Zorg in Venray O Paul Franssen nieuwe voorzitter horeca Fantastische ervaring KAAS* Portif/oofè vv**-"' ff ff Gunhoek www.dekaaskenner.nl ook voor uw tuin PEEL EN MAAS Donderdag 14 januari 2010 - Pagina 7 Zorgbelang Venray houdt in samenwerking met de HAP (Huis artsenpost/Cohesie) op maandag 25 januari een werkbijeenkomst. Het bestuur van Zorgbelang, verte genwoordiger van alle (potentiële) zorgvragers in Venray, heeft zich in een lang voortraject verdiept in de geschiedenis en de ontwik kelingen van de zorg in Venray. Een en ander was het vervolg op ontwikkelingen rond Behoud BasisZorg Ziekenhuis Venray. Er hebben zich de laatste jaren veel ontwikkelingen voorgedaan. Zo is er sprake van marktwerking, is de wet- en regelgeving veranderd, én zijn verantwoordelijkheden anders gekaderd. De dagelijkse praktijk van de (keten)zorg is niet meer te vergelijken met enkele jaren geleden. Zorgbelang Venray houdt deze werkbijeenkomst/the mamiddag op basis van nog steeds actueel levende thema's. De the ma's die samen met een forum van de HAP HuisArtsenPost Ven- ray/Cohesie) worden uitgewerkt zijn onder andere bereikbaarheid, beoordeling van de hulpvraag, klachtopvang en spoedeisende hulp. Deze thema's zijn door de achterban van Zorgbelang Ven- ray in eerdere werkbijeenkom sten nadrukkelijk benoemd. Het forum bestaat naast de directeur uit andere deskundigen van de HAP. De bijeenkomst vindt plaats op 25 januari van 13.00 tot 16.30 uur in De Kemphaan aan het Ken- nedyplein in Venray. Tijdens de voorbereiding van deze middag heeft het bestuur van Zorgbelang Venray uitvoerig overlegd met de verantwoordelijken van het HAP. In dat overleg is gekomen tot een programma, dat nauw aansluit bij wat er leeft onder vele burgers en patiënten in Venray. Daarin staan de aangedragen kritieken in de vorm van thema's centraal. Men gaat gezamenlijk op zoek naar de meest wenselijke vorm om de inbreng van de cliënt/patiënt van de HAP te vergoten/verbeteren. Geïnteresseerden zijn welkom. Behoud de Peel Werkgroep Behoud de Peel gaat op zaterdag 16 januari weer aan de slag met beheerwerk in De Peel. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij het WBdP-kantoor via telefoon (0493)354411 of via (0493)319610. Er wordt gewerkt tot ongeveer tot 14.00 uur. Ieder een vanaf tien jaar, die mee wil werken, is welkom om 9.00 uur bij het kerkje in Griendtsveen. Er wordt deze dag weer gewerkt aan de aanleg van wegen voor de gladde slang door het zagen en stapelen van berkenhout. Dorpsraad Leunen Stichting Dorpsraad Leunen houdt een dorpsraadvergadering op maandag 18 januari vanaf 20.00 uur in gemeenschapshuis De Brink in Leunen. Op de agenda staan onder meer mededelingen door voorzitter Jeroen van de Leur en de voortgang van de projecten DOP en de Jeugddorpsraad/Jeugd- commissie. Anders Sterk De Stichting Anders Sterk is een stichting voor en door ouders van kinderen met een GGZ-problema- tiek, zoals AD(H)D, autisme en aan autisme verwante stoornissen. Op woensdag 20 januari houdt Anders Sterk de thema-avond Het Speciaal vervolgonderwijs. Scho len uit Noord- en Midden Limburg en Oost Brabant komen vertellen over hun school, de benadering en aanpak van de kinderen en wat voor type onderwijs er mogelijk is. Aansluitend is er nog gelegen heid tot het stellen van vragen bij de betreffende scholen. De avond wordt gehouden De Witte Hoeve aan de Gasstraat in Venray en duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Aanmelden kan via info@anders- sterk.nl. of bij Emmy Sijbers, tele foon 06-10360832, Marga Stein- mann, telefoon (0485)517217 of bij Marion Brown, telefoon (0478)512520. Grimeren bij EVA Moedercentrum EVA verzorgt op de donderdag 21 en 28 januari een minicursus grimeren. Karin Juwett, met jarenlange ervaring in het grimeren van allerlei typetjes en