Gemeente Venray BOP veehouderij voor 1 april indienen Klachtenbehandeling Openbare bekendmakingen Collectes - 7 Voetpad naar Gilde Opleidingen Kijk ook op www.venray.nl Deze week Evenementen PEEL EN MAAS Donderdag 28 januari 2010 - Pagina 16 Gemeentehuis Openingstijden Om een klacht te melden bij de gemeente Venray moet u kiezen uit verschillende routes. Wilt u melden dat er problemen zijn met bijvoorbeeld wegen, afval, groen, wateroverlast, dierenplagen of rioolverstoppingen in de openbare ruimte, neem dan contact op met de afdeling Publieksdiensten, telefoon (0478) 52 33 33. Wilt u een klacht indienen als u niet tevreden bent over de houding of het gedrag van iemand die in dienst is van de gemeente Venray, neem dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact op met klachtenbegeleider Josette Teepen, telefoon (0478) 52 36 66. Als u het niet eens bent met een beschikking of een belastingaanslag, dan dient u schriftelijk een bezwaarschrift in. Zie hiervoor www.venray.nl Actueel Bekendmakingen Procedure bezwaar indienen. Beleidsregels Bouwplannen Ruimtelijke plannen Wet milieubeheer Ontwerpbesluiten Besluiten Ontheffing Stookverbod Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl Publieksdiensten Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Gemeentearchief Alarm Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Centraal alarmnummer 112 Informatiecentrum Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Week 04 Pluimvee-, varkens- en melkveehouderijen kunnen tot 1 april 2010 in een bedrijfs ontwikkelingsplan (BOP) aangeven hoe en wanneer hun stallen voldoen aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huis vesting). Het BOP moet bij de gemeente worden ingediend. Om te voorkomen dat veehouders gedwongen dubbel moeten investe ren om ook aan andere eisen (welzijn en fijnstof) te voldoen, is het 'Actieplan ammoniak veehou derij' opgesteld. Hierdoor kunnen veehouders uitstel krijgen voor het Besluit huisvesting. Voldoet een veehouderij straks niet aan het Actieplan, dan gelden de overgangstermijnen niet maar de eisen van het Besluit huisvesting. De gemeente kan hierop toezien. Op 31 december 2012 moeten alle veehouderijen volledig voldoen aan het Besluit huisvesting. Categorie-indeling Op basis van het BOP wordt iedere veehouderij ingedeeld in een categorie. De categorie bepaalt de uitsteltermijn die een veehouderij krijgt. Het Actieplan kent vier categorieën: - Categorie A: Bedrijven met milieuvergunning conform het Besluit huisvesting - Categorie B: Bedrijven met milieuvergunning maar niet conform Besluit huisvesting - Categorie C: Bedrijven die stoppen of worden verplaatst - Categorie D: Overige veehouderijen. Veehouderijen uit categorie A die nog niet over de noodzakelijke bouwvergunning(-en) beschikken, moeten ook vóór 1 april 2010 een bouwvergunning aanvragen. Stoppen of verplaatsen Bedrijven die in het BOP aangeven de veehouderij te willen stoppen of verplaatsen, kunnen afbouwen of verplaatsen tot 1 januari 2013. Bedrijven die hiervoor tot 1 januari 2016 nodig hebben, moeten voldoen aan de voorwaarden van het Actieplan. Daarbij dient de milieuvergunning te worden aangepast op het aantal dieren dat de veehouder per 1 april 2009 had. Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website www.venray.nl of op www.infomil.nl. De werkzaamheden om een verkeersveilige route aan te leggen voor voetgangers tussen het treinstation en de nieuwe locatie van Gilde Opleidingen starten op maandag 1 maart. Dit voorjaar opent Gilde Opleidingen haar nieuwe pand aan de Henri Dunantstraat. Stukken die ter inzage liggen kunt u, tenzij anders vermeld, tijdens de openingstijden inzien in het informatiecentrum in de Publiekshal van het gemeentehuis in Venray. Vastgesteld Burgemeester en Wethouders hebben beleidsregels die betrekking hebben op de Wet kinderopvang vastgesteld. Het gaat om beleid gericht op een bestuurlijke boete als bijlage bij het handhavingsprotocol van 21 juli 2009. Door toevoeging van het boetebeleid aan het handhavingsprotocol kan er, indien nodig, worden overgegaan tot handhaving. Het college heeft deze richtlijnen op 19 januari 2010 vastgesteld. De richtlijnen treden in werking op 29 januari 2010 en liggen ter inzage. Aangevraagd Bouwvergunningen - Teunisbloem 16 - vergroten van de woning (nr. ba100026) - Vredeweg 17 - wijzigen van verleende bouwvergunning fase 1 ba090140 (bouwen van een varkensstal met voedersilo's fase 1 (nr. ba100027) - Schutsboom 15 - vergroten van de woning (nr. ba100029) - Mina Krusemanstraat 36 - vergroten van de woning (nr. ba100030) - Ysselsteynseweg 49 - bouwen van een pluimveestal (nr. ba100031) - Timmermannsweg 113 - veranderen van de woning (nr. ba100032) - St. Michaëlstraat 9 - vergroten van de woning (nr. ba100033) - Prins Bernhardstraat 74 - vergroten van