"Wat zitten we toch in een mooie kerk" Lachen bij OJC Gaellus Nieuwjaars concert in Maashees Burn-out Zilveren omroepspeld Vermoeidheid Reinbert de Leeuw in Theehuis Matthijs Leeuwis in Cambrinus PEEL EN MAAS Donderdag 14 januari 2010 - Pagina 9 IB K-r I LGOG Horst bezoekt Lambertuskerk Swolgen De ingang van de oude kerk, die in 1944 werd opgeblazen. In de nacht van 11 op 12 juni 2007 ontvreemdden inbrekers een belangrijk deel van de inventaris van de Sint- Lambertuskerk in Swolgen. Beelden, kandelaars en olie lampen van onschatbare his torische en emotionele waar de zijn sindsdien spoorloos. Voor LGOG Kring Ter horst vormde het ontbreken van de grootste kerkschatten echter geen beletsel om een bezoek aan de kerk op touw te zetten. Woensdag 6 januari 2010, 19.30 uur. Een dikke dertig belangstel lenden hebben zich niets aange trokken van alle winterse onge makken en zijn ingegaan op de uitnodiging van LGOG Kring Ter Horst om de Swolgense kerk te bezichtigen. Ze installeren zich in de voorste kerkbanken. De tempe ratuur is, met dank aan de koster, behaaglijk te noemen. Spreekstalmeester is Harry Vriens. Woonachtig in Well, opge leid aan de kunstacademie in Arnhem en intussen al weer vele jaren gepensioneerd docent beel dende vorming. Een boeiend en gedreven verteller die z'n gehoor bij de kladden weet te grijpen, zo is vanaf de allereerste minuut duidelijk. Om het ontbreken van de beeldenschat te compenseren, heeft hij een diavoorstelling over bouwgeschiedenis en inventaris van de kerk samengesteld. Hij is bovendien gewapend met een zaklamp om opmerkelijke archi tectonische details bij te lichten. Die zijn er in overvloed. Denk namelijk vooral niet dat de kerk met het verdwijnen van de mid deleeuwse kunstschatten al haar aantrekkingskracht heeft verloren. Gepassioneerd maakt Vriens zijn toehoorders duidelijk dat ze hier op die voorste banken op historische grond zitten. Want de fundamenten van het zaalkerkje dat hier waarschijnlijk in de elfde eeuw verrees, bevinden zich pre cies hier. Onaangeroerd in de grond. Vriens: "U zit op een plaats waar de middeleeuwse geest nog aanwezig is." Kort voor de bevrijding in 1944 bliezen de Duitsers de oude kerk op. Die was weliswaar in de voorgaande eeuwen regelmatig gerenoveerd en uitgebreid, maar stamde toch in vele opzichten rechtstreeks af van het originele kerkje. De herbouw uit 1953 bevat tal van verwijzingen naar de gotische oorsprong. Als je goed kijkt, is in de noordbeuk boven dien nog het poortje zichtbaar dat de ingang van het oude kerkje vormde. Nagenoeg ongewijzigd is verder het later aangebouwde priesterkoor met z'n ingenieuze gewelfconstructie. Uitgebreid staat Vriens daarna stil bij Jan van Swolgen. Geboren in het eerste kwart van de zestien de eeuw in een boerderij aan de huidige Generaal Dempseystraat. Student in Keulen en daar vervol gens opgeklommen in de kerkelij ke hiërarchie: plaatsvervangende hulp van de bisschop, kanunnik in de dom, vicaris-generaal van het aartsbisdom Keulen en tenslotte rector van de universiteit van Keu len. In 1592 gestorven als een zeer rijk man. Enige ijdelheid was hem niet vreemd en hij was wat op de centen. Dat zij hem allemaal ver geven omdat hij z'n afkomst niet verloochende. Voor zijn dierbare ouders, voor zijn broers en zussen en voor zichzelf liet hij in 1573 een uniek drieluik vervaardigen dat in de Swolgense kerk kwam te hangen. De Tweede Wereldoor log wist het te overleven, de dief stal op 12 juni 2007 niet. Althans, onbekend is waar het zich nu