fantasiefiguren, leert de deelne mers een aantal basistechnieken. Er wordt uitleg gegeven over hoe het is om met schmink om te gaan, welke materialen kindvriendelijk zijn, hoe het materiaal gebruikt wordt en op welke wijze de schmink het beste van het gezicht afgehaald kan worden. Er wordt geleerd om lijnen en vlakken te durven zetten in het gezicht. Op de tweede avond wordt een dierenfiguur geschminkt. Beide avonden duren van 19.30 tot 21.30 uur. De cursus vindt plaats bij moedercentrum EVA aan de Paterslaan in Venray. Aanmelden kan via telefoon (0478)510035. Prostaatkanker Het Toon Hermans Huis Venlo geniet bekendheid in de regio Noord-Limburg als open centrum voor iedereen die met kanker te maken heeft. Men kan er vijf dagen per week binnenlopen voor een moment van rust en een goed gesprek. Het huis biedt een scala aan activiteiten. De Stich ting Contactkring Prostaatkanker (SCP) houdt binnen het Toon Her mans Huis Venlo op donderdag 21 januari van 14.30 tot 16.30 uur inloopmomenten voor mensen met prostaatkanker en andere belangstellenden, welke mogelijk in enigerlei vorm met prostaatkan ker te maken hebben, om in een ongedwongen sfeer elkaar te ont moeten en ervaringen uit te wisse len. Het Toon Hermans Huis Venlo is gelegen aan de Nieuwstraat in Venlo, telefoon (077)3211433. Op www.toonhermanshuisvenlo.nl vindt men de nodige informatie. Overleden Kind In Bergen wordt door de Ver eniging Ouders van een Overle den Kind op zaterdag 23 januari een regiomiddag gehouden. Het verlies van een kind roept sterke emoties op. De vereniging weet dat de behoefte aan begrip en medeleven in hun verdriet groot is. Ondanks de steun van de omgeving ervaren vele ouders na enige tijd toch dat ze er alleen voor staan. De vereniging Ouders van een Overleden Kind is een zelfhulporganisatie en biedt een vorm van lotgenotenhulp. De con tactpersonen van de vereniging zijn allen lotgenoten die zelf hun verlies, hun verdriet en isolement hebben doorworsteld en nu in staat zijn om hulp aan anderen te verlenen. Voor ouders die met de vereniging kennis willen maken wordt deze regionale contactmid dag gehouden in bijeenkomstcen trum de Edith Stein kapel aan de Murseltseweg in Bergen. Er wordt een lezing gegeven door Betsy en Jan de Jager. De middag begint om 13.30 uur. Voor informatie kan men contact opnemen met Kitty Huisman (regiovertegenwoordi ger Vook Limburg) via telefoon (045)5641255 of via e-mail ceg- huisman@kpnplanet.nl. Zie ook www.vook.nl. Toon Hermans Huis Het Toon Hermans Huis heeft veel activiteiten te bieden. Een van die activiteiten is schrijven en dat is niet saai en niet moeilijk. Aan de hand van korte opdrach ten gaat men kleine stukjes tekst schrijven. Het gaat niet om fout loos schrijven of mooi schrijven, het gaat altijd om het eigen unieke verhaal. De bijeenkomsten vinden eens per veertien dagen plaats in Venlo op maandagmiddag. Neem voor meer informatie contact op met het Toon Hermans Huis in Venlo via telefoon (077)3211433 of via e-mail info@toonhermans- huisvenlo.nl. Met ingang van 1 januari 2010 is Paul Franssen de nieuwe voorzitter van Koninklijke horeca Nederland afdeling Venray. Hij volgt André Duijghuisen op. Opmerkelijk aan de keuze voor Franssen is dat de horeca in het verleden altijd de voorkeur gaf aan een onafhanke lijk voorzitter. Horeca Venray heeft de persoonlijke kwaliteiten van Franssen echter laten prefereren boven het onafhankelijke karakter. Franssen is ruim tien jaar actief als zelfstandig horecaondernemer. In 1999 ruilde hij zijn politiepet in en werd horecamanager van de schouwburg, waarna hij een café begon in de voormalige Latijn se school, tegenwoordig beter bekend als De Klokkenluider. Van 2005 tot en met 2008 exploiteer- de hij de horeca van golfcomplex De Golfhorst. In maart van het afgelopen jaar nam