Peelrand on Tour Gedichten centraal Mök mist jus Actie kermis Culirooy moet regio verrassen Inloopavonden De Sjanellekes Hennepteelt in Tienray Mooi de Mooiste Communiekleding mode centrum fPiüüW TlLcdffit Horst Ingezonden St Lambertusplein 12 Tel. 077-3986464 PEEL EN MAAS Donderdag 28 januari 2010 - Pagina 7 Kinderjury 2010 van start Kinderen tussen de zes en de twaalf jaar kunnen vanaf 1 febru ari in alle bibliotheken en jeugd- steunpunten van BiblioPlus stem men op hun favoriete boek dat is verschenen in 2009. Zij mogen beslissen welke boeken uit 2009 de beste zijn. De boeken zijn in de bibliotheek te herkennen aan een Kinderjury-etiket op de rug van het boek. Er zijn twee leef tijdsgroepen: zes tot en met negen jaar en tien tot en met twaalf jaar. De stemperiode bij BiblioPlus loopt van 1 februari tot en met 15 mei. In juni wordt bekendge maakt welke boeken de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2010 winnen. In de bibliotheken kun nen kinderen vanaf 1 februari een boekenboekje ophalen waar ze hun favoriete boeken op kunnen aangeven. De te jureren boeken staan apart gepresenteerd in de bibliotheken. Aan deze Kinderjury doen ieder jaar weer tienduizen den kinderen mee. Voor bijzon derheden zie vanaf februari www. kinderjury.nl. Voorleeswedstrijd in Venray De lokale ronde in Venray van de Nationale Voorleeswedstrijd wordt gehouden op zaterdag 30 januari vanaf 14.00 uur. De orga nisatie is in handen van BiblioNu en de voorronde wordt gehouden in BiblioNu aan de Merseloseweg in Venray. De jury bestaat uit Arn- oud Bruijns directeur BiblioNu, Gita Schmitz van Kunstencentrum Jerusalem Venray en Kitty Loo- nen, leerkracht van Regina Pacis in Vredepeel. De presentatie is in handen van Rob van Lieshout. Deze middag lezen de kandida ten een fragment voor uit een door henzelf gekozen boek. Er wordt voorgelezen door Claire Geuijen (Coninxhof), Sven Gom- mans (Kruudwis), Alice Aarts (De Hommel), Charlotte Hermans (Vlaswei), Tessa Jerykowski (Land- weert), Manon Bax (Petrus Ban den) en Anne Jakobs (De Stek). Om 15.00 uur is er een muzikaal intermezzo en aansluitend wordt er voorgelezen door Erik Rasing (Antonius), Linsey Xhofleer (St. Oda), Lotte Classens (Maria), Anne Peeters (Meulebeek), Stan Michels (De Hei) en Aniek Vogelsangs (De Meent). Nottelman start met bromfietsopleiding Vanaf 1 maart is alleen een theorie-examen niet meer voldoende om in het bezit te komen van een bromfietsrij bewijs. Aspirant-bromfietsers zullen ook een praktijkexa men moeten gaan afleggen bij het CBR. Verkeersschoolhou der Nottelman start vanaf nu met praktijklessen voor brom fietsers. Snorfietsen en brommers zijn momenteel zeer populair. Steeds meer mensen ontdekken het voor deel van een brommer of snor fiets. Bovendien zien de heden daagse modellen er best wel cool uit. De verkeersschool van George en Loes Nottelman bestaat al bijna 30 jaar. Nottelman verzorgt theo rie- en praktijklessen en heeft ook een autosimulator. "Bij ons kun je voor motor- en autorijles terecht en nu dus ook voor de bromfiets opleiding", vertelt George Nottel man. De Venrayse verkeersschool houder vindt het jammer dat het praktijkexamen voor bromfietsers door de politiek werd uitgesteld. "Als verkeersschoolhouder spring je natuurlijk meteen op de laatste ontwikkelingen in. Wij waren er eind vorig jaar al klaar voor, maar de plannen werden uitgesteld. Deze week heeft de BOVAG, de branche-organisatie waarbij wij zijn aangesloten, bekendgemaakt dat de kogel door de kerk is en dat het examen vanaf 1 maart verplicht is." Nottelman ziet het bromfietsexamen als een belang rijke opstap voor aspirant-motor rijders of autochauffeurs. "De basis is uiteraard de theorie maar het is ook belangrijk dat de prak tijk goed, uiteraard onder begelei ding, geoefend wordt voordat je zelfstandig het verkeer in gaat." Klassieke toppers symfonieorkest Het Symfonieorkest Hel- mond-Venray geeft onder lei ding van Jacco Nefs in het laat ste weekend van januari een concert met enkele bekende werken, vooral uit de negen tiende eeuw en de Roman tiek, met als titel Onvoltooide stemmingen en noordelijke impressies. Te horen zijn meesterwerken van Franz Schubert, operacom ponist Puccini, Arvo Part, de bekendste componist van Estland, de Finse componist Jean Sibelius en de Noorse componist Edvard Grieg. De concerten vinden plaats in Venray op zaterdag 30 januari om 20.15 uur in de Paterskerk aan de Leunseweg en in Helmond op zondag 31 januari in 't Brandpunt aan de Biezenlaan in Brandevoort. