak. Met deze actie laten we de mensen alvast wennen aan het idee dat het niet meer mag." Waarom er ruim twee maanden na de invoering van de maatregel pas een actie volgt, heeft te maken met de komst van voldoende fietsenstallingen. Deze week wordt gewerkt aan een bewaakte stalling (55 fietsen) in winkelcentrum De Bleek, vlak bij supermarkt EmTé. Volgende week komt er op het binnenterrein van het postkantoor in de Poststraat - eveneens bewaakt - een plek voor 150 fietsen. "Daarmee komen we in totaal op twaalfhonderd fietsenrekken. In 2007 waren het er nog slechts zevenhonderd." De onbewaakte fietsenrekken staan in de Hofstraat, Grotestraat, Post- straat, bij het busstation, in de Leeuwstraat en op het Schouw burgplein. LEES VERDER OP PAGINA 3. 626,50 P-p- Kinderen 1 en 2 jaar gratis Paasbrunch 3 koopavonden JEANS MODE CASUALS 'tUkhr^^M van loon duurzaam reinigen dis weAAir. T (0478) 569 750 misterkools.nl De gemeentelijke organi satie moet inkrimpen. Dat schrijft het college in een brief aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Vanaf het najaar van 2009 zijn ambtena ren al bezig de noodzakelijke bezuinigingen, vanwege de economische crisis, in beeld te brengen. Na de val van het kabinet Bal kenende, zal het huidige demis sionaire kabinet wellicht voor de verkiezingen van 9 juni 2010 geen besluit meer nemen over het korten van de gemeenten. De verwachting is dat Venray jaarlijks zeven tot tien miljoen euro minder rijksinkomsten krijgt. De gemeen te Venray wil niet wachten totdat het kabinet een besluit neemt. Vanwege de onzekere financiële positie in de komende jaren. In de Voorjaarsnota, die komende maand verschijnt, zullen stevige ingrepen worden gedaan. Ook de ambtelijke organisatie zal moeten inkrimpen. 'Dit zet onze ambities voor de komende vier jaar in een ander perspectief', schrijven B en W 'Voorop stellen we dat Venray een financieel gezonde gemeente moet blijven'. B en W presenteren binnenkort het collegeprogram ma 2010-2014. Vooruitlopend op de Voorjaarsnota zijn hierin de maatregelen al zichtbaar. Duide lijk is dat de ambities naar bene den worden bijgesteld. De afge lopen jaren heeft Venray door de jaarlijkse overschotten de reser ves goed kunnen aanvullen. De gemeente kan dus financieel een stootje hebben. Half april komt er een extra informatieavond voor de gemeenteraad over de aankomende bezuinigingen. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN BlERMANN - Van den Eijnden, keurslager Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum Tel. 0478-58 34 29 www.biermannvdeijnden.keurslager.nl Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken Rongen dé specialist: voor ttgeïs, sanitair en en! 22 Venray (0478) 55 04 10 rongenvof.nl Honderdeenendertigste jaargang - week 10 - donderdag 11 maart 2010 EN MAAS Kê# 'Witte huizen slachtoffer historische waarde' Fontein nieuwe blikvanger Actie tegen foutgeparkeerde fietsen in centrum Venray HOTEL ASTERIA DINEREN VERGADEREN Beide paasdagen: I Prijsvriendelijke MENUKAART in ons restaurant (vanaf 12.00 uur) 1 e Paasdag familiebuffet Tussen 17 en 20 uur serveren wij heerlijke gerechten vanaf een uitgebreid warm en koud buitetra slmtra m met een verrukkelijk dessertbrntet 3 t/m 5 jr. 8,50 6 t/m 12jr.€ U,5° Maasheseweg BDa Venray Tel. D47B-51 1 466 www.asteria.nl le en 2e Paasdag van 11-14 uur. Volwassenen 22,- p.p. Kinderen 1 en 2 jaar gratis 3-5 jr. €8,50 6-12 jr. 11,50 Rinaldg's JEUGDSHDW Speciaal voor de kinderen op 1e en 2e paasdag tijdens de brunch en op 1e paasdag tijdens het familiebuffet! Dinnershow 27 maart, 10 april, 1 mei en 5 juni 62,50 p.p. incl. consumpties Grote Markt 21 Venray, Tel. 0478-516708 ACTIE: t for telecom/Wolff Jeans Venray Gratis kledingwaardebon t.w.v. €150.- Gratis een mobiele telefoon Vraag naar de voorwaarden www.wolffjeansvenray.nl ^Pvenray De Bleek 62/64 Venray Tel. 0478-582628 jJa H C Samen met u willen we graag weer aan het fa» NIEUWE SEIZOEN gaan beginnen if op uw werk. Ier, puur vers! Begin met een goed en gratis gesprek! XsMGlil T (0478) 54 63 39 E info@keutenvanloon.nl W www.keutenvanloon.nl berden Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526 KEURSLAGER

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1