hij het horeca bedrijf aan de Paterslaan 15 in Ven ray over, waar hij sinds 1 juni 2009, samen met zijn vrouw Ilse, restau rant De Beejekurf runt. Franssen is van mening dat de horeca, met name in het centrum, van groot belang is voor een aanzuigende werking van winkelend publiek voor Venray en zal zich naar eigen zeggen in gaan zetten voor een beter ondernemersklimaat voor horecaondernemers. Hij is van mening dat deze ondernemers zwaar ondervertegenwoordigd zijn in het centrum. In vergelijking met plaatsen als Valkenswaard en Uden blijft de horeca in Venray met ongeveer 50 a 60 procent ach- ter. Hij gaat ook een dringend ver zoek doen op de gemeente die in het hele verhaal, volgens Franssen, een belangrijke rol kan vervullen. Franssen wil verder afrekenen met het negatieve imago dat de horeca, in zijn ogen, ten onterecht heeft sinds de invoering van de euro. Hij schroomt niet om de hand in eigen boezem te steken en denkt winst te behalen door de onderlinge ver draagzaamheid en samenwerking te versterken. "Veel ondernemers hebben niet in de gaten dat als het regent bij de één het druppelt bij de ander. Een mooi voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de Grote Markt als horecaplein. 's Zomers is dit een heerlijke plek om te vertoeven en als bij de één geen plek is, gaan de bezoekers wel bij de ander zitten." Zorgen zijn er ook. Sinds de invoering van een minimumleeftijd voor de verkoop aan jongeren verdwijnen deze steeds meer uit het zicht van de professionele horeca. "Drinken in besloten en/of privésfeer laat op de avond en dan alsnog, soms in beschonken toestand de regu liere horeca bezoeken, met alle gevolgen van dien, is een steeds vaker voorkomend verschijnsel." Franssen zal het huidige bestuur uit gaan breiden en heeft Twan van Bussel (feestcafé De Koets) bereid gevonden om het bestuur m.i.v. 1 februari te gaan verster ken. Uitbreiding van het bestuur is noodzakelijk omdat Geijsteren, Wanssum en Blitterswijck bij de gemeente zijn gevoegd. Lieke Voermans enthousiast over haar stage in Malawi Medio september van het vorig jaar vertrok Lieke Voer mans uit Holthees voor ruim drie maanden naar Malawi om haar stage 3D vormgeving aan het St. Lucascollege in Boxtel te combineren met ontwik kelingswerk in dit Afrikaanse land. Haar doel was om de levensomstandigheden bin nen het onderwijs in Malawi te verbeteren, een missie die meer dan gelukt is. "Het is een fantastische tijd geworden en de doelen die ik had, heb ik ruimschoots gehaald. Meer dan dat zelfs", aldus de 19-jari- ge studente. Het derde jaar 3D vormgeving aan het St. Lucascollege in Boxtel staat voor Lieke Voermans in het teken van twee stageprojecten. Ze verkoos de stage in Malawi boven een stageperiode bij een bedrijf, een kans die haar werd geboden door de Stichting Edukans. Samen met Wouter, een stagiaire van een meubelmakerschool in Apeldoorn, geeft ze haar project in Malawi vorm. "Het was een fantastische erva ring. Omdat ik zo veel sponsor geld heb gekregen van iedereen die mijn project wilde steunen, heb ik de mogelijkheid gehad om meerdere projecten te sponsoren naast mijn specifieke stagedoel, het maken van schoolbankjes. Met trots mag ik wel vertellen dat we in drie maanden 120 schoolbank- jes hebben kunnen maken, waar van zestig bankjes naar de basis school in Matsimbe zijn gegaan en de andere zestig naar de Likuni Boys basisschool. Ik had nooit gedacht dat we zo'n mooi aantal bankjes konden neerzetten in de korte tijd die we hadden, maar met hard werken en de hulp van de Afrikaanse meubelmakerstu denten hebben we ons doel dub bel en dwars gehaald." Tijdens haar verblijf in Malawi pakte ze meteen enkele andere projecten op. "Deel van mijn studie is meubels ontwerpen en maken, grotendeels word ik opgeleid tot creatieveling waar onder dus