Basisonderwijs Venray staat voor grote veranderingen Carnaval: meer blauw op straat? Toch goud voor Timmer? Ruim 500 euro voor Kindervakantiewerk Venray 4 Inloopmiddagen Hospice Venray I vAASM/ïksü1. Vliegoefening Carnavalskleding voor huisdieren te koop in "Rpoj m www.dekaaskenner.nl Advocaten PEEL EN MAAS Donderdag 28 januari 2010 - Pagina 5 SPOVenray gaat basisscholen in kerkdorpen en Venray-centrum sluiten en samenvoegen www.tedscomicart.n] SPOVenray heeft sinds twee jaar te maken met een daling van het aantal leerlingen. Een ontwikkeling die zich de komende jaren sterk door zet, omdat er steeds minder kinderen worden geboren in Venray. De onderwijskoepel zet zich al jaren in om basis scholen met (te) weinig leer lingen - minder dan 76 leer lingen - toch open te houden. Dit onder de voorwaarde dat de kwaliteit van het onderwijs kan worden gegarandeerd. "Tot dusver is dat uitstekend gelukt", vindt Yvonne Raaijmakers, voorzitter van het college van bestuur. "Onze scholen doen het uitstekend. Maar op de kleinste scholen kunnen we die garantie in de toekomst echter niet meer geven, omdat ze te klein worden. We kiezen er daarom voor om in het belang van het kind en de kwaliteit van het onderwijs de komende jaren ingrijpende ver anderingen door te voeren." Om dat nader toe te lichten, brengt SPOVenray vrijdag een speciale nieuwskrant uit. De ingrepen in het scholenbestand van de kerk dorpen hebben de grootste prio riteit. De ingrepen in Venray-cen- trum volgen in een later stadium. De uitvoering van dit plan zal de nodige jaren vragen en rond 2018 zijn afgerond. Een aantal scholen in de gemeente Venray - centrum en kerkdorpen - heeft last van een te groot gebouw door de ver- teurs Dominique Wilschut, Judith Doppelbauer en Emile Cox. Bloed, zweet en tranen. Het was zondag afzien voor de deelnemers aan de spinningmarathon. Ga er maar aan staan. Vanaf 's morgens negen uur drie uur achter elkaar fietsen. Snel, langzaam, op een zwaar of licht verzet. Bergop, bergaf. De deelnemers kregen na ieder uur fietsen slechts vijf minuutjes rust. Om even op adem te komen, iets te eten of drinken of een plasje te plegen. Vervolgens stapten ze weer op de fiets om onder de bezielende leiding van Dominique, Judith en Emile hun mindering van het aantal leerlin gen. Deze leegstand wordt niet vergoed. Er dreigt een leegstand met een totale oppervlakte van ongeveer 8400 m2. Hoe minder leerlingen een school heeft, des te minder geld het krijgt. Het schoolgebouw moet echter wel volledig worden onderhouden en bekostigd. "Hierdoor moet er wor den bezuinigd op andere posten, zoals de leerkrachten", legt Yvon ne Raaijmakers uit. "Juist hier door komt de kwaliteit van het onderwijs in de knel. Deze situatie ontstaat op de scholen in Heide, Vredepeel, Veulen en Castenray. Daarom kiezen wij ervoor om nu in te grijpen, voordat deze kleine scholen in nog grotere problemen komen. Het gevolg is dat een aan tal scholen zal gaan fuseren en op sommige plaatsen zal verdwijnen." UITDAGING Het is niet zo dat alleen SPOVen- ray met deze ontwikkelingen wordt geconfronteerd.Veel school besturen in Groningen, Friesland, Drenthe, Oost-Gelderland, Oost Brabant, Zeeland en Limburg staan voor dezelfde problemen en uitdaging. In sommige dorpen springen gemeenten bij en pom pen miljoenen in het basisonder wijs. Volgens Raaijmakers zou dat in Venray alleen op korte termijn effect hebben. "Wat we nodig heb ben zijn meer kinderen, niet meer geld. Als er meer kinderen op een school zitten, wordt de financie ring door de overheid vanzelf geregeld. Dat geld komt er dan wel. Maar zonder kinderen kun- die in zijn nopjes was met dit pre sentje: "Iedere bijdrage is welkom. Met dit mooie bedrag kunnen we de komende editie van Kinder vakantiewerk weer leuke dingen doen voor de kinderen." "Het was een mooie afsluiting van de open weken", aldus Domi nique Wilschut, een van de drie instructeurs, die