V •crMiev iedereen r.H h mister KOOL's Peter Nellen 40% korting L3 mssm- in nieuwe Dinnershdw "Theater dp bezdek" in Asteria Venray If ff Bandoetere Géén tijd voor boodschappen? Versnuys.com T 0900 - 8600 r h q n (j p voorjaars collectie Afscheid van bestuursleden En verder: Oranje Wit gaat voor herkansing Judith Andriessen Uri Gellershow II A ITA! als vk&noe'WtYV Rongen dé specialist: Voor tegels, sanitair en tegelwerken!! Kunst Cultuur 9-10 Gemeentelijke mededelingen 15 Sport 17-20 Kerkelijke diensten 22 62,SC CD Dorpsraden zetten vraagtekens bij 'ondemocratisch' schoolbestuur Het dorpsradenoverleg Ven ray sprak maandag met de dorpsraadvoorzitters van Cas- tenray, Heide, Merselo, Oirlo, Veulen en Vredepeel. Dit zijn de dorpen waar het behoud van de scholen ter discussie staat. Met als doel een beeld te vormen van de standpunten van de zes dorpen. Komende week staat de voorgenomen sluiting van vier basisscholen volop in de schijnwerpers. Vanavond (donderdag) is het de beurt aan de gemeenteraad. Op donderdag 4 maart kun nen alle belanghebbenden in gesprek gaan met schoolbe stuur SPOV. De dorpsraden zullen zeker van zich laten horen. De beoogde slui ting van de scholen in Castenray, Heide, Veulen en Vredepeel is nog lang geen gelopen race, tenminste als het aan de dorpsraden ligt. Tij dens het dorpsradenoverleg op 1 februari klinkt er al luide kritiek op het schoolbestuur. In de afge lopen weken hebben de dorpsra den zich in de materie verdiept. Het toch al wankele vertrouwen in SPOV is er niet beter op gewor den. Integendeel, de dorpsraden komen steeds meer tot de conclu sie dat het schoolbestuur nogal wat steken heeft laten vallen. "Er is een gebrek aan communicatie en openheid", zo vat Theo Zegers, voorzitter van het dorpsraden overleg, het kort samen. Het omstreden rapport ligt al vanaf oktober op de plank. De dorpsraden snappen niet waarom SPOV er pas in januari mee naar buiten komt. "En binnen drie maanden moet nu alles geregeld zijn", zegt woordvoerder Zegers. "We vinden het rapport slecht onderbouwd. Er is geen inzicht in de financiën. De gehanteerde opheffingsnorm van 76 leerlin gen wordt ten onrechte als een keihard gegeven genoemd. Dit getal is afhankelijk van de leer lingdichtheid in de regio. Er wordt veel gesproken over de kwaliteit van het onderwijs. Maar er is niets onderzocht. De ouders is nooit iets gevraagd. Terwijl het minis terie van onderwijs kant-en-klare enquêtes van TNO/Nipo aanbiedt. Het gaat juist om de ouders en de leerlingen. En die zijn, voor zover wij weten, heel tevreden. De kwaliteit heeft nog nooit eerder ter discussie gestaan, evenals het welbevinden van de kinderen. Het blijkt toch vooral om de centen te gaan." De dorpsraden verwijten SPOV dat ze de onheilstijding juist nu naar buiten brengt, vlak voordat de ouders moeten beslissen over de schoolkeuze. Volgens Zegers is er echter geen enkele aanwijzing dat de bedreigde scholen leer lingen kwijtraken. "Nee. Er komt heus geen leegloop. De ouders zijn vastberaden hun kinderen in het eigen dorp naar school te laten gaan." In de meest recente gegevens van de AOB (Algemene Onderwijs Bond) van 2007 wordt SPOV als een 'rijk' schoolbestuur betiteld. De financiële situatie is wel verslechterd ten opzichte van 2006. "Het schoolbestuur heeft blijkbaar niet op tijd in de gaten gehad wat er speelt. Er is te laat gereageerd. Waarom is er niet eer der actie ondernomen?", vraagt hij zich af. Volgens de dorpsraden weigert SPOV leegstaande klaslo kalen te verhuren aan ouderen bonden of voor kinderopvang. Ook maandag klinken er stevige verwijten. "SPOV moet de kaar ten eens op tafel leggen. Waarom wordt er niet eerst gesproken met de betrokkenen in de dorpen? Het hele rapport staat vol met conclusies die zwak of helemaal niet onderbouwd zijn", aldus Theo Zegers.De dorpsraden zetten grote vraagtekens bij de SPOV als orga nisatie. "Ze beheert