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal of te reserveren via e-mail shvpost@live.com. Chris Cacavas in Cambrinus De Amerikaan Chris Cacavas staat op zondag 31 januari met zijn band op het podium van Cambrinus in Horst. Samen met Chuck Prophet maakte hij deel uit van de band Green on Red en wordt gekend als organist en auteur van een aantal knappe nummers. Zijn nieuwste album Love's Been Dis continued oogst echter meteen veel lof. In tegenstelling tot de meeste eerdere werken van deze in Los Angeles geboren songsmid, die over het algemeen meerdere malen beluisterd moeten worden voordat ze bekleven, is zijn recent ste werk vanaf de allereerste song toegankelijk en pulseert bij de luisteraar naar binnen. Met appe tijtelijke hightech muziek en close harmony vocals zet hij meteen de toon. Moderne kloppende rock- 'n-rollpop met samples en loops sluiten naadloos aan bij Cacavas inventieve gitaar- en keyboard- spel. Het gitaar gedreven Who's Your Whore en het daarop volgen de Follow Me worden in recensies onmiddellijk tot popjuweeltjes verheven. Dit optreden begint om 16.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.cambrinuscon- certen.nl. Jubileumsubsidie Het gebaar van de gemeente Venray om in 2010 de jubilerende verenigingen (Gilde, Venray's Man nenkoor, Koninklijke Harmonie Euterpe, Harmonie St. Catharina) een extra subsidie te geven, is zeer te waarderen. Echter was een eerlijker verdeling op zijn plaats geweest. Iedere betrokken vereni ging is het uiteraard gegund hier van te profiteren, maar moet het zo zijn dat de verdeling gebeurt naar behoefte, dus de meeste sub sidie naar de minst draagkrach tige. Daarom staat het toegekende bedrag aan Euterpe (4200 euro), evenals het bedrag voor St. Catha- rina (308 euro) niet in verhouding tot de andere subsidies voor bij voorbeeld het VMK (10.000 euro). Euterpe heeft, net als de meeste muziekgezelschappen, altijd veel onkosten voor instrumenten, opleiding, vooral van jeugd, onder andere een jeugdorkest. Boven dien kan van jongeren nooit veel contributie gevraagd worden, omdat ze meestal nog niet verdie nen (jonger dan zestien jaar of stu denten). Er is altijd een financieel tekort, dus kan er in het kader van dit jubileum ook niet flink uitge pakt worden met betrekking tot de te ondernemen activiteiten. Een financieel gezonde vereniging als VMK, 125 volwassenen met inkomen, kan dit op grotere schaal en kwalitatief hoger niveau. De graadmeter voor de verdeling van de subsidies is blijkbaar de mate van de geplande activiteiten, met andere woorden hoe meer/betere activiteiten ontwikkeld kunnen worden, hoe groter de bijdrage. Gevolg is dat armlastige verenigin gen achter blijven en alleen maar steeds armer worden en minder kunnen organiseren. Resultaat: cultuurverarming. Nogmaals: het gaat er niet om dat verenigingen minder zouden moeten krijgen, maar sommige verenigingen zou den verhoudingsgewijs meer ver dienen. De gemeente en politiek zouden dit recht kunnen trekken aan het begin van dit jubileumjaar 2010. Euterpe heeft dat met zijn minstens 150-jarige cultuurhisto rie in Venray en daarbuiten (onder meer twee maal landskampioen) wel verdiend ennodig! Geef de koninklijke harmonie een vor stelijke beloning om dit te vieren. Sip van Goinga, erelid van Koninklijke Harmonie Euterpe Schadevergoeding Gouden Leeuw Natuurlijk zat het er dik in dat er voor de nadelen die het gevolg zijn van het optrekken van het Gouden Leeuw- complex een schadevergoeding