bevindt. De naam van Jan van Swolgen keert ook weer terug op het his torische kazuifel, speciaal voor deze gelegenheid voor in de kerk opgehangen door de welwillende koster. Na dat historische kazuifel wordt de aandacht verlegd naar dia's van het tweeluik uit 1480 waarvan niemand weet hoe het ooit in deze kerk is beland. Dat zo bijzonder is dat het zich sinds 1979 in Museum Catharijnecon- vent in Utrecht bevindt. Dat aldus aan de grote diefstal van 2007 wist te ontkomen. Na dat 'dip tiekje' volgt een uitwijding over Lambertus, de patroonheilige van de kerk. Vriens heeft de hem toe gemeten tijd echter al overschre den, dus sluit hij af: "Wat zitten we toch in een mooie kerk!"Alsof ook maar iemand daar na de vooraf gaande anderhalf uur nog aan zou kunnen twijfelen. In de kerk van Maashees wordt op zaterdag 16 januari vanaf 19.00 uur door fanfare St. Cecilia uit Maashees een nieuwjaarsconcert gegeven. Met mooie fanfaremu ziek willen de 46 Maashese muzi kanten iedereen een gelukkig 2010 wensen. Het programma, dat ongeveer een uur duurt, is enorm gevarieerd. Zo wordt onder meer de concertmars Graciana ten gehore gebracht en wordt het concertwerk waarmee de fanfare dit jaar aan het Peeltoernooi deel wil nemen, Alpina Saga, voor het eerst uitgevoerd. Ook de walsen van Strauss ontbreken niet. St. Cecilia staat onder leiding van Robbie Snoek. Het orkest bevat een grote groep jeugdleden. Voor meer informatie kan men kijken op www.fanfaremaashees.nl. Agenda Liedjesavond Zanggroep Evergreen Vierlings beek houdt op zaterdag 16 januari voor de 27e maal de liedjesavond. Negen groepen gaan strijden om de juryprijs en de publieksprijs. Carnavalsvereniging De Keie schieters viert dit jaar het 55-jari- ge bestaan. Dit heugelijke feit is zeker terug te zien in de zaal- en podiumversiering. Wie heeft het beste, mooiste, leukste carnavals liedje en kan dit het beste over brengen op het publiek. De win naar van afgelopen jaar was de groep 112. Uiteraard gaan zij hun titel te verdedigen. Men kan deze avond genieten van artiesten die de titel en de daarbij behorende Wim Geurts publiekswisselprijs in de wacht willen slepen. De avond wordt gehouden in zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek. De zaal gaat open om 19.30 uur en vanaf 20.00 uur worden de liedjes, inclusief ludieke filmpjes, opge voerd. Thriller Theater Het Thriller Theater brengt op zondag 17 januari de bijzondere voorstelling De Vrouw in het Zwart in het Gasthoes in Horst. Het stuk is al achttien jaar te zien op het Londense West End. Nu is de voorstelling vertaald naar het Nederlands. Het Thriller Theater brengt het genre van de toneel thriller op het hoogste niveau terug in de Nederlandse theaters. In de voorstelling is een advocaat op leeftijd geobsedeerd geraakt door het idee dat hij en zijn fami lie vervloekt zijn door een spook achtige vrouw in het zwart. In zijn poging het kwaad te bezwe ren, neemt hij een sceptische jonge acteur in dienst om samen met hem zijn ervaringen na te spelen. Maar als het verhaal zich ontvouwt, begint de grens tus sen werkelijkheid en herinnering langzaam te vervagen.De vrouw in het Zwart combineert de kracht van live theater met de intensiteit zoals we die kennen van de film noir. Het publiek wordt in de voet sporen van het klassieke spook verhaal meegenomen naar een wereld in de traditie van Charles Dickens. Een bijna lichamelijke ervaring die de toeschouwer niet snel zal vergeten. Meer dan drie miljoen bezoekers zijn in Londen al getuige geweest van dit