Betere controle brandputten Achterstallig onderhoud riolering Portif/ooK, 0NDZ0RG LOGISTIEK-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V MONDHYGIËNIST M/V Donderdag 28 januari 2010 - Pagina 3 PEEL EN MAAS Bewoners Oostrum stemmen in met schaderegeling CENTRUM De 110 brandputten in de gemeente Venray worden voortaan jaarlijks gecontro leerd door een erkend bedrijf. Het college heeft hiervoor 15.950 euro uitgetrokken. De putten moeten minimaal zestig kuub water per uur genere ren. Tot nu toe vond er nauwelijks controle plaats. In 2007 bij de kwaliteitsmeting van het bureau Berenschot scoorde de Venrayse brandweer een onvoldoende. De controle van de brandputten is een actiepunt uit het verbeterplan. De gemeente Venray beschikt nau welijks over open water waarvan de brandweer bij het blussen gebruik kan maken. De Waterlei dingmaatschappij heeft gezorgd voor 1900 brandkranen in het waterleidingnet. De dekking is echter niet overal voldoende. De laatste jaren kwamen er daarom steeds meer brandputten bij. Bij industrieterreinen is de maximale afstand tussen de brandputten 450 meter. Bij de bouw van stallen in het buitengebied wordt voort aan ook een bluswatervoorziening verplicht gesteld. De eigenaar moet op eigen kosten een put boren en zorgen voor een brandweeraansluiting. Deze put moet liggen binnen een afstand van tweehonderd meter van de stal. Voor controle van de brandkranen, die worden gehuurd van de Waterleidingsmaatschappij, was al een bedrag in de begroting opgenomen. Al ruim vier jaar zijn de bewoners van de Gildestraat en Buitenhof in Oostrum in de ban van de vervuilde grond die ze van de NS hebben gekocht. Aan een vervelende periode komt binnenkort een einde. In opdracht van stichting Bodem sanering Nederlandse Spoor wegen worden komend voor jaar alle tuinen afgegraven. De gedupeerde kopers krijgen een schadeloosstelling. Jos Christians is een van de bewoners die in april 2007 den ken hun tuinen mooi te kun nen uitbreiden. Christians koopt 315 vierkante meter voor 7000 euro. "Al jaren daarvoor hebben we aan de NS gevraagd of we de grond konden pachten of in bruikleen nemen. Het was tel- Schrijfsters hebben de zeventiende wedstrijd om de Raadselige Roos gewonnen. De Brabantse Gonny Smeul- ders-Veltman uit Geldrop in de categorie poëzie en de Limburgse Ilse Annegarn uit Venlo bij proza. De BIJ-prijs van de publieksjury poëzie is eveneens voor een Brabantse schrijfster: Diny van Oostrum uit Beugen. De Roos-trofeeën werden afge lopen zondag uitgereikt door Ven ray s nieuwe burgemeester Hans Gilissen. Omdat Van Oostrum het bronzen kunstwerkje eerder al won, kreeg ze een gouden speld in de vorm van de veer van het logo van het organiserende Lite rair Café Venray-regio. Smeulders doorbrak de rij van winnende dichters bij de Venrayse wedstrijd voor schrijvers uit Zuid-Neder land. In 2002 werd de trofee voor het laatst door een vrouw, even eens een Brabantse, gewonnen. Smeulders won met haar gedicht bigi spikri (grote spiegel). Haar proza-inzending kreeg een eervol- De gemeente Venray wil 100.000 euro vrijmaken voor het subsidiëren van energie besparende maatregelen. Niet alleen huizenbezitters maar ook basisscholen en sport en welzijnsaccommodaties komen hiervoor in aanmer king. Afgelopen jaar heeft de gemeente al 29.600 euro aan subsidie uitgekeerd. Het budget uit de eerste ronde van de provinciale Limburgse Energie Subsidie was binnen vier maanden op. De gemeente kon aan 