Wijk Brukske buigt zich over drie varianten centrum Erelid van Ald Oeldere iljant Beheer gevonden voorwerpen blijft taak van politie COR PAINT Buurt bezorgd Ben jij diegene die wij zoeken? Verkoopmedewerker (m/v) SCHEIDEN DAT DOE JE SAMEN 1 '■"■-XJ PEEL EN MAAS Donderdag 14 januari 2010 - Pagina 3 Teleurgestelde wijkbewoners mogen niet meepraten, alleen enquête invullen Gisteravond (woensdag) werd in basisschool De Esta fette de laatste van vier bijeen komsten gehouden in Brukske. De opzet was de wijkbewo ners te laten meepraten over de inrichting van het nieuwe centrum. Daar kwam tijdens de eerste avond niet veel van terecht. Afgelopen donderdag vond de aftrap plaats in wijk centrum De Kiosk. Zo'n vijftig wijkbewoners waren naar het wijkcentrum gekomen. Piet Huijskens legde in het kort uit wat de drie varianten voor het centrumgebied inhou den. Hij werd al snel onderbroken toen bleek dat het geen discus sieavond mocht worden. De irri taties namen toe, toen Huijskens in eerste instantie niet wilde zeggen om welke bedragen het ging bij de drie varianten. "Het is niet de bedoeling dat u gaat over het geld. Het gaat erom wat de meest wenselijke variant is." Een bezorgde wijkbewoner nam met dat antwoord geen genoegen. "Dat mogen wij als burgers wel weten. Want wij moeten met z'n allen toch het gelag betalen." De aanwezigen moesten tegen hun zin verder hun mond hou den. Ze konden alleen een enquê teformulier invullen en vragen stellen aan de aanwezige ambte naren. Op grote displays werden de drie varianten getoond. "Nee, er is vanavond geen discussie", zei wethouder Twan Jansen nogmaals. "We willen alleen argumenten ophalen, met alle plussen en min nen." Projectleider Jos Meijboom kon uiteindelijk wel iets vertellen over de kosten. De eerste variant met de meeste uitgebreide brede school - inclusief nieuw wijkcen trum en gymzalen - is met 7,7 miljoen het duurst. Bij de tweede variant (6,6 miljoen euro) blijft het huidige wijkcentrum behou den. De sportzalen verhuizen wel mee naar de brede school. De derde variant is met 5,9 miljoen euro het goedkoopst. Bij deze vari ant blijft zowel het wijkcentrum als de beide gymzalen behouden. "Hoe meer geld het kost, hoe beter de kwaliteit", stelde Jansen. Daar was een wijkbewoner het niet mee eens. "Het is juist beter als de Kiosk en de gymzalen gewoon blijven staan. Bij de duur ste variant gaan wij er op achter uit", vond hij. Het prijsverschil tussen de vari anten is eigenlijk nog veel groter. Variant 1 kost 9 miljoen euro. Maar omdat er 35 woningen terug- gebouwd kunnen worden op de open plekken - na de sloop van de Kiosk en de gymzalen - blijft er per saldo een kostenpost van 7,7 miljoen euro over. "Dan wordt het laatste stuk groen in het cen trum ook helemaal volgebouwd", merkte een bewoner op. "En dat alleen maar voor mensen van bui ten de wijk." Bij de tweede variant kunnen er 25 woningen gebouwd worden. Dit verlaagt de investering van 7,5 naar 6,6 miljoen euro. Het minst veranderd er bij de laatste variant. Er is dan slechts plaats om acht woningen te bouwen: een verla ging van 6,2 naar 5,9 miljoen euro. Bij deze variant wordt de nieuwe school gebouwd op de plek van de gesloopte de Flierefluit. Bij de eerste twee varianten komt de school midden in het centrum te liggen, aan de achterzijde van de moskee en de protestantse kerk. Het nieuwe winkelcentrum staat helemaal los van alle opties. Het winkelhart verhuist naar een plek vlak bij de Henri Dunantstraat, waar nu onder meer de tafelten- nishal van Red Stars ligt. Het college heeft na ambtelijk advies voor de eerste en duur ste variant gekozen. Ook om een signaal af te geven aan de inves teerders in het winkelcentrum. Afgelopen jaar kwam er vanuit de wijk veel weerstand. Het wijkplat- form en het wijkcentrum