moest plaats hebben. Niet verbazingwekkend natuurlijk. Elke keer als ik erlangs reed en merkte wat het concreet ging worden, beklaagde ik de bewoners van de huizen aan de Kempweg voor het verlies aan woongenot, zonlicht en privacy waarmee ze geconfronteerd wer den. Er zullen wel meer (verzoe ken tot) schadevergoedingen volgen. Alleen is wel de vraag wie dat gaat betalen, vast niet de plannenmakers, of de leden van de gemeenteraad en B &W die hier - achteloos? - hun goedkeu ring aan verleenden, onvoorstel baar gewoon. Het is jammer dat degenen die verantwoordelijk zijn nooit de gevolgen van hun foute beslissingen en handelen onder vinden. Het is meestal zo dat wan neer het goed loopt, een enkeling de winst opstrijkt. Gaat er iets mis, dan draaien uiteindelijk de belastingbetalers, u en ik, ervoor op. Leg de rekening maar neer bij degenen die hier van (dachten te) profiteren zoals de voorstanders van dit onzalige plan, de project ontwikkelaar en de bouwbedrij ven etc. G. Miedema, Venray Op 28 januari neemt Jos Brauers (62), verkoop- ser viceadviseur, afscheid van Rabobank Venray. Hij is dan ruim 41 jaar in dienst geweest van de Rabobank. Jos Brauers werd in Well gebo ren op 22 maart in 1948. De Duit se vader van Jos was zijn eerste vrouw al vroeg verloren. Met drie kinderen verhuisde hij voor zijn werk naar Nederland. Daar leerde hij de moeder van Jos kennen en er volgden nog drie kinderen, onder wie Jos. Na de mulo ston den de werkgevers meteen voor de deur. Er was destijds een tekort aan arbeiders. "Ik kwam in dienst bij Blitta, toen nog uit Blitterswij- ck", vertelt Jos. "Ik zat bij de staal- afdeling op de afdeling inkoop en kwam later op de boekhouding en de loonadministratie terecht. Na twee jaar ging dit bedrijf fuse ren en moesten er mensen uit. Ik was een van de laatste die in dienst was gekomen, dus moest er als eerste weer uit." En toen? "Ik kwam terecht bij een boekhoud- bureau in Helmond. Daar heb ik ongeveer een jaar gewerkt. Maar het was nogal een afstand die ik dagelijks moest afleggen. Ik had nog geen rijbewijs, dus ik moest met de fiets en de bus. Dat vond ik op een gegeven moment te veel, dus ik ging op zoek naar iets anders." Dat 'anders' deed zich aan in de vorm van een vacature bij de toenmalige Rabobank in Merselo. Jos vertelt: "Ik schreef een brief en werd uitgenodigd voor een gesprek. Zo'n gesprek ging er wel wat anders aan toe dan nu. Het bestuur, raad van toezicht, direc teur en twee afgevaardigden van het regiokantoor zaten aan tafel, met een borrel en een sigaar in de hand. Daar stond je dan, tegenover acht personen." Het gesprek ging blijkbaar goed, want Jos werd aan genomen. "Ik ging aan de slag met het afwerken van een administra tieve achterstand. Alles stond nog op een kaart. Dus de saldo's van mensen moesten bijgewerkt wor den, want anders wist een klant niet wat hij nog op de rekening had staan. Wat later stond ik ook aan de kasgeldbalie en verstrekte ik kleinere financieringen. Ik volg de een aantal cursussen en deed daarna ook de boekhouding, zoals het maken van een maand-, kwar taal- een jaarverslag." Een leuke anekdote uit die tijd: "Twee halve dagen per week had den we zitting in de basisschool in Vredepeel. We gingen dan met een koffer met geld en de admi nistratie van de klanten uit Vre- depeel op pad. Mensen stortten ook hun geld op de spaarrekening, en zo gebeurde het wel eens dat we met tienduizenden guldens in die koffer weer terug gingen naar Merselo. Dat kun je je nu echt niet meer voorstellen." Jos heeft wel opgezien tegen zijn aanstaande pensioen. "Ik dacht dat het geen probleem voor me zou zijn, maar toen het dichterbij kwam, ben ik me toch wel wat zorgen gaan maken. Ik heb er veel over gepraat met familie en vrienden. En ook de cursus 'Pensioen in Zicht' die ik via de Rabobank aangeboden kreeg, heeft me wel geholpen. Ik ben vanaf november gaan afbou wen, dus ik heb er ook geleidelijk aan kunnen wennen. Nu heb ik dan ook de rust gevonden." Jos gaat zeker niet