29 aanvragers ongeveer ieder dui zend euro toekennen. De Venrayse gedeputeerde Bert Kersten was blij met het succes van de rege- kens onbespreekbaar", zegt hij. Totdat in november 2005 plotse ling een brief van NS Vastgoed in de bus valt. De bewoners van de Gildestraat en Buitenhof kunnen ieder een stuk van de achterlig gende groenwal kopen, ze moeten binnen veertien dagen beslissen. Zo niet, dan wordt de grond aan de buren aangeboden. "Het leek wel een overvaltactiek", vertelt Chris tians. "We hebben toen een avond belegd in het gemeenschapshuis. Er is een comité opgericht dat in overleg ging met de NS. Want het ging toch over grote percelen, tot wel 1000 vierkante meter." Het comité weet enkele succes sen te boeken Zo wordt de vraag prijs gehalveerd. De eerste 25 meter kost 25 euro en de overige grond nog 7 euro per vierkante meter. De NS wil eerst niet aan le vermelding. De verwijzingen in haar winnend gedicht zijn talrijk. De kleurrijke band van Nederland met Paramaribo, de optocht in Rotterdam langs spiegelende eta lageruiten en verwijzingen naar het Surinaamse volkseigen geven dit gedicht een eigen sfeer, oor deelt de jury. Het gedicht bekoor de ook de Publieksjury, die een eervolle vermelding toekende. Dezelfde publieksjury (ditmaal 22 leden) kende de BIJ-prijs evenals in 2004 opnieuw toe aan Diny van Oostrum uit Beugen, nu voor haar gedicht Het kalf. In de categorie poëzie kende de vakjury de twee de prijs toe aan Venraynaar Leo van der Sterren voor zijn gedicht Op het landgoed. De derde prijs is voor Hans van Helmond uit Val kenburg voor zijn gedicht Pianis simo. In de categorie proza veroveren ook twee vrouwen een prijs. De eerste prijs is voor het verhaal De bestemming van de Venlose Ilse Annegarn. Het is een goed gecon strueerd verhaal, beschreven van uit de ik-figuur met andere acto- ling die op 1 oktober 2009 afliep. Het college van GS heeft daarom een vervolgregeling ingesteld die op 1 maart 2010 ingaat. Er kan onder meer subsidie aangevraagd worden voor zonnepanelen, zon neboilers, isolatie van vloer, dak, gevel of spouwmuur, dubbel isola tieglas, hoogrendementsketels en warmtepompen. Schoolbestuur SPOV heeft subsidie gekregen voor de aanschaf van energiezui nige verlichting bij enkele basis scholen. De gemeente Venray wil opnieuw aan de provinciale rege ling deelnemen. Dit past binnen het beleidsplan 'Bron van energie' uit 2008. Een belangrijk doel is het energiebewustzijn van de burgers te vergroten en hen actief aan te een bodemonderzoek per perceel, dat komt er op aandrang van het comité toch. Daarnaast wordt een recht van overpad bedongen over de ventweg op het NS-terrein. De contracten worden getekend en de bewoners denken een mooie deal te hebben gesloten. Christi ans: "De SBNS had het steeds over tuingrond. Iedereen ging daar ook van uit. Totdat later bij de gemeen te bleek dat het een spoorwegbe stemming had. Bovendien viel het ook nog onder de Boswet." De bewoners weten dat zes per celen niet verkocht zijn vanwege te zware vervuiling. Later blijken ook de verkochte percelen ver ontreinigd te zijn met steenkool- resten. "Er zijn fouten gemaakt. Wij voelden ons belazerd. Er zijn enkele emotionele bijeenkomsten ren op de achtergrond. Boeiend geschreven, met weinig dialoog, maar toch vlot en spannend, aldus de prozajury. Op de tweede plaats is met het verhaal Het einde van een vaderskind geëindigd Herman Bors uit Reuver, de Roos-winnaar van 2005. De derde prijs