aangrij pende en angstaanjagende theate revenement. The Woman in Black is reeds vertaald in twaalf talen en gespeeld in 41 landen, maar nog niet eerder in Nederland. De voor stelling van het Thriller Theater begint om 20.00 uur. Meer infor matie en kaarten reserveren kan via www.kukeleku.com. Jongerengroep Het Toon Hermans Huis Venlo houdt iedere twee weken een bijeenkomst voor jongeren in de leeftijd tussen de vijftien en achttien jaar die zelf of iemand in hun directe omgeving hebben met kanker. Aanmelden voor deze Jongerengroep kan via telefoon (077)3211433, via e-mail info@ toonhermanshuisvenlo.nl of door binnen te lopen (elke werkdag tussen 9.00 en 17.30 uur) bij het Toon Hermans Huis Venlo. Zondag 17 januari laten drie comedians hun talenten zien in OJC Gaellus in Tienray: Joris Velle- man, Steven Mahieu en Jan-Bart de Muelenaere. Kaarten zijn te reserveren via info@gaellus.nl (vol vol). Joris Velleman stond in de fina le van het Cabaretesk Festival in Eindhoven 2008. Een comedian met hilarische invallen. Eigen lof stinkt, uiteraard. Eigengeilerij. En oh ja, neem het allemaal niet te ernstig. Dat doet hij namelijk zelf ook niet. Steven Mahieu is de win naar van de publieksprijs en de juryprijs Gagacup 2009. Steven is authentiek, niet te plagiëren. Zijn optredens zijn even onvoor spelbaar als de doos van Pandora. Steven maakte zijn podiumdebuut Steven Mahieu. bij De Nonsens Alliantie, nam deel aan The Lunatic Comedy Award en Cabaretesk Eindho ven, schreef voor De Raadkamer (Radio 2) en De Rechters (Can vas) en haalde de finale van de 123 Comedy Award 2008. Jan-Bart De Muelenaere brengt een com binatie van stand-up, oneliners en puntdichten. Deze handelen over de wereld zoals hij die ziet. Hij schuwt geen al te persoonlijke onderwerpen, noch is hij bang voor expliciet taalgebruik. Hij werd drie maanden na zijn aller eerste stand-upcomedy verkozen tot winnaar van de West-Vlaamse Komedieclub Wedstrijd 2007. De soos is open vanaf 18.00 uur, aan vang 20.00 uur. Entree 8 euro. In maart start er weer een cur sus Aanpakken van stress: voor komen van burn-out, door de afdeling Preventie en Informatie van de GGZ Noord- en Midden Limburg. Deze stresstraining kan helpen bij spanningsklachten. Inmid dels hebben bijna 450 mensen in Noord-Limburg aan deze trai ning deelgenomen. Na afloop geven cursisten aan dat hun stres sklachten zijn verminderd en dat zij beter met spanningen kunnen omgaan. De cursus is bedoeld voor mensen die last hebben van stress, het risico lopen burn-out te geraken of bezig zijn daarvan te herstellen. Het is een praktische cursus, vol met handige tips, om stress de baas te blijven. Boven dien ontvangt men een werkboek met daarin een duidelijke uitleg en veel informatie. Het boek kan men, na de training, als naslag werk blijven gebruiken. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten in de avonduren en start in Venlo en/ of Venray. Voor meer informatie en aanmelding kan men contact opnemen met het Informatie centrum Geestelijke Gezondheid via telefoon (0478)527066 of via e-mail igg@ggznml.nl. Het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck houdt op maan dag 18 januari de plaatselijke traditie van koppermaandag. Om 19.00 uur komen de gil- debroeders en Dzusters bij elkaar in café de Zwart. Er wordt tijdens deze bijeen komst een videoband vertoond van het Europees Schutters in Kinrooi (België). Verder worden op een groot scherm foto's van het afgelopen jaar gepresenteerd. Ook is het archief van 2000 gro