De Hork tegen de vlakte Het wel en wee van 25 jaar CDA in Meerlo-Wanssum Geen sloop huizen Engelenstraat Macht en regels op Toverbal Platform zoekt vrijwilligers 53Hr« Mjft] Gunhoek i ook voor üw tuin De Hoveniers munm PEEL EN MAAS Donderdag 28 januari 2010 - Pagina 6 Stichting Gemeenschapshuis Oostrum neemt watermolen over De Stichting Gemeenschaps huis Oostrum neemt de watermolen aan de Buitenhof in Oostrum over. Het college van B en W is van plan om het gebouw te verhuren aan de stichting. De watermolen onderbrengen bij het gemeen schapshuis is beter voor het beheer en de exploitatie van het pand, menen burgemees ter en wethouders. De overdracht vloeit voort uit een onderzoek naar de behoefte en de beschikbaarheid van accom modaties in het dorp. Een van de conclusies van het onderzoek is dat er voldoende capaciteit is in Oostrum, maar dat de gebouwen niet in optimale toestand verke ren. Bovendien zijn het bestuur en het beheer versnipperd. Ook de dorpsraad wees het college daar al op. De watermolen is een rijks monument dat toe is aan renova tie. Als eigenaar is de gemeente Venray verplicht om het gebouw op te knappen. De watermo len wordt momenteel tijdelijk gebruikt door de plaatselijke KBO, als een soort 'kraakwacht' om ver nielingen aan het pand te voor komen maar kan mogelijk aan meerdere verenigingen onderdak bieden. De KBO wil de watermo- len graag als permanent onderko men behouden. Voor de renovatie van de in slechte staat verkerende watermolen start, wil de gemeen te eerst goed in kaart brengen hoe het gebouw straks wordt gebruikt en door wie. Het college is van plan om De Hork - de voorma lige kleuterschool - aan de Valken kampstraat te slopen. De Hork is momenteel het thuishonk van jeugdvereniging Ador en verschaft ook onderdak aan de peuterspeel zaal. "Het ligt op een plek waar je wel wat mee kunt", zegt wethou der Patrick van der Broeck. "En in een dorp als Oostrum zijn drie gemeenschapslocaties niet nodig." Het in stand houden van De Hork is volgens Van der Broeck, vanwe ge het beperkt aantal gebruikers van De Hork, 'een kostbare optie door de renovatie die in dat geval plaats zou moeten vinden'. Tevens ziet Stichting Ador volgens B en W 'best mogelijkheden in een andere Oostrumse accommodatie'. Ook voor de peuterspeelzaal zijn alter natieven in het dorp, bijvoorbeeld bij de basisschool. Over de ver plaatsing van de peuterspeelzaal naar de school wordt al gesproken door de Stichting Peuterspeelza len Venray en de Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV). Door de watermolen te verhuren aan de Stichting Gemeenschapshuis Oostrum, die tevens het beheer heeft over gemeenschapshuis D'n Oesterham, kan het gebouw vol gens het college multifunctioneel worden gebruikt. Tevens kan bij de renovatie rekening worden gehouden met het beoogde toe komstige gebruik van het gebouw. 'Een beheersstichting zal de con tinuïteit van exploitatie en beheer op langere termijn beter waar borgen', aldus B en W. Wanneer de renovatie van de watermo len plaats zal vinden, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer De Hork tegen de vlakte zou moeten gaan. Afscheid met feestavond en jubileumboek 'Het wel en wee van 25 jaar CDA in Meerlo-Wanssum'. Zo luidt de pakkende titel van het jubileumboek van CDA Meer lo-Wanssum, dat op woensdag 3 maart 2010 wordt gepre senteerd tijdens een besloten feestavond voor alle leden en hun partners in café Oud Meerlo in Meerlo. In het boek werk wordt in vogelvlucht teruggeblikt op een kwart eeuw CDA in Meerlo-Wans- sum. "Het CDA heeft 25 jaar een duidelijke stempel gedrukt op de politieke besluitvorming in de gemeente. We hebben geprobeerd om alle hoogte en dieptepunten in het herin neringsboek