Weer geen uitspraak moordzaak Engels Raad verbaasd WOLFF 40% IWW mm ïijlirtg Kritiek op loterij ALLES °u' h q n 50% KORTING Check itout: New Arrivals! njJIFIFgT Rongen dé specialist: voor tegels, sanitair en tegelwerken!! Zweten voor Op weg naar Gambia SSS'18 en Volharding delen de punten En verder: Bandoetere Honderdeenendertigste jaargang - week 4 - donderdag 28 januari 2010 Kunst Cultuur 10 Gemeentelijke mededelingen 15-16 Sport 17-20 Kerkelijke diensten 22 Bewoners Gildestraat en Buitenhof kochten vervuilde grond van NS Drie jaar geleden kochten bijna dertig bewoners van de Gildestraat en Buitenhof in Oostrum een stuk grond van de NS om hun tuinen te ver groten. Achteraf blijkt het om verontreinigde grond te gaan. Bovendien mocht de aankoop niet als tuin worden gebruikt, zoals de bewoners aanvan kelijk dachten. Het heeft nog altijd de bestemming spoor wegdoeleinden, waardoor het bijvoorbeeld verboden is er tuinhuisjes of hekwerken te plaatsen. Het gaat om de groene houtwal aan de oostzijde van het spoor en het NS-station. De NS wilde van de grond af, maar de gemeente toon de geen interesse. Daarna werden de bewoners van Gildestraat en Buitenhof benaderd. Zij grenzen met hun achtertuinen aan de brede groenstrook die een rimboe is met dichtbegroeide bomen en struiken. SANERING Vanaf half maart wordt al het groen gekapt en verwijderd. Daar na kan de bodem worden gesa neerd. Er moet vanaf vijftig cen timeter tot een meter diep grond worden afgegraven, op sommige plekken nog meer. "We gaan voor het broedseizoen de bomen kap pen", zegt Carla Gerritsen van SBNS (stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen). "We wachten alleen nog op een kap- vergunning van de gemeente. Daarna wordt direct begonnen met het afgraven en we zorgen er uiteraard voor dat de mensen er schone grond voor terugkrijgen. We denken ongeveer een maand nodig te hebben. Het geeft even overlast, maar vanaf half april kun nen de mensen ook echt van hun tuintjes genieten." VERZET De dorpsraad van Oostrum verzet zich tegen het verdwijnen van de houtwal. Die zorgt voor een natuurlijke afscheiding tussen het spoor en het dorp. Voorzitter Joos Linskens weet dat de NS een herplantplicht heeft. "Maar die herplant vindt plaats in Meerlo. De dorpsraad ziet liever dat de NS op eigen terrein een nieuwe groenwal aanlegt. Daarvoor zou den ze ook de afgegraven grond kunnen gebruiken. We kunnen moeilijk van de bewoners ver wachten dat ze allemaal bomen gaan planten in hun tuin." Volgens Linskens wil ook de gemeente dat er straks een groene afscheiding terugkomt op het terrein van de NS. Woordvoerster Gerritsen kan er geen uitsluitsel over geven. "Dat valt buiten de sanering. Het is een zaak tussen de gemeente en NS. We hebben elders een her plantplicht. De vervuilde grond voeren we af naar een erkende grondverwerker." Hoe is het mogelijk dat de NS vervuilde grond verkoopt aan par ticulieren, terwijl die grond ook nog eens een andere bestemming heeft? De bodem is verontreinigd door kolengruis. Voorheen vond er in Oostrum overslag plaats van kolen en steenkool. LEES VERDER OP PAGINA 3. Moetje Nou ben ik een echte bierdrin ker. Een gezelligheidsdier, iemand die met volle teugen geniet van het leven. Een positivo pur sang, die zes dagen in de week zin gend aan de dag begint en die vlak voor het onder de wol gaan ook met een brede glimlach en een romantische klapzoen op de wang van mijn vrouw besluit. Maar helaas, zaterdagavond na Circus Mök kreeg mijn vrouw tje geen romantische kus. Ik zat in een dip, nee, in een vreselijk ravijn. Hebben ze nou niks beters in Venray?, dacht ik bij mezelf. De zittingsavonden in Geijsteren