is voor het verhaal Zimmer frei toegekend aan Marleen Schmitz uit Oirsbeek, de Roos-winnares van 2007. Aan de jaarlijkse wedstrijd van Literair Café Venray-regio, waar van de organisatie voor het eerst in handen was van een vrouwe lijk duo, deden 73 schrijvers mee met 86 inzendingen: 48 gedich ten en 38 verhalen. Het gros van de deelnemers is vijftigplusser; de oudste is 91 maar de jongste deelnemer 19. Onder hen behalve nieuwkomers weer behoorlijk wat regelmatige deelnemers. Bij de prijswinnaars zijn daardoor bekende namen te herkennen. De jury's kenden verder aan twaalf andere inzendingen een eervolle vermelding toe: zes gedichten en zes verhalen. Die kwalificatie is in de categorie poëzie voor John zetten tot het nemen van ener giebesparende maatregelen. Het is goed voor het milieu, fossiele brandstoffen raken minder snel op en de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd. Een actiepunt was het laten uitvoeren van daks cans vanuit een vliegtuig. Dit kan alleen bij koude en heldere nach ten. Op 15 december 2009 zijn de eerste opnamen gemaakt, maar er is nog een aantal vluchten nodig om alle dorpskernen en wijken te fotograferen. Uit de foto's kan het energieverlies per woning worden opgemaakt. Als alle dakscans zijn uitgevoerd, komt er een informa tiemarkt en een publiciteitscam pagne waarin burgers praktische informatie krijgen over de te geweest", zegt Jos Christians, die desondanks te spreken is over de opstelling van de SBNS. "Ze heb ben het boetekleed aangetrokken. Er is direct naar een goede oplos sing gezocht. Het bureau Gloude- mans heeft met alle kopers over legd over de schadevergoeding. Daar zijn we best tevreden over. We krijgen een bedrag op basis van hovenierstarieven. Terwijl de meeste mensen toch zelf hun tuinen weer zullen aanleggen." De SBNS wil niets kwijt over de hoog te van de vergoedingen. Christians vermoedt dat om enkele tonnen gaat. Hij bereikt afgelopen dins dag - als een van de laatsten - een akkoord. "Ik denk dat de NS er achteraf spijt van heeft dat ze die grond ooit hebben verkocht. Kijk maar eens hoeveel ruimte ze nu tekort komen aan parkeergelegen- Bovendeert uit Hulsberg voor zijn gedicht zonder titel, Ton Adriaens uit Weert voor zijn gedicht Janis Joplin op cd, Margreet Spoelstra uit Deurne voor haar gedicht Overgaan, Nel Blom-de Bruin uit Elsendorp voor haar gedicht De kleine knopen, Jan Smulders uit Oost-Maarland voor zijn gedicht Met de jaren en Piet Tunnesen uit Gennep voor zijn gedicht Herfst. In de categorie proza is het pre- dicaat eervol voor Janine Jongsma uit Deurne voor haar verhaal Het nieuwe huis, Noortje van Goch uit Den Bosch voor haar verhaal De val, Fons Wijers uit Venlo voor zijn verhaal Negnilret 76, Marieke Vul- lings uit Horst voor haar verhaal De spiegel, Gonny Smeulders-Velt- man uit Geldrop voor haar verhaal Nee, hij heeft je niet ontslagen en Alan Moss uit Venray voor zijn verhaal Een roos heeft doornen. Ten slotte werden zeven gedich ten geselecteerd voor (net als de bovenstaande) publicatie in de bundel van de Raadselige Roos. Het betreft Cornelis Johannes uit Venray met zijn gedicht Aanbid ding, Charlotte Konings uit Hoens- nemen maatregelen. De gemeen te en de provincie betalen ieder de helft van de kosten. Er wordt gerekend op tweehonderd deel nemers. Het bedrag van 100.000 euro wordt verdeeld over de jaren 2010 en 2011. Op 9 febru ari neemt de gemeenteraad een definitief besluit over deelname. Dit kan