in beeld te bren gen", zegt oud-bestuurslid en lid van het eerste uur Jan van Lipzig uit Meerlo. Het 40 pagina's tellende boek is samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. "Maar eigenlijk hebben we het zilveren jubileum net niet gehaald", ver telt Van Lipzig, terwijl hij door het met tal van sprekende foto's door spekte overzichtswerk bladert. "CDA Meerlo-Wanssum werd op 4 februari 1985 officieel heropge richt. Door de gemeentelijke her indeling van de gemeente Meer- lo-Wanssum per 1 januari 2010 komen we eigenlijk een maand tekort voor het 25-jarig jubileum." Hij zegt het met een brede lach op zijn gezicht. Van Lipzig, die het boekje met hulp van CDA- getrou wen als Jan Hurenkamp,Jan Rutten en Jan Kuijpers uit Wanssum, Paul Kessels uit Swolgen[WvH1], Bart Derksen uit Meerlo, Frans van Rijs- wick uit Tienray en Wil van Ham uit Blitterswijck samenstelde, is best trots op het resultaat. En met recht, want de CDA-werkgroep die zich met de afscheidsavond en het vervaardigen van het jubi leumboek heeft beziggehouden, is erin geslaagd om een overzich telijk en goed leesbaar boekwerk in elkaar te zetten, waarin tal van interessante verslagen, weetjes meningen en anekdotes de revue passeren. Wist u bijvoorbeeld dat het eer ste bestuur van CDA Meerlo-Wans- sum in 1985 bestond uit voor zitter Jan van Lipzig uit Meerlo, secretaris Jac Derikx uit Geijste- ren, penningmeester Henk Peters uit Meerlo, campagneleider Jaap Berkhout uit Meerlo, vicevoorzit- ter Jan Hurenkamp uit Wanssum en de bestuursleden Jan Hendrix uit Blitterswijck, Paul Kessels uit Swolgen en Jan Rutten uit Wans- sum, die tevens als lijsttrekker en adviseur fungeerde en de eerste wethouder van de fractie werd? Is het u bekend dat de afdeling in 1985 tachtig leden had, in het najaar van 1986 106 en aan het eind van haar bestaan 46, van wie er per 1 januari 2010 18 naar de afdeling Venray en 28 naar Horst aan de Maas gingen? En dat de succesvolste gemeenteraadsver kiezingen voor het CDA plaats vonden op 19 maart 1986, toen de CDA-lijst onder aanvoering van lijsttrekker Jan Rutten maar liefst 2565 stemmen kreeg, goed voor negen raadszetels? Nee? Dan wordt het misschien toch eens tijd om het boek 'Het wel en wee van 25 jaar CDA in Meerlo-Wans- sum' eens een keer te lezen. DOELSTELLING Maar wat was eigenlijk de belangrijkste doelstelling bij de oprichting? Waarom werd het CDA Meerlo-Wanssum in 1985 opgericht? "Heropgericht", ver betert Jan van Lipzig. "Want er was al eerder, op 4 januari 1977, een CDA-verband Meerlo-Wans- sum opgericht, dat voornamelijk bestond uit leden van de voor malige landelijke partijen KVP (Katholieke Volkspartij, red.), ARP (Anti Revolutionaire Partij, red.) en CHU (Christen Historische Unie, red.). Van dat samenwer kingsverband waren ook enkele CDA-leden lid. Er was toen sprake van een federatief CDA van deze drie partijen met elk een eigen afzonderlijke aanhang, maar toch zijn ze in 1980 gefuseerd tot een landelijke CDA." Een van de belangrijkste doel stelling bij de heroprichting van CDA Meerlo-Wanssum was de deelname als afdeling aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1986, weet Jan Rutten nog goed. "De Progressieve Kombinatie deed mee aan de verkiezingen en dat maakte de toekomst van de toenmalige dorpslijsten erg onze ker. Het CDA haakte daar snel op in door bij het samenstellen van zijn kandidatenlijst te kiezen voor de kwaliteit van de kandidaat, maar ook rekening te houden met een zo eerlijk mogelijke vertegen woordiging uit de zes kerkdorpen van de gemeente. Dit werd tot uit drukking gebracht in de volgorde van de lijst." Jan van Lipzig kijkt in het boekje. "We hadden toen achttien kandidaten op de eerste kandi