Tbs'er opgepakt Lely Center Venray, proficiat! r Venray op zoeK naar strooizout! vydo 'Met Avydo op weg naar succes!' :ondzori LeCy Center Venray is door de vakjury yekozen tot Venrays Ondernemer van het Jaar 2009. Advocaten PEEL EN MAAS Donderdag 14 januari 2010 - Pagina 5 De politie heeft drie verdachten gearresteerd die donderdag een gewapende overval zouden heb ben gepleegd op supermarkt Aldi in de wijk Brukske. Ze werden die zelfde dag om 15.00 uur aangehou den op de Horsterweg in Leunen. Het gaat om een 38-jarige inwoner van Oostrum, een 44-jarige man uit Venray en een 53-jarige man zon der vaste woon- of verblijfplaats. De verdachte uit Oostrum keerde vorige week woensdag niet terug van onbegeleid verlof uit tbs-kli niek de Rooyse Wissel. Hij zou de overval samen met de Venraynaar hebben gepleegd. Daarbij zouden ze ook nog geprobeerd hebben een vrachtwagenchauffeur te beroven. De 53-jarige man wordt verdacht van het behulpzaam zijn bij de onttrekking aan tbs-verple- ging van de 38-jarige verdachte. De drie verdachten zijn in verzekering gesteld en zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De 38- jarige man en de 44-jarige man zijn hierop in bewaring gegaan voor een duur van maximaal 14 dagen. De 53-jarige man blijft in verzeke ring. Het is niet bekend of ze iets met de andere overvallen van de afgelopen tijd in Noord-Limburg te maken hebben. Bij de gewapende overval op de supermarkt aan de Kiosk in de wijk Brukske zijn don derdagochtend enkele honderden euro's ontvreemd. Bij de poging tot beroving van de vrachtwagen chauffeur is niets gestolen. Sinds enkele weken is het aantal gewa pende overvallen in Noord-Lim burg fors toegenomen. De politie kondigde onlangs nog aan extra te zullen surveilleren in de buurt van winkels. o m i U) U) U) VAN DER PUTT Snellere procedures tegen de crisis: Wat betekent dit voor mij? Wat als de overheid te laat beslist? De komende Crisis- en herstelwet verkort de procedures voor de aanleg van infrastructuur en grote bouwprojecten. De nieuwe Wet Dwangsom regelt dat de overheid u vaak geld betalen moet als zij niet op tijd op uw verzoek beslist. In onze openbare lezing over deze onderwerpen wordt aan milieurechtelijke aspecten en wettelijke beslistermijnen ruim aandacht besteed. U bent van harte welkom! Datum: donderdag 4 februari Tijd: van 16.00 uur tot 17.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur) Locatie: Hotel Asteria te Venray Toegang: gratis Spreker: mr. drs. Paul van Hoef Aanmelding: telefonisch 0478 - 55 66 74 of per mail jansen@putt.nl mr. Ten Brummelhuis mr. Van Hoef mr. Gerrits mr. Van Dok mr. Pelckmans mr. Van den Aker mr. Stad mr. Verrijdt mr. Teunissen Kies Techniek komt er weer aan. Op zaterdag 13 maart 2010 vindt de jaarlijkse tech niekmanifestatie van Venray weer plaats. Gastbedrijf is deze keer Blitta, dat tussen 11 en 16 uur de deuren opent voor de regionale basisschoolleer lingen en hun ouders. Zoals gebruikelijk vindt de manifes tatie plaats onder een toepas selijk motto: 'Techniek, je kunt er niet buiten!' Kies Techniek Venray e.o. wordt al jaren georganiseerd door de gelijknamige stichting. Het doel is al die tijd hetzelfde gebleven: kin deren van de basisschool interes seren en enthousiasmeren voor techniek. Hoewel de accenten iets zijn verschoven, is dat ook deze keer de belangrijkste doel stelling. Basisschoolleerlingen uit Venray en verre omstreken wor den ieder jaar weer aangespoord iets met techniek te doen. Tijdens de Doe-Dagen, die op de donder dag en vrijdag (11 en 12 maart 2010) voor de manifestatie wor den gehouden, kunnen kinderen in praktische zin aan de slag met techniek. Vrijwel alle technische sectoren zijn dan