discutabel zijn omdat er in de begroting geen rekening mee is gehouden. Bovendien komen er dit voorjaar bezuinigingsvoor stellen, wat mogelijk kan leiden tot het stoppen met de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid. Energieleverancier Essent levert ook een bijdrage aan de regeling. Essent wil zich vooral toeleggen op energiestudies bij bedrijven. heid. Aan deze kant van het spoor hadden ze een grote parkeerplaats kunnen aanleggen. Dan hadden ze het kunnen beklinkeren, en was de vervuilde grond aan de opper vlakte verdwenen." Ondanks alle strubbelingen is Christians blij dat hij in 2007 de grond heeft gekocht. Hij heeft een dik dossier aan de kwestie over gehouden. "We hebben een stuk vrijheid gekocht. Stel je voor dat hier achter onze tuinen een bus remise was gekomen. Waar in de winterdag in alle vroegte de bus sen staan warm te draaien." Net als de dorpsraad willen de bewoners graag een groene wal terug. Maar wel op het terrein van de NS. "Het mooiste zou zijn een geluidswal met beplanting. Dan sla je twee vliegen in een klap." Foto: Gonny Smeulders (rechts) en Diny van Oostrum. broek met haargedicht Zomerre gen, Coenraedt van Meerenburgh (pseudoniem) uit Vlissingen met zijn gedicht Inclinatie, Helma Michielsen uit Nuenen met haar gedicht Verdwazing, Jan van de Ven uit Uden met zijn gedicht De steen, Harrie Sniekers uit Thorn met zijn gedicht Zondagmorgen en Piet Geurts uit Horst met zijn gedicht (eveneens) Zondagmor gen. Tijdens de prijsuitreiking, tradi tioneel in De Witte Hoeve, trad dit jaar jong talent op uit de stal van Raayland (Venrays college): Steef Janssen, die voor de cabareteske noot zorgde. Alle genoemde ver halen en gedichten zijn te vinden in bundel 17 van de Raadselige Roos (80 blz. - zeventien gedich ten en negen verhalen). De bun del kost 6,95 euro in de Venrayse boekwinkels en is te bestellen door overmaking van 8,55 euro (inclusief porto) op bankrekening 6600 06111 van Literair Café Ven- ray met vermelding Roos 17. Toch derde lokaal montessorischool Bij de start van het nieuwe schooljaar kreeg de montesso rischool twee leslokalen toege wezen in de schoolwoningen aan de Sleutelbloem in de wijk Landweert. De nieuw gestarte school had gevraagd om drie lokalen, maar dat verzoek wees het college af vanwege het te lage leerlingen aantal. De school is groeiende en wil graag een middengroep star ten. Formeel heeft de montes sorischool nog steeds geen recht op een derde lokaal. Toch heeft het college ermee ingestemd dat de leegstaande bovenverdieping daarvoor gebruikt mag worden. De schoolwoningen aan de Sleu telbloem 22-24 zijn jarenlang gebruikt door basisschool De Kruudwis. Vanwege een teruglopend leer lingenaantal heeft De Kruudwis deze lokalen niet meer nodig. Bij de komst van de montessori school was de gemeente verplicht voor huisvesting te zorgen. Vervolg voorpagina Tuintjes Oostrum worden afgegraven "Het is een ingewikkeld ver haal", zegt Gerritsen. "Voordat we een paar jaar geleden die grond te koop aanboden, is er ook naar de kwaliteit gekeken. We willen uiter aard niet dat we mensen opzade len met verontreinigde grond. We hebben een bureau ingeschakeld dat bodemonderzoeken heeft uit gevoerd." In het verlengde van zes tuinen werd een zwaardere ver ontreiniging aangetroffen. "Die zes percelen hebben we direct uit de verkoop gehaald. De andere stuk ken konden als tuin gebruikt wor den en zijn ook verkocht." De zes verontreinigde perce len werden