stilzitten. Sterker nog, hij is al een hele tijd bezig met wat hij allemaal kan gaan doen. "Ik wil juist bezig blij ven. Op dit moment ben ik al vrij williger bij Radio Reindonk, voor het sportmagazine. Ik ben daar twee uur per week op zondag mee bezig, maar straks worden dat wel wat meer uren, denk ik. Ik ben altijd al met voetbal bezig geweest. In Well was ik ook heel actief bij de voetbalclub betrokken. En sinds kort heeft de voetbalvereni ging in Hegelsom me gevraagd voor de technische commissie van de jeugd. Daar ga ik dus ook mee aan de slag. Verder ga ik eerst maar eens kijken hoeveel tijd er nog overblijft", aldus Jos. "Ik heb nogal de neiging om nu alweer alles vol te plannen, maar er moet natuur- lijk ook 'echte' vrije tijd overblij ven." Om zelf fit te blijven, werkt Jos ook nog aan zijn conditie door te fitnessen. "Ik ga een keer per week, en straks twee keer per week, naar een fitnesschool in Horst. Daar voel ik me heel lekker bij. Je bent gezellig met mensen aan het praten en je werkt tege lijkertijd ook aan je gezondheid. En dan wandel ik nog veel met de hond. Ik ben 22 jaar lid geweest van de politiehondenvereniging in Meerlo. Dat was op een gegeven moment niet meer met mijn werk te combineren. Vorig jaar heb ik weer een hond genomen, een volwassen hond. Ik ga niet meer actief een hond opleiden, maar ik vindt het wel leuk en gezond om met de hond te wandelen." Ze zijn nog niet ter sprake gekomen, maar dan is er natuurlijk ook nog het gezin van Jos: zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Tot voor acht jaar woonde het gezin in Well, maar sinds die tijd in Hegelsom. "Onze kinderen en kleinkinderen wonen in de buurt. Ook aan hen wil ik meer tijd besteden na mijn pensioen." De laatste jaren adviseerde Jos particuliere klanten over hun bankzaken. "De sociale contac ten zal ik het meest missen", zegt hij direct. "Mijn collega's en de omgang met de klanten. Som mige klanten vragen bij wie ze nu terecht kunnen. Maar natuur lijk zijn er andere collega's die voor hen klaar staan. Ik heb me altijd erg betrokken gevoeld bij mijn klanten. Ik wilde de mensen echt helpen en ze zeker niet iets verkopen wat niet bij ze past. Op lange termijn is dat het beste voor zowel de klant als de Rabobank." Op 28 januari neemt Jos Brau- ers in besloten kring afscheid van de Rabobank. Peelrand on Tour: Peelrand neemt u aan de hand mee door het huizenaanbod. Peelrand ver zorgt de selectie, het vervoer, kortom: u krijgt alles op een pre senteerblaadje. Hét nieuwe initia tief van Peelrand Makelaardij stelt u als geïnteresseerde woningzoe ker in staat om in een korte tijd uitgebreide informatie te krijgen in het specifieke segment waarin u zoekt. Op 30 januari vindt de allereerste appartemententour plaats. Er zijn drie prijscatego rieën gemaakt: tussen 150.000 en 169.000 euro, tussen 178.000 en 205.000 euro en tussen 219.000 en 249.000 euro. In elke categorie maakt u in kleine groepen, onder begeleiding van een van de make- laars van Peelrand, een tour langs circa acht appartementen in Ven- ray. U krijgt niet alleen een goed beeld van wat er te koop staat in Venray, maar ook uitleg over hoe appartementencomplexen in elkaar zitten, parkeerfacilitei- ten georganiseerd zijn en wat servicekosten inhouden. Op 30 januari bent u van harte welkom om 9.45 uur op het kantoor van Peelrand Makelaardij te Venray. Na ontvangst met koffie start de eerste tour exact om 10.00 uur. Voor vervoer wordt gezorgd. Kijk op www.peelrand.com of www. funda.nl voor het aanbod van deze tour. Graag wel even aanmel den via info@peelrand.com of via 0478-568846. Tijdens de landelijke gedichten dag op 28 januari worden in het werkgebied van BiblioNu 11.000 kaarten uitgedeeld in bibliothe ken en bij groentezaken, bakkers, slagers en bloemisten onder het motto Vers bij Vers. De twaalf eerste kaarten wer den woensdag door Arnoud Bruijns, directeur van BiblioNu, overhandigd aan wethouder Patrick van der Broeck en Mar- lene Leenders van de Rabobank. De actie