tendeels te bezichtigen. Deze avond is ook toegankelijk voor niet-leden en verder wordt door het gilde het traditionele Duits broodbuffet aangeboden. Op dins dag 19 januari wordt het feest van de patroonheilige St. Antonius Abt gevierd. Het St. Antonius Abt Gilde is een van de weinige gildes die dit nog gewoon op een door deweekse dag doen. Vanaf 1959 vindt dit feest plaats op de dins dag na 17 januari. In die tijd waren er nog veel middenstanders bij het gilde en die hadden meestal op dinsdag de winkel gesloten. Voor 1959 was het feest altijd op de patroonsdag van de Heilige St. Antonius Abt, op 17 januari. Deze dag begint 's morgens om 9.00 uur met een plechtige mis met gil de-eer in de parochiekerk van Blit- terswijck. Deze mis wordt gece lebreerd door gildepriester Hub van Horne. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan het St. Antoniuskapelletje. Na het gebed en het offeren wordt de traditio nele borrel aangeboden door Wim Janssen bij het kapelletje. Om 10.30 uur wordt aange schoven aan de koffietafel en ver volgens vindt de jaarvergadering plaats in het parochiehuis. Tijdens die bijeenkomst schenkt gildeko- ning Jan van de Water het gilde een koningsschild met zijn eigen creatie erop. De overheid blijft ook even stilstaan bij 25 jaar vendeliers bij het gilde. Tevens wordt aandacht besteed aan het 525- jarige jubi leumfeest, met als hoogtepunt de grote internationale gildedag op 18 juli van dit jaar. Tijdens deze vergadering worden bovendien zeven jubilarissen gehuldigd die 25 jaar lid zijn: Peter Dings (25 jaar vendelier, twee jaar deken schatbewaarder en in 1985 was hij koning), Joost Gooren (25 jaar vendelier), Richard Gooren (25 jaar tamboer, tweede gildetrom en koning in 1992), Wilbert Ingen- pass (25 jaar vendelier, vanaf 2001 eerste gildemeester), Melanie von der Haar (25 jaar tamboer), Sjoerd Thiesen (zeven jaar schildknaap, van 1993 - 2004 tamboer, in 2004 koning, vanaf 2005 voetvolk). Het St. Antonius Abt Gilde Blit- terswijck. Antoon Tissen (25 jaar vendelier, vanaf 1999 hoofdvendelier, vanaf 2007 lid van de vendelcommis sie in het Land van Cuyk). In de middaguren worden twee cafés bezocht: café tante Jet en café de Zwart. Om 19.00 uur voegt de aanhang zich in het gemeen schapshuis bij de feestvierders voor het diner en het avondpro gramma met dans en muziek. De organisatie van deze avond is in handen van de 25-jarige vende- liersgroep. Tijdens de nieuwjaarsbijeen komst van Omroep Venray heeft bestuursvoorzitter Jan Driessen radiotechnicus Louis Peeters onderscheiden met de zilveren speld van Omroep Venray. De vierde zilveren speld in het bestaan van de Venrayse Radio. Liesbeth Lucassen, Rein Wortel- boer en Eric Tonnissen gingen de afgelopen jaren de huidige jubi laris al voor. Louis Peters, woon achtig in Blitterswijck, heeft 25 jaar lang grote inzet getoond voor het technisch mogelijk maken van lokale radio-uitzendingen, eerst bij de voormalige Venrayse Zieken omroep en de laatste twintig jaar bij Omroep Venray. Het Toon Hermans Huis Venlo start met de cursus Vermoeid heid de baas! Tijdens een reeks van vijf groepsgesprekken wor den de deelnemers handvatten geboden om te leren omgaan met vermoeidheid. Deze cursus is bedoeld voor mensen die in het verleden kanker hebben gehad en, misschien zelfs al langere tijd, last van vermoeidheid hebben. Voor meer informatie of aan melden, e-mail info@toonher- manshuisvenlo.nl of kijk op www. toonhermanshuisvenlo.nl. men kan ook binnenlopen bij het Toon Hermans Huis Venlo