ook schilderen valt. Toen we de kans hadden om de basisschool te bezichtigen, zag ik dat de meeste lokalen erg sober waren. Dat is ook niet vreemd wanneer het geld voor leermid delen al amper aanwezig is. Toch vind ik het belangrijk dat je als kind een beetje kleur in je leven hebt en met deze gedachte ben ik een ontwerp gaan maken voor een grote muurschildering in het lokaal van groep 3-4. Toen ik klaar was met de muurschildering had ik nog een aantal potten verf en wat tijd over. Alle kinderen waren zo nieuwsgierig geweest toen ik aan het schilderen was, dat het me leuk leek hen erbij te betrekken. Ik heb in drie verschillende loka len paarse vlakken op de muur geschilderd en toen alle kinderen uit het dorp bij elkaar geroepen om hun handen af te drukken op de muur in verschillende kleuren. In de palm van de handen heb ik heb abc geschilderd. Iedereen was zo enthousiast, en wanneer iets leuk is, is leren gemakkelijker." LEERMETHODE Op het Don Bosco Youth Tech nical Institute, waar Lieke aan de slag ging om schoolbankjes te maken, bestaat ook een afdeling kleermaken. "De school biedt kansarme jongeren een concreet beroep te leren voor hun toe komst", legt Lieke uit. "De dames van die afdeling heb ik mijn Afri kaanse stoffen gebracht om rok ken van te laten maken. Hierdoor had ik veel contact met hen en toen de examens eraan kwamen, konden ze nog maar net de kosten hiervoor betalen. Het leersysteem in Malawi is anders, je betaalt apart voor de school, tussentijdse toetsen en examens. Er zijn veel studenten die erg veel moeite heb ben met het bij elkaar krijgen van dit geld. Toen ik bij de examenuit reiking was, werden Nessie, één van de meisjes die altijd mijn rok ken maakte, en Andrea, een ander meisje van tailoring, uitgeroepen tot de beste studenten van hun richting. Omdat veel studenten stranden na hun studie, vanwege een tekort aan materialen of werk ruimte, besloot ik om beiden een startbedrag te geven voor een naaimachine, wat de droom is van alle meisjes die afstuderen op deze richting." Haar missie om de levensom standigheden binnen het onder wijs in Malawi te verbeteren, zette de studente uit Holthees ook om in daden. "Ik heb een leermethode ontworpen die gebruikt kan wor den bij het onderwijs op de basis school. Ik heb blokjes gezaagd en geschuurd die vier zijden hebben en daarop de letters van het abc geschilderd. Ik heb ze daarna gevernist om de levensduur te verlengen. Het concept is dat ver schillende groepen met leerlin gen bij elkaar gaan zitten met een bepaald aantal blokjes. De leraar kan een woord of een zin zeggen in het Engels of in Chichewa. De leerlingen moeten dan door mid del van deze blokjes de juiste grammatica neerleggen. Hierdoor leren ze samenwerken en leren ze niet alleen van de leraar, maar ook van elkaar. Spelenderwijs leren is iets dat we in het westen vaak gebruiken als leermethode en is tot nu toe erg succesvol geble ken. Het viel me op dat in Mala wi de kinderen nooit leren op deze manier en dat is ook niet zo vreemd aangezien leermiddelen erg schaars en duur zijn. Van het overgebleven sponsorgeld heb ik leermiddelen gekocht. Verschil lende posters met bijvoorbeeld verschillende soorten groente, fruit, motorvoertuigen en dieren. Een wereldkaart en een kaart van Malawi." SPECIALE BAND Tijdens haar verblijf in Malawi kreeg ze een speciale band met Bicinose Haswell, een van de studenten. "Bicinose is een heel gemotiveerde student die hard moet werken naast zijn studie om dit te kunnen betalen. Over een paar maanden is hij klaar met studeren. Hij woont in een klein dorpje genaamd Kasungu waar zijn gehele familie nog woont. Die hij al een jaar niet heeft gezien. Zodra hij afstudeert zal hij hoofd verdiener van het gezin worden, omdat zijn ouders te oud zijn om nog te kunnen werken. Boven dien