Alsnog lintje... Meerlo trots op nieuwe ramen Drie jongens opgepakt Naast bezuinigen ook investeren Felle kritiek oppositie Opnieuw succesvolle aanpak vuurwerkoverlast Hartelijke ontvangst, Over en sluiten 1 vanE PEEL EN MAAS Donderdag 7 januari 2010 - Pagina 9 Rob van der Heijden uit Meerlo heeft vorige week alsnog een koninklijke onderscheiding ont vangen. De gemeente Meerlo- Wanssum maakte onlangs een blunder door tijdens de laatste raadsvergadering geen lintje uit te reiken aan de fractieleider van CDA Meerlo-Wanssum. Naast raadslid Jan van Dijk van PK Meerlo-Wanssum, die wel werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, kwam Van der Heijden namelijk ook in aanmer king voor een lintje. Het voorval was een van de redenen voor Van der Heijden om afwezig te blijven bij het afscheid van Joep Hahn als burgemeester. De 55-jarige CDA- fractievoorzitter kreeg thuis de bijbehorende versierselen uitge reikt door wethouder Jac Derikx van Meerlo-Wanssum. Rob van der Heijden was van 1991 tot 1995 lid van Provinciale Staten van de provincie Limburg voor D66. Hij kwam in maart 2002 in de raad voor het CDA en maakte sindsdien onafgebroken deel uit van de raad. Rob van der Heijden was sinds 2006 tevens fractievoorzitter van Rob van der Heijden. het CDA, voorzitter van de com missie Ruimte en Economie en lid van de Rekenkamercommissie. Hij is vanwege zijn verdiensten voor de gemeenschap benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van der Heijden zal niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad van Horst aan de Maas. Pastoor Ruud Verheggen van de Joannes de Doperparochie Meerlo en de inwoners van Meerlo zijn trots op de nieuwe glas-in-loodramen. Tijdens de eerste mis van het nieuwe jaar in de Meerlose kerk zegende de pastoor de nieuwe ramen in. In zijn dankwoord zei de pas toor dat het begin van een jaar een uitgesproken moment is om te vieren dat de kerk in zijn geheel nieuwe ramen heeft gekre gen. "Een nieuw jaar is een nieuw begin, onze kerk met de nieuwe ramen is ook een soort nieuw begin. De nieuwe ramen maken een nieuwe, frisse kijk in de kerk mogelijk", aldus de Meerlose paro chieherder. Hij sprak zijn waarde ring en dank uit voor al diegenen die ervoor gezorgd hebben dat het een succesvol project is gewor den. Met name dankte hij de leden van de werkgroep Kerkramen die gezorgd hebben voor een succes volle geldinzamelactie. Bovendien dankte hij alle vrijwilligers die gezorgd hebben dat alle missen en vieringen gewoon doorgingen. Elke week is er schoongemaakt, nooit was het stoffig, alles was telkens weer schoon, aldus de pastoor. De pastoor vermeldde tevens dat de oude kerkramen, waarvan er nog een aantal in rede lijke conditie verkeerden, intussen een raamwerk hebben gekregen. Ook hiervoor is het nodige vrijwil ligerswerk verricht. Zoals bekend hebben parochianen deze oude glas-in-loodramen kunnen bestel len. Na afloop van de viering was er een nieuwjaarsbijeenkomst in de kerk. Daar werd veel waarde ring uitgesproken voor de goede en mooie opknapbeurt van de kerk. Ook het feit dat de Meerlose kerk sinds kerstavond elke avond in een zee van licht staat, wordt door de inwoners van Meerlo zeer gewaardeerd. De verlichting is mogelijk geworden dankzij een gift van Rabobank Venray en de inzet van diverse mensen in het dorp, onder wie de mannen van Elektro Kusters in Meerlo. De politie heeft dinsdag in Blit- terswijck drie jongens aangehou den. Het drietal wordt verdacht van een inbraak en een reeks vernielingen die in juni vorig jaar werden gepleegd. In de nacht van 8 op 9 juni 2009 was een bedrijf aan de Veerweg in Blitterswijck het doelwit van inbrekers. Tijdens deze inbraak werden enkele goe deren gestolen, maar daarnaast werd veel schade aangericht aan negen auto's die op het ter rein stonden geparkeerd. Bij de auto's werden onder meer ruiten, ruitenwissers en buitenspiegels vernield. Alle auto's waren na de vernielingen total loss. Het totale schadebedrag bedraagt onge veer 12.000 euro. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat het drietal, twee 17-jarige jongens uit Blitters wijck en een 18-jarige Swolgen- aar, op 5 januari werden aange houden. Alle drie de verdachten zijn in verzekering gesteld en de politie gaat door met het onderzoek. Coalitieakkoord Horst aan de Maas Bezuinigen, maar geen las tenverzwaringen voor burgers en bedrijven. Dat is een van de belangrijkste boodschappen in het Horster coalitieakkoord. Ook verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas worden de komende jaren ontzien. Sowieso zijn het niet alleen bezuinigingen en ombuigingen die de klok slaan, er staan eveneens inves teringen op stapel. Oók in Meerlo, Swolgen en Tienray. 'Samen bouwen aan een duur zame toekomst', zo luidt de titel van het coalitieakkoord dat CDA, Essentie en PvdA-PK vorige week sloten. 'Samen' (14 keer) en 'duur zaam' (30 keer) zijn inderdaad woorden die vaker in het akkoord terugkeren dan 'bezuinigen'(8 keer). Toch is het vooral dat laat ste begrip dat de komende jaren centraal zal staan in Horst aan de Maas. Over de exacte omvang van de bezuinigingen valt op dit moment nog weinig met zeker heid te zeggen. Vast staat wel dat het om een substantieel bedrag gaat. Het nieuwe gemeentebe stuur wil burgers, bedrijven en vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk ontzien. Geknipt wordt er wel in de eigen organisatie: er geldt een vacaturestop en de inzet van externen wordt in beginsel stopgezet. Ondanks de forse bezuinigin gen die de gemeente de komende jaren op zich af ziet komen, wordt er ook geïnvesteerd. 'Investeren in de kwaliteit van wonen, werken en leven', heet dat in jargon. Zo is handhaving en bevordering van de leefbaarheid een speerpunt in het beleid van de nieuwe gemeen te. Begrippen die de coalitie in dat verband hoog in het vaandel heeft staan zijn bijvoorbeeld vei ligheid, een goede woonkwaliteit, een goed voorzieningenniveau en actieve verenigingen. Concreet betekent dit onder meer dat Meer- lo een brede school krijgt en dat de mogelijkheden van een even eens in Meerlo te realiseren zorg voorziening worden onderzocht. Aan het sportpark Swolgen-Tien- ray wordt niet getornd. Voor de huur van gemeenschapsaccom modaties is slechts een trendma tige verhoging voorzien. Sportver enigingen die gebruikmaken van voorzieningen in Venray (voorma lig Meerlo-Wanssum) krijgen sub sidiemogelijkheden. Samen met de verenigingen gaat de gemeente een sportbeleid opstellen. Verder komt er een sportcommissie die als klankbord voor de gemeente moet fungeren. Ook op het gebied van woning bouw heeft de coalitie de nodige ambities. Het nieuwe college streeft naar voldoende woning bouw op basis van de woon behoefte per dorp of wijk. Het inlopen van achterstanden heeft prioriteit. De coalitie belooft voorts voortvarend te werken aan de plannen om in alle kernen te bouwen. Onder meer een garan tieregeling moet de woningbouw stimuleren. De afgelopen jaren door de dorpsraden opgestelde Dorpsontwikkelingsplannen zijn uitgangspunt voor een structuur visie voor elk van de zestien ker nen van Horst aan de Maas. Recreatie en toerisme zijn speer punten binnen het gemeentelijke economische beleid. Dit betekent bijvoorbeeld dat er één lokaal toe ristisch platform komt. Dit kan rekenen op een krachtige, ook financiële, gemeentelijke onder steuning. Kansen op het gebied van recreatie en toerisme ziet het college vooral in de ontwikkeling van natuur langs de Maas en reac tivering van de Oude Maasarm Ooijen-Wanssum. Verder wordt onderzocht of routes en dorpen aantrekkelijker zijn te maken door het plaatsen van informatiebor den over cultureel erfgoed en his- torische ontwikkeling. Ook wordt nagegaan hoe de ruimtelijke kwa liteit tussen de Diepeling, de Kas- teelse Bossen en de Castenrayse Vennen kan worden versterkt. Denk daarbij aan groen, water en fietsroutes, overigens zonder aan tasting van de landbouwfuncties. Enigszins op de vlakte houdt de