zijn er faliekant op tegen dat alle gebou wen straks onderdak krijgen in de brede school. Ze pleiten voor het behoud van het wijkcentrum en de gymzalen, en kiezen dus voor variant 3. Beide gebouwen zijn van 1979. Enkele wijkbewo ners toonden zich cynisch over hun inbreng. "We kunnen wel een formulier invullen, maar dat veran dert er niets aan. De keuze is toch allang gemaakt." Nel van Rijswijck in het zonnetje Tijdens de ledenvergadering van de Stichting Ald Oeldere op 8 januari 2010 is Nel van Rijswijck-Martens tot erelid benoemd. Nel was één van de oprichters van werkgroep Ald Oeldere in 1980. Tot nu heeft zij steeds in het bestuur van deze werkgroep gezeten, die in 1991 overging in een stich ting. Na het overlijden van Antoon Peters in 2000 was zij de voor- zitster van de stichting. Maar nu vond de 79-jarige Nel het tijd wor den de voorzittershamer over te dragen aan een ander. Zij wil het graag wat rustiger aan gaan doen, maar blijft bij de club. Nel is iemand met een heel eigen stijl. Onvermoeibaar wist zij zich in te zetten voor Ald Oeldere. Heeft veel contacten, weet ieder een te vinden die iets kan bijdra gen voor haar werk. Zij heeft een schat aan materialen weten te ver zamelen op archeologisch gebied, kleding, huisraad, foto's, documen ten, enzovoorts. Een groot deel van dit materiaal is uitgeleend aan het Freulekeshuus. Nel heeft gene raties schoolkinderen bijgebracht hoe het vroeger hier toeging. Zij was de initiatiefneemster voor het boek'Oirlo in Oorlog, 1940-1945', dat vorig jaar verscheen en binnen de kortste keren was uitverkocht. Aan een herdruk wordt gedacht, mits er voldoende belangstelling voor wordt getoond. Dit alles, en nog veel meer was genoeg reden om Nel voor de rest van haar leven erelid van de Stichting Ald Oeldere te maken. Nel heeft nu het stokje overge dragen aan de 68-jarige Hay Ron gen. Nel had hem hiervoor vorig jaar benaderd. Nadat Hay zich eerst verdiept had in de doelstel lingen van de Stichting en kennis had gemaakt met de verschillende vrijwilligers ervan, werd hij steeds enthousiaster en trad al vaker naar buiten als 'het gezicht' van Ald Nel van Rijswijck werd tijdens de ledenvergadering van de Stichting Ald Oeldere tot erelid benoemd. Oeldere. Dat gaat hem goed af. Hij ziet dat er veel werk te doen is en hoopt dan ook dat er zich meer vrijwilligers zullen aanmel den om de taken goed te kunnen verdelen. Er ligt een ambitieus werkplan, met als grootste doel de historie van Oirlo verder in kaart te brengen. VERLI DEN JUWELIER Vinder mag voorwerp ook mee naar huis nemen De politie Limburg-Noord blijft voor de gemeente Venray de ontvangst en het beheer van gevonden voorwerpen uitvoeren. Alhoewel de politie dit eigenlijk niet meer hoeft te doen. Sinds 1 januari 2007 behoort het officieel niet meer tot de kerntaken van de poli tie. De bewaarfunctie is toen overgegaan naar de gemeen ten. De gemeenten in het politiedis trict Venray hebben destijds afge sproken dat de politie de gevon den voorwerpen blijft beheren. Hier staat een vergoeding tegen over omdat het tijd vergt van de agenten en er kosten gemaakt worden voor opslag en beheer. Voor Venray gaat het om een bedrag van 0,24 euro per inwo ner, in totaal ruim 10.000 euro per jaar. Deze kosten waren nog niet opgenomen in de begroting. In 2005 heeft de minister van Binnenlandse Zaken de zogehe ten prestatiecontracten ingevoerd. De politie moest zich steeds meer gaan toeleggen op haar kerntaken. De politie Limburg-Noord heeft toen besloten om per 1 januari 2006 te stoppen met het beheer van gevonden fietsen en brom fietsen. Een jaar later zijn ook de andere gevonden voorwerpen for meel afgestoten. De gemeenten hebben het beheer van gevonden fietsen en bromfietsen overgedragen aan de WAA Groep. Maar voor de bewaar