vertegenwoor- Lely Center Venray uit Leu nen en Café 't Upke uit Ven ray zijn de winnaars van de Venrayse Ondernemers Prij zen 2010. De prijzen werden donderdagavond 7 januari uitgereikt tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsevenement van de Venrayse ondernemersvereni gingen in de compleet uitver kochte schouwburg van Ven- ray. Lely Center Venray van Geert digd: elektrotechniek, bouwtech niek, transporttechniek, digitale techniek, en nog veel meer. Naar hartenlust kunnen de kinderen zich dan onder andere uitleven met het maken van transistorra dio's, het bouwen van muurtjes, het leggen van dakpannen of het bouwen van een vrachtwagen. ONTWERP Daarnaast zijn de leerlingen van groep 8 voor die tijd al bezig met de ontwerpwedstrijd. Zoals ieder jaar worden de leerlingen uitge daagd om een technisch werkstuk te maken, geheel in het kader van het thema van Kies Techniek. Dit jaar heeft het dus te maken met 'Techniek, je kan er niet buiten': ontwerp je eigen droomhuis. In groepjes gaan leerlingen aan de slag om hun eigen droomhuis te ontwerpen én te bouwen. De leer lingen mogen geen Lego of K'nexx gebruiken (behalve eventueel voor het interieur), maar moeten het huis met 'echte' bouwmateria len in elkaar zetten. Het huis moet minimaal een bewegend deel heb ben, bijvoorbeeld een voordeur of raam, en er moet nagedacht zijn over energievoorziening. Een deskundige jury zal dan uit en Mariet Janssen is de grote win naar van de Loek Nelissen Prijs. Lely Center Venray is een bedrijf dat zich sinds 2006 toespitst op de verkoop en onderhoud van hoog waardige producten die de melk veehouder het werk op de boerde rij gemakkelijker maken. De jury, bestaande uit Harry Loozen, Harry Clevens, Jan Thomassen en Wilma Manders, was ervan overtuigd dat ze zich bij Lely Center terdege beseffen dat het niet alleen gaat om het verkopen van machines, alle inzendingen hét droomhuis van het jaar kiezen. De 'droomhuizen' worden ook tentoongesteld op de zater dag, wanneer zoals gebruikelijk de daadwerkelijke manifestatie plaatsvindt. Dan presenteren de toonaangevende techniekbedrij- ven uit Venray en omstreken zich aan de basisschoolleerlingen en hun ouders. De ervaring leert, dat iedereen ieder jaar weer ver baasd is over wat er in Venray aan techniek gebeurt. Thermoforming, autoschuifdaken, gevelconstruc ties, kabelbomen, ventilatoren, en nog veel meer technieken zijn allemaal te vinden in Venray. Met informatiestands presente ren deze bedrijven zich aan de bezoekers, maar ze hebben vaak ook nog hele leuke doeactivitei- ten voor de kinderen. Het motto van dit jaar, 'Techniek, je kunt er niet buiten', is een toespeling op het gastbedrijf van deze edi tie van Kies Techniek: Blitta BV. Dit bedrijf is gespecialiseerd in gevelconstructies voor zakelijke en industriële gebouwen. Blitta bestaat al sinds 1874 en is van een aluminium-kozijnenfabriek uitgegroeid tot een gezichtsbe- maar dat het gaat om een comple te levensverandering van klanten. De jury vindt het een topbedrijf waar vakmanschap, ondernemer schap en partnerschap goed met elkaar zijn verbonden. Café 't Upke was de grote winnaar van de Rabo bank Publieksprijs, de prijs voor de ondernemer die volgens het publiek van deze avond de beste, overtuigende en enthousiaste pre sentatie hield. Dit jaar waren negen bedrijven genomineerd door de verschillende ondernemersvereni- palende producent van puicon structies, vliesgevels, klimaatge vels, gevelbekleding en speciale gevelsystemen. Deze constructies ontwerpt en produceert Blitta zelf in Venray. Montage van de gevels gingen in de regio Venray. 