wordt voor de vijfde keer gehouden in Noord-Limburg en Noordoost-Brabant en is georgani seerd door BiblioNu en Biblioplus samen met de schrijfkring Literair Arnoud Bruijns overhandigt de gedichten. Ook winnaar Jan Leijssen staat op de foto. Café Venray de schrijfclubs Mera- lit, Woord in beweging, De pen nenstreek, Stichting Pen Stem en De vrije dichters Boxmeer. De elf verschillende gedichten op de kaarten zijn gemaakt door regio nale dichters. Deze zijn door een jury geselecteerd uit inzendingen van de voorafgaande regionale gedichtenwedstrijd in het najaar van 2009. Op de twaalfde kaart kan men zelf een gedicht schrij ven. Doel van deze actie is om gedichten zo dicht mogelijk bij de gewone mensen te brengen. De eerste drie voorstellingen van Circus Mök zitten er weer op. Wie van platte humor houdt, komt in ieder geval ruim aan zijn trekken. Dit jaar moet met name het koningshuis het ontgelden en komt bijvoorbeeld de Venrayse politiek er zeer genadig van af. Genoeg artiesten van Venrayse bodem. Dat wel. Maar het was allemaal wat vlak en de humor was plat. "Een hoog pies- en poep- gehalte", zei een toeschouwer na afloop. "Een taaie voorstelling, de jus ontbrak", was zaterdagavond een ander gehoorde reactie. En dat was het ook. De avond kab belde voort zonder echte hoog tepunten. Opvallend was dat het koningshuis het dit jaar meer moest ontgelden dan de Venrayse politici. En dat is opvallend, want Sint en Klaos met Peter Claessens en Marco de Mulder. Foto: Hoedemaekers. met een herindeling, de verkiezin gen, een wethoudersstoelendans en een nieuwe burgemeester was er voer genoeg. De Astense groep Timper liet prinses Maxima en haar schoonzussen opdraven om vervolgens voor prins John in zwijm te vallen. Hun act met car navalsliedjes voor doven was een van de spaarzame hoogtepunten van de avond, net als beide Ven- rayse dansacts. Een staande ovatie was er zaterdag alleen voor Char les de Vilder, die de Bronzen Piël- haas kreeg en voor Jeuken en de meid met de Venrayse vastelaoves- balad, die helaas niet doordrong tot de finale van het LVK. De kinderen van basisschool De Peddepoel in Wanssum brach ten donderdag op uitnodiging van de gemeente Venray een bezoek aan het gemeentehuis. De bijeenkomst stond voor een groot deel in het teken van het spookhuis, dat in oktober naar de kermis in Wanssum zou komen, niet paste, en vervolgens weer vertrok. De gemeente Meerlo- Wanssum werd daarna door een aantal ouders over het vertrek van het spookhuis gebeld en beloofde hen dat er een andere attractie zou komen. Het wach ten van de jongeren werd ech ter niet beloond, ze moesten het met de botsauto's, een draaimo len, touwtje trekken, de grijpers en een schiettent doen. Daarop werd op advies van de gemeente Meerlo-Wanssum besloten om een brief naar de gemeente Venray te sturen. Patrick van der Broeck Pleun Pelzer overhandigt de top tien aan kermiswethouder Ike Busser. (CDA), de 'oude' kermiswet- houder, en de kersverse ker- miswethouder Ike Busser (Samenwerking) nodigden de kinderen vervolgens uit om naar het gemeentehuis te komen om, onder het genot van ranja met cake of een stukje cake, hun ker misverhaal te doen. De kinderen hadden op school een top 10 van attracties gemaakt en die lazen ze voor. Ike Busser legde de kinderen daarna uit dat hij uit ging zoeken wat de mogelijkheden voor Wans- sum zijn, dat hij zijn best voor ze zou doen en ze zeker op de hoogte houdt over de laatste ker- misontwikkelingen. De 'kwestie' wordt door de gemeente ook nog besproken met de dorpsraad van Wanssum. Venray ook culinair op de kaart Negen restauranthouders gaan samen met Business Vision Ven- ray en Venray Centraal Culirooy organiseren. Culirooy wordt van 10 tot en met 12 september een culinair evenement waarop de bezoekers aangenaam verrast worden. Het idee om een culi nair evenement te houden, is niet nieuw. De Venrayse ondernemers vereniging Business Vision speelt al enige tijd met het idee en heeft nu de aansluiting met Venray Centraal