functie van de overige gevonden voorwerpen was nog steeds niets geregeld. Als iemand iets mist, of juist heeft gevonden, dan kan hij/zich dus melden bij de politie. De poli tie registreert het voorwerp en wijst de gedupeerden en de vin ders op hun rechten en plichten. Per jaar gaat het in de politieregio Limburg-Noord om zo'n 2500 gevonden voorwerpen. De vinder (formeel: de persoon die een onbeheerde zaak vindt) hoeft het voorwerp niet bij de politie af te geven. Hij kan alleen aangifte doen en de vondst mee naar huis nemen. Na een jaar wordt de vinder dan automatisch de eigenaar. Als het voorwerp bij de politie in bewaring wordt gegeven, ligt het anders. Bij een waarde van minder dan 450 euro, mag de poli tie het na drie maanden al verko pen, weggeven of vernietigen. Een dier, dat door de vinder op het politiebureau wordt achtergelaten, hoeft maar twee weken te wor den bewaard. Bij een waarde van meer dan 450 euro, wordt na een jaar eerst aan de vinder gevraagd of hij prijsstelt op het voorwerp. Zo niet, dan mag de politie het vervreemden. Als de eigenaar zich binnen een jaar na aangifte meldt op het poli tiebureau, dan moet de vinder zijn vondst teruggeven. Hij heeft dan wel recht op een vergoeding van de gemaakte kosten. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van een huis dier of het plaatsen van adverten ties om de eigenaar op te sporen. Ook de politie heeft recht op ver goeding van de bewaarkosten. Als de eigenaar weigert deze (redelijke) kosten te betalen, dan verspeelt hij daarmee zijn rech ten. De vinder wordt dan eigenaar van de zaak. De vinder heeft altijd recht op een redelijke beloning, het vin dersloon. In het Burgerlijk Wet boek wordt geen bedrag of per centage genoemd. Meestal is het vindersloon 10 procent van de waarde van de vondst. De politie heeft er geen recht op. Vervolg voorpagina Ysselsteyn: groeien om te overleven Een andere lang gekoesterde wens is de komst van het Zorg- huus. Zodat hulpbehoevende ouderen niet naar Venray hoe ven te verkassen, maar langer in het eigen dorp kunnen blijven wonen. Het nieuwe racecircuit en de opwaardering van de Deur- neseweg - als verbinding tussen Eindhoven en Duisland - bieden economische kansen. Het bedrij venterrein moet daarvoor worden uitgebreid en bovendien beter bereikbaar worden. De toekomst van het mobilisatiecomplex is nog ongewis. Het dorp komt drie jaar geleden in opstand toen het mob- complex bestemd leek voor huis vesting van buitenlandse werkne mers. Dat plan is uiteindelijk weer teruggedraaid. "Er ligt een oude afspraak dat het terrein wordt teruggegeven aan de natuur", zegt Sieb Nijssen. "Als er andere ontwikkelingen zijn, dan zal toch eerst het dorp geraadpleegd moeten worden." VERFfr (uren in overleg) wij zoeken: Een enthousiaste collega, klantgericht en met gevoel voor kleur en feeling voor het vak! wij bieden: Een leuke afwisselende en uitdagende functie binnen ons bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden. Voel jij je aangesproken? Laat het ons weten... Stuur dan je cv naar: Corpaint, t.a.v. Stan Reijnders Paterslaan 7, 5801 AS Venray Nieuwbouw Dichterbij begin 2011 klaar Dichterbij Specialistische Zorg gaat enkele nieuwe gebouwen realiseren op het terrein aan de Wanssumse- weg in Oostrum. Het gaat om een afdeling Gesloten Behandeling, waar 24 cliën ten voor korte of langer tijd behandeld worden, zestien appartementen en een zorg- centrale. Binnenkort gaat de schop voor de nieuwbouw de grond in. De bedoeling is dat de panden in januari 2011 worden opgeleverd. "De start van de behandelingen is naar verwachting in februari 2011, de eerste cliënten komen in fases bij ons binnen", vertelde Paul Trommelen, directeur Specialistische Zorg van Dich terbij dinsdagavond tijdens de dorpsraadvergadering