't Upke aan de Grote Markt in Venray is al 28 jaar de gezellige huiskamer van Venray. Rien Min staat klaar voor haar gasten, kent iedereen en nieu we gasten worden altijd welkom gegeten. Het programma werd deze avond bijzonder opgeluisterd door Nard Reijnders en Konink lijke Harmonie Euterpe. Speciaal voor deze nieuwjaarsbijeenkomst had Nard Reijnders een bewerking geschreven van de Shaffy cantate speciaal voor Euterpe. Deze unie- gebeurt ter plekke door eigen monteurs. Tijdens Kies Techniek kan iedereen zien, wat een mooi bedrijf Blitta is en welke interes sante technieken er uitgevoerd worden. Foto: v.l.n.r. Mariet Janssen, Geert Janssen en Rien Min. Foto graaf: Rianne Mourus. ke bewerking werd aan de jubile rende harmonie geschonken door de ondernemersverenigingen. De winnaars namen vol trots de prij zen die een mooie plek binnen het bedrijf in ontvangst van Loek Nelissen jr. en Chris van Arkelen van de Rabobank. Een tv-verslag van de uitreiking is te zien op de website peelenmaastv.nl. Strooizout bijna op De gemeente Venray heeft na het afgelopen barre winter weekend nog 10 m3 strooizout over. Dit kan (indien nodig) nog gemengd worden met zand, zodat er nog 20 m3 is, zo meldt een woordvoerster. "Er is nu ook een Zoutloket ingesteld. Het Zoutloket inventariseert de stand van zaken van alle gemeenten in de provin cie Limburg en verdeelt het zout daarover. De gemeente Venray heeft haar stand van zaken maan dagochtend doorgegeven." Als het zout echt op is, kan er alleen nog met zand gestrooid worden. Door zand te strooien verdwijnt de sneeuw niet, maar wordt ze alleen stroever. Verkeer is dan nog enigszins mogelijk. Als door gaande wegen niet meer veilig begaanbaar zijn, kan de gemeente ook besluiten deze af te sluiten. Bij gladheid moet de gemeente ervoor zorgen dat iedereen op een veilige manier van de wegen gebruik kan maken. Vervolg voorpagina 'Betaald parkeren op zondag geen Venray-promotie' In omliggende gemeenten zoals Boxmeer en Horst hoeft het win kelend publiek helemaal niet te betalen voor het parkeren. Venray Centraal is bang dat Venray zich als winkelhart uit de markt prijst door nu ook op koopzondagen betaald parkeren in te voeren. Bestuurslid Pelzer: "Op alle mogelijke manie ren willen we het winkelen in Venray stimuleren. Winkelen op zondag is een uitje voor het hele gezin. Dat doe je enkele uurtjes, dan ben je zo vijf tot zeven euro aan parkeergeld kwijt. Dat zal het winkelend publiek ons niet in dank afnemen. Het is beslist geen vorm van Venray-promotie. Het is slecht voor ons imago als winkel stad waar je goed kunt funshop- pen." De belangenvereniging voor centrumondernemers, die 180 leden telt, hoop met de brief het college alsnog op andere gedach ten te brengen. "Dat is wel de insteek. Alle betrokken partijen moeten de handen in elkaar slaan om Venray te profileren als toe- ristisch-recreatieve gemeente. De gemeente moet daarbij het voor touw nemen", aldus Pelzer. Wet houder Busser kan begrip hebben voor de angst van de ondernemers dat Venray als winkelhart aantrek kingskracht verliest. "Maar dat hangt niet alleen af of de mensen wel of niet voor parkeren moe ten betalen. Ze krijgen er ook iets voor terug. Venray beschikt over een goed gereguleerd aanwijssy- steem voor parkeren. Dat kan het zelfs aantrekkelijk maken om naar Venray te komen. Al kost dat dan enkele euro's." Volgens Busser is het besluit alsnog bespreekbaar met Venray Centraal. "Als de onvre de zo groot is, willen we best in gesprek gaan om tot een adequate oplossing te komen." Venrays oudste Vorige week woensdag is de oudste inwoner van de gemeen te Venray overleden. Til Pluijm- Custers is 103 jaar geworden en inmiddels begraven. De oudste inwoner van de gemeente is nu Truujke Arts-Jenniskens uit Yssel- steyn, die in juni van het vorige jaar haar honderdste verjaardag vierde. Kerstboom De traditionele kerstboomver branding is zaterdag in Merselo niet doorgegaan. Vanwege de winterstorm heeft de dorpsraad besloten de activiteit uit te stellen tot zaterdag 16 januari. 