coalitie zich ten slotte over de aanleg van een randweg in Tienray. Om het Tienrayse bedrij venterrein zo optimaal mogelijk te benutten, komt er, zo heet het in het akkoord, 'indien mogelijk' een randweg. Die zou dan zo ver mogelijk richting het spoor op de Spoorstraat moeten uitkomen. Dit ter beperking van de geluidsover last voor omwonenden. Afgelopen maandag was het coalitieakkoord een van de agenda punten tijdens de eerste raadsvergadering van de gemeente Horst aan de Maas. D66 en SP, de twee oppositiepartijen, maakten van hun hart geen moordkuil en uitten felle kritiek. D66-fractievoorzitter Henk Kemperman betitelde het coalitieakkoord als 'een document van gebroken beloftes'. Hij hekelde onder meer het gebrek aan aan dacht voor landschap, natuur en milieu. Ook SP-voorman Michael van Rengs bracht een waslijst aan klachten te berde. Hij achtte het akkoord op tal van punten nietszeggend en veel te weinig concreet. De coalitiepartijen CDA, Essentie en PvdA-PK toonden zich weinig aangedaan door de kritiek. Zij hadden juist willen waken voor een dichtgetimmerd stuk, zo klonk het. CDA-onderhandelingsleider Leon Litjens: "Het akkoord geeft de richting aan waar we naartoe willen. De gedetailleerde uitwerking volgt de komende maanden en jaren." Politie en basisscholen van Dynamiek scholengroep en AkkoordPO! hebben in december voor de derde keer succesvol actie gevoerd om de alsmaar toenemende schade post ten gevolge van het afste ken van vuurwerk in de omge ving van de scholen en op schoolpleinen en in de nabij heid van peuterspeelzalen te verminderen. Door middel van voorlichting, een poster actie en surveillance werd de overlast tot nul beperkt. Traditioneel wordt er veel ver nield en is er flinke overlast door het afsteken van vuurwerk op de schoolpleinen en in de omgeving van scholen en peuterspeelzalen. Ook dit jaar werden er nogal wat scholen in Nederland getrof fen door brandstichting, ernstige vernieling of baldadigheid. In het ergste geval werd een basisschool gedeeltelijk door brand vernield. Andere scholen konden in 2010 niet starten omdat de beschadigin gen en vernielingen niet of onvol doende hersteld kon worden. De politie en ook de scholen willen zeker niet het plezier van de jeugd 'verknallen' maar wel de jeugd en jongeren bewustmaken van het feit dat deze feestdag voor veel anderen aansluitend niet meer feestelijk is immers de rom mel en de troep blijft achter en voor de vernielingen kon niemand worden aangesproken. Begin december werd er op alle scholen aandacht besteed aan dit onder werp en duidelijk gemaakt dat het verboden was om vuurwerk op het speelplein af te steken. In een info van de school werd dui delijk gemaakt aan kinderen en hun ouders wat de sanctie zou zijn, indien een kind of jongere de regels zou overtreden. Hij/zij die zich niet aan de afspraken zou houden, werd na het opschrijven van de naam door de politie aan sluitend door de school uitgeno digd om alle rotzooi en troep te komen opruimen. Ook werden er grote posters opgehangen waarin kinderen gewaarschuwd werden dat het afsteken van vuurwerk op het schoolplein verboden was. Op 31 december heeft de politie alle scholen in de kernen bezocht en gecontroleerd of er kinderen bezig waren met vuurwerk af te steken op het schoolplein. Met trots kan Dynamiek zeggen dat op géén enkele school of peuter speelzaal kinderen daarmee bezig waren. Op vraag van de politie of ze wisten dat het afsteken op het schoolplein verboden was, ant woordden de jongelui dat ze ervan op de hoogte waren en dat ze zich aan de spelregels zouden houden. Bij de rondgang heeft de politie bij zes personen illegaal vuur werk aangetroffen, deze kinderen worden doorverwezen naar HALT. De directeuren van de scholen en de politie zijn erg tevreden over deze actie en blij dat er dit jaar géén overlast heeft plaatsgevon den. Een mooi voorbeeld van een project waarin door versterkende samenwerking tussen politie Lim burg Noord en de basisscholen en