gevonden. Peter Stoks en Esther Thomassen hebben het plan vaart gegeven en samen met Adventure4Rent krijgt Culirooy op het nieuwe Schouwburgplein gestalte. "De culinaire insteek is het belangrijkste. Venray, maar ook de regio, heeft op culinair gebied voldoende te bieden. Elke deel nemer maakt een eigen product. Uiteraard stemmen de chefs hun hapjes op elkaar af zodat in elk paviljoen van iets anders genoten kan worden. Een en ander uiter aard onder het genot van een bijpassend drankje. Daarnaast zal het driedaags evenement ook muzikaal invulling gaan krijgen", vertelt Peter Stoks. Op vrijdag 10 september gaat Culirooy van start met een sponsoravond. Dé gele- De restauranthouders die deel nemen aan Culirooy. genheid voor het bedrijfsleven uit Venray en omgeving om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. Op zaterdag en zon dag is Culirooy voor het publiek geopend. Er wordt geen entree geheven. Voor de hapjes en drank jes dient uiteraard wel betaald te worden. Het Schouwburgplein wordt met een zogeheten Magic Sky overspannen, terwijl elk res taurant een eigen paviljoen heeft. Afhankelijk van de ruimte krijgt mogelijk de fontein, die nu nog in aanbouw is, een bijzondere plek in de opstelling. Culirooy wordt mede mogelijk door sponsoren, maar ook de deelnemende bedrij ven doen een flinke investering. Daarnaast is een beroep gedaan op het Innovatiefonds om Culi- rooy van de grond te krijgen. Ver der wil de organisatie een goed doel aan het evenement kop pelen. De deelnemende bedrij ven zijn De Artiest, Lion d'Or, de Rooijerie, De Zwaan, Botticelli, De Beejekurf, Brienen aan de Maas uit Well, Tante Jet aan de Maas uit Blitterswijck en De Boogaard uit Geijsteren. De Sjanellekes in Venray zijn op zoek naar een uitbreiding van de stembezetting van het koor. Ze zitten niet direct verlegen om uit breiding van het aantal koorleden, maar zoeken versterking in een aantal stemmen en dan met name de tweede stem. Daarom houden De Sjanellekes inloopavonden op de maandagen 8 en 22 februari en iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. De repetities zijn op maandag van 20.00 tot 22.00 uur in De Evenaar aan de Merselose- weg in Venray onder leiding van dirigent Corrie Peeters. Wie een inloopavond wil bezoeken kan zich voor 6 februari aanmelden via boekingen@sjanellekes.nl. Men ontvangt dan van een beves tiging en de datum waarop men uitgenodigd wordt. De politie heeft donderdag twee hennepkwekerijen opgerold aan de Kloosterstraat in Tienray. Een van de kwekerijen bevond zich in een loods, waar de politie in totaal bijna 800 planten aan trof. Op een andere locatie aan de Kloosterstraat troffen agenten in een pand een kwekerij aan die net was geruimd. Daar stonden nog zo'n 400 lege potten. De politie heeft een 36-jarige man uit Sittard en een 40-jarige man uit Baarlo aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze zaak. De twee verdachten huurden het parochiehuis en het naastgele gen leegstaande café De Groene Lantaarn. Het café werd door het tweetal opgeknapt en zou volgens hen voor het carnaval weer open gaan. Een dekmantel, zo blijkt nu. Tot mei 2009 waren de twee aan gehouden mannen nog de uitba ters van het hotel waarin nu asiel zoekers zijn gehuisvest. Volgens de politie bestaat er geen directe relatie tussen de aangetroffen kwekerijen en de aangehouden personen enerzijds en anderzijds het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). De loods waarin een hennepkwekerij was geruimd, is niet in gebruik bij het COA.Alle planten en benodigde materialen, zoals assimilatielampen, zijn door de politie in beslag genomen. In het dorp leefde al het vermoeden dat er iets niet pluis was, vertelt een lid van de Tienrayse dorps raad. Het is de vraag of de al meer dan een jaar geleden aangekondig de opening van De Groene Lan taarn er nog van gaat komen. Mooi de Mooiste Mode Jos Brauers neemt afscheid van Rabobank mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen

Peel en Maas | 2010 | | pagina 7