zich tevreden toonde over het ingezamelde geld. "Met dank aan de deelnemers die naast hun eigen bijdrage sponsor gelden via familie, vrienden en bekenden hebben ingezameld. Een heel mooi bedrag", zegt een tevreden Wilschut. Het lag voor de hand om dit jaar bijvoorbeeld nen we geen school meer 'in de lucht houden'. Dat gaat gewoon weg niet, ook niet met het oog op de kwaliteit van de leerloopbaan van een kind." SANERING SPOVenray zal de komende jaren ook flink moeten snijden in het personeelsbestand. Dat zal geen 'koude sanering' worden, geeft Raaijmakers aan. Tom Boot van CNV Onderwijs erkent dat. Hij noemt SPOVenray een 'positie ve uitzondering' als het gaat hoe de Venrayse onderwijskoepel de boventalligheid van leerkrachten wil tackelen. "Wij worden vaak pas gevraagd om aan te schui ven als bij schoolbesturen het water aan de lippen staat en er niet veel meer te onderhandelen is. SPOVenray heeft ons echter al in een vroegtijdig stadium bena derd om mee te denken hoe het personeeloverschot kan worden opgelost en om samen een soci aal plan op te stellen. Dat is net jes. We onderschrijven de visie en het besluit van SPOVenray dat er moet worden ingegrepen. De ver minderde instroom van leerlingen zal de komende jaren fors zijn in de regio Venray. Dat heeft conse quenties voor de werkgelegen heid. SPOVenray wil daar tijdig op inspelen." Yvonne Raaijmakers geeft aan dat een basisschool schaalgrootte nodig heeft om de kwaliteit van onderwijs en de sociale ontwikke ling van kinderen te kunnen waar borgen. "Het is namelijk veel meer Ook in 2010 zal Hospice Zenit in Venray iedereen de kans geven om eens binnen te lopen, rond te kijken en vragen te stellen. In het afgelopen jaar hebben hon derden mensen gebruikgemaakt van die inloopmiddagen. Ze kwamen omdat ze van vrienden of bekenden over het hospice gehoord hadden of omdat ze op dan een financieel verhaal. Wat veel belangrijker is, is dat wij ook recht moeten doen aan de kwali teit van de schoolloopbaan van kinderen. Als je acht jaar lang met een handjevol kinderen in een klas zit en jarenlang les krijgt van dezelfde leerkracht, dan beperkt dat de sociale ontwikkeling van kinderen. We moeten kinderen de mogelijkheden en faciliteiten bieden om zich op alle gebieden te kunnen ontplooien en hun talenten te kunnen ontwikkelen. Daar heb je basisscholen met een bepaalde omvang voor nodig. We kunnen kinderen leren rekenen en schrijven, hoe klein de klas ook is. Maar voor de sociaal-emo tionele ontwikkeling is een kleine klas een probleem. Er zijn scholen die volgend jaar waarschijnlijk nog maar één kleuter hebben. Je kunt dit kind heel veel leren. Maar je kunt het kind niet leren samen werken, zich spiegelen aan andere leeftijdgenootjes of samen met andere kleuters iets vieren." Wat zijn de plannen voor Venray- centrum? De Hommel en Petrus' Banden blijven als zelfstandige scholen bestaan In Brukske wordt gewerkt aan een brede school met Samen werkingsschool Estafette De Toverbal gaat met onder meer SBO Focus in het vernieuwende onderwijsconcept De Droom van Venray verder. De Kruudwis en De Vlaswei gaan op de wat langere termijn één basisschool vormen, die samen school les over zorg in de laatste levensdagen hadden gehad, maar vooral omdat ze geïnteresseerd waren. En bij het verlaten was vaak te horen 'Goed dat we het nu met eigen ogen gezien hebben. Het is huiselijk en tegelijk ook professioneel; fijn om te weten dat ik hier naar toe kan als het ooit nodig is'. Het is om al die met BS De Landweert een brede school gaat vormen in de wijk Landweert. Als deze twee scho len genoeg groepen hebben, kunnen ze in hun eigen wijk blij ven. na 2015 Veltum/De Bongerd: BS Coninx- hof gaat op wat langere termijn samen met BS De Bongerd. Deze nieuwe school gaat in de toe komst met BS De Keg een brede school vormen in de wijk Veltum. na 2015 Wat gebeurt er in de kerkdorpen? De grotere kerkdorpen - Leunen, Oostrum