aan een diepgaander onderzoek onderworpen. Toen bleek dat de bodem op sommige plekken veel ernstiger vervuild was, dan uit het eerste onderzoek bleek. Er werden voor de zeker heid ook nog extra boringen ver richt in de al verkochte percelen. En ook daar werden meer kolen- resten aangetroffen. "Het verloop was heel grillig", aldus Carla Ger ritsen. Ondertussen liep de aanvraag om de bestemming te wijzigen. Om spoorweggrond te kunnen veranderen in grond voor woon- doeleinden, gelden strenge nor men voor de bodemkwaliteit. Het gevolg was dat de gemeente niet wilde meewerken aan een wijzi ging van het bestemmingsplan, omdat de grond niet te gebruiken is voor te wonen of voor een tuin. "Om er zeker van te zijn dat echt nergens nog een verontreiniging zit, hebben we daarom besloten alles af te graven. Het is een heel vervelende situatie voor de bewo ners. Maar dit is de beste oplos sing voor de toekomst", zegt de woordvoerster. SBNS heeft met alle betrokkenen om de tafel heeft gezeten over een schadevergoe ding. "We zijn er met bijna ieder een uit", aldus Gerritsen, die niets wil zeggen over de hoogte van de uitkeringen. Gilissen voorzitter presidium Hans Gilissen heeft het voor zitterschap van het presidium op zich genomen. Het presidi um is de zeswekelijkse verga dering met alle fractievoorzit ters. Zijn voorganger Jos Waals wilde na de raadsverkiezingen van maart 2006 geen voorzit ter meer zijn. PvdA-fractielei- der Bert Linskens heeft in de afgelopen vier jaar deze taak op zich genomen. De vier raadscommissies krijgen nieuwe voorzitters: twee van PvdA en een van CDA en Samenwerking. De vier oppositiepartijen hebben geen kandidaten voorgedragen. De verdeling is als volgt: Stedelijk Beheer (Theo Mulders/Samen werking), Stedelijke Ontwikke ling (Elly van Dijck/PvdA), Mid delen (Gerda van Stelten/CDA) en Maatschappelijke Diensten (Bert Linskens/PvdA). In januari gin gen de commissievergaderingen niet door. Op 9 februari beslist de gemeenteraad over de nieuwe opzet. Iedere partij kan voortaan per commissie drie leden afvaar digen, van wie een raadslid. De samenstelling van de commissie is wisselend. Iedere partij beschikt over een pool waaruit, afhanke lijk van de onderwerpen, geput kan worden. De eerste commis sievergaderingen van deze raad speriode zijn in de tweede week van maart. Geen geld gemeente Venray voor Haïti De gemeente Venray zal geen geld schenken aan het rampge bied in Haïti. Burgemeester Gilis- sen deed maandag in de verga dering met de fractievoorzitters het voorstel om 40.000 euro te doneren. Het college wilde een bijdrage geven van 1 euro per inwoner. Samenwerking, VVD, PP2 en inVENtief voelden er weinig voor. "We moeten dit niet doen met belastinggeld", zei Ingeborg de Barbanson (VVD). "We heb ben allemaal toch al gegeven", reageerde Carla Brugman (PP2). CDA en SP namen geen standpunt in omdat het in de fractie nog niet is besproken. Alleen PvdA'er Bert Linskens toonde zich, weliswaar schoorvoetend, een voorstander. "Wij hebben geen bezwaar tegen een gift aan Haïti." De opgeheven gemeente Meerlo-Wanssum heeft in de afgelopen jaren niet alle geplande investeringen aan de riolering uitgevoerd. In totaal gaat het om achterstal lig onderhoud van 1.376.000 euro. Het grootste deel hier van (1.261.000 euro) ligt op het grondgebied van de nieu we gemeente Venray. Bij de opheffing op 31 decem ber 2009 had Meerlo-Wanssum een onderhoudsvoorziening van 3,7 miljoen euro voor de