'Het is niet alleen berekoud, maar het is ook nog eens gevaarlijk bij het ontste ken van zo'n groot vuur', meldt de dorpsraad. Hinder woontoren: schadevergoeding Een bewoner van de Kemp- weg krijgt van de gemeente een schadevergoeding van 15.000 euro. De planschade wordt uitgekeerd vanwege de komst van de woontoren van elf verdiepingen in de Gouden Leeuw. Het bouwplan de Gouden Leeuw grenst aan de achtertuinen van de woningen aan de Kemp- weg. De woontoren heeft een hoogte van 35 meter en domineert het uitzicht van de bewoners. Na de toren van de Grote Kerk (80 meter hoog) is deze woontoren het hoogste gebouw van Venray. Net iets hoger dan de Hoge Beek en de Zuiderpoort, die beide 33 meter zijn. Een bewoner van de Kempweg heeft met succes een planschadeverzoek ingediend. Adviesbureau Van Montfoort uit Amersfoort heeft het bedrag bepaald op 15.000 euro, vanwege een vermindering van het woon genot. Niet alleen het uitzicht, maar ook het verlies aan privacy heeft meegewogen in de hoogte van de claim. Vanuit de woonto ren hebben de bewoners immers vrij zicht op de tuinen en de ach tergevels van de woningen aan de Kempweg. Van Montfoort schat dat, door de bouw van de woon toren, de woning met 15.000 euro in waarde is gedaald. De gemeente Venray kan bij de Gouden Leeuw de planschade niet afwentelen op ontwikkelaar 3W Vastgoed. Er is hierover namelijk geen over eenkomst afgesloten, zoals dat bij de meeste bouwprojecten de gewoonte is. De gemeente moet daardoor zelfs voor de schade claims opdraaien. Kandidatenlijst VDB/LO Tijdens de ledenvergade ring van VDB/LO is de defini tieve kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsver kiezingen in Boxmeer vastge steld Eerder was al bekend dat de zittende wethouder Rien Klaassen de lijsttrekker van de fractie is. De plaatsen 2 t/m 4 worden ingenomen door de huidige raadsleden Johan Her- manussen uit Maashees, Marc Oudenhoven uit Vierlingsbeek en Harrie Raaymakers uit Overloon. Nieuwkomers zijn Bas van Wie- ringen uit Overloon (plaats 5). Bas heeft zijn sporen verdiend bin nen de dorpsraad en bij diverse bestuursfuncties in het gilde- wezen, toerisme en welzijn. Op plaats 6 staat Sander Oudenhoven uit Vierlingsbeek. Hij is in veruit de jongste kandidaat en is bekend vanwege zijn activiteiten binnen diverse jeugdorganisaties in Vier lingsbeek. ERVARING Plaats 7 wordt bezet door Peter van de Pasch uit Overloon. Peter heeft zich al diverse jaren ingezet als burgerraadslid en daardoor de nodige ervaring opgedaan bin nen het bestuurlijke apparaat. Zijn interesses liggen op het financiële en culturele vlak. Op plaats 8 staat Theo Kuijpers uit Groeningen. Deze ondernemer is onder meer voorzitter van het gilde in Groeningen Naast deze kandidaten bevat de lijst een diversiteit aan namen, voorname lijk van personen die binnen hun dorp maatschappelijke functies vervullen. innovators in agriculture Avydo trots op Lely Center Venray, winnaar Loek Nelissen prijs. T: 0478-583097 - WWW.avydO.nl CENTRUM Algemene Tandheelkunde Implantologie Prothesen Klikgebit Kroon-/Brugwerk Mondhygiëne Esthetische Tandheelkunde Angstpatiënten Dermalogica Skin Care Patersstraat 16, 5801 AVVenrayTel. 0478-514468 Reportage op www.peelenmaastv.nl Kies Techniek Venray binnenkort weer van start www.putt.nl m Accountants Belastingadviseurs www.centrum-mondzorg.nl Lely Center en 't Upke winnen ondernemersprijzen Center Vei

Peel en Maas | 2010 | | pagina 5