en Merselo zijn zelfs nog beter! En dat zeg ik met respect voor De Keieschieters en De Zagewetters, want in die dorpen leeft de vaste- laovend tenminste nog. In Venray niet? Het vastelaovesbloed 'stromt ien meej', maar het is toch een vraag die ik tot mijn grote spijt ontkennend moet beantwoor den. De opening op de elfde van de elfde was al een farce, met bit ter weinig kijkers en nog minder sfeer, en ook Circus Mök was van een bedroevend niveau. Trek alle 'buitenlandse' schnabbelploegen van het artiestenarsenaal af, en je moet eerlijk bekennen dat je de puur Roojse lachmomenten op de vingers van één hand makke lijk kon tellen. Ik dommelde zelfs even in slaap en dat lag niet aan die paar pilsjes die ik samen met de sponsoren van De Piëlhaas heb mogen nuttigen. Oké, misschien heb ik niet meer allemaal heer lijk helder gezien, maar iets meer lokale grappen, en dan bedoel ik echte grollen, dat mag je toch wel verwachten op dé zittings avond van Rooj? Waarom geen dansact met Jos Waals en wat bevriende Marokkanen? Waarom sprak niemand over het feit dat Venray sinds 1 januari 2010 is uitgebreid met drie boerendor pen aan de Maas? Waarom geen stoelendans met wat wethou ders en een nieuwe burgemees ter? Waarom ging het centrum niet op een ludieke manier op de schop en waarom werden in de rijkelijk gevulde zaal niet wat roofovervalletjes gepleegd? De thema's lagen toch voor het opra pen? Of heb ik het mis? Hebben we geen humor meer in Venray, ben ik nou de enige die er bijna wekelijks in slaagt om iemand op de hak te nemen? Het lijkt er wel op, maar ik kan me vergissen en dat wil dan ook zien tijdens de grote optocht in Rooj! Rooj verenigt u! Nee, Ik doe zelf niet mee aan die slingerende sliert door het kloppend hart van Rooj, daar ben ik te laf en vooral te lui voor. Of ik Rooj soms ontvlucht tijdens de vastelaovend? Natuur lijk niet, want ik moet toch wat te zeiken hebben op die ene dag in de week dat ik dit roemruchte rode gebiedje moet vullen. Ja, het is een moetje, soms wel. Hannes Silvia Vekens uit Venray is de grote winnares van de finale van de metamorfoserubriek 'Good- Looking' in nieuwsblad Peel en Maas. Dat werd zaterdag bekend- gemaakt tijdens een feestelijke finaleavond in De Witte Hoeve. Silvia Vekens, die veruit de meeste stemmen kreeg van het publiek, won de mooie hoofdprijs: een woonmetamorfose van Hofmans Tapijten ter waarde van 1000 euro en een champagneontbijt plus overnachting ter waarde van 100 euro voor twee personen van De Witte Hoeve. De tweede prijs, een reischeque ter waarde van 250 euro van reisbureau Vice Versa, werd gewonnen door Kim van der Putten uit Venray. De derde prijs, een complete metamorfose ter waarde van 125 euro, aangebo den door Rich Art Kappers/ Jij en Jouw Imago, was voor Elly Wellen uit Venray. De Hoge Raad heeft besloten om vanwege 'organisatorische redenen' de uitspraak in de moordzaak Engels opnieuw aan te houden, dit keer tot 9 maart. In eerste instantie zou de Hoge Raad op 22 december uitspraak hebben gedaan. Dat werd ver schoven naar 26 januari en is nu opnieuw aangehouden. Voor Erik E., die door het Openbaar Minis terie wordt verdacht zijn vrouw Kathleen Engels op 15 maart 2006 in hun woonplaats Venray op gruwelijke wijze te hebben vermoord, betekent het wederom wachten op uitsluitsel. De inschat ting van advocaat Guus Lina is dat de vrijspraak van Erik E. onher roepelijk wordt. De Venlose straf pleiter, die Erik E. bijstaat, baseert dat op het advies van de procu reur-generaal bij de Hoge Raad. De procureur-generaal adviseert om het cassatieverzoek van het Open- baar Ministerie (OM) te verwer pen. Erik E. wordt in maart 