riolering. Bij de splitsing van de gemeente Vergadering dorpsraad De Stichting Dorpsradenover- leg Venray houdt op maandag 1 februari vanaf 20.00 uur een ver gadering in gemeenschapshuis Gelderkoel aan de Heidseweg in Heide. Op de agenda staat onder meer informatie over de stand van zaken Hard voor Hart (AED's) door voorzitter Braim Rahel. Ook de opgave kermisattracties 2010 komt aan de orde. Pas op! Teken! In D'n Oesterham in Oostrum wordt op dinsdag 2 februari vanaf 20.00 uur door Dames ZijActief Oostrum een lezing over de ziekte van Lyme gehouden met de titel Pas op! Teken! Teken zijn minus cuul kleine beestjes. Ze leven in het gras, in lage struiken, in bos gebieden, heide, stadsparken en tuinen. Een beet van een teek kan vervelende gevolgen hebben. Een teek is een parasiet die leeft van het bloed van zoogdieren en men sen. Een tekenbeet kan gevaarlijk zijn. Men kan de ziekte van Lyme, maar ook andere tekenbeetziek- ten oplopen. Een besmette teek draagt een bacterie bij zich die zich via de bloedbaan kan neste len in het lichaam. Na verloop van tijd kan het de meest uiteenlopen de klachten geven. Ook niet-leden zijn van harte welkom. is de verdeelsleutel 54 procent voor Horst aan de Maas en 46 procent voor Venray afgesproken. Vanwege de grote achterstand bij de uitvoering van investerin gen in het Venrayse deel, hebben de gemeenten besloten van deze verdeling af te zien. Venray krijgt nu extra geld om het achterstallig onderhoud weg te werken. Het draait in hoofdzaak om drie grote projecten. Het afkoppelen van het verharde oppervlak van de haven in Wanssum, rioolvergroting bij de Maasweg in Blitterswijck en de aanleg van een bergbezinkbassin in Blitterswijck. Overeenkomsten Incasso's Aansprakelijkheid Julicher Meijer PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Keizersveld 19 5803 AM Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@ vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Tarieven op aanvraag e-mail: advertentie@ vandenmunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Periodiek - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 21,50 (postcode 58..) 37,75 (overige binnenland) Carnavalskleding Feestartikelen KOOPZONDAG 12 tot 17 uur Dagelijks van 12 tot 17 uur Vrijdags van 12 tot 19 uur Zaterdags van 10 tot 17 uur RAADHUISSTRAAT 38 te VENRAY SHOPPEN DOE JE ONLINE www.partylook.nl Gemeenteraad beslist of energiesubsidie bezuinigingsdans ontspringt "Dit kost de NS tonnen" Voor ons tandtechnisch laboratorium te Venray (op fulltime-basis) Taakomschrijving: Zelfstandige besturing en administratieve verwerking van de tandtechnische productenstroom. Hij/zij beschikt over goede vaardigheden in de zakelijke communicatie, zowel mondeling als wat betreft schriftelijk e-mail) verkeer. Computerkennis vereist, bij voorkeur ervaring met het progamma Q-Bridge. Kennis van de Engelse taal dient tot aanbeveling. Voor onze groep van tandartsenpraktijken in Venray, Deurne en Sint Anthonis: een zelfstandig werkende (32 uur) www.centrum-mondzorg nl Heb je belangstelling voor een van beide functies en lijkt het je aantrekkelijk het bedrijf op een dynamische wijze te ondersteunen dan zien we je reactie (per E-Mail) graag tegemoet op listrac@gmail.com. INFORMATIE ADVIES PROCEDEREN ADVOCATEN Tel: 0478 - 52 10 70 www.julicher-meijer.nl Leunseweg 6a, Venray Vrouwelijke auteurs winnen Raadselige Rozen College wil meer geld voor energiebesparing

Peel en Maas | 2010 | | pagina 3