in Oostrum. Specialistische Zorg, een onder deel van Dichterbij, houdt zich bezig met het behandelen van mensen vanaf zestien jaar met een lichte verstandelijke beperking die kampen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen. Daarvoor bestaat in Oostrum al tientallen jaren een kliniek. Dich terbij streeft er volgens Trom melen naar dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen deelnemen aan de samenleving. "Velen van hen wonen en leven midden in de maatschappij. Maar er zijn ook mensen met een lichte verstandelijke beperking bij wie het persoonlijk en maatschappe lijk functioneren ernstig ontregeld is geraakt. Ze zijn vastgelopen als gevolg van problemen die samen hangen met gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen of beide. Velen vertonen daardoor onbegrepen, risicovol gedrag en hebben een gebrek aan waarden en normen. Ze zijn vaak gevoelig voor impulsen uit de maatschap pij, een makkelijke prooi voor criminelen en gevoelig voor rel letjes. Sommigen plegen strafbare feiten. Voor deze laatste categorie, mensen die een strafbaar feit heb ben gepleegd, wordt de afdeling Gesloten Behandeling ingericht. Dat is geen gevangenis, maar wel een gesloten behandelkliniek met een hoog hek eromheen. Ja, er is in dit gebouw veel aandacht voor veiligheid, zowel voor cliënten, personeel als de omgeving." AGRESSIEF Binnen deze afdeling worden mensen opgenomen omdat ze, soms tijdelijk, een gevaar vormen voor zichzelf en anderen. Ze zijn bijvoorbeeld agressief, of verwon den zichzelf. Ook is er de behan- delmogelijkheid voor mensen die een delict hebben gepleegd (bij voorbeeld mishandeling, drugs verkoop of diefstal, red.) en die op aandringen van de rechter kie zen voor behandeling. Willen ze niet behandeld worden, dan gaan ze naar de gevangenis, vertelde Trommelen. "De tijdelijke behan deling is alleen bedoeld voor men sen met een licht verstandelijke handicap die gemotiveerd zijn. Al tijdens de opname wordt er gezocht naar een passende woon- en werkplek in de regio van her komst, zodat voor de cliënt een nieuw perspectief gerealiseerd kan worden. Wanneer dat nodig is, wordt de behandeling daar voort gezet. Belangrijk is ook het traject na de behandeling, de samenwer king met diverse organisaties en gemeenten om een goede opvang voor de cliënt te realiseren. Want alleen op die manier kun je recidi ve voorkomen. De hele behande ling is gericht op een terugkeer in de samenleving en het onder con trole krijgen van allerlei impulsen vanuit de maatschappij." Op de locatie in Oostrum wor den eveneens zestien nieuwe appartementen gebouwd. Deze zijn bestemd voor cliënten, die vanuit de klinieken via een beschermde trainingssituatie wil len doorgroeien naar meer zelf standigheid. Ook cliënten, voor wie de beschutte omgeving van het terrein belangrijk is, kunnen hier - zonder omheining maar met begeleiding in de buurt - wonen. Het derde nieuwe gebouw, de zorgcentrale, is bedoeld om medewerkers te ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld per soonsbeveiliging, bereikbaarheid en nachtzorg. ZORGEN Het nieuwbouwplan van Dich terbij wordt niet met gejuich ontvangen door de buren. Aan de Wanssumseweg in Oostrum zijn immers al tbs-kliniek de Rooyse Wissel, verslavingskliniek Pascha- lis en andere gebouwen van Dich terbij gevestigd. Het veiligheids gevoel van de omwonenden, die geregeld cliënten van Dichterbij en/of Paschalis een ommetje door de omgeving zien maken, of erger, te maken krijgen met grotere en/ of kleinere incidenten, is al niet bijster groot. En dat gevoel wordt er door de gewapende overval op recreatiepark De Witte Ven nen, afgelopen vrijdag, het plan van tbs-kliniek de Rooyse Wissel voor de bouw van een tbs-woning voor maximaal tbs-negen patiën ten op het eigen