moet hij twee jongere zusjes onderhouden die niet naar school kunnen vanwege gebrek aan geld. Na afstuderen is zijn enige optie om in de stad te gaan werken bij een andere meubelmaker en gedeeltes van zijn loon naar huis te sturen, maar na aftrek van kos ten is dit maar een klein bedrag. Wouter en ik hebben drie maan den met hem gewerkt. Wij heb ben onze basisgereedschappen aan hem gegeven, zodat hij zijn eigen meubelzaakje kan begin nen in zijn dorp. Zo kan hij ook bij zijn zusjes en ouders blijven wonen. Hierdoor zal niet alleen hij een betere toekomst hebben, maar ook zijn twee zusjes kunnen naar school en zijn ouders wor den op hun oude dag onderhou den. Toen ik wegging uit Malawi had hij al vier opdrachten binnen, twee weken nadat zijn studie was geëindigd. Hij is nu begonnen met zijn meubelzaakje Chimwemwe Carpentry and Joinery shop, het geen vreugde betekent. Lieke Voermans kijkt met dank bare gevoelens terug op haar sta geperiode. "Het was in een woord prachtig. Ik wil iedereen dan ook bedanken voor alle gulle giften voor mijn project. Ik hoop dat ik het geld op een positieve manier heb weten te besteden. Ik heb ervaren dat het geld dat gegeven wordt door middel van donaties vaak kwijtraakt in de corruptie van een land als Malawi. Door directe ontwikkelingshulp kan je veel meer bereiken, ook al is het op kleine schaal. Ik ben geraakt door het feit dat iedereen in mijn omgeving zo enthousiast heeft gereageerd op mijn project, en dat zelfs organisaties het vertrouwen in mij hebben gehad dat ik hun geld goed zou besteden." Dinsdag 21 juli 19.00 uur t/m woensdag 18.00 uur (herhaling om het uur) Items: Gildedag Blitterwijck Actie Rode Handen JOC Ysselsteyn Vooruitblik Vlakwatercross Uitzending gemist? Kijk op www.peelenmaastv.nl Inwoner Brukske krijgt planschade voor De Brier De bewoners Pleijsier en Vren- ken van de Aubadestraat in Bruks- ke hebben bij de gemeente een planschadeclaim ingediend van wege de komst van De Brier. De woonboulevard grenst aan de ach tertuinen van de Aubadestraat. De gemeente neemt voor plan schades adviesbureau Van Mont- foort in de arm. Uit het planscha- derapport blijkt dat Pleijsier een vergoeding krijgt van 3000 euro, terwijl de schadeclaim van Vren- ken is afgewezen. Het bedrag van 3000 euro wordt nog verhoogd met de wettelijke rente vanaf oktober 2008. Pleijsier diende in juni 2008 de schadeclaim in van wege waardevermindering van zijn woonhuis, door de komst van de woonboulevard. Het laden en lossen gebeurt op twintig meter afstand van zijn woning. Van Montfoort vindt dat de komst van de bouwmarkt inderdaad leidt tot geluidsoverlast en dus tot een ver slechtering van het woonklimaat. Het adviesbureau stelt de waarde vermindering vast op 3000 euro. De gemeente hoeft niet zelf voor de schade op te draaien, omdat het planschadeverhaal des tijds is afgewenteld op projectont wikkelaar 3W Vastgoed. Vrenken krijgt geen planschade omdat de komst van de winkelboulevard niet zou leiden tot een lagere koopprijs van zijn woning. De geluidsoverlast van het verkeer en de aantasting van de luchtkwa liteit worden volgens Van Mont- foort opgevangen door de lange gevel van de bouwmarkt die als een buffer dient. Ook de overlast van het laden en lossen zou daar door minimaal zijn, mede omdat het op een ruime afstand gebeurt van de woning. Planschade wordt alleen uitgekeerd als de hinder te wijten valt aan de planwijziging. Van Montfoort wijst erop dat er in de oude situatie ook sprake kon zijn van verkeershinder en van hoge bebouwing op De Brier. Minima krijgen hogere bijdrage zorgverzekering De gemeente Venray heeft per 1 januari de bijdrage in de premie van de collectieve zorgverzeke ring voor minima verhoogd. De gemeente verhoogt haar bijdrage van 7 euro naar 9 euro per ver zekerde per maand of van 84 