jaarlijks 20 mil joen euro gemeenschapsgeld voor het onderwijs voor onze kinderen. Maar niemand heeft er zicht op. Er is geen enkele controle. Het is een besloten, ondemocratische club die zichzelf in stand mag houden en die blijkbaar weinig inspraak duldt. En dat kan niet. De scholen zijn niet van SPOy maar van de ouders en de leerlingen. En hen wordt niets gevraagd. Ze krijgen geen uitleg, geen onderbouwing, niets. En daar zijn de dorpsraden nogal verbolgen over. We hebben ernstige twijfels over de juistheid van handelen van SPOV"' Handtekeningen actie behoud scholen In Castenray, Heide, Veulen en Vredepeel is de afgelopen dagen huis aan huis een handtekeningen actie gehouden voor het behoud van de bedreigde basisscholen. Vanavond (donderdag) worden de handtekeningen aangeboden aan wethouder Twan Jansen en schoolbestuur SPOV Het gebeurt vlak voor de openbare informa tieavond in het gemeentehuis, die om 19.30 uur begint. SPOV licht eerst de toekomstvisie toe, waarna de gemeenteraadsleden vragen kunnen stellen. Toehoor ders zijn welkom, maar ze hebben geen spreekrecht. KNVB oké? De winterstop moet op de schop. En snel! Want als voetbal ler word ik gek van al die afgelas tingen. Ook zondag weer. Sta ik in mijn zondagse kloffie klaar om met mijn sporttas naar het lokale stadion te vertrekken, begint er plotseling iets in mijn broek te trillen. Mijn mobieltje, een sms'je. 'De wedstrijd gaat niet door'. Zucht: voor de zoveelste week op rij zie ik die vijf woorden, weer geen voetbal. Ik heb al drie maanden niet meer in compe titieverband tegen een balletje getrapt! Zou er bij de KNVB nou nog geen belletje gaan rinkelen? Waarom wordt er voor het ama teurvoetbal geen lange winter stop ingevoerd? Van half decem ber tot na het carnaval? Of staat het voetbal soms op de nomina tie voor de volgende Olympische Winterspelen. Nee, toch? Voetbal is voor iedereen het leukst als het zonnetje schijnt, het gras groen is en er geen afgelastingen te ver wachten zijn vanwege een of ander vaag carnavalsfeest. En wat hebben wij amateurs met het WK Voetbal te maken? Niks, laat die bobo's van de KNVB maar lek ker schuiven in Zuid-Afrika, wij voetballen in de maanden mei en juni wel lekker door! Moeten de velden in die weken bijkomen van het seizoen? Ook zo'n onzin! De grasmatten lijden toch juist onder het winterseizoen, als het regent en sneeuwt en er toch op getraind en/of gevoetbald wordt? Of heb ik het nou mis? De huidi ge situatie is flut, voor iedereen. Voor voetballers, maar natuurlijk ook voor supporters en trainers. Die zie ik met de week grijzer worden. Er valt voor hen totaal niets te plannen. Maar er is nog een ander aspect dat in mijn ogen belangrijk is. Energieverspil ling. Clubs trainen week in week uit zonder te voetballen. Wat kost dit wel niet aan energie? Want de boilers, verwarming en verlich ting draaien tijdens de trainings avonden gewoon door hoor! Ja deze winterstop is weer eens een goed voorbeeld van hoe het niet moet. De streefeinddatum van de competitie van 2 mei is door de KNVB al verschoven naar 9 mei. Nou en? Niks aan het hand je, toch? Al voetballen we door tot eind juni. KNVB: denk toch eens met ons voetballers mee! Ik zweet liever peentjes van de zon dan van de thee.... Hannes De Grote Kerk heeft de afgelo pen twee jaar met verlies gedraaid. Het voorlopige tekort van 2009 bedraagt 21.000 euro. Een jaar eerder was het verlies nog 36.000 euro. Het onderhoud van het kerk gebouw vormt de allergrootste kostenpost. In de afgelopen twee jaar werd jaarlijks ruim meer als een ton uitgegeven aan het onder houd. Penningmeester Jan Loonen zegt dat de investeringen nodig zijn om de gebouwen (kerk, pasto rie en kapelanie) in een goede staat van onderhoud te houden. "Voor 2010 staan er nog enkele grote onderhoudsposten op de plan ning, maar deze zijn al flink lager dan in de voorgaande jaren", aldus Loonen, die in