terrein en de komst van de nieuwe kliniek van Dichterbij, uiteraard niet beter op. Vooral Lidy Verberk van De Witte Vennen stelde dinsdagavond tal van kritische vragen aan direc teur Paul Trommelen. Wat voor delicten hebben de 'nieuwe' cli- enten gepleegd? Waar kunnen de buren zich melden als een cliënt voor overlast zorgt? En hoe denkt de directeur de veiligheid van de omwonenden te kunnen garan deren? Paul Trommelen gaf op alle vragen een eerlijk antwoord. Nee, een 100 procent veiligheids garantie geven kon hij natuurlijk niet, maar hij beloofde dat Dich terbij alles in het werk gaat stel len om - onder meer met behulp van allerlei moderne snufjes op beveiligingsgebied - de buren een veilig gevoel te geven. Door de komst van de zorgcentrale, die nu in Gennep is gevestigd en sluit als die in Oostrum is geopend, komt er in Oostrum in ieder geval een centraal punt waar mensen dag en nacht terecht kunnen met hun vragen, opmerkingen en/of klach ten. En vanuit dit gebouw kan het personeel meteen ambulante teams alarmeren als dat nodig is. Die 24 uur bemande zorgcentrale is klaar voor de gesloten afdeling wordt geopend, vertelde Tromme len. "Ik weet dat ik uw ongerust heid vanavond niet kan wegne men. Ik begrijp u gevoel en we staan ook altijd open voor kritiek. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, want alleen zo kunnen we draagvlak voor ons Geen uurtarief, maar vooraf vaste prijs Gratis intakegesprek De ScheidingsWeg plan creëren. Bij dezen wil ik u alvast graag uitnodigen om een kijkje te komen als de nieuwbouw klaar is. Laat ik u dit zeggen: ik ga als verantwoordelijke echt niet rustig slapen als de veiligheid niet goed is geregeld." 60 nieuwe banen Dichterbij gaat de komende maanden op zoek naar circa zestig medewerkers die willen werken in de nieuwe kliniek die de organisatie op het ter rein aan de Wanssumseweg gaat realiseren. Dat vertelde Paul Trommelen, directeur Specialistische Zorg van Dichterbij, dinsdagavond tij dens de dorpsraadvergadering in Oostrum. "Er komen banen vrij voor zowel mbo- als hbo-perso- neel. We hebben bijvoorbeeld vacatures voor therapeuten, psy chologen, psychiaters en bege leiders." Dichterbij start op korte termijn met een actieve cam pagne om geschikt personeel te werven. "Maar die kunnen ook uit de eigen organisatie komen, waardoor op andere plekken binnen Dichterbij vacatures ontstaan." De zorginstelling is niet op zoek naar bewakers, ver klaarde Trommelen. "Nee, cipiers hebben wij niet nodig. Wij bou wen geen gevangenis, maar een gesloten behandelkliniek voor cliënten met een verstandelijke beperking, een forensisch psy chiatrische afdeling (FPA). De Rooyse Wissel bijvoorbeeld is een FPC, een forensisch psychi atrisch centrum, daar zitten veel zwaardere cliënten. Wij hebben een veel lager beveiligingsniveau, maar het totaalconcept zit wel op slot." Afkoopregeling? Functiewijziging? Concurrentiebeding? Julicher Meijer PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Keizersveld 19 5803 AM Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@ vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Tarieven op aanvraag e-mail: advertentie@ vandenmunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Periodiek - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 21,50 (postcode 58..) 37,75 (overige binnenland) IY'tVMI wiiaiiininiiiLA Dejuiste weg in de goede richting Hans Peeters i.s.m. Ria Oomen 077 3523359 of 06 53264978 Praktijk voor kindercoaching WWW.SCHEIDINGSWEG.NL 06-17580746 INFORMATIE ADVIES PROCEDEREN ADVOCATEN Tel: 0478 - 52 10 70 www.julicher-meijer.nl Leunseweg 6a, Venray ERELID PER 1 JANUARI ZO'IO i rjtciwiitM nnSHM. NEL VAN RIJ jWIICK-AAARTEN HiTmntiir> v*jj ALDotioj/i VAM citiiwirni no TOT t jamuam Joi

Peel en Maas | 2010 | | pagina 3