datenlijst, met Wies Hamstra uit Blitterswijck als enige vrouw. Jan Rutten stond als lijsttrekker op nummer één, Piet Hendrix uit Swolgen op twee, Hub Nabben uit Meerlo op drie, Sjaak Wijnhoven uit Tienray op vier en Ger Jansen uit Blitterswijck op plek vijf." Na een actieve campagne overtrof de uitslag alle verwachtingen, weet Jan Rutten nog goed. "We behaal den negen van de dertien zetels en ik ging samen met Sjaak Wijn hoven aan de slag als wethouder van het CDA." Piet Hendrix werd de eerste CDA-fractievoorzitter in de raad van Meerlo-Wanssum. "Als CDA-fractie konden we in die periode, met negen van de dertien raadsleden, alleen de dienst uit maken en de oppositie volledig buitenspel zetten. Ja, misschien is dat ook wel eens gebeurd", zegt Jan Rutten met een grijns op zijn gezicht. CDA-PK Na het topjaar 1986 bleef het CDA twintig jaar in de coalitie, vanaf 1990 samen met PK Meer- lo-Wanssum. Tot 2002 trokken beide partijen, met aan het roer de CDA-wethouders Jan Rutten en Jac Derickx (vanaf 1998, red.) en PK-wethouder Leo Beterams, gebroederlijk de politieke kar in de gemeente Meerlo-Wanssum. In 2002 voegde GP'94 zich bij de coalitie en kreeg Meerlo-Wanssum voor het eerst in zijn bestaan drie wethouders: Jac Derikx (CDA), Leo Beterams (PK) en Arnold Holl (GP'94). Na de viering van het twintigjarig bestaan, op 28 januari 2005 in het vaste CDA-honk, café Oud Meerlo, volgden de verkie zingen op 7 maart 2006. Het CDA verloor flink, behaalde 'slechts' 31 procent van de stemmen en kwam met vier vertegenwoordigers, een minder dan in 2004, in de gemeen- teraad."De politieke verhoudingen met de PK waren in die periode zwaar verziekt", vindt Jan Rutten. "En dat kwam vooral door uitspra ken van PK-wethouder Leo Bete- rams in de pers. Het respect voor elkaar was verdwenen, het CDA is toen in mijn ogen onterecht te hard onderuitgehaald." ZWARTE BLADZIJDE Lang willen de CDA'ers echter niet meer bij die zwarte bladzijde in de historie stil blijven staan, maar het heeft ze wel pijn gedaan. "Natuurlijk, want voor het eerst kwamen we niet in de coalitie", zegt oud-voorzitter Wil van Ham uit Blitterswijck. "De PK werd de grootste partij en ging samen met de PvdA een coalitie vormen. De PK claimde twee wethouders én ook nog eens de portefeuille grondgebiedszaken. Dat was voor het CDA niet acceptabel. Ook GP'94 had geen zin in een nieuwe samenwerking met de PK, samen zijn we toen in de oppositiebank jes gaan zitten." Begin 2009 kwam het CDA echter weer terug in de coalitie, na de val van het college en de coalitie PK-PvdA. Zowel CDA als GP'94 en PvdA zegden het ver trouwen op in de PK-wethouders Leo Beterams en Carla Brugman, nadat eerder al PvdA-wethouder Dickie Minken onder druk van burgemeester Joep Hahn en de wethouders Brugman en Bete- rams besloot om op te stappen. Het CDA had, net als GP'94 en PvdA, geen vertrouwen meer in dit college, met name vanwege de in de ogen van het CDA wei nig slagvaardige afwikkeling van de speerpunten van de gemeente Meerlo-Wanssum. Onder leiding van toenmalig CDA-fractievoorzit- ter Rob van der Heijden werd een nieuwe coalitie CDA-GP'94-PvdA gevormd, met als wethouders Jac Derikx (CDA), Arnold Holl (PvdA) en Mathieu Emonts (PvdA). Door dat Jac Derikx tot wethouder werd gekozen, nam Wies Ham- stra-Janssen zijn plaats in de raad in. De belangrijkste taak van dit nieuwe college was een voortva rende aanpak en het borgen van de speerpunten bij de nieuwe gemeenten. De laatste ledenvergadering vond plaats op 21 oktober 2009 in de raadzaal van het gemeente huis in Meerlo. "Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van het naderende afscheid van onze gemeente en de afdeling van het CDA in Meerlo-Wanssum", zegt Van