de begroting van 2010 een bedrag van 90.000 euro voor onderhoud heeft opgeno men. De totale exploitatie bedraagt 250.000 euro en de begroting sluit met een overschot van 5.000 euro. Buiten het onderhoud zijn er vorig jaar nog enkele extra voorzienin gen bijgekomen in de Grote Kerk. De verlichting van het priester koor is geheel vernieuwd. Er is een nieuwe geluidsinstallatie aan gelegd met een systeem waarmee het mogelijk is televisieuitzendin gen te maken. Zoals bekend zendt KRO-RKK zeven keer per jaar op zondag de hoogmis rechtstreeks uit op Nederland 2. De eerste uit zending is geweest op 7 februari. De kosten zijn geheel gedekt uit de bijdrage van de stichting CAI. Er loopt momenteel een actie voor nieuwe glas-in-loodramen. "Ook daarvoor worden aparte fondsen ingezet. Er is geen sprake van dat gelden uit de kerkbijdrage ervoor worden gebruikt", aldus de pen ningmeester, die verheugd is dat de andere kosten laag zijn geble ven. "Dit komt vooral door de belangeloze inzet van meer dan honderd vrijwilligers. Daardoor lukt het om veel activiteiten te organiseren tegen geringe kosten." De opbrengst uit de kerkbijdragen is vorig jaar gedaald van 89.000 naar 80.350 euro. Net als in 2009 is ook begin dit jaar huis aan huis een brochure verspreid. Het kerk bestuur hoopt door deze actie meer deelnemers aan de kerkbij drage te krijgen. De inkomsten uit andere parochies zijn in 2009 flink gedaald. De onderlinge inzet en assistentie worden door de paro chies verrekend. De Grote Kerk heeft veel gebruik moeten maken van priesters uit andere parochies, terwijl er veel minder inkomsten waren uit assistentie elders. Dit heeft ook te maken met de aanslui ting van het dekenaat Gennep bij Venray, wat extra taken en werk zaamheden met zich meebracht. LEES VERDER OP PAGINA 3. Venray-Oostrum 0478-585956 www.stoffelhoeve.nl ODE C se overl »4cE fSs BlERMANN - VAN DEN EIJNDEN, keurslager Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum Tel. 0478-58 34 29 www.biermannvdeijnden.keurslager.nl duurzaam reinigen T (0478) 569 750 misterkools.nl De nieuwe is binnen op onze topmerken in gordijnen en tapijt TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN TegelsSanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken Dit jaar bestaan wij 25 jaar. Kom langs voor speciale acties! Keizersveld 22 Venray l: (0478) 55 04 10 .rongenvof.nl Deze week is een begin gemaakt met de werkzaamheden in winkelcentrum De Bleek in Venray. Tot en met 6 mei gaat De Bleek op de schop en wordt de complete bestrating vernieuwd zoals eerder is gebeurd in de Grotestraat, Passage en op de pleinen. Hierdoor zal de Bleek de komende tijd minder gemakkelijk te bereiken zijn voor de consument Honderdeenendertigste jaargang - week 8 - donderdag 25 februari 2010 EEL EN MAAS H T E L ASTERIA DINEREN VERGADEREN FEESTEN U bent van harte welkom voor een I gezellige avond met zang en dans I door een professioneel theater- I gezelschap. Zij serveren U een I heerlijk verrassingsdiner. Maasheseweg BDa Venray Tel. D47B-51 1 466 www.asteria.nl - Dinnershdw Entertainment en 4 gangen- diner incl. consumpties (exclusief buitenlands gedistilleerd) V Data 2D 1 27 februari, 27 maart, 10 april, 1 mei en 5 juni □K LEUK VDDR GRDTE GRDEPEN p.p. New Collection berden Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526 SPOV moet meer openheid geven De Bleek op de schop Onderhoud Grote Kerk flinke kostenpost oord) v.a. shirts, colb< iansvenray.nl i4 Venray Tel. UW puur werk. vers! Begin met een goed en gratis gesprek! T (0478) 54 63 39 E info@keutenvanloon.nl W www.keutenvanloon.nl U KUNT GEEN GOED PASSENDE JEANS VINDEN? LOOP EENS 3 koopavonden Grote Markt 21 Venray, Tel. 0478-516708 Droomkeukens voor een eerlijke prijs De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28 www.peternellenkeukens.nl www.tapijtcentrum.nl z

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1