2006, vrij snel nadat zijn vrouw met zeventig messteken om het leven is gebracht, in staat van beschul diging gesteld. De rechtbank in Roermond veroordeelt hem in november 2007 tot vijftien jaar gevangenisstraf. Advocaat Lina gaat in beroep en vecht met succes het bewijsmateriaal aan. In oktober 2008 wordt E. door het Hof in Den Bosch vrijgesproken. Het OM is het niet eens met die uitspraak en tekent op zijn beurt cassatie aan. Uit het advies van de procureur- generaal blijkt dat hij geen reden ziet om het cassatieverzoek van het Openbaar Ministerie gegrond te verklaren. Met andere woor den: het Hof in Den Bosch heeft zijn werk goed gedaan en Erik E. terecht vrijgesproken. Mocht de vrijspraak van Erik E. onherroepe lijk worden, dan zal advocaat Lina een procedure voor financiële genoegdoening voor zijn cliënt starten. "Als het cassatieverzoek wordt verworpen, betekent het dat mijn cliënt ten onrechte ruim twee jaar heeft vastgezeten. Dat kan financieel worden gecompen seerd, daar staan vaste tarieven voor. Daarnaast kan hij ook een verzoek indienen om de kosten voor de verdediging en zijn raads man vergoed te krijgen. Dan praat je in totaal toch over een bedrag van zeker 100.000 euro." Een kanon inzetten om een mug te doden. Daarmee verge leek de voorzitter van de Raad van State de maatregel die de gemeente Venray nam tegen een inwoner van Castenray. De gemeente trok de bouw vergunning voor zijn loods in, toen bleek dat die niet werd gebruikt volgens de verwach ting van de gemeente. Dinsdag diende daarover een hoger beroep bij de Raad van State in Den Haag. Agrariër en transporteur J. Hel- dens stalde er containers en voer tuigen die volgens de gemeente niets te maken hebben met de agrarische bestemming van het perceel van Heldens aan de Hors- terweg. Door het intrekken van de bouwvergunning staat er nu een illegaal gebouwde loods op het terrein, die alleen nog maar mag worden gebruikt voor het onder dak geven aan schapen. Volgens de gemeente is dat allemaal de schuld van Heldens. Die zou de gemeente onvolledig hebben geïnformeerd over zijn plannen voor de loods. De gemeente wist daardoor niet dat de loods ook voor niet-agra- rische activiteiten zal worden gebruikt. En dat is verboden. De raadsman van Heldens stelt dat de gemeente zelf beter had moe ten informeren over het gebruik van de loods. De fout wordt nu op zijn bord gelegd. Als de gemeente de bouwaanvraag niet duidelijk vond, dan had die navraag moe ten doen bij Heldens, aldus diens raadsman. Maar dat is niet gebeurd. Vol gens de voorzitter van de Raad van State had de gemeente ook minder zwaar geschut kunnen gebruiken om Heldens aan te pak ken. Met een dwangsom kon hij ook worden gedwongen om de loods alleen nog maar voor agra risch gebruik te benutten, aldus de voorzitter. In dat geval kon Heldens nog wel over de bouw vergunning beschikken. Dat was een betere oplossing geweest. De woordvoerder van de gemeente kon niet verklaren waarom niet voor dit minder zware middel was gekozen. Of de gemeente terecht de vergunning heeft ingetrokken, moet de Raad van State nog beoor delen. De uitspraak volgt over zes weken. vaNEV.