Cemeente Venray wm Bewoners betrokken in plannen brede school Inzamelingen 2010 Openbare bekendmakingen j Hogere bijdrage zorgverzekering voor minima Vacatures PEEL EN MAAS Donderdag 14 januari 2010 - Pagina 15 Gemeentehuis Openingstijden De inzamelingen van grof huishoudelijk afval vinden dit jaar plaats op 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 24 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december. U kunt zelf de firma Maessen Recycling bellen om een afspraak te maken voor één van deze data. Het telefoonnummer is (0478) 51 31 00. De kosten bedragen twintig euro voor maximaal 2 m3, die u meteen moet afrekenen. U kunt pinnen, chippen of een eenmalige machtigingskaart invullen bij de chauffeur. Natuurlijk kunt u uw grof huishoudelijk afval ook zelf naar het milieustation brengen. Dit jaar zamelt De Cirkel oude kleding en textiel huis aan huis in op 6 januari, 10 februari, 17 maart, 21 april, 16 juni, 8 september, 6 oktober en 17 november. U kunt uw textiel ook gratis inleveren bij het milieustation, bij acties van de scholen of bij de Winkel van Sinkel, Bontekoestraat 2 in Venray. Bouwplannen Kapvergunningen Wet milieubeheer Milieu-effectrapportage Aanmeldingsnotitie Ruimtelijke plannen Bestemmingsplan Register kinderopvang Vragen over uw grijze of groene container? Bel de gratis afvalinfolijn 0800 - 023 33 99. Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl Publieksdiensten Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Gemeentearchief Alarm Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Centraal alarmnummer 112 Informatiecentrum Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Week 02 Tijdens vier bijeenkomsten in het Brukske hebben zo'n 150 bewoners van de wijk kennis genomen van de plannen voor de bouw van de brede school in het zogenaamde centrumgebied. Hiervoor werkte de gemeente drie mogelijke varianten uit. De eerste variant sluit aan bij het Masterplan en heet "Het Bruist". In dit plan is de brede school een multifunctioneel gebouw met een basisschool en kinderopvang, een sportzaal, consultatiebureau en wijk centrum. Uiteraard met behoud van eigen identiteit. "Even Oversteken" is de tweede variant waarbij het huidige wijkcentrum De Kiosk blijft op de plek waar het nu is. Alle ande re functies zoals onderwijs, sport en zorg zitten wel in het nieuwe ge bouw. De derde variant, ingebracht door het wijkplatform Brukske, wijkt het meest af van het Masterplan en heet "Oud en Nieuw". De sport- lokalen en het wijkcentrum blijven bestaan, waarbij de Kiosk wordt uitgebreid. De brede school wordt in deze variant gebouwd op de locatie van basisschool De Flierefluit. Dat betekent dat verschillende functies versnipperd in het centrum liggen. Luisteren De informele bijeenkomsten hadden voor de gemeente vooral het doel om te luisteren naar de mening van bewoners. Op basis van korte enquêtes en gestelde vragen is intensief met elkaar gesproken. De wensen en ideeën van bewoners lo pen daarbij soms uit elkaar. Waar de één veel van het oude wil behouden is de ander juist enthousiast over alles onder één dak. Alle meningen worden nu in kaart gebracht en die vormen - naast programmatische, stedenbouwkundige en financiële aspecten - een onderdeel van het advies aan de raad, die de plannen nog in het voorjaar behandelt. De gemeente Venray heeft per 1 januari de bijdrage in de premie van de collectieve zorgverzekering voor minima verhoogd. De gemeente verhoogt haar bijdrage van 7 euro naar 9 euro per verzekerde per maand of van 84 euro naar 108 euro op jaarbasis. Met de maatregel wil de gemeente voorkomen dat minima niet of te weinig verzekerd zijn voor zorg. Om te voorkomen dat mensen niet of niet voldoende in hun zorgkosten zijn verzekerd heeft de gemeente Venray in 2006 een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor minima met een inkomen tot 120 procent. Minima die deelnemen Stukken die ter inzage liggen kunt u, tenzij anders vermeld, tijdens de openingstijden inzien in het informatiecentrum in de Publiekshal van het gemeentehuis in Venray. Aangevraagd Bouwvergunningen - Kleindorp 18 - bouwen van een afdak/overkapping (nr. ba100001) - Weverstraat 5 - vergroten van de woning (nr. ba100002) - Lollebeekweg 30 - bouwen van een open loods fase 1 (nr. ba100003) - Lollebeekweg 30 - bouwen van een loods fase 1 (nr. ba100004) - Lollebeekweg 30 - bouwen van een bedrijfsgebouw fase 1 (nr. ba100005) - Gunhoekweg 15 - plaatsen van luchtwassers (nr. ba100006) - Roffert ongenummerd - bouwen van bedrijfsruimte fase 2 (nr. ba100007) - Vredeweg 2 - vergroten van de machineloods (nr. ba100008) - Jaegerhofweg ongenummerd - bouwen van een schapenstal (nr. ba100009) - Lidwinahof 2 - vervangen van het hout aan de zij- en voorgevel door metselwerk (nr. ba100010) - Lidwinahof 1 - vervangen van het hout aan de zij- en voorgevel door metselwerk (nr. ba100011). Sloopvergunningen - Verdistraat 48 - verwijderen van asbesthoudend ac kanaal van zolder (nr. slp100001). Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Deze aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen zienswijze/bezwaar indienen. Verleend Burgemeester en Wethouders hebben de volgende vergunningen en/of vrijstellingen verleend: Bouwvergunningen - Nobelstraat 10- 14 - plaatsen van een communicatiemast (nr. ba090342, verzenddatum 08/01). U kunt de desbetreffende stukken vanaf heden inzien. Wanneer u belanghebbende bent kunt u - binnen zes weken na de dag van verzending - een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Roermond. Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht - de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Bouwvergunningen - Nieuweind 21 - vergroten van de woning (nr. ba090471, verzenddatum 08/01) - Aletta Jacobsstraat 19 - wijzigen van de pui van de garage (nr. ba090470, verzenddatum 08/01). U kunt de desbetreffende stukken vanaf heden inzien. Wanneer u belanghebbende bent kunt u - binnen zes weken na de dag van verzending - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Indien u tijdens de avondopenstelling een verleende vergunning wilt inzien, verzoeken wij u vóór 17.00 uur telefonisch contact op te nemen met de afdeling Publieksdiensten. Vastgesteld De gemeenteraad van Venray maakt, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het vastgestelde bestemmingsplan: - Hulst II. Het bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan "De Hulst II" voor het bedrijventerrein "De Hulst II". Het plangebied is gelegen ten oosten van de Rijksweg A73 en de kern Venray. De plangrenzen worden gevormd door de reeds genoemde Rijksweg A73, de Henri Dunantstraat, de N270 Deurneseweg en de Oirloseweg. U kunt het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken van 15 januari t/m 25 februari 2010 inzien. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen via www.venray.nl. U kunt beroep tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) indien: - u belanghebbende bent of - indien u niet eerder een zienswijze heeft ingediend redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen of - indien er sprake is van een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan. Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht - de gronden van het beroep. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps termijn afloopt, tenzij binnen die termijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Verleend - Maasheseweg 69a, voor een boom i.v.m. bouwaanvraag, geen herplant. U kunt de desbetreffende stukken van 15 januari t/m 25 februari 2010 (zes weken) inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Kijk voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift onder Bouwplannen, Verleend. dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Bovendien dient u aan te geven wat het spoedeisend belang is. Het besluit treedt in werking na afloop van de bezwaartermijn, tenzij vóór deze datum bezwaar is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder een schorsingsverzoek) is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Besluiten Burgemeester en Wethouders hebben besloten voor de inrichting gelegen aan: - Houtklef 10 Venray - een revisievergunning te verlenen aan Mts van Raay - Engels, Houtklef 10 te Venray voor een melkrundveehouderij. Deze aanvraag is tevens aan te merken als melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (MM090048) - Kempkensberg 12 Ysselsteyn - een revisievergunning te verlenen aan A.H. G. Wilmsen, Kempkensberg 12 te Ysselsteyn voor vleesvarkenshouderij (MM090043) - Hansenberg 13 Merselo - de vergunning gedeeltelijk in te trekken van dhr. J.M.P. van Dijck, Hansenberg 13 te Merselo voor de varkenshouderij; deze intrekking is t.b.v. de locatie Twistweg ongenummerd te Vredepeel (Milin09003) (verzoek vergunninghouder) - Twistweg 14a Vredepeel - ambtshalve verbinden van voorschriften ter controle van de naleving van de opgenomen geluidsgrenswaarden bij ons besluit van 29 juli 2008 (revisievergunning voor een legkippen - en nertsenhouderij) (mila050038). Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt het besluit met bijbehorende stukken van 15 januari t/m 25 februari 2010 inzien. Tijdens deze inzagetermijn kunt u een beroepschrift (in tweevoud) indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift onder Ruimtelijke plannen. Een beoordeling voor de aanmeldingsnotitie milieu-effectrapportage heeft plaatsgevonden voor: - Roland 3 Castenray - Mts. Vullings - Litjens, Roland 3 te Castenray inzake het uitbreiden van een pluimvee- en rundveehouderij (Ink0904816). Vanwege het ontbreken van bijzondere omstandigheden waaronder de activiteiten plaats vinden, is er geen noodzaak tot het opstellen van een milieu-effectrapportage. U kunt de desbetreffende stukken van 15 januari t/m 25 februari 2010 inzien. Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Meldingen Verandering inrichting (art. 8.19 Wm) - Timmermannsweg 129 Ysselsteyn - dhr. P.W.M. Goossens, Timmermannsweg 129 te Ysselsteyn, inzake diverse wijzigen (Mel1909024) - Scheiweg 13 Leunen - dhr. E.J.C.G. Holtackers, van Megenstraat 22 te Leunen, inzake het verbreden van de stal (Mel1909026) - Beekweg 90-92-94 Vredepeel - VOF van Gennip, Beekweg 94, inzake het vergroten van het vermogen van de biogasinstallatie (Mel1909027) Het college van Burgemeester en Wethouders verklaart dat de veranderingen passen binnen de voorschriften van de verleende vergunningen en dat de veranderingen niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu leiden dan die de inrichting mag veroorzaken. U kunt het besluit tot acceptatie van de melding met bijbehorende stukken van 15 januari tot en met 25 februari 2010 inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet In het Register kinderopvang gemeente Venray is opgenomen: - BSO 100 Bunderbos, Puttenweg 2b te Ysselsteyn, opgenomen met ingang van 4 juni 2009 - Korein Kinderplein, onderdeel Montessoricentrum Venray, Sleutelbloem 22 te Venray, opgenomen met ingang van 14 juli 2009 - Kinderdagverblijf De Speelhoeve, Timmermannsweg 98 te Ysselsteyn, opgenomen met ingang van 5 november 2009 - Stg. Kinderwereld Venray, BSO Leunen, Kapelweg 4 te Leunen, opgenomen met ingang van 10 november 2009 - Kindercentrum De Kindersofa, BSO De Kindersofa, Grootdorp 99 te Merselo, opgenomen met ingang van 29 december 2009. Het register staat op www.venray.nl. Hier staat altijd een actueel overzicht van de geregistreerde kinderopvangcentra, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Ook kunt u het register op het gemeentehuis inzien. 14 januari 2010 Burgemeester en Wethouders van Venray aan deze collectieve ziektekosten verzekering kregen tot op heden de een bijdrage in de premie van 7 euro per maand van de gemeente. Deze gemeentelijke bijdrage is sinds de invoering van de regeling in 2006 niet meer gewijzigd. Hogere kosten, hogere bijdrage De kosten gingen de afgelopen jaren wel omhoog. Zo is de premie voor ziektekostenverzekeringen de afgelopen jaren sterk gestegen, zijn de mogelijkheden tot belastingaftrek van zorgkosten beperkt en is de invoering van het verplichte eigen risico in de zorgverzekering slechts ten dele gecompenseerd door een verhoging in de zorgtoeslag. Ook is het zo dat de inwoners van Meerlo- Wanssum een hogere gemeentelijke bijdrage kregen dan de Venrayse minima. Door de bijdrage te verho gen komen de bedragen voor alle minima weer ongeveer op hetzelfde niveau. Redenen voor Burgemeester en Wethouders om de bijdrage in de zorgverzekering te verhogen. De gemeente Venray is op zoek naar nieuwe medewerkers: - Medewerker beleidsondersteuning MD - Consulent MD (WWB) - Klantbeheerder MD (WI) Kijk voor meer informatie op www.venray.nl vacatures. Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Venray. De redac tie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan niemand aan de inhoud ervan rechten ontle nen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de eindredactie. Redactie Gemeente Venray Eindredactie Team Communicatie gemeente Venray, 52 33 33 Fotografie Mijntje Wismans Basisontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Accent, Venray adv week 2.indd 15 13-01-2010 16:44:26

Peel en Maas | 2010 | | pagina 15