euro naar 108 euro op jaarbasis. Met de maatregel wil de gemeente voor komen dat minima niet of te wei nig verzekerd zijn voor zorg. Om te voorkomen dat mensen niet of niet voldoende in hun zorg- kosten zijn verzekerd, heeft de gemeente Venray in 2006 een col lectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor minima met een inkomen tot 120%. Minima die deelnemen aan deze collectieve ziektekostenverzekering kregen tot op heden de een bijdrage in de premie van 7 euro per maand van de gemeente. Deze gemeente lijke bijdrage is sinds de invoering van de regeling in 2006 niet meer gewijzigd. De kosten gingen de afgelopen jaren wel omhoog. Zo is de premie voor ziektekostenverze keringen de afgelopen jaren sterk gestegen, zijn de mogelijkheden tot belastingaftrek van zorgkosten beperkt en is de invoering van het verplichte eigen risico in de zorgverzekering slechts ten dele gecompenseerd door een verho ging in de zorgtoeslag. Ook is het zo dat de inwoners van Meerlo- Wanssum een hogere gemeente lijke bijdrage kregen dan de Ven- rayse minima. Door de bijdrage te verhogen komen de bedragen voor alle minima weer ongeveer op hetzelfde niveau. tuvoek onze sifc wwiv.gunhuek.il] 4 Venray De Hoveniers wx-vim JONGE GOUDSE KAAS kilo 5.-! Bibliotheken delen gedichten uit Tijdens de landelijke gedichten dag op 28 januari worden in het werkgebied van BiblioNu 11.000 kaarten uitgedeeld in bibliothe ken en bij groentezaken, bakkers, slagers en bloemisten onder het motto Vers bij Vers. De twaalf eer ste kaarten worden op woensdag 27 januari 13.30 uur door Arn- oud Bruijns, directeur van Bibli- oNu, overhandigd aan wethouder Patrick van der Broeck en Marlene Leenders van de Rabobank. De actie wordt voor de vijfde keer gehouden in Noord-Limburg en Noordoost Brabant en is georgani seerd door BiblioNu en Biblioplus samen met de schrijfkring Literair Café Venray de schrijfclubs Mera- lit, Woord in beweging, De pen nenstreek, Stichting Pen Stem en De vrije dichters Boxmeer. De elf verschillende gedichten op de kaarten zijn gemaakt door regio nale dichters. Deze zijn door een jury geselecteerd uit inzendingen van de voorafgaande regionale gedichtenwedstrijd in het najaar van 2009. Op de twaalfde kaart kan men zelf een gedicht schrij ven. Doel van deze actie is om gedichten zo dicht mogelijk bij de gewone mensen te brengen. Mathieu Emonts hoofd Omroep Venray Het bestuur van Omroep Venray heeft Mathieu Emonts benoemd tot hoofd van de Venrayse omroep. In deze nieuwe vrijwilligersfunc tie gaat Emonts de nieuwe koers van de omroep vorm en inhoud geven. Zo gaat hij zich bezighouden met de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur en zal hij operationeel leidinggeven aan alle teams van medewerkers. Vanuit zijn ervaring in maatschappelijke, bestuurlijke en leidinggevende functies, en vanwege zijn betrok kenheid bij de Venrayse samenle ving, ziet het bestuur in Mathieu Emonts een zeer geschikt persoon voor deze nieuwe vrijwilligers functie. Medio mei start Mathieu Emonts, oud-wethouder van de gemeenten Venray en Meerlo- Wanssum, met deze nieuwe vrijwilligersfunctie als hoofd van Omroep Venray. Tot die tijd worden de zaken geregeld door de huidige hoofdredacteur Hilko Poot.Vanwege de invoering van de nieuwe organisatiestructuur komt de functie van hoofdredacteur per medio mei te vervallen. Is uw site aan een facelift toe? Wij zorgen dat uw site weer bij de tijd is. Flyers Internet Communicatie Onderzoek Advies Ontwerp Ontwikkeling info@flyers.nl www.flyers.nl 0478 546293 Training Coaching Productontwikkeling Carnavalskleding t> Feestartikelen SHOWROOM GEOPEND: Dagelijks van 12 tot 17 uur Vrijdags van 12 tot 19 uur Zaterdags van 10 tot 17 uur RAADHUISSTRAAT 38 te VENRAY SHOPPEN DOE JE ONLINE www.partylook.nl

Peel en Maas | 2010 | | pagina 7