peuterspeelzalen veel over last en bijkomende kosten voor scholen en peuterspeelzalen in de gemeentes Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum kon worden voorkomen. Vermiste man terecht Zondag is een 61-jarige man uit Venray teruggevonden dankzij Sms-Alert. De man, die aan epi lepsie lijdt en zo goed als blind is, werd als vermist opgegeven door zijn vrouw omdat hij al enige tijd weg was met zijn blindengelei dehond. De man ging een rondje lopen, maar was nog steeds niet teruggekeerd. De man werd door een bekende van hem, die eveneens de sms had ontvangen, opgemerkt bij een appartemen tencomplex aan de Leunseweg. Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas is zater dagavond hartelijk ontvangen tijdens het Reundje Muziek van fanfare Eendracht Meerlo in sporthal 't Brugeind. Het was zijn eerste officiële optre den buiten Horst als waarne mend burgemeester van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. "Ik voel me hier thuis", aldus Van Rooij. Het is voor de inwoners van Meerlo, Tienray en Swolgen even wennen dat Meerlo-Wanssum tot het verleden behoort en ze voort aan bij Horst aan de Maas horen. Maar volgens Van Rooij is dat een kwestie van wennen. Hij beloofde dat de inwoners van de drie dor pen snel gewend zullen zijn als inwoners van de grootste gemeen te in de provincie Limburg. Uit zijn warme woorden bleek dat de burgemeester van Horst aan de Maas zeer betrokken is bij het verenigingsleven in de dorpen. Om de verbondenheid met alle dorpen te symboliseren, heeft de gemeente Horst aan de Maas de ambtsketen van de burgemees ter voorzien van zestien schakels waarin plaatjes zijn met afbeeldin gen die karakteristiek zijn voor de dorpen. De ambtsketen is de oude ambtsketen van de gemeen te Horst aan de Maas, aangevuld met schakels voor de zes nieuwe dorpen Tienray, Swolgen, Meerlo, Sevenum, Evertsoord en Kronen berg. De ambtsketen werd bij de fusie van voormalige gemeenten Broekhuizen, Horst en Grubben- vorst in 2001 vervaardigd. Na de aanpassing bevat de ambtsketen zestien schakels die elk een dorp representeren. De beeltenissen op de schakels zijn door de gemeente bepaald in overleg met de dorps raden. Voor Meerlo staat het 't Kas- teelke afgebeeld, voor Swolgen Huize De Gun en voor Tienray, Maria van Lourdes. Speciaal voor de huldiging van de jubilarissen van de fanfare hing de burgemees ter zijn vernieuwde ambtsketen om en verhaalde hij over de drie symbolen voor de Meerlo-Wans- sumse kerkdorpen. Afgelopen vrijdag is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas de nieuwe ambtsketen gepresenteerd in Het Gasthoês te Horst. Waarnemend burgemees ter Kees van Rooij kreeg de keten aangeboden door de zevenjarige Evelien van Leendert uit Tienray. Zij had kort daarvoor met vijftien andere kinderen uit de dorpen van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas de verschillende schakels van de ambtsketen aan het publiek gepresenteerd. De ambtsketen bevat de volgende beeltenissen: America (Turfsteker), Broekhui zen Veerpont), Broekhuizen- vorst (Dorpspomp), Evertsoord (Borstbeeld dhr. Everts), Griendts- veen (Ophaalbrug), Grubbenvorst (Gebroken slot), Hegelsom (de Haan), Horst (het Kasteel), Kro nenberg (de Kerk), Lottum (Roos), Meerlo (Kasteelke), Melderslo (Vlas), Meterik (Molen), Sevenum (de dubbele ezelskop), Swolgen (huize De Gun) en Tienray (Maria, bedevaartplaats). Het is definitief: de gemeente Meerlo-Wanssum is opgeheven. Per 1 januari 2010 zijn de dorpen Wanssum, Geijsteren en Blitters wijck officieel bij de gemeente Venray gevoegd en de kernen Tienray, Meerlo en Swolgen bij de, tevens met de gemeente Seve- num uitgebreide, gemeente Horst aan de Maas. Donderdag sloot bur gemeester Joep Hahn, samen met ambtenaar Nico Sijberts, de deur van het raadhuis in Meerlo. Meer- lo-Wanssum bestaat niet meer en Hahn is aan de eerste dagen van zijn pensioen begonnen. Moderne kwaliteitsproducten voor een betaalbare prijs

Peel en Maas | 2010 | | pagina 9