en Ysselsteyn - behou den hun eigen school BS Regina Pacis (Vredepeel) gaat samen met BS Jan de Doper (Mer- selo) op in een brede school. Als zij niet aan het gewenste aantal groepen komen, zal worden onderzocht of ze samen kunnen gaan met BS St. Oda (Ysselsteyn). Als zij wel genoeg groepen heb ben, kunnen zij in Merselo blij ven onder het management van St. Oda. In Heide en Veulen wordt geke ken naar mogelijke opties voor BS De Hei en BS Antonius, samen met BS De Meent in Leunen. De Stek (Castenray) en de Mari- aschool (Oirlo) gaan samen met andere partners een brede school vormen in Oirlo. Als zij onder het gewenste aantal groe pen komen, behoort een samen voeging met De Meulenbeek (Oostrum) tot de mogelijkheden. Zie ook het tv-interview met Yvonne Raaijmakers op www. spovenray.nl redenen dat het Hospice Zenit in 2010 doorgaat met die inloopmid dagen. Ze zijn op de eerste zater dag van de even maanden, steeds van 13.30-15.30 uur aan de Hoen derstraat 95e in Venray. De data in 2010 zijn 6 februari, 3 april, 5 juni, 7 augustus, 2 oktober en 4 december. Zie ook de website: www.hospicezenit.nl Jasjes, broeken, sjaaltjes, truitjes en voetbalshirts voor honden maken al jaren onder deel uit van het assortiment van Discus Van de Ligt Allicht in Wanssum en Venray. Met het oog op het carnaval heeft het bedrijf, dat onder meer is gespecialiseerd in tuin-, dier-, doe-het-zelf-, hengelsport- en campingartikelen, de schap pen momenteel ook gevuld met carnavalskleding voor honden. Uw herder in een blauw politie- uniform, of uw chihuahua in een boevenpak? Of samen met uw trouwe viervoeter als stinkdier op pad tijdens de carnavalsdagen? Het is allemaal mogelijk, de keus is aan u. In de winkel van Discus Van de Ligt Allicht aan de Leunseweg 47A in Venray vindt u een breed en gevarieerd scala aan carnavalskle ding voor uw trouwe viervoeter. Carnavalskleding voor honden? Is daar echt behoefte aan? "Jaze ker, wij luisteren naar de klant en springen meteen op nieuwe trends op in", zegt Kathleen van de Ligt. "Om die reden zijn we enkele jaren geleden gestart met het ver kopen van 'gewone' kleding voor dieren. Dat loopt als een trein, elke dag verkopen we allerlei merken Striptekenen Op het Kunstencentrum Jerusa lem in Venray start 23 februari een cursus striptekenen. De cursus is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. In deze cursus leer je van Ted Lenssen, tekenaar van de weke lijkse cartoon in de Peel en Maas, de basis van het vervaardigen van een eigen strip. Zo leren de jon geren om een eigen karakter te ontwerpen, ze leren tekentechnie ken en nog veel meer. Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Hou jij ook zo van striptekenen? Geef je dan op via de site van Kunstencen trum Jerusalem of kijk op www. tedscomicart.nl. Molen en meel Molen Nooit Gedacht in Merselo verkoopt meel dat met molenste nen en op windkracht is gemalen. Dit meel wordt echter niet in Mer- selo gemalen, hoewel dat tech nisch heel goed mogelijk is. Het meel wordt op een andere molen gemalen. Dat komt omdat er tegen woordig aan heel veel voorschrif ten voldaan moet worden als men producten geschikt voor mense lijke consumptie wil maken. Het voldoen aan die voorschriften is economisch gezien niet haalbaar voor de Merselose molenstichting. Omdat een molen pas een molen is als er meel verkrijgbaar is, werkt de molenstichting samen met de molen in Groesbeek die gecertifi ceerd is. Door deze samenwerking kunnen bij de molen in Merselo doorlopend diverse soorten meel gekocht worden. Het meel kan tijdens de openingstijden van de molen gekocht of opgehaald worden. De molen is elke tweede en vierde zaterdagmiddag van de maand geopend en natuurlijk tij dens bijzondere gelegenheden. Het meel kan ook vooraf besteld worden. Wie grotere hoeveelhe den nodig heeft, doet er verstan dig aan dat vooraf te bestellen. Bestellen kan via e-mail meel@ molenmerselo.nl. Op de