de woning (nr. ba100034) - Merseloseweg 119 (parkeerplaats Parkweg/Hoopweg) - plaatsen van een antenne-opstelpunt t.b.v. mobiele telefonie (nr. ba100035) - Pater Tulpstraat ongenummerd - bouwen van een woning fase 1 (nr. ba100036) - Pottevenweg 10-12 - bouwen van een vleesvarkensstal (nr. ba100037) - Paardekopweg 21 - veranderen van de woning (nr. ba100038). Sloopvergunningen - Bachstraat 15 t/m 98 en Mozartstraat 21 t/m 104 - verwijderen van asbesthoudende voor- en achtergevel kozijn (nr. slp100004) - Peelweg 25 - slopen van een pluimveestal (nr. slp100005) - Hoofdstraat 16 - slopen van opstallen (nr. slp100006) - Lollebeekweg 60 - slopen van bedrijfspanden (nr. sp100007). Reclamevergunningen - Grote Markt 13 - verwijderen van bestaande lichtbak en het aanbrengen van folie in de bovenlichten (nr. recl 100003). Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Deze aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen zienswijze/bezwaar indienen. Ontwerp Voorgenomen buitenplanse bouwaanvraag met vrijstelling Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om, met toepassing van artikel 19 lid 1, 2 of 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan de volgende bouw en/of gebruiksprojecten: - De Hulst 22 - bouwen van een chalet (nr. ba070415). Voorgenomen buitenplanse vrijstelling Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om, met toepassing van artikel 19 lid 1, 2 of 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan de volgende bouw- en/ of gebruiksprojecten: - Pater Tulpstraat ongenummerd - bouwen van een woning (nr. ink0803664). Voorgenomen buitenplanse bouwaanvraag Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan de volgende bouw- en/of gebruiksprojecten: - Venrayseweg 50 - bouwen van een overkapping (nr. ba100016). U kunt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken van 29 januari 2010 t/m 11 maart 2010 (zes weken) inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen, waarbij u de gelegenheid krijgt over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen. U wordt dan daartoe uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Verleend Burgemeester en Wethouders hebben de volgende vergunningen en/of vrijstellingen verleend: Bouwvergunningen - Weverstraat 5 - vergroten van de woning (nr. ba100002, verzenddatum 22/01) - Hoenderstraat 45 - plaatsen van een dakkapel en vernieuwen terrasoverkapping (nr. ba090469, verzenddatum 22/01) - Wanssumseweg 17b - bouwen van een loods fase 1 (nr. ba090389, verzenddatum 22/01) - Koepas 4 - bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfskantoor fase 2 (nr. ba090353, verzenddatum 19/01). Sloopvergunningen - Koepas 4 - slopen van de woning met opstallen (nr. slp090058, verzenddatum 19/01) - Verdistraat 48 - verwijderen van een asbesthoudend ac kanaal (nr. slp100001, verzenddatum 22/01). U kunt de desbetreffende stukken vanaf heden inzien. Wanneer u belanghebbende bent kunt u - binnen zes weken na de dag van verzending - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Indien u tijdens de avondopenstelling een verleende vergunning wilt inzien, verzoeken wij u vóór 17.00 uur telefonisch contact op te nemen met de afdeling Publieksdiensten. Bestemmingsplan Vastgesteld Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op 15 december 2009, vastgestelde bestemmingsplan: - Vlakwater 2009. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuw woongebied ten westen van de bestaande woonwijk Vlakwater, ten westen van de Merseloseweg, te Venray. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van 27 Ruimte voor Ruimte-woningen in het plangebied. Middels de Ruimte voor Ruimteregeling wordt aan agrarische bedrijven de mogelijkheid geboden om agrarische bebouwing af te breken en in ruil hiervoor woningen te realiseren. Het bestemmingsplan is zowel naar aanleiding van ingediende zienswijzen als ambtshalve inhoudelijk gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken kunt u van 29 januari 2010 t/m 11 maart 2010 inzien. Daarnaast zijn de stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www. venray.nl. U kunt beroep tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) indien: - u belanghebbende bent of - indien u niet eerder een zienswijze heeft ingediend redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen of - indien er sprake is van een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan. Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht - de gronden van het beroep. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps termijn afloopt, tenzij binnen die termijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Burgemeester en Wethouders zijn van plan voor de inrichting gelegen aan: - Lollebeekweg 9 Castenray - een revisievergunning te verlenen aan M.T.W. Spreeuwenberg, Veulenseweg 55 te Veulen voor een zeugen- en vleesvarkenshouderij (MM090063) - Puttenweg 78 Ysselsteyn - een revisievergunning te verlenen aan Mts. Swinkels, Puttenweg 78 te Ysselsteyn voor fokzeugen- en vleesvarkenshouderij (MM090127). Aan de vergunningen worden voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken van 29 januari 2010 t/m 11 maart 2010 inzien. Tijdens deze inzagetermijn kunt u schriftelijk een gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbesluit bij Burgemeester en Wethouders naar voren brengen. Op telefonische afspraak kunt u ook mondeling uw zienswijze naar voren brengen. Tegen het besluit kunt u later alleen beroep indienen wanneer u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebt gebracht of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Burgemeester en Wethouders hebben besloten voor de inrichting gelegen aan: - Deurneseweg 182 Ysselsteyn - een veranderingsvergunning te verlenen aan Strijbos - Jenniskens O.G. BV, Deurneseweg 167 te Ysselsteyn voor een pluimveehouderij (MM090030) - Gunhoekweg 15 Oirlo - een revisievergunning te verlenen aan Mts. van Dijck - Ewals, Peelweg 39 te Ysselsteyn voor een vleesvarkenshouderij en landbouwproductiebedrijf (MM090073). Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt het besluit met bijbehorende stukken van 29 januari 2010 t/m 11 maart 2010 inzien. Tijdens deze inzagetermijn kunt u een beroepschrift (in tweevoud) indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - belanghebbende bent en - tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (en een kopie van het besluit) - de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Bovendien moet u hierbij aangeven wat het spoedeisend belang is. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder een schorsingsverzoek) is ingediend. Het besluit treedt dan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen via Postbus 51, 0800-8051, of via www.postbus51.nl. Informatie vindt u ook op www.raadvanstate.nl. Verleend Burgemeester en Wethouders hebben een ontheffing verleend van het verbod om afvalstoffen te verbranden: voor het verbranden van snoei- en sprokkelhout dat afkomstig is van het onderhoud aan de erfbeplanting van agrarische bedrijven en woonerven in het buitengebied op de locaties: - Twistweg 10 te Vredepeel - verleend aan dhr. G.A.V. van Hoof, - Veulensewaterweg 27 te Veulen - verleend aan dhr. A.P.W.M. Classens, - Kiekweg 15 te Venray - verleend aan dhr. M.H.J. Basten, - Pauwweg 12 te Oirlo - verleend aan Mts. Pouwels-Egelmeers, voor het verbranden van snoei- en sprokkelhout dat afkomstig is van het onderhoud aan landschapselementen in het buitengebied op de locatie: - Horsterweg 9A te Leunen - verleend aan dhr. W.G.M. Loenen, voor het verbranden van snoei- en sprokkelhout ten behoeve van het gezond houden van de aanplant bij fruitteeltbedrijven en boom- en rozenkwekerijen op de locatie: - Langstraat 32 te Blitterswijck - verleend aan dhr. H.W.A. Cremers. Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden om overlast en nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt de desbetreffende stukken van 29 januari 2010 t/m 11 maart 2010 inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Het besluit treedt in werking na afloop van de bezwaartermijn, tenzij vóór deze datum bezwaar is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder een schorsingsverzoek) is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Op dit moment ontbreekt een veilige voetgangersroute tussen het trein station en de school. Daarom legt de gemeente langs het fietspad van de Henri Dunantstraat een voetpad aan en op de Oirloseweg een verkeers plateau met een zebrapad. Afsluiting Voor de werkzaamheden zal de Oirloseweg tussen de Henri Dunantstraat en de Hulstweg circa twee weken worden afgesloten. Ter plaatse wordt een omleiding ingesteld. Het verkeer wordt via de Henri Dunantstraat, Deurneseweg en de Wittevenneweg omgeleid. Meer info De tekeningen van de verkeers maatregelen liggen ter inzage bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Heeft u vragen over de wegwerk zaamheden, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publieks diensten. 30,31 jan. - Vlakwatercross, recreatiegebied Vlakwater 31 jan. t/m 6 feb. - Hersen- stichting 28 januari 2010 Burgemeester en Wethouders van Venray Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Venray. De redac tie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan niemand aan de inhoud ervan rechten ontle nen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de eindredactie. Redactie Gemeente Venray Eindredactie Team Communicatie gemeente Venray, 52 33 33 Fotografie Mijntje Wismans, Gé Hirdes Basisontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Accent, Venray adv. week 04.indd 16 27-01-2010 15:32:0

Peel en Maas | 2010 | | pagina 16