aan de Nieuwstraat in Venlo, telefoon nummer (077)3211433. Matthijs Leeuwis en zijn band staan op zondag 17 janu ari op het podium van Cam brinus in Horst. Onlangs maakte Leeuwis tij dens de laatste Grote Prijs van Nederland veel indruk met zijn gruizig gezongen Nederlandsta lige folkblues en ontving er de Publieksprijs. Bij Leeuwis zijn invloeden uit de Americana, blues en folk overal terug te vinden. Het ene moment doet het denken aan mensen als Dylan en Townes Van Zandt en anderzijds komen asso ciaties op met de oude bluesklas- siekers. Zijn extra kracht zit in het feit dat hij in het Nederlands zingt. Tekstueel ijzersterk en muzikaal door een goede band gedragen bewijst hij dat de bron van goede muziek uit eigen bodem nog lang niet opgedroogd is. Langzaam aan verovert hij een plaatsje in de Nederlandse folkscene. Leeuwis (zang, dobro en gitaar) wordt begeleidt door pianist Gabriel Peeters, Alex Akela (mandoline, viool en accordeon) en contrabas sist Guus van Mierlo. Het optre den begint om 16.00 uur. In het Venrayse Theehuis in het Odapark in Venray vindt op zon dag 17 januari vanaf 15.30 uur een ontmoeting plaats tussen de musici Franz Liszt en Reinbert de Leeuw. Over Liszt zegt De Leeuw: "Liszt was zijn tijd met de Via Crucis zo'n dertig, veertig jaar vooruit. Maar hij werd niet begrepen. Hij was zo ver van de klassieke en de roman tische muziek vandaan geraakt dat de mensen dachten dat hij seniel geworden was. Zijn uitgever wei gerde het stuk uit te geven en stuurde het terug. Het stuk paste ook niet bij Liszts imago. Hij stond bekend als een overdadige, over donderende man, die de mensen graag met zijn muziek bedwelm de. De Via Crucis is juist karig. De noten zijn van alle uiterlijkheden en franje ontdaan. Wat er niet toe doet, is weggehaald. Ik denk dat je een lang leven achter de rug moet hebben om zoiets gecon centreerds te kunnen compone ren", aldus Reinbert de Leeuw in NRC in een serie gesprekken met musici over 'De mooiste noot'. Die Via Crucis (Kruisweg) staat dan ook op het programma samen met La Lugubre Gondola en his torische Hongaarse portretten. De Leeuw (1938) is een gelouterd musicus die zich bekend heeft tot de eigentijdse muziek en deze een plaats heeft gegeven in de vader- landse concertpraktijk. Aanvan kelijk alleen met het Schönberg Ensemble, ooit opgericht samen met Henk Guittart, later met dit ensemble dat zich verbonden heeft met het ASKO in ASKO- Schönberg Ensemble. Alle eigen tijdse muziek kan dit gezelschap spelen, ook die waarvan de noten nog nat zijn, laat De Leeuw weten bij elk con cert. De Nederlandse concertprak tijk is als overal in Europa heel sterk traditioneel ingesteld. Een van de grote verdiensten van De Leeuw is juist eigentijdse grote componisten als Olivier Messi- aen uit Frankrijk en de Russische Oestvolskaja en Goebaidoelina letterlijk maar ook en vooral muzi kaal naar Nederland gehaald te hebben. Alle concerten in de serie Con certen in Venray vinden plaats op zondag vanaf 15.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Concertorga nisatie Fred H. Renirie via telefoon (0478)582472, via e-mail fredh. renirie.@home.nl of via www.con- certeninvenray.nl, alsook aan de ingang van het Theehuis voor aan vang van het concert. Voor gede tailleerde informatie over de con certen van de serie 2008-2009 kan men op dezelfde adressen terecht. Het Odapark ligt aan de Mer- seloseweg in Venray, schuin tegen over het ziekenhuis Viecuri. Kunst Cultuur Koppermaandag gilde

Peel en Maas | 2010 | | pagina 9