Ham. "Er viel echter ook al genoeg te bespreken met het oog op de campagne voor de gemeen teraadsverkiezingen in november 2009 voor de nieuwe gemeentes." Na de klap in 2006 is CDA Meer- lo-Wanssum volgens Van Ham 'niet bij de pakken gaan neerzitten'. "Nee we zijn meteen begonnen om jonge, capabele mensen te werven. Met de bedoeling om ze klaar te stomen voor de gemeen teraadsverkiezingen in 2010 in de gemeente Meerlo-Wanssum. De CDA-lijst in het jaar 1990. Staand van links naar rechts: Ger Versleijen, Wies Janssen, Sjaak Wijnhoven, Hub Nabben, Bart Derksen, Jan van Lipzig, Jaap Berkhout, Ger Elbers, Jan Kuij- pers en Jan Hendrikx. Gehurkt van links naar rechts: Bart Poels, Wiel van Rijswick, Frans Rutten, Piet Hendrix, Jac Derikx, Ger Janssen en Henk Peters. Door de herindeling is dit plan doorkruist, maar ons intensief pro gramma heeft wel z'n vruchten afgeworpen voor de afdelingen van het CDA in Horst aan de Maas en Venray. In Meerlo, Swolgen en Tienray was de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen voor het CDA bijvoorbeeld aanmerke lijk beter dan in 2006." MERK CDA Van Ham wijst op de cijfers. In 2006 behaalde het CDA in heel Meerlo-Wanssum 31,2 procent van de stemmen, terwijl het in november 2009 bij de raadsver kiezingen voor de met de gemeen te Sevenum en de Meerlo-Wans- sumse dorpen Tienray, Swolgen en Meerlo uitbreide gemeente Horst aan de Maas zowel in Meerlo als in Swolgen als in Tienray de abso lute meerderheid - ruim 51 pro cent - scoorde. "Een teken dat het CDA na de zware tegenvaller in 2006 weer helemaal terug is, en dat het merk CDA ook de jeugd aanspreekt. Mooi is ook dat in Horst aan de Maas met Marlies Janssen uit Meerlo, Ger Verstrae- len uit Tienray en Henk Weijs uit Swolgen toch drie leden van CDA Meerlo-Wanssum in de raad zitten. En in Venray vertegenwoordigen Jac Derikx uit Geijsteren en Arie Vullings uit Wanssum 'ons' in de gemeenteraad." Lachend: "Ja, we zijn als CDA Meerlo-Wanssum met een hoogtepunt geëindigd en gaan op 3 maart het boek CDA Meerlo- Wanssum sluiten met een gezellig afscheid met CDA-mensen onder elkaar." De woningen aan de Enge lenstraat 10 t/m 26 (even) in Venray blijven behouden en worden niet gesloopt. Dat heeft Wonen Venray de bewo ners maandag laten weten. Een gedwongen verhuizing is nu van de baan. De woningen aan de Enge lenstraat worden voornamelijk bewoond door ouderen, maar voldoen conform de huidige wet en regelgeving niet meer aan de eisen die aan seniorenwoningen worden gesteld. Dit was voor Wonen Venray reden om te onder zoeken welke mogelijkheden de locatie biedt. De bewoners zijn in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van dit onderzoek. De opties opplussen naar het huidige niveau van ouderenwoningen, sloop en vervangende nieuwbouw en het behouden van de woningen in de huidige staat zijn uitgebreid onderzocht. Binnen de huidige plattegronden blijkt het volgens Wonen Venray technisch niet mogelijk om de woningen aan te passen aan de huidige doelgroep, ook niet met hoge investeringen. SOS op de bres voor Klazien De voorzitter van SOS Meerlo-Wanssum, René Poels, heeft met succes een pleidooi gehouden bij de gemeente Kampen om Klazien uit Zalk te eren met een straatnaam. Klaasje van den Brink, zoals Kla- zien uit Zalk officieel heette, was wereldberoemd in Nederland als het kruidenvrouwtje. Ze overleed in juni 1997. Klazien trad op in radio en tv-programma's en ver zorgde lezingen in het hele land. Ze was ook bekend vanwege haar vele opmerkelijke uitspraken en spreuken. In Meerlo kwam ze geregeld op bezoek bij de familie Weijmans. Via deze familie kreeg SOS Meerlo-Wanssum ook con tact met Klazien. Ze was een van de hoofdgasten tijdens het eerste