molen zijn diverse broodmixen en pan nenkoekenmeel te koop. Uiter aard zijn alle andere meelsoorten in overleg te bestellen. Meer informatie over brood bakken en over de prijzen is te vinden op www.molenmerselo.nl. truien, jassen en sjaaltjes. We den ken dat er ook een markt is voor carnavalskleding voor honden." Lachend: "En met al die politiehon den wordt het meteen een stuk veiliger op straat tijdens carnaval." Kijk voor meer informatie over Discus Van de Ligt Allicht op de website www.vandeligtallicht.nl. Boven luchtmachtbasis De Peel in Vredepeel vinden in week 5 en 6 vliegactiviteiten plaats. De vlieg bewegingen zijn van 2 februari tot en met 4 februari en op 11 februa ri van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op 5 februari en 12 februari wordt gevlogen van 09.00 uur tot 14.00 uur. De oefening Basic Windmill heeft als doel het opleiden van militairen die vanaf de grond per In Venray is tijdens de carna valsdagen ongetwijfeld meer blauw op straat... Het bedrijf is te bezoeken op twee locaties: Brugstraat 13 in Wanssum, telefoonnummer 539155, en Leun- seweg 47A in Venray, telefoonnum mer 581150. radio aanwijzingen geven aan vliegers van jachtvliegtuigen over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. Voor informatie over vliegbewegingen zie www. defensie.nl/actueel/vliegbewegin- gen. Voor inlichtingen of klachten kan worden gebeld met Staf Voor lichting telefoonnummer 0493 598045, of met het gratis nummer 0800-0226033. VAN DER PUTT Snellere procedures tegen de crisis: Wat betekent dit voor mij? Wat als de overheid te laat beslist? De komende Crisis- en herstelwet verkort de procedures voor de aanleg van infrastructuur en grote bouwprojecten. De nieuwe Wet Dwangsom regelt dat de overheid u vaak geld betalen moet als zij niet op tijd op uw verzoek beslist. In onze openbare lezing over deze onderwerpen wordt aan milieurechtelijke aspecten en wettelijke beslistermijnen ruim aandacht besteed. U bent van harte welkom! Datum: donderdag 4 februari Tijd: van 16.00 uur tot 17.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur) Locatie: Hotel Asteria te Venray Toegang: gratis Spreker: mr. drs. Paul van Hoef Aanmelding: telefonisch 0478 - 55 66 74 of per mail jansen@putt.nl mr. Ten Brummelhuis mr. Van Hoef mr. Gerrits mr. Van Dok mr. Pelckmans mr. Van den Aker mr. Stad mr. Verrijdt mr. Teunissen VERLINDEN JUWELIER Spinningmarathon De Sprank een succes De spinningmarathon in sportcentrum De Sprank heeft afgelopen zondag 521,45 euro opgeleverd voor het goede doel: Kindervakantiewerk Venray. Het geld werd bij elkaar gebracht door bijna 25 sportieve fietsers die zich drie uur lang in het zweet werkten onder leiding van de instruc- taak te volbrengen. De deelnemers hadden met een eigen bijdrage en geld van sponsorende familiele den, vrienden en bekenden ruim 500 euro bij elkaar gebracht. Een cheque die even na twaalf uur door Ingrid Driessen van sport centrum De Sprank overhandigd werd aan voorzitter Yorgo Canli van Kindervakantiewerk Venray te kiezen voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Toch koos de organisatie bewust voor een lokaal doel. Wilschut: "Grote, lan delijke doelen worden van alle kanten gesteund in tegenstelling tot lokale organisaties als het Kin dervakantiewerk Venray. Dat is de reden geweest om juist dit doel te kiezen. Bijna iedere Venraynaar heeft in het verleden, of nu nog steeds, wel eens te maken gehad met het vele werk die de vrijwil ligers van Kindervakantiewerk Venray ieder jaar weer op zich nemen om de kinderen een gran dioze week te bezorgen. We wil len dit werk graag steunen en zijn Een afvaardiging van Kinder vakantiewerk Venray nam afge lopen zondag na afloop van de spinningmarathon de cheque in ontvangst. blij dat we met deze donatie een steentje kunnen bijdragen aan de komende editie." KRUIDENPOTJE MET KAASWAFELS 2.99! i H www.putt.nl

Peel en Maas | 2010 | | pagina 5