-^oao Hotel asteria 3 koopavonden ^WIJMAKEN^ DE PRIJZEN Qm. iO KLEINER JEANS MODE CASUALS LAATSTE WINTERCOLLECTIE De Bleek 62/64 Venray Tel. 0478-582628 In Venray is het een goede gewoonte dat de burgemeester de beschermheer is van het Venray's Mannenkoor. Maan dag in de vergadering met de fractievoorzitters vroeg Gilis- sen of er bezwaar was tegen deze nevenfunctie. "Het mannenkoor heeft mij gevraagd. Ik zou het zelf graag wil len, het is een langdurige gewoon te", aldus Gilissen, die ook een kanttekening plaatste. "Ik weet dat het discutabel is. Er kunnen immers ook andere verenigingen komen. Daarom wil ik weten hoe de raad erover denkt." Zes van de zeven partijen hadden er geen enkele moeite mee. Ingeborg de Barbanson (VVD) toonde zich daarentegen kritisch. "Wat gebeurt er als de burgemeester een auto wint in hun loterij?", vroeg zij zich af. De Barbanson zei zich mateloos geïrriteerd te hebben aan de jubi leumloterij van het mannenkoor. "De hoofdprijs, een grote auto, is naar een eigen lid gegaan. En ook een andere prijs was voor iemand van het mannenkoor. Ik vind het niet terecht dat leden hieraan meedoen." Hans Gilissen reageerde dat, mocht hij onver hoopt een prijs winnen, hij die Strafzaak aangehouden De rechtbank in Roermond heeft de strafzaak tegen de 19- jarige Mohammed A. vanwege organisatorische redenen' aange houden. De man wordt verdacht van een aantal misdrijven die hij op 17 oktober verleden jaar in Venray zou hebben gepleegd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de Nijmegenaar van onder meer beroving met geweld, bedreiging met de dood, bedreiging met brandstichting, en het beledigen van politieagenten. niet zal accepteren. "Nee, die prijs gaat dan naar een ander toe." De burgemeester schat overigens zijn winstkansen klein. "Want ik win nooit iets in een loterij." De loten van de jubileumloterij kost ten 50 euro per stuk. Alle trek kingen zijn onder toezicht van een notaris verricht. Buiten zijn nevenfuncties, die aan het ambt van burgemeester zijn verbonden, is Gilissen nog lid van de raad van toezicht van een jeugdinstelling in Eindhoven. "Het zijn vier of vijf vergaderingen per jaar. De inkom sten gaan naar de gemeentekas", aldus de burgemeester. Met deze nevenfunctie konden alle partijen instemmen. Inzet helikopter tegen overvallen De politie Limburg-Noord zet preventief een politiehelikop- ter in om de roofovervallen in Noord- en Midden-Limburg aan te pakken. Woensdagochtend werd voor de eerste keer boven Venlo gevlogen. De helikopter wordt ingezet om snel te kunnen reage ren als er ergens een zaak wordt overvallen. Sinds begin december zijn ongeveer dertig gewapende overvallen gepleegd in Noord- en Midden-Limburg. De politie Lim burg-Noord heeft in de afgelopen week tevens circa vijftig beveili gingsbedrijven in Noord- en Mid den-Limburg aangeschreven. Zij kunnen zich aanmelden voor een speciaal sms-alert dat de politie inzet in de strijd tegen de overval lers. Inmiddels zijn er circa dertig aanmeldingen binnen. Zodra er zich ergens een overval of een verdachte situatie voordoet, zal er naar de surveillances van de bevei ligingsbedrijven (die zich hebben aangemeld) in dat gebied een sms- alert worden verstuurd. 'Hiermee wordt het aantal ogen en oren in de strijd tegen de overvallen uit gebreid', aldus de politie. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN WINTERCOLLECTIE D E PT G"STRRRRlu JACKBJONES Van den Eijnden, www.rongenvof.nl Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken Dit jaar bestaan wij 25 jaar. Kom langs voor speciale acties! Keizersveld 22 Venray - Tel: (0478) 55 04 10 MAAS Tuintjes Oostrum worden afgegraven Mooiste metamorfose Carjvav. warme ^ererbïTT en echte r,r„7 In Ook voor-aValssfeer! U kunt reservarenjen' Maasheseweg 80a Venray Inl. en reserveringen: Tel. 0478-511466 www. asteria .nl Grote Markt 21 Venray, Tel. 0478-516708 www.wolffjeansvenray.nl ^Pvenray Él de voor- waarden speciaal optiek Passage 5 Venray 10478 58 34 40 BlERMANN - keurslager Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum Tel. 0478-58 34 29 www.biermannvdeijnden.keurslager.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1