wereldfestival, de Rio Dag in 1994. Ze zette zich toen samen met de vrijwilligers in voor de straatkin deren van Rio de Janeiro en hield ieen pleidooi om te blijven wer ken voor de medemens die het niet zo getroffen heeft als wij. Eind vorig jaar liet de gemeente Kampen, waarvan het dorpje Zalk deel uitmaakt, weten haar enkele jaren geleden overleden beroemd ste inwoonster te willen eren door een straat naar haar te ver noemen. Maar de Vereniging tegen Kwakzalverij kwam in opstand en tekende protest aan. Dat hoorde SOS- voorzitter Poels via SBS Hart van Nederland.Vervolgens stuurde hij een mail naar de burgemeester van Kampen met een warm plei dooi om de hommage aan Klazien uit Zalk door te zetten. De straat naamcommissie van de gemeente Kampen onderstreept de visie van Poels. Hij schreef dat het min of meer een plicht is om ervoor te zorgen dat de naam van Klazien aan de gemeente Kampen en het dorp Zalk verbonden blijft. Inmid dels hebben burgemeester en wet houders van Kampen besloten om een straat in de nieuwbouwplan in Zalk daadwerkelijk te vernoe men naar Klazien: Klaasje van den Brinkerf. Yogaweekend Van 9 tot 11 april 2010 houdt de Venrayse Olga Overmeer in Winterswijk-Kotten een yoga- weekend. Het mooie en bijzonde re aan dit yogaweekend is dat de zaterdag van dat weekend geheel in stilte zal zijn. De deelnemers praten 24 uur niet. De yogado- cent, Olga Overmeer, geeft alle lessen en praat dus wel. Door een wat langere tijd stil te zijn, geef je jezelf de mogelijkheid terug te keren naar je natuurlijke staat. Het weekend begint op vrijdag 9 april rond 17.00 uur. Na het verdelen van de kamers volgt de kennis making met de groep. Die eerste avond is er een korte hatha yoga les, gevolgd door een yoga nidra. Op zaterdag, de stiltedag, begin nen de lessen op 07.00 uur met hatha yoga. Na het ontbijt gaan de lessen verder en die les staat meer in het teken van ontspanning en meditatie. Na de lunch hebben de deelnemers wat tijd voor zichzelf. "Rond de klok van 16.00 uur gaan we wandelen in een flink tempo. Juist dit actieve wandelen helpt ons enorm om makkelijker stil te worden. In de avond is er weer een korte yoga les met een yoga nidra en/of meditatie. De zondag start op dezelfde manier en na de lunch sluiten we af." Dit yogaweekend is voor ieder een toegankelijk. Ook voor men sen met fysieke beperkingen is het geen probleem om mee te doen. Het yogaweekend wordt gege ven in De Hof van Kairos. Deze boerderij vraagt om verstilling. Als je vragen hebt, of je wilt je aan melden voor het yogaweekend, kun je terecht bij Olga Overmeer, telefoon: 06-17752754 of email: olgaovermeer@hotmail.com. 'Herontwikkeling van de locatie brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien biedt het nieuwbouw- plan Parc Velt voldoende mogelijk heden voor levensloopbestendig wonen. En het aanbod gezinswo ningen in de wijk Veltum is toe reikend. Geen redenen dus voor sloop. Blijft over om de woningen te behouden en onderhouden. Een besluit waar de huidige bewoners heel gelukkig mee zijn. Met name de lage huurprijs en de groene omgeving zijn voor hen redenen om met veel plezier aan de Enge lenstraat te wonen'. Vanaf deze week wijzigt de doelgroep voor bovengenoemde woningen. 'De woningen voldoen immers niet meer aan de eisen die vandaag de dag aan seniorenwoningen wor den gesteld', aldus Wonen Venray. Wanneer in de toekomst één van de negen woningen beschikbaar komt op de woningmarkt, maakt Wonen Venray specifiek melding dat de woningen ideaal zijn voor starters. peel en Dinsdag 2 februari 19.00 uur t/m woensdag 18.00 uur (herhaling om het uur) Items: Voorleeswedstrijd Venray Vooruitblik jubileumconcert Euterpe Uitzending gemist? Kijk op www.peelenmaastv.nl De Toverbal werkt aan onderwijsvernieuwing want de veranderende samenleving vraagt volgens de basisschool om een andere inkleuring van het onderwijs. Wat hebben kinderen nodig om ze kansen te bieden in de samenleving van 2020? Kinderen kunnen niet zonder lezen, rekenen en schrijven maar er is meer nodig om te leren voor het leven. Werken met kerncon cepten is een moderne en toekomstgerichte manier van leren. Het werken met kernconcepten is een projectmatige aanpak van het onderwijs in de vakken aard rijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Deze aanpak sluit meer aan bij de beleving van kin deren en hun natuurlijke drang tot ontdekken. Er wordt doelgericht gewerkt aan het verkrijgen van inzichten in de wereld om hen heen. Leerkrachten hebben een belangrijke taak om de belangstel ling en nieuwsgierigheid op te wekken door een uitdagende en actieve leeromgeving te creëren. Uitgangspunt daarbij is: wat wil- len we kinderen leren? Er wordt groepsoverstijgend gewerkt. Dit betekent dat meerdere groepen leerlingen activiteiten doen in diverse ruimtes binnen en buiten de school: hoeken, lokalen, speel zaal, buitenterrein, excursie. De komende weken wordt op de Toverbal schoolbreed gewerkt aan het onderwerp macht en regels. Dit kernconcept richt zich op de vraag wie de baas is in de klas, op school, in het spel, op een club, van een land, in Europa en in de wereld. Hoe dit vroeger was en gegroeid is naar het nu en waarom dit zo is. Ook komen kenmerken van leiderschap aan de orde: de macht van één persoon beïnvloedt de vrijheid van anderen. Donder dag 28 januari houdt basisschool de Toverbal een 'belangrijke-men- sen-middag'. Tijdens deze middag gaan kinderen in gesprek met vol wassenen die in hun ogen 'macht' hebben. Een van de deelnemende gasten is de nieuwe burgemeester van Venray, Hans Gilissen. Hij gaat in op vragen van kinderen die te maken hebben met: wie heeft de macht? Wat zijn de gevolgen van macht? Welke regels zijn er nodig en hoe worden ze gehandhaafd? Het Gehandicaptenplatform in Venray is op zoek naar versterking van de werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaar heid (BTB) zodat het nog beter in staat zal zijn om de collectieve belangen van mensen met een beperking te behartigen. De werkgroep verricht onder zoek op locaties, inventariseert knelpunten, geeft adviezen en behartigt de belangen van mensen met een beperking. De werkgroep BTB is vooral in praktische actief op het gebied ban Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaar heid van openbare gebouwen, openbare ruimte en woningen. Het platform zoekt mensen die ervaringsdeskundig zijn en uitvoe rend werk willen verrichten, erva- ring hebben met mensen met een beperking, zich praktisch willen inzetten en/of kunnen opkomen voor de collectieve belangen van de doelgroep. Tevens is de orga nisatie op zoek naar versterking van het bestuur. Het gehandicap tenplatform zoekt mensen die in staat zijn om de belangen van de doelgroep te kunnen behartigen, beleidsstukken kunnen lezen en kunnen vertalen naar de doel groep e adviezen kunnen formu leren. Hebt u belangstelling voor het werk van het Gehandicapten platform Venray, als bestuurslid of als lid van de werkgroep?Stuur dan een e-mailbericht naar: GPVenray@home.nl. Wilt u infor matie? Neem dan contact op met de mevrouw G. Janssen, secretaris, telefoon: 0478-586313. Interesse in nieuwe ontwikkelingen? Flyers Internet Communicatie te., 't— - Ml HIB dit- WWvv.gi.inlieek.ii] Frequentie: 480.00 Kanaal: 22+ (analoge pakket) Wij praten u graag bij. Onderzoek Advies Ontwerp Ontwikkeling info@flyers.nl www.flyers.nl